ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
14.11.2002 N 74

Про Положення про базову організацію з
науково-технічної діяльності у сферах
будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, архітектури і містобудуванняЗ метою реалізації Закону України "Про науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) і відповідно до Положення про Держбуд
України ( 725/2002 ), враховуючи необхідність суттєвого підвищення
ефективності наукових досліджень та результатів їх впровадження,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалений рішенням науково-технічної ради від
25.10.2002 N 13 проект "Положення про базову організацію з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування" згідно з
додатком.
2. Управлінню науково-технічної політики у будівництві
(А. Григор):
- забезпечити доведення зазначеного Положення до зацікавлених
організацій;
- в двотижневий термін розробити форму офіційної заявки
організації щодо надання їй повноважень (функцій) базової
організації та в місячний термін - форму угоди Держбуду з базовою
організацією та довести їх до відома зацікавлених організацій.
3. Головним науково-дослідним інститутам згідно з переліком,
затвердженим наказом Міністерства України у справах будівництва і
архітектури від 18 січня 1994 р. N 9, до 15 січня 2003 р. подати
на переоформлення як базових організацій заявку та угоду.
4. Управлінню науково-технічної політики у будівництві
(А. Григор) із залученням відповідних структурних підрозділів
центрального апарату Держбуду забезпечити прийняття, опрацювання
та розгляд на засіданнях науково-технічної ради матеріалів від
організацій, що подають заявки, за їх надходженням.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету А. Беркуту.

Голова Комітету В.ЧерепДодаток
до наказу Держбуду
від 14.11.2002 N 74

ПОЛОЖЕННЯ
про базову організацію з науково-технічної
діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування

