Об утверждении Правил оценки физического сноса жилых домов


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО<br> ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ<br> Н А К А З<br> <br> N 52 від 02.07.93<br> м. Київ<br> <br> Про затвердження Правил оцінки<br> фізичного зносу жилих будинків<br> <br> Для поліпшення організації і упорядкування робіт з технічної<br>інвентаризації, планування та проектування ремонту і реконструкції<br>будівель та приведення нормативних актів, що регулюють діяльність<br>житлово-комунального господарства, у відповідність до чинного<br>законодавства Н А К А З У Ю:<br> Затвердити Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків<br>(додаються).<br> <br> Голова Комітету А.Дронь<br> ЗМІСТ<br> <br>1. Загальні положення<br>2. Оцінка фізичного зносу<br>3. Таблиця фізичного зносу конструкцій і елементів житлових<br> будівель<br> Фундаменти, табл. 2-6<br> Стіни, табл. 7-17<br> Колони (стояки, стовпи), табл. 18-20<br> Перегородки, табл. 21-26<br> Порекриття, табл. 27-35<br> Сходи, табл. 31-36<br> Лоджії, балкони, козирки, табл. 37-38<br> Дахи, табл. 39-41<br> Покрівлі, табл. 42-48<br> Підлоги, табл. 49-55<br> Вікна, двері, табл. 56-59<br> Оздоблювальні покриття, табл. 60-65<br>4. Таблиці фізичного зносу внутрішніх систем інженерного<br> устаткування, табл. 66-72<br>5. Приблизна питома вага складових частин конструктивних елементів<br>6. Приблизна питома вага окремих елементів в системах технічного<br> обладнання<br>7. Приклали визначення і величини фізичного зносу елементів і<br> будівлі в цілому<br> Додаток<br> до наказу<br> Держжитлокомунгоспу України<br> від 02.07.93 N 52<br> ПРАВИЛА<br> оцінки фізичного зносу жилих будинків<br> КДП-2041-12 Україна 226-93<br> 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> 1.1. Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків*<br>призначені для оцінки фізичного зносу будівель при технічній<br>інвентаризації, плануванні та проектуванні ремонту і реконструкції<br>будівель.<br>___________________<br> * Далі - Правила<br> 1.2. Використання цих Правил при визначенні фізичного зносу<br>будівель є обов'язковим для усіх підприємств, організацій і<br>установ, незалежно від форм їхньої власності та відомчого<br>підпорядкування.<br> Правила не поширюються на оцінювання фізичного зносу<br>будівель, що постраждали від стихійного лиха.<br> 1.3. Під фізичним зносом конструкцій, технічних пристроїв і<br>будівлі в цілому мається на увазі втрата ними<br>техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості,<br>надійності і т.ін.) внаслідок дії природно-кліматичних,<br>технологічних факторів та життєдіяльності людини.<br> 1.4. Величина фізичного зносу на момент його оцінювання<br>характеризує ступінь погіршення технічних і пов'язаних з ними<br>експлуатаційних показників будівлі (конструкцій, технічних<br>пристроїв) порівняно з первісними і виражається співвідношенням<br>вартості об'єктивно необхідних робіт з ремонту до їх відновної<br>вартості.<br> 2. ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ БУДІВЕЛЬ<br> 2.1. Величина фізичного зносу елементів будівлі визначається<br>візуальним обстеженням з використанням найпростіших приладів<br>(висок, рівень, лінійка, молоток, бурав та ін.).<br> У виняткових випадках допускається можливість розкриття<br>окремих конструктивних елементів силами організації, що експлуатує<br>будинок.<br> 2.2. Величина фізичного зносу окремих конструкцій, технічного<br>обладнання або їх ділянок визначається за табл. 2-72 шляхом<br>порівняння наведених в них ознак фізичного зносу з виявленими під<br>час обстеження.*<br>_____________________<br>* До приблизного обсягу робіт з усунення фізичного зносу,<br> наведених в таблицях, не увійшли супутні і опоряджувальні<br> роботи, які виконуються під час ремонту даної конструкції,<br> технічного обладнання або їх ділянки.<br> 2.3. Конкретний відсоток величини фізичного зносу в межах<br>наведеного в таблицях інтервалу визначають виходячи із таких<br>міркувань:<br> - якщо елемент мав всі ознаки фізичного зносу, що<br>відповідають даному інтервалові, то величина зносу приймається<br>рівною верхній межі інтервалу;<br> - якщо в елементі виявлень тільки одна з кількох ознак зносу,<br>то величина фізичного зносу приймається рівною нижній межі<br>інтервалу;<br> - якщо оцінку величини фізичного зносу треба визначити тільки<br>за однією ознакою (або за неповним набором ознак, наведених в<br>таблиці даного інтервалу), то її обчисляють шляхом інтерполяції в<br>залежності від розміру або характеру існуючих несправностей.<br> 2.4. Для нижченаведених елементів будівлі величина фізичного<br>зносу визначається за таблицями, але не менше розрахункової,<br>виведеної у відсотках в залежності від тривалості експлуатації цих<br>елементів у роках (Т):<br> фундаменти стрічкові бутові на<br> вапняному розчині і цегляні 0,4<br> стільці дерев'яні 3,0<br> перекриття міжповерхові по<br> дерев'яних балках, оштукатурені і<br> неоштукатурені 0,5<br> перекриття горищні по дерев'яних<br> балках оштукатурені 0,6<br> трубопроводи холодної води 1,0<br> трубопроводи гарячої води 1,2<br> трубопроводи центрального опалення 1,0<br> сміттєпроводи 1,0<br> 2.5. Якщо у наведених таблицях відсутні якісь елементи, слід<br>користуватися таблицями аналогічних конструкцій технічного<br>обладнання або приблизною шкалою оцінки фізичного зносу. (табл.1).<br> Таблиця 1<br> Приблизна шкала оцінки зносу елементів будівлі<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|Фізичний |Оцінка технічного | Загальна характеристика |<br>|знос, % | стану | технічного стану |<br>|----------+--------------------+--------------------------------|<br>| 1 | 2 | 3 |<br>|----------+--------------------+--------------------------------|<br>| 0-20 | Добрий |Пошкоджень і деформацій немає. |<br>| | |Є окремі несправності, що не|<br>| | |впливають на експлуатацію|<br>| | |елемента і усуваються під час|<br>| | |ремонту |<br>|----------+--------------------+--------------------------------|<br>| 21-40 | Задовільний |Елементи будівлі в цілому|<br>| | |придатні для експлуатації, але|<br>| | |потребують ремонту, який|<br>| | |найдоцільніший на цій стадії |<br>|----------+--------------------+--------------------------------|<br>| 41-60 | Незадовільний |Експлуатація елементів будівлі|<br>| | |можлива лише при умові|<br>| | |проведення їх ремонту |<br>|----------+--------------------+--------------------------------|<br>| 61-80 | Ветхий |Стан несучих конструктивних|<br>| | |елементів аварійний, а ненесучих|<br>| | |дуже ветхий. Обмежене виконання|<br>| | |елементами будівлі своїх функцій|<br>| | |можливе при проведенні охоронних|<br>| | |заходів або повній заміні цих|<br>| | |елементів |<br>|----------+--------------------+--------------------------------|<br>| 81-00 | Непридатний |Елементи будівлі знаходяться у|<br>| | |зруйнованому стані. |<br>| | |При 100%-ному зносі залишки|<br>| | |елемента повністю ліквідовані |<br>------------------------------------------------------------------<br> 2.6. Для елементів будівлі, що мають на окремих ділянках<br>різну ступінь зносу або складаються з декількох частин, величина<br>фізичного зносу визначається за формулою:<br> i=n Рi<br> Фе = E Фi ---- , (1)<br> i=1 Рe<br> де Фе - величина фізичного зносу елемента будівлі, %<br> Фi - величина фізичного зносу окремої ділянки (частини)<br>елемента, визначена за таблицями додатка 1, %<br> Рi - розмір (питома вага, вартість цієї ділянки (частини)<br>елемента, м, кв.