Наказ вiд 29 сiчня 1999р. N 18

Про скасування наказу вiд 30.09.98 N 218

У зв'язку з тим, що затвердженi наказом Комiтету вiд 30.09.98

N 218 Методичнi рекомендацi• щодо визначення норм витрат

пiдприїмств житлового господарства, пов'язаних з утриманням бу-

динкiв i прибудинкових територiй, вимагали багато часу на погод-

ження з житловими господарствами регiонiв i зазнали значних змiн,

Наказую:

1. Скасувати наказ Держбуду вiд 30.09.98 N 218 "Про затвер-

дження Методичних рекомендацiй щодо визначення норм витрат

пiдприїмства житлового господарства, пов'язаних з утриманням бу-

динкiв i прибудинкових територiй".

2. Затвердити нову редакцiю зазначених рекомендацiй.

3. Рекомендувати пiдприїмствам житлово-комунального господар-

ства керуватися вказаними рекомендацiями в практичнiй роботi.

4. Управлiнню економiки житлово-комунального господарства

(Бiлянський) надавати допомогу пiдприїмствам житлово-комунально-

го господарства щодо застосування рекомендацiй на мiсцях.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голо-

ви Комiтету Руля М.В.

Голова Комiтету В.М. Гусаков