1. Це Положення розроблено з метою забезпечення реалізації
покладених на Держбуд України як центральний орган виконавчої
влади завдань стосовно здійснення управління науково-технічною
діяльністю у сферах будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, містобудування і архітектури, збереження пам'яток
архітектури і містобудування (далі - у будівництві) відповідно до
ст. 29 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ) та Положення про Держбуд України ( 725/2002 ).
2. Метою запровадження системи базових організацій з
науково-технічної діяльності у будівництві є:
- створення дієвого механізму спрямування діяльності
науково-технічних організацій, що працюють в сферах будівництва та
промисловості будівельних матеріалів, архітектури, містобудування,
а також збереження пам'яток архітектури і містобудування;
- координація проведення наукових досліджень у зазначених
сферах;
- концентрація зусиль та ресурсів організацій на
перспективних напрямах науково-технічного прогресу будівельного
комплексу, розвиток вітчизняних наукових шкіл;
- накопичення і використання наукових знань з окремо
визначених напрямів науково-технічної діяльності;
- створення передумов для технічного і технологічного
оновлення підприємств і організацій будівельного комплексу.
3. Статус базової організації з науково-технічної діяльності
у будівництві (далі - базова організація) надаються
науково-дослідним або науково-технічним (проектним) організаціям
(далі - наукова організація), що належить до сфери управління
Комітету або входить до складу державних будівельних корпорацій і
яка здійснює комплекс наукових досліджень,
проектно-конструкторських, проектно-вишукувальних,
організаційно-методичних, методологічних метрологічних та
інформаційних функцій, робіт із стандартизації та нормування у
сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів,
містобудування і архітектури, а також збереження пам'яток
архітектури і містобудування.
Дія Положення може поширюватись на інші науково-технічні
організації різної форми власності та відомчої належності за
взаємною згодою їх з Держбудом.
4. Для підтвердження прав на виконання функцій базової
організація повинна:
- мати потрібні можливості - науково-технічний, кадровий
потенціал і відповідну дослідну базу;
- засвідчити свою практичну спроможність за раніше одержаними
результатами.
5. Основними завданнями базової організації є забезпечення
науково-технічного, дослідного, нормативно-методичного,
інформаційного та консалтингового супроводження визначеного
напряму науково-технічної діяльності.
6. Покладання на наукову організацію функцій базової та
визначення сфери її діяльності здійснюється наказом Держбуду на
підставі офіційної заявки організації за встановленою формою та
відповідного рішення науково-технічної ради Держбуду.
Організація може бути позбавлена статусу базової у випадках:
- невиконання покладених на неї функцій;
- втрати спроможності щодо виконання функцій базової з
відповідного напряму.
7. Базова організація для реалізації покладених завдань
здійснює наступні функції:
7.1. Інформаційне забезпечення:
- збирання та аналітичне узагальнення доступних відомостей
про сучасний світовий (у т. ч. у межах СНД), національний,
регіональний науково-технічний рівень;
- організація та ведення довідково-інформаційного фонду;
- інформування про результати діяльності у визначеній сфері у
фахових виданнях та через організацію науково-технічних публічних
заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів тощо).
7.2. Науково-дослідна діяльність:
- виконання науково-дослідних та науково-технічних робіт;
- відпрацювання науково-технічних результатів робіт і
впровадження їх у виробництво;
- наукове супроводження об'єктів будівництва.
7.3. Стандартизація і сертифікація:
- розроблення нормативних документів;
- ведення відповідної групи нормативних документів;
- узгодження проектів нормативних документів стосовно
продукції інших виробників, що використовується у будівельному
комплексі;
- участь у розробці науково-методичного забезпечення
ліцензування та підтвердження відповідності у будівельній
діяльності.
7.4. Консультативно-методичне забезпечення:
- підготовка пропозицій щодо визначення та деталізації
пріоритетних напрямів науково-технічних робіт;
- розроблення та супроводження виконання науково-технічних
програм та завдань;
- координація діяльності залучених установ і організацій;
- експертиза методик виконання та результатів
науково-технічних робіт.
8. В рамках закріплених напрямів науково-технічної діяльності
базова організація:
- щорічно складає і реалізує план заходів з виконання функцій
базової організації;
- вносить пропозиції щодо пріоритетних напрямів наукових
досліджень, робіт із стандартизації, проектних розробок масового
застосування, виконання яких доцільне за рахунок коштів державного
бюджету;
- аналізує за дорученням Держбуду, зверненнями (за взаємною
згодою) органів влади і організацій або в ініціативному порядку
розробки, виконанні іншими науковими організаціями, готує висновки
та вносить пропозиції щодо доцільності їх використання
(застосування);
- вивчає практику застосування (використання) будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій, технологій зарубіжного
походження, вносить пропозиції щодо умов та порядку їх подальшого
використання в Україні;
- аналізує стан нормативної та методичної бази у відповідних
сферах науково-технічної діяльності, ініціює та організовує
розроблення (перегляд) нормативно-правових актів та нормативних
документів, сприяє їх впровадженню, організовує розроблення
методичних документів, надає роз'яснення і консультації щодо їх
застосування;
- забезпечує розроблення експериментальних проектів і бере
участь у їх реалізації та підготовці пропозицій щодо результатів
експериментальних досліджень;
- веде комп'ютерний сайт у визначеній сфері діяльності
базової організації;
- відстежує світові тенденції у розвитку відповідного напряму
науково-технічної діяльності, готує пропозиції щодо доцільності,
умов та порядку їх впровадження (застосування) в Україні;
- готує щорічний науково-аналітичний звіт щодо стану розвитку
відповідного напряму науково-технічної діяльності.
9. Базові організації здійснюють покладені на них функції під
методичним керівництвом Держбуду, який сприяє їх діяльності і
створює для цього відповідні умови шляхом:
- використання напрацьованих базовими організаціями
матеріалів і отриманих результатів у процесі формування та
реалізації науково-технічної політики у сферах будівництва,
промисловості будівельних матеріалів, містобудування і
архітектури, а також збереження пам'яток архітектури і
містобудування;
- залучення базових організацій в обов'язковому порядку до
розгляду, підготовки технічних рішень та експертних висновків,
розроблення нормативних документів та наукових рекомендацій з
питань науково-технічної проблематики відповідного напряму;
- надання у пріоритетному порядку повноважень секретаріату
відповідного технічного комітету;
- доручення базовим організаціям представляти Держбуд у
науково-технічних заходах, у т. ч. міжнародних;
- вжиття (протекціоністських) заходів щодо підтримки і
розвитку науково-дослідної і матеріально-технічної бази наукових
організацій, підготовки наукових кадрів;
- делегування повноважень щодо супроводження нормативного
забезпечення відповідного напряму науково-технічної діяльності,
надання роз'яснень, консультацій, інформаційної підтримки;
- зосередження в базовій організації якомога більшого обсягу
науково-технічної інформації відповідного напряму, бази наукових
знань, інформаційних баз;
- розвитку інформаційних технологій.
10. Базова організація при виконанні своїх функцій може:
- залучати інші організації та окремих фахівців до виконання
відповідних робіт за визначеними напрямами;
- вносити ініціативні пропозиції Держбуду щодо вдосконалення
системи базових організацій;
- утворювати науково-технічні, координаційні, експертні ради
та робочі групи за відповідними напрямами.
11. Для забезпечення взаємної відповідальності щодо виконання
функцій базової організації Держбуд і відповідна організація
укладають угоду за встановленою формою.
Заявка подається на бланку науково-технічної організації
(науково-дослідного інституту, вищого навчального закладу,
товариства, фірми тощо)
Держбуд УкраїниЗаявка
щодо надання статусу базової організації
з науково-технічної діяльності у сферах
будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, архітектури і містобудування