м, куб.м, %, крб.;<br> Рe - розмір (вартість усього елемента) м, кв.м, куб.м, %,<br>крб.;<br> n - кількість ділянок (частин), на які поділено елемент;<br> E - сума.<br> Розмір окремих ділянок (частин) елемента визначають за<br>допомогою замірів або за кошторисною вартістю.<br> Приблизна питома вага у відновній вартості складових частин<br>окремих елементів будівель наведена в додатку 1.<br> Питома вага у відновній вартості окремих елементів в системах<br>санітарно-технічного та електротехнічного обладнання наведена в<br>додатку 2.<br> Приклади визначення величини фізичного зносу елементів, що<br>мають різну ступінь зносу на окремих ділянках, а також включають<br>декілька складових частин, наведено в додатку 3.<br> 2.7. Величина фізичного зносу будівлі визначаться за<br>формулою:<br> i=n li<br> Фб = E Фei ---- , (2)<br> i=1 100<br> де Фб - величина фізичного зносу будівлі, %;<br> Фei - величина фізичного зносу окремої конструкції,<br>технічного пристрою, %;<br> li - питома вага елементів у відновній вартості будівлі,<br>%;<br> n - число окремих елементів в будівлі.<br> Питома вага елементів у відновній вартості будівлі<br>приймається згідно з укрупненими показниками відновної вартості<br>будівель різного призначення, затвердженими в законному порядку, а<br>для елементів, що не мають затверджених показників, - за<br>кошторисною вартістю.<br> Приклад визначення величини фізичного зносу будівлі наведено<br>у додатку 3.<br> 2.8. Числові значення величин фізичного зносу елементів, їх<br>частин та будівель треба округлювати до цілого числа.<br> 2.9. Фізичний знос газового та ліфтового обладнання повинен<br>визначатися згідно зі спеціальними нормативними документами.<br> 3. ТАБЛИЦІ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ КОНСТРУКЦІЙ І<br> ЕЛЕМЕНТІВ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ<br> Фундаменти<br> Таблиця 2<br> Фундаменти стовпчасті дерев'яні з забиркою<br>----------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+------------+--------+-------------------|<br>|Руйнування оздоблювального| - | 0-20 |Укріплення врубок, |<br>|шару цоколя, ослаблення | | |відновлення |<br>|врубок | | |оздоблення |<br>|--------------------------+------------+--------+-------------------|<br>|Викривлення горизонтальних|Пошкодження |21-40 |Перебирання |<br>|ліній цоколя, жолоблення |на площі | |дощок забирки |<br>|та пошкодження окремих |до 25%* | | |<br>|дощок | | | |<br>|--------------------------+------------+--------+-------------------|<br>|Пошкодження забирки |Пошкодження |41-60 |Повна заміна |<br>|гнилизною, обростання |на площі | |забирки, ремонт |<br>|мохом нижньої частини |до 50% | |оголовків стовпів |<br>|цоколя і відставання | | | |<br>|дощок. Незначні | | | |<br>|пошкодження верхньої | | | |<br>|частини стовпів | | | |<br>|--------------------------+------------+--------+-------------------|<br>|Викривлення горизонтальних| |61-80 |Заміна стовпів |<br>|ліній стін, осідання | | |і забирки з |<br>|окремих ділянок будівлі. | | |вивішенням стін |<br>|Пошкодження гнилизною, | | | |<br>|жучком, часткове | | | |<br>|руйнування забирки і | | | |<br>|стовпів | | | |<br>----------------------------------------------------------------------<br> <br>______________________<br>* Пошкодження визначаються у відсотках від усієї оглянутої площі.<br> Таблиця 3<br> Фундаменти стовпчасті кам'яні з цегляним цоколем<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Незначні пошкодження |Пошкодження | |Розшивка тріщин, |<br>|цокольної частини: |на площі 5% | 0-20 |шпарування вибоїн |<br>|тріщини, окремі вибоїни | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини, відколи, |Те ж, до | 21-40 |Замазування тріщин, |<br>|випадання окремих цеглин |25% | |ремонт кладки цоколя|<br>|надземної частини | | |та надземної частини|<br>|цоколя та фундаментних | | |фундаментних стовпів|<br>|стовпів | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Перекоси, здимання |Ширина тріщин| 41-60 |Заміна цоколя, |<br>|цоколя, тріщини в цоколі, |до 5 мм. | |ремонт верхньої |<br>|тріщини, відколи та |Здимання | |частини |<br>|випадання цеглин надземної|цоколя до 1/3| |фундаментних стовпів|<br>|частини стовпів |його товщини | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 4<br> Фундаменти стрічкові кам'яні<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Дрібні тріщини в цоколі |Ширина тріщин| 0-20 |Розшивка тріщин |<br>|та під вікнами першого |до 2 мм | | |<br>|поверху | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Окремі глибокі тріщини, |Те ж, до | 21-40 |Укріплення кладки. |<br>|сліди вогкості на поверхні|5 мм | |Ремонт горизонталь- |<br>|цоколя і стін, здимання | | |ної ізоляції |<br>|окремих ділянок стін | | | |<br>|підвалу, нерівномірне | | | |<br>|осідання фундаменту | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Здимання та помітне |Нерівномірне | 41-60 |Зміцнення та заміна |<br>|викривлення цоколя, що |осідання з | |окремих ділянок |<br>|поширюється на всю висоту |загальним | |кладки, поновлення |<br>|будівлі, здимання підлог |прогином сті-| |горизонтальної та |<br>|та стін підвалу |ни до 0,02 її| |вертикальної гідро- |<br>| |довжини | |ізоляцій, кріплення |<br>| | | |горизонтальними |<br>| | | |поясами жорсткості |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масові прогресуючі |Прогин стіни | 61-80 |Повна заміна |<br>|наскрізні тріщини на всю |понад 0,02 | |фундаментів |<br>|висоту будівлі, значне |її довжини | | |<br>|випинання грунту та | | | |<br>|руйнування стін підвалу | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 5<br> Фундаменти стрічкові великоблочні<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Дрібні тріщини в цоколі, |Ширина тріщин| 0-20 |Шпарування тріщин |<br>|окремі порушення |до 1,5 мм | | |<br>|штукатурного шару цоколя | | | |<br>|та стін | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини у швах між |Те ж, до | 21-40 |Заповнення швів між |<br>|блоками, висоли та сліди |2 мм | |блоками. Ремонт |<br>|вогкості на поверхні | | |штукатурки стін |<br>|стін підвалу | | |підвалу. Ремонт |<br>| | | |вертикальної та |<br>| | | |горизонтальної |<br>| | | |ізоляцій |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини, часткове |Ширина тріщин| 41-60 |Зарівнювання швів |<br>|руйнування блоків (до |понад 2 мм; | |зруйнованих блоків, |<br>|арматури), вивітрювання |глибина понад| |відновлення |<br>|розчину зі швів між |10 мм | |гідроізоляції, |<br>|блоками, сліди вогкості на| | |вибіркове укріплення|<br>|поверхні цоколя і стін | | |фундаментів |<br>|підвалу | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масові пошкодження і | - | 61-80 |Повна заміна |<br>|зруйнування блоків, | | |фундаментів |<br>|прогресуючі наскрізні | | | |<br>|тріщини на всю висоту | | | |<br>|будівлі, випинання грунту | | | |<br>|у підвалі | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 6<br> Фундаменти з паль, стовпчасті цегляні,<br> бетонні та залізобетонні<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини у цокольній |Ширина роз- | 0-20 |Шпарування тріщин |<br>|частині будівлі |криття тріщин| | |<br>| |до 1,5 мм | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Викривлення горизонтальних|Нерівномірне | 21-40 |Шпарування тріщин, |<br>|ліній цоколя без ознак |осідання з | |усунення пошкоджень |<br>|збільшення деформацій |прогином стін| |оздоблювального шару|<br>|осідання |до 0,01 від | |цоколя |<br>| |довжини стіни| | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Наскрізні тріщини в |Ширина роз- | 41-60 |Укріплення |<br>|цоколі, поширення |криття тріщин| |фундаментів стін |<br>|тріщин на всю висоту |до 10 мм. | | |<br>|висоту будівлі. Викривлен-|Нерівномірне | | |<br>|ня та значне осідання |осідання з | | |<br>|окремих ділянок стін. |прогином стін| | |<br>|Розвиток осідання не |понад 0,01 | | |<br>|спостерігається |від довжини | | |<br>| |стіни | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Прогресуючі наскрізні | - | 61-80 |Повна заміна |<br>|тріщини у стінах будівлі, | | |фундаментів |<br>|руйнування цоколя, | | | |<br>|розвиток деформації | | | |<br>|фундаментів | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Стіни<br> Таблиця 7<br> Стіни дерев'яні, збірно-щитові<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Незначні |Пошкодження | 0-10 |Укріплення окремих |<br>|пошкодження зовнішньої |на площі до | |дощок чи рейок |<br>|обшивки щитів |10% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Ураження гнилизною |Те ж, до 30% | 11-20 |Заміна відливних |<br>|відливних дощок, | | |дощок, обшиття |<br>|обшивки кутків та стиків | | |кутків та стиків |<br>|внутрішніх стін | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Незначний перекіс стін, |Пошкодження | 21-30 |Вибірковий ремонт |<br>|ураження гнилизною |на площі до | |нижньої обв'язки і |<br>|нижньої частини щитів та |25% | |щитів, конопачення |<br>|обв'язки, щілини у стиках | | |стиків між щитами |<br>|щитів | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Помітний порекіс стін, |Те ж, до 30% | 31-40 |Вибіркова заміна |<br>|щілини у вертикальних | | |нижньої обв'язки |<br>|стиках між щитами, | | |щитів, укріплення |<br>|нерівномірне осідання | | |зв'язок між щитами |<br>|щитів, ураження деревини | | | |<br>|гнилизною | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Значний перекіс стін, |Те ж, | 41-50 |Ремонт частини |<br>|випинання, відхилення від |понад 30% | |щитів, заміна |<br>|вертикалі, ураження | | |обв'язки і обшивки |<br>|деревини гнилизною, | | | |<br>|підвищена вологість у | | | |<br>|приміщеннях | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Перекіс віконних та | - | 51-60 |Заміна чи переби- |<br>|дверних отворів, | | |рання окремих щитів |<br>|деформація стін, | | |з використанням |<br>|ураження деревини | | |до 50% старого |<br>|гнилизною, вогкість | | |матеріалу |<br>|деревини | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Деформація стін, | - | 61-70 |Повна заміна щитів |<br>|ураження деревини | | | |<br>|гнилизною, підвищена | | | |<br>|вологість у приміщеннях, | | | |<br>|наявність тимчасових | | | |<br>|кріплень та підпорок | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 8<br> Стіни дерев'яні каркасні<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Незначне пошкодження | - | 0-10 |Затирання тріщин чи |<br>|обшивки чи штукатурки | | |вибірковий ремонт |<br>| | | |обшивки |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Продування та сліди |Пошкодження | 11-20 |Добавляння утеплю- |<br>|промерзання стін, |на площі до | |ючої засипки, |<br>|пошкодження обшивки чи |10% | |ремонт наріжного |<br>|відпадання штукатурки | | |обшиття |<br>|наріжних ділянок | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Штукатурка місцями |Те ж, до 20% | 21-30 |Заміна окремих |<br>|викришилась, окремі | | |дощок, ремонт обшив-|<br>|дошки пожолоблені та | | |ки та штукатурки |<br>|пошкоджені, нижні - | | | |<br>|уражені гнилизною | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Обшивка пожолобилась, |Те ж, до 40% | 31-40 |Ремонт штукатурки чи|<br>|розтріскалась і | | |перебирання обшивки |<br>|місцями відстала, | | |з використанням |<br>|штукатурка відпала | | |нового матеріалу, |<br>| | | |заміна відливних |<br>| | | |дощок та обшивки |<br>| | | |кутків |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масове відпадання |Те ж, | 41-50 |Заміна обшивки стін |<br>|штукатурки або |понад 50% | |та штукатурки |<br>|гнилизна деревини і | | | |<br>|відставання обшивки | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Перекіс стін, луток і |Пошкодження | 51-60 |Заміна верхньої і |<br>|одвірків |на площі | |нижньої обв'язок |<br>|Здимання зовнішньої |понад 50% | |кінців стояків та |<br>|обшивки і штукатурки, | | |підкосів |<br>|відставання дощок | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Значне пошкодження | - | 61-70 |Повна заміна стін |<br>|каркасів: враження | | | |<br>|гнилизною, повне | | | |<br>|руйнування обшивки | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 9<br> Стіни рублені з колод і брущаті<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Незначне пошкодження | - | 0-10 |Ремонт обшивки, |<br>|зовнішньої обшивки чи | | |вибіркове |<br>|конопатки | | |конопачення швів |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини в зовнішній |Пошкодження | 11-20 |Перебирання |<br>|обшивці стін чи |на площі | |зовнішньої обшивки з|<br>|штукатурці, порушення |до 10% | |використанням нового|<br>|конопатки, | | |матеріалу. |<br>|розтріскування деревини | | |Заміна відливних |<br>|вінців | | |дощок та обшивка |<br>| | | |кутків, вибіркове |<br>| | | |конопачення стін |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Викривлення горизонтальних|Пошкодження | 21-30 |Заміна окладного |<br>|ліній фасаду, сліди |на площі до | |вінця та місцями |<br>|вогкості і гнилизни на |20% | |окремих вінців біля |<br>|рівні нижнього окладного | | |карниза та під |<br>|вінця, біля карнизу, | | |віконними отворами, |<br>|під віконними отворами. | | |ремонт обшивки чи |<br>|Порушення зовнішньої | | |штукатурки |<br>|обшивки чи тріщини в | | | |<br>|штукатурці | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Продування і промерзання | - | 31-40 |Конопачення стін |<br>|стін, глибокі тріщини у | | |(пазів і тріщин) з |<br>|вінцях та часткове | | |частковою заміною |<br>|ураження гнилизною | | |обшивки |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Здимання, прогинання, |Вихід з | 41-50 |Часткове перебирання|<br>|нерівномірне осідання |площини до | |стін з використанням|<br>|стін, перекіс одвірків та |1/2 товщини | |нового матеріалу |<br>|луток, пошкодження |стін | | |<br>|гнилизною, осідання кутків| | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Деформування стін, |Пошкодження | 51-60 |Повне перебирання |<br>|пошкодження вінців |на площі до | |стін з |<br>|гнилизною і тріщинами |40% | |використанням |<br>| | | |старих матеріалів |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Повне порушення | - | 61-70 |Повна заміна стін |<br>|жорсткості зрубу, | | | |<br>|тріщини, ураження | | | |<br>|гнилизною | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 10<br> Стіни дерев'яні рублені, каркасні та брущаті,<br> зовні облицьовані цеглою<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Окремі тріщини та вибоїни |Пошкодження | 0-10 |Замазування |<br>| |на площі до | |тріщин та вибоїн |<br>| |10% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини у швах кладки |Ширина тріщин| 11-20 |Замазування тріщин |<br>| |до 2 мм на | | |<br>| |площі до 15% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Часткове здимання |Ширина тріщин| 21-30 |Ремонт і заміна |<br>|облицювання, |до 2 мм на | |облицювання |<br>|вивітрювання розчину зі |площі до 20% | | |<br>|швів, тріщини в | | | |<br>|цегляній кладці | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масове здимання з |Те ж, до 50% | 31-40 |Заміна цегляного |<br>|відпаданням штукатурки | | |облицювання та |<br>|або вивітрювання розчину | | |вінців |<br>|зі швів, випадання окремих| | | |<br>|цеглин, часткове ураження | | | |<br>|гнилизною вінців, вогкість| | | |<br>|деревини | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Нерівномірне осідання, | - | 41-50 |Заміна цегляного |<br>|перекіс луток та одвірків,| | |облицювання, |<br>|часткове руйнування | | |окладних та |<br>|цегляної кладки | | |вищерозташованих |<br>|облицювання, ураження | | |вінців |<br>|гнилизною деревини, | | | |<br>|одвірків і місцями | | | |<br>|вищерозташованих вінців | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Випадання цегли з кладки, | - | 51-60 |Заміна цегляного |<br>|нерівномірне осідання, | | |облицювання і стін |<br>|ураження деревини | | |з частковим |<br>|гнилизною | | |використанням |<br>| | | |старого матеріалу |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Руйнування облицювання, | - | 61-70 |Повна заміна стін |<br>|ураження деревини | | | |<br>|гнилизною | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Таблиця 11<br> Стіни цегляні<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Окремі тріщини та вибоїни |Ширина тріщин| 0-10 |Замазування тріщин |<br>| |до 1 мм | |та вибоїн |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Глибокі тріщини і |Ширина тріщин| 11-20 |Ремонт штукатурки |<br>|відпадання штукатурки, |до 2 мм, | |чи розшивання |<br>|місцями вивітрювання |глибина - до | |швів, очищення |<br>|розчину до зі швів |1/3 товщини | |фасадів |<br>| |стіни, | | |<br>| |руйнування | | |<br>| |швів на | | |<br>| |глибину до | | |<br>| |1 см на площі| | |<br>| |до 10% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Відшарування і відпадання |Глибина руй- | 21-30 |Ремонт штукатурки |<br>|штукатурки стін, карнизів |нування швів | |та цегляної кладки, |<br>|і перемичок, вивітрювання |до 2 см на | |підмазування швів, |<br>|розчину зі швів; |площі до 30%.| |очищення фасаду, |<br>|послаблення цегляної |Ширина тріщин| |ремонт карнизу та |<br>|кладки випадання окремих |понад 2 мм | |перемичок |<br>|цеглин, тріщини в карнизах| | | |<br>|і перемичках, сліди | | | |<br>|вогкості на поверхні стін | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Наскрізні тріщини в |Відхилення | 41-50 |Кріплення стін |<br>|перемичках і під віконними|від вертикалі| |поясами, |<br>|отворами, випадання цегли,|у межах | |рандбалками і т.п., |<br>|незначне відхилення від |приміщення не| |зміцнення простінків|<br>|вертикалі здимання |більше 1/200 | | |<br>| |висоти, | | |<br>| |прогин стіни | | |<br>| |до 1/200 | | |<br>| |довжини | | |<br>| |ділянки, що | | |<br>| |деформується | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масові прогресуючі |Здимання з | 51-60 |Перекладання до |<br>|наскрізні тріщини, |прогином | |50% об'єму стін, |<br>|послаблення і часткове |понад | |зміцнення та |<br>|руйнування кладки, |1/200 довжини| |кріплення решти |<br>|помітне викривлення стін |ділянки, що | |ділянок стін |<br>| |деформується | |стін |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Часткове руйнування | - | 61-70 |Повне перекладання |<br>|кладки | | |стін |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 12<br> Стіни цегляні з облицюванням керамічними блоками<br> та плитками<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Дрібні поодинокі тріщини і|Ширина тріщин| 0-10 |Замазування тріщин |<br>|окремі вибоїни в кераміці |до 1 мм. | |і вибоїн |<br>| |Пошкодження | | |<br>| |на площі до | | |<br>| |10% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини в одвірках та |Тріщини | 11-20 |Кріплення облицю- |<br>|лутках, відшарування |шириною понад| |вання ін'єкцією |<br>|облицювання і випадання |1 мм | |цементного молока і |<br>|окремих блоків або | | |заміна плиток, що |<br>|плиток на фасаді | | |випали |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Відшарування облицювання |Тріщини у | 21-30 |Заміна плиток і |<br>|від кладки, тріщини |швах шириною | |кріплення |<br>|в швах, сліди вогкості на |до 2 мм. | |облицювання, |<br>|поверхні кладки у місцях |Випадання | |замазування |<br>|відсутності облицювання |плитки на | |тріщин з ремонтом |<br>| |площі до 20% | |цегляної кладки |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Відпадання облицювання, |Відпадання | 31-40 |Заміна облицювання, |<br>|тріщини в кладці, |облицювання | |що відпало, замазу- |<br>|вивітрювання розчину зі |на площі | |вання тріщин з |<br>|швів, висоли та сліди |понад 20%. | |ремонтом поверхні |<br>|вогкості на поверхні |Тріщини в | |кладки, перекладання|<br>|кладки у місцях |кладці | |простінків об'ємом |<br>|відсутності облицювання, |шириною | |до 5 кв.