Відповідно до Положення про базову організацію з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування,
затвердженого наказом Держбуду України від 14 листопада 2002 р.
N 74, просимо надати статус базової організації за напрямами
науково-технічної діяльності згідно з додатком 1.
Матеріали щодо підтвердження спроможності виконання функцій
базової організації наведені у додатку 2.
Керівник організації П.І.БДодаток 1

Напрями діяльності

------------------------------------------------------------------
Напрями (об'єкти)| Позначення за |Перелік нормативних документів,
діяльності | діючими | що супроводжуються або
|класифікаторами,|заявляються до супроводження
| кодифікаторами | відповідно до напрямів
| тощо | діяльності із зазначенням
| |виконаної організацією роботи
| |-------------------------------
| | назва | розроблено,
| | нормативного | внесено зміни,
| | документа | заявляються
----------------------------------+---------------+---------------
1 | |---------------+---------------
| |---------------+---------------
-----+----------------------------+---------------+---------------
2 | |---------------+---------------
| |---------------+---------------
------------------------------------------------------------------

Додаток 2ПЕРЕЛІК
відомостей до заявки щодо надання підприємству
(установі) статусу базової організації з
науково-технічної діяльності в сферах будівництва,
промисловості будівельних матеріалів, архітектури
і містобудування
(викладаються у довільному вигляді)

1. Загальні відомості про юридичну особу.
2. Копії засновницьких документів.
3. Засоби (механізми, інструментарій) забезпечення виконання
функцій базової організації (випробувальні лабораторії, органи
сертифікації, аспірантура, архіви, бібліотеки, атестаційні центри,
експертні комісії, технічні комітети із стандартизації тощо).
4. Копії документів дозвільного характеру, актів
підтвердження відповідності, висновків незалежних експертів,
включення до реєстрів тощо як організації в цілому, так і
функціональних структур за напрямами діяльності.
5. Відомості про кадровий склад організації.
6. Відомості щодо матеріально-технічного забезпечення
організації.
7. Відомості про головні надбання у визначеній сфері
діяльності (наукові школи, інноваційні проекти, проведення
семінарів, видавнича та виставкова діяльність, міжнародні зв'язки,
охоронні документи тощо).
8. * Клопотання установ, організацій.
9. ** Декларація про фінансовий стан юридичної особи.
Примітки:
* - добровільно;
** - на вимогу Держбуду.

"Інформаційний бюлетень
Держбуду України", N 11,
10.12.2002