м |<br>|тріщини в окремих |понад 2 мм | | |<br>|перемичках | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини в цегляній |Глибина трі- | 41-50 |Замазування тріщин |<br>|кладці та в перемичках, |щин у кладці-| |у цеглянтй кладці, |<br>|часткове випадання цегли |0,5 товщини | |перекладання |<br>|з карнизів, масове |стіни, | |карнизів; укріплення|<br>|відпадання облицювання, |тріщини в | |стін металевими |<br>|сліди вогкості на |перемичках | |зав'язками; заміна |<br>|поверхні стін |шириною | |облицювання, що |<br>| |понад 2 мм | |випало |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Повне відпадання |Відхилення | 51-60 |Зміцнення і |<br>|облицювання, тріщини, |стіни від | |укріплення стін, |<br>|що прогресують у |вертикалі у | |заміна перемичок |<br>|кладці та перемичках, |межах | |і облицювання |<br>|випадання цегли з |приміщення | | |<br>|кладки, помітне |понад 1/200 | | |<br>|викривлення стін, |його висоти | | |<br>|послаблення з'єднань | | | |<br>|між окремими ділянками | | | |<br>|стін | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масове руйнування | - | 61-70 |Повна перекладка |<br>|кладки | | |стін |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 13<br> Стіни з дрібних блоків, штучного і природного каменю<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Окремі тріщини і вибоїни |Пошкодження | 0-10 |Замазування |<br>| |на площі | |тріщин і вибоїн |<br>| |до 5% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Вивітрювання розчину зі |Те ж, до 10% | 11-20 |Розшивання швів або |<br>|швів, окремі тріщини | | |тріщин штукатурки; |<br>|в штукатурці, корозія | | |ремонт оздоблення |<br>|металевого оздоблення | | |частин, що |<br>|частин, що виступають | | |виступають |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Вивітрювання розчину зі |Ширина тріщин| 21-30 |Підмазування швів, |<br>|швів між окремими |до 5 мм | |ремонт штукатурки |<br>|каменями, тріщини у | | |карниза |<br>|швах, часткове | | | |<br>|відпадання штукатурки, | | | |<br>|відколи країв каменів, | | | |<br>|глибокі тріщини в | | | |<br>|карнизі | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Глибокі тріщини, часткове |Глибина | 31-40 |Перекладання |<br>|випадання цегли з |вивітрення | |карнизів, зміцнення |<br>|карниза, масове |швів до 2 см.| |кладки, ремонт |<br>|вивітрювання розчину зі |Площа | |штукатурки |<br>|швів кам'яної кладки, |пошкодження | | |<br>|відпадання штукатурки |до 20% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Наскрізні тріщини і |Відхилення | 41-50 |Зміцнення окремих |<br>|випадання каменів в |від вертикалі| |ділянок стін, |<br>|перемичках, карнизах |до 1/200 | |заміна перемичок |<br>|і розі будівлі, незначне |висоти | |і карнизів |<br>|відхилення від вертикалі |приміщень, | | |<br>|і здимання окремих |випинання до | | |<br>|ділянок стін |1/200 довжини| | |<br>| |ділянки, що | | |<br>| |деформується | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Вертикальні тріщини у | - | 51-60 |Зміцнення простінків|<br>|простінках, часткове | | |і перекладання |<br>|руйнування і розшарування | | |окремих ділянок стін|<br>|кладки стін, послаблення | | | |<br>|з'єднань між окремими | | | |<br>|ділянками кладки | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масове руйнування | - | 61-70 |Повне перекладання |<br>|кладки, наявність | | |стін |<br>|тимчасових кріплень | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 14<br> Стіни з великорозмірних блоків і одношарових<br> несучих панелей<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Порушення покриття частин |На площі | 0-10 |Замазування вибоїн |<br>|фасаду, що виступають, |до 5% | |і тріщин |<br>|окремі дрібні вибоїни і | | | |<br>|тріщини | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Окремі вибоїни у |На площі | 11-20 |Замазування |<br>|фактурному шарі, іржаві |до 30% | |вибоїн, підмазування|<br>|потьоки, забруднення | | |фактурного шару |<br>|і вицвітання зовнішнього | | | |<br>|оздоблення | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Вивітрювання розчину |Протікання в | 21-30 |Герметизація стиків,|<br>|зі швів, сліди протікання |5% приміщень.| |замазування тріщин |<br>|через стики всередині |Ширина тріщин| | |<br>|будівлі, тріщин |до 2 мм | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Глибоко розкриті усадкові |Ширина тріщин| 31-40 |Розкривання |<br>|тріщини, вивітрювання |до 3 мм. | |зачекаканення, |<br>|розчину зі стиків, сліди |Пошкодження | |герметизація стиків |<br>|постійного протікання, |на площі до | | |<br>|промерзання і продування |20%. | | |<br>|через стики |Протікання і | | |<br>| |промерзання | | |<br>| |в 20% | | |<br>| |приміщень | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Діагональні тріщини |Ширина | 41-50 |Зміцнення простінків|<br>|по кутках простінків, |розкриття | |і перемичок |<br>|вертикальні тріщини в |тріщин до | | |<br>|перемичках, в місцях |3 мм | | |<br>|кріплення балконних плит | | | |<br>|або козирків | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Помітне викривлення |Здимання стін| 61-70 |Заміна стін |<br>|горизонтальних і |понад 1/200 | | |<br>|вертикальних ліній |довжини | | |<br>|стін, масове руйнування |деформованої | | |<br>|блоків і панелей |ділянки; | | |<br>| |відхилення | | |<br>| |від вертикалі| | |<br>| |понад 1/100 | | |<br>| |висоти стіни | | |<br>| |у межах | | |<br>| |приміщення | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 15<br> Стіни із шарових залізобетонних панелей<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Незначне пошкодження |Пошкодження | 0-10 |Замазування |<br>|оздоблення панелей, |на площі до | |тріщин і вибоїн |<br>|усадкові тріщини, вибоїни |10%. | | |<br>| |Ширина тріщин| | |<br>| |до 0,3 мм | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Вибоїни у фактурному |Пошкодження | 11-20 |Замазування вибоїн, |<br>|шарі, іржаві потьоки |на площі до | |ремонт фактурного |<br>| |15% | |шару |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Вивітрювання розчину |Ширина тріщин| 21-30 |Герметизація швів, |<br>|зі стиків, тріщини на |до 1 мм. | |замазування тріщин |<br>|зовнішній поверхні, |Протікання | |з відновленням |<br>|сліди протікання у |на площі | |оздоблювального |<br>|приміщеннях |до 10% | |покриття |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини, вибоїни, |Ширина тріщин| 31-40 |Відновлення |<br>|відшарування захисного |до 2 мм. | |захисного шару, |<br>|шару бетону, сліди |Пошкодження | |герметизація швів, |<br>|протікання і промерзання |на площі до | |замазування тріщин, |<br>|через стики |20% | |утеплення частини |<br>| | | |стиків |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Горизонтальні тріщини в |Ширина тріщин| 41-50 |Зміцнення окремих |<br>|простінках і вертикальні |до 3 мм. | |простінків і пере- |<br>|в перемичках, здимання |Здимання до | |мичок, замазування |<br>|бетонних шарів, |1/200 відста-| |тріщин, герметизація|<br>|протікання і промерзання |ні між ділян-| |швів, утеплення |<br>|панелей |ками панелей | |частини стін |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини в простінках і |Ширина тріщин| 51-60 |Заміна утеплювача, |<br>|перемичках, руйнування |понад 3 мм | |зміцнення перемичок |<br>|(деструкція) утеплювача, | | |і простінків, |<br>|протікання і промерзання | | |герметизація швів |<br>|панелей | | |і замазування тріщин|<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масові тріщини і | - | 61-70 |Заміна панелей |<br>|деформація, руйнування і | | | |<br>|осідання утеплювача, | | | |<br>|протікання і промерзання | | | |<br>|панелей | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 16<br> Стіни з несучих панелей<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Пошкодження облицювання |Пошкодження | 0-10 |Замазування |<br>|частин фасаду, що |на площі | |вибоїн |<br>|виступають, окремі дрібні |до 5% | | |<br>|вибоїни | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини, вивітрювання |Те ж, до | 11-20 |Ремонт облицювання |<br>|розчину зі стиків, |10 % | |та затирання |<br>|незначне пошкодження | | |стиків |<br>|облицювання або | | | |<br>|фактурного шару, сліди | | | |<br>|протікання через стики | | | |<br>|всередині будівлі | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масове вивітрювання |Пошкодження | 21-30 |Ремонт облицювання |<br>|розчину зі стиків; |на площі | |або фактурного |<br>|пошкодження |до 20% | |шару, герметизація |<br>|облицювання або | | |стиків |<br>|фактурного шару панелей; | | | |<br>|сліди протікання | | | |<br>|всередині будівлі | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Промерзання стін, |Промерзання в| 31-40 |Ремонт і |<br>|руйнування стиків |приміщенні | |герметизація |<br>| | | |стиків, утеплення |<br>| | | |стін |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Сліди протікання у |Пошкодження | 41-50 |Заміна облицювання, |<br>|приміщенні, висоли |в 10% | |вибірковий ремонт |<br>| |прміщень, | |панелей |<br>| |зовнішні | | |<br>| |пошкодження | | |<br>| |на площі до | | |<br>| |30% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Здимання або зміщення |Прогин | 51-60 |Вирівнювання і |<br>|панелей, руйнування |панелей до | |укріплення панелей, |<br>|вузлів кріплення панелей |1/200 її | |улаштування |<br>| |довжини | |додаткових зв'язків |<br>| | | |з несучими |<br>| | | |конструкціями |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Деформація стін, зміщення |Прогин | 61-70 |Повна заміна панелей|<br>|панелей, тріщини в |панелей | |і зміцнення каркасу |<br>|панелях, руйнування вузлів|понад 1/200 | | |<br>|кріплення панелей |її довжини | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 17<br> Антисейсмічні пояси<br>------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Доповнення до фізичного |<br>| |зносу стін (табл.11-16),|<br>| | % |<br>|---------------------------------------+------------------------|<br>|Дрібні тріщини шириною до 1 мм у вузлах| 10 |<br>|спряження. Окремі порушення фактурного | |<br>|шару на площі до 20% усієї оглянутої | |<br>|поверхні | |<br>|---------------------------------------+------------------------|<br>|Те ж, на площі понад 20% | 15 |<br>|---------------------------------------+------------------------|<br>|Тріщини шириною до 2 мм у вузлах | 20 |<br>|спряження і на поверхні поясів. | |<br>|Відколи бетону глибиною до 10 мм. | |<br>|Часткове відшарування захисного шару | |<br>|---------------------------------------+------------------------|<br>|Відшарування захисного шару і | 30 |<br>|тріщини на площі до 50% усієї оглянутої| |<br>|поверхні. Деформація окремих ділянок | |<br>|---------------------------------------+------------------------|<br>|Тріщини шириною понад 2 мм, відшаруван-| 40 |<br>|ня захисного шару, оголення арматури, | |<br>|місцями наліт корозії, розриви | |<br>|окремих стержнів | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br>Примітка. При визначенні фізичного зносу стін з антисейсмічними<br> поясами до значень фізичного стану стін, визначеним за<br> табл. 11-16, додається значення фізичного зносу, що<br> відповідає зазначеним в таблиці ознакам.<br> Колони (стояки, стовпи)<br> Таблиця 18<br> Стояки дерев'яні<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Невеликий поздовжній |Прогин до | 0-40 |Усунення пошкоджень,|<br>|прогин, часткове |1/400 висоти | |зміцнення окремих |<br>|пошкодження деревини |колони | |ділянок |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Враження гнилизною |Враження | 41-60 |Очищення від |<br>|зовнішніх шарів деревини, |гнилизною до | |гнилизни, відновлен-|<br>|значні розриви і часткове |10% площі | |ня початкової площі |<br>|пошкодження деревини |перерізу. | |поперечного перерізу|<br>| |Прогин до | | |<br>| |1/100 висоти | | |<br>| |колони. | | |<br>| |Пошкодження | | |<br>| |деревини на | | |<br>| |10% площі | | |<br>| |перерізу | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Сильне пошкодження |Прогин понад | 61-80 |Заміна стояка |<br>|гнилизною, тріщини, |1/100 висоти | | |<br>|розшарування деревини, |колони | | |<br>|прогини, розрив волокон | | | |<br>|деревини | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 19<br> Стовпи цегляні<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини в кладці та |Ширина тріщин| 0-40 |Вибірковий ремонт |<br>|штукатурці, вивітрювання |до 1 мм. | |кладки і штукатурки |<br>|розчину зі швів, окремі |Руйнування | | |<br>|відколи, незначне розшару-|швів на | | |<br>|вання окремих цеглин |глибину до | | |<br>| |10 мм на | | |<br>| |площі до 10%.| | |<br>| |Відколи | | |<br>| |глибиною | | |<br>| |до 40 мм | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Здимання і відхилення |Здимання до | 41-60 |Зміцнення колони |<br>|стовпів від вертикалі, |1/500 висоти | |обоймами |<br>|наскрізні тріщини різних |приміщення. | | |<br>|напрямків, вивітрювання |Відхилення | | |<br>|розчину зі швів, |від вертикалі| | |<br>|послаблення цегляної |до 3 см. | | |<br>|кладки, зминання цегли |Вивітрювання | | |<br>|під опорними подушками, |розчину зі | | |<br>|відколювання цегли |швів на | | |<br>| |глибину до | | |<br>| |40 мм на | | |<br>| |площі до 50%.| | |<br>| |Відколи | | |<br>| |глибиною 0,5 | | |<br>| |цеглини | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Відхилення стовпів від |Відхилення | 61-80 |Заміна колони |<br>|вертикалі, випинання |від | | |<br>|кладки, скісні наскрізні |вертикалі | | |<br>|тріщини і зсуви верхньої |понад 3 см. | | |<br>|частими стовпів, |Здимання | | |<br>|вивітрення розчину зі швів|понад 1/150 | | |<br>|на всій площі, випадання |висоти | | |<br>|цегли |приміщення. | | |<br>| |Вивітрювання | | |<br>| |розчину зі | | |<br>| |швів на | | |<br>| |глибину | | |<br>| |понад 40 мм | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 20<br> Колони залізобетонні (збірні і монолітні)<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини в розтягнутій зоні|Ширина тріщин| 0-40 |Замазування тріщин, |<br>|по всій висоті колони, |до 0,5 мм. | |відколів і вибоїн |<br>|краях консолі і колони; |Вибоїни | | |<br>|відколи і вибоїни |глибиною до | | |<br>| |5 мм - не | | |<br>| |більше трьох | | |<br>| |на 1 кв.м | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини в розтягнутій і |Ширина тріщин| 41-60 |Замазування тріщин |<br>|стисненій зонах, по |до 2 мм. | |ін'єкцією розчину |<br>|периметру фундаменту на |Викривлення | |у тріщини або |<br>|рівні консолі, |колони до | |улаштування уздовж |<br>|відшарування захисного |1/200 її | |тріщин канавок з |<br>|шару бетону. Оголення |висоти | |наступним карбуван- |<br>|арматури і порушення її | | |ням їх цементним |<br>|зчеплення з бетоном, | | |розчином, улаштуван-|<br>|глибокі відколи бетону в | | |ня обойм колон |<br>|основі колони, викривлення| | | |<br>|колони | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини по усій висоті |Ширина тріщин| 61-80 |Заміна пошкодженого |<br>|колони в розтягнутій зоні,|понад 2 мм | |бетону: армування і |<br>|наскрізні тріщини в | | |бетонування |<br>|основі колони, на рівні | | |зруйнованих ділянок.|<br>|верху консолі, відшаруван-| | |Улаштування |<br>|ня захисного шару бетону в| | |розрахункових обойм |<br>|розтягнутій зоні по усій | | |чи заміна колон |<br>|висоті колони, корозія в | | | |<br>|місцях розриву арматури, | | | |<br>|викривлення колони | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Перегородки<br> Таблиця 21<br> Перегородки несучі панельного типу<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини у місцях |Ширина тріщин| 0-20 |Замазування тріщин |<br>|примикання до плит |до 2 мм | | |<br>|перекриття і заповнення | | | |<br>|дверних отворів | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Глибокі тріщини і |Те ж, до | 21-40 |Зарівнювання стиків,|<br>|викришення розчину у |5 мм | |закріплення панелей |<br>|місцях примикання до | | | |<br>|суміжних конструкцій | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Великі відколи і наскрізні|Те ж, до | 41-60 |Замазування і |<br>|тріщини в панелях у |3 мм | |розшивання тріщин, |<br>|місцях примикання до плит | | |зміцнення |<br>|перекриття, вибоїни, | | |послаблених місць |<br>|руйнування захисного шару | | |перегородок |<br>|панелей, тріщини по всій | | | |<br>|панелі | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Помітне випинання, |Прогин | 61-80 |Зміцнення |<br>|горизонтальні тріщини на |панелі до | |перегородок |<br>|поверхні, оголення |1/100 її | |або повна їх заміна |<br>|арматури |довжини | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 22<br> Перегородки цегляні<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини в місцях |Тріщини | 0-20 |Замазування стиків |<br>|примикання перегородок до |шириною до | |і відколів |<br>|стелі, поодинокі відколи |2 мм. | | |<br>| |Пошкодження | | |<br>| |площі до | | |<br>| |10% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини на поверхні, |Ширина | 21-40 |Розчищення поверхні |<br>|глибокі тріщини в місцях |тріщин на | |та розшивка тріщин |<br>|примикання до суміжних |поверхні до | | |<br>|конструкцій |2 мм, у | | |<br>| |примиканні - | | |<br>| |до 10 мм | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Здимання і помітне |Здимання | 61-80 |Повна заміна |<br>|відхилення від вертикалі, |більше 1/100 | |перегородок |<br>|наскрізні тріщини, |довжини | | |<br>|випадання цегли |деформованої | | |<br>| |ділянки. | | |<br>| |Відхилення | | |<br>| |від вертикалі| | |<br>| |до | | |<br>| |1/100 висоти | | |<br>| |приміщення | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 23<br> Перегородки дерев'яні необштукатурені<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Незначні пошкодження і |Пошкодження | 0-20 |Замазування тріщин |<br>|тріщини |на площі | |і пошкоджень |<br>| |до 5% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Хиткість, відхилення від |Пошкодження | 21-40 |Вирівнювання пере- |<br>|вертикалі, щілини і зазори|на площі | |городок і зміц- |<br>|в місцях примикання до |до 25% | |нення їх зв'язків |<br>|суміжних конструкцій | | |з конструкціями |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Зволоження деревини |Те ж, до | 41-60 |Вивішування і |<br>|перегородок, ураження |50% | |вирівнювання |<br>|гнилизною. Випинання | | |перегородок, заміна |<br>|перегородок у | | |обв'язки, що згнила,|<br>|вертикальній площині | | |і окремих дощок |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Значне ураження гнилизною,| - | 61-80 |Повна заміна |<br>|жучком, перекоси і | | |перегородок |<br>|здимання, наскрізні | | | |<br>|тріщини | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 24<br> Перегородки дерев'яні обштукатурені<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Дрібні тріщини і часткове |Пошкодження | 0-20 |Ремонт штукатурки |<br>|відшарування штукатурки |на площі | | |<br>| |до 10% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Відчутна хиткість, |Відхилення | 21-40 |Вирівнювання |<br>|відхилення від вертикалі, |від | |перегородок у |<br>|тріщини в місцях |вертикалі | |вертикальній |<br>|примикання до суміжних |до 1/100 | |площині та |<br>|конструкцій |висоти | |зміцнення їх |<br>| |приміщення | |зв'язків з |<br>| | | |суміжними |<br>| | | |конструкціями |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Глибокі тріщини і зазори |Випинання | 41-60 |Вивішування і |<br>|у місцях примикання до |до 1/100 | |вирівнювання |<br>|суміжних конструкцій, |довжини | |перегородок |<br>|діагональні тріщини у |деформованої | |заміна підкладок |<br>|шарі штукатурки, |ділянки | |і нижньої обв'язки |<br>|випинання у вертикальній | | | |<br>|площині | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Наскрізні повздовжні та | - | 61-80 |Повна заміна |<br>|діагональні тріщини по | | |перегородок |<br>|всій поверхні, випинання, | | | |<br>|жолоблення і випирання | | | |<br>|дощок, сліди вогкості, | | | |<br>|ураження деревини | | | |<br>|гнилизною, жучком | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 25<br> Перегородки гіпсобетонні та шлакобетонні<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Дрібні тріщини у місцях |Ширина тріщин| 0-20 |Ущільнення і |<br>|примикання перегородок до |до 2 мм. | |замазування місць |<br>|перекриття, поодинокі |Площа | |примикання |<br>|відколи |пошкоджень | | |<br>| |до 10% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Глибокі або наскрізні |Ширина тріщин| 21-40 |Розчистка поверхні, |<br>|тріщини у місцях |до 10 мм | |замазування |<br>|примикання до суміжних | | |і розшивання тріщин |<br>|конструкцій | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Вибоїни і відколи, |Площа | 41-60 |Замазування вибоїн |<br>|порушення зв'язків |пошкоджень | |і відколів, |<br>|між окремими плитами |до 50% | |зміцнення окремих |<br>|перегородок. | | |плит і місць |<br>|Деформація каркаса | | |примикання до |<br>| | | |зовнішніх стін. |<br>| | | |Ремонт каркаса |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Масові тріщини в |Відхилення | 61-80 |Повна заміна |<br>|плитах перегородок, |від | |перегородок |<br>|великі здимання і помітні |вертикалі | | |<br>|відхилення від вертикалі |понад | | |<br>| |1/100 | | |<br>| |висоти | | |<br>| |приміщення | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 26<br> Перегородки фібролітові<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Дрібні тріщини і поодинокі|Площа | 0-20 |Замазування тріщин |<br>|відколи |пошкоджень | |і відколів |<br>| |до 10% | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Відчутна хиткість | - | 21-40 |Зміцнення плит |<br>|перегородок, тріщини між | | |перегородок |<br>|плитами і в місцях | | | |<br>|спряження плит зі | | | |<br>|стояками каркасу | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Здимання і випадання |Відхилення | 41-60 |Перебирання |<br>|окремих плит, помітні |від | |перегородок з |<br>|відхилення від вертикалі |вертикалі | |використанням нових |<br>|наскрізні тріщини у |до 1/100 | |матеріалів |<br>|місцях спряження з |висоти | | |<br>|суміжними конструкціями; |приміщення | | |<br>|пошкодження гнилизною | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Руйнування плит, горизон- | - | 61-80 |Повна заміна |<br>|тальні і вертикальні | | |перегородок |<br>|деформації перегородок, | | | |<br>|відхилення від вертикалі, | | | |<br>|ураження гнилизною, | | | |<br>|деформації і часткове | | | |<br>|руйнування каркаса | | | |<br>|перегородок | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Перекриття<br> Таблиця 27<br> Перекриття дерев'яні необштукатурені<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Зазори і щілини між |Прогин балок | 0-40 |Затирання щілин |<br>|дошками настилу, прогин |настилів до | |і зазорів, |<br>|балок і настилів |1/150 | |вибіркове |<br>| |прольоту | |зміцнення балок |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Ураження верхніх шарів |Ураження | 41-60 |Зміцнення балок, |<br>|деревини грибком, |гнилизною на | |розбирання і ремонт |<br>|невеличкі тріщини, |площі до 10%.| |частини перекриття |<br>|часткові відколи у вузлах |Прогин балок | | |<br>|з'єднання балок з |і прогонів | | |<br>|настилом, прогин балок і |до 1/100 | | |<br>|прогонів |прольоту | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Сильне ураження деревини |Прогин балок | 61-80 |Повна заміна |<br>|гнилизною, поздовжні і |і прогонів | |перекриття |<br>|поперечні тріщини, |до 1/50 | | |<br>|розшарування деревини, |прольоту | | |<br>|численні сколи у вузлах | | | |<br>|з'єднання балок, прогин | | | |<br>|балок і прогонів | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 28<br> Перекриття дерев'яні обштукатурені<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Усадкові тріщини в |Ширина тріщин| 0-10 |Затирання тріщин і |<br>|штукатурному шарі, |до 0,5 мм. | |відновлення |<br>|часткове відшарування |Сумарна | |штукатурного шару |<br>|штукатурки |довжина | | |<br>| |тріщин на | | |<br>| |1 кв.м до | | |<br>| |0,5 м | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Усадкові тріщини, |Ширина тріщин| 11-20 |Відновлення |<br>|відпадання і відшарування |до 1 мм. | |штукатурки, дрібний |<br>|штукатурки, глухий звук |Сумарна | |ремонт настилу |<br>|при простукуванні |довжина | | |<br>| |тріщин на | | |<br>| |1 кв.м до | | |<br>| |1 м | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Сліди протікання на |Пошкодження | 21-30 |Заміна непридатної |<br>|стелі, перенасичення |на площі | |обмазки і засипки, |<br>|засипки, окремі ділянки |до 20% | |очищення і |<br>|якої злежались, вологість | | |антисептування |<br>|обмазки, часткове | | |деревини |<br>|руйнування | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Відчутна хиткість, | - | 31-40 |Зміцнення балок, |<br>|діагональні тріщини | | |часткова заміна |<br>|на стелі | | |настилу |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Глибокі тріщини в місцях | - | 41-50 |Розкривання частини |<br>|спряження балок з несучими| | |перекриття, |<br>|стінами, сліди вогкості | | |зміцнення кінців |<br>| | | |балок і часткова |<br>| | | |заміна настилу |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Глибокі тріщини в | - | 51-60 |Зміцнення і часткова|<br>|перекритті, наявність | | |заміна балок |<br>|тимчасового кріплення в | | | |<br>|окремих місцях | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Діагональні поздовжні та |Прогин стелі | 61-70 |Повна заміна |<br>|поперечні тріщини в |до 1/100 | |перекриття |<br>|перекритті, помітний |прольоту | | |<br>|прогин, наявність | | | |<br>|кріплення, тимчасового | | | |<br>|оголення деревини балок; | | | |<br>|пошкодження гнилизною і | | | |<br>|жучком на межі | | | |<br>|руйнування, яке місцями | | | |<br>|вже почалось | | | |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Конструкція на стадії | - | 71-80 | |<br>|руйнування, яке місцями | | | |<br>|вже почалось | | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 29<br> Перекриття з цегляного склепіння по<br> стальних балках<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Незначні тріщини, | - | 0-20 |Замазування і |<br>|перпендикулярні до балок | | |розшивання тріщин, |<br>| | | |вибіркове кріплення |<br>| | | |склепіння |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Тріщини в середній |Ширина тріщин| 21-40 |Розшивання тріщин, |<br>|частині склепіння вздовж |до 1 мм | |кріплення окремих |<br>|балок | | |цеглин |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Глибокі тріщини в середній|Те ж, до | 41-60 |Кріплення склепіння,|<br>|частині склепіння вздовж |2 мм. | |заміна окремих |<br>|балок, розшивання окремих |Зменшення | |цеглин. Зміцнення |<br>|цеглин, вивітрювання |перерізу | |склепіння з |<br>|розчину зі швів, випадання|балок на | |перебиранням окремих|<br>|окремих цеглин, корозія |10% | |ділянок кладки, |<br>|балок | | |зміцнення балок |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Ослаблення цегляної |Прогин | 61-80 |Повна заміна |<br>|кладки, масове випадання |металевих | |перекриття |<br>|цегли, наявність |балок до | | |<br>|тимчасового кріплення, |1/150 | | |<br>|корозія і помітний прогин |прольоту. | | |<br>|балок |Зменшення | | |<br>| |перерізу | | |<br>| |балок | | |<br>| |понад 10% | | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Таблиця 30<br> Перекриття з двохшкаралупних залізобетонних<br> прокатних панелей<br>------------------------------------------------------------------------<br>| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |<br>| | оцінка |знос, % |робіт |<br>|--------------------------+-------------+--------+--------------------|<br>|Незначне відшарування і |Пошкодження | 0-10 |Замазування тріщин, |<br>|дрібні тріщини у |на площі до | |частковий ремонт |<br>|фактурному шарі |1% | |фак