МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.12.2002 N 476
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2003 р.
за N 203/7524

Про затвердження Державних санітарних норм та
правил при роботі з джерелами електромагнітних полів

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Державні санітарні норми та правила при роботі
з джерелами електромагнітних полів, що додаються.
2. Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами
електромагнітних полів ввести в дію з 01.04.2003 року.
3. Головному санітарно-епідеміологічному управлінню
Міністерства охорони здоров'я України даний наказ довести до
установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в
установленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Головного санепідуправління Міністерства охорони
здоров'я України Ситенка М.А.

Перший заступник
Державного секретаря,
головний державний
санітарний лікар України О.О.Бобильова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
18.12.2002 N 476
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2003 р.
за N 203/7524

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА
при роботі з джерелами електромагнітних полів

1. Загальні положення
1.1. Державні санітарні норми і правила при роботі з
джерелами електромагнітних полів (далі - санітарні норми і
правила) встановлюють вимоги до умов праці працівників, що
займаються виготовленням, експлуатацією, обслуговуванням та
ремонтом обладнання, при роботі якого виникають постійні магнітні
поля (далі - ЕМП) та електромагнітні випромінювання (далі - ЕМВ) у
діапазоні частот від 50,0 Гц до 300,0 ГГц.
1.2. Ці санітарні норми і правила не розповсюджуються на
працівників, що працюють з візуальними дисплейними терміналами
електронно-обчислювальних машин або виконують роботи в невимкнених
електроустановках напругою до 750 кВ включно.
1.3. Санітарні норми і правила є обов'язковими для всіх
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій незалежно від відомчої
належності та форм власності, громадян, які проектують,
виготовляють, експлуатують та обслуговують обладнання, апаратуру,
прилади, устаткування тощо, що є джерелами ЕМП, які розробляють та
впроваджують заходи щодо зниження шкідливого впливу ЕМП на
працюючих, які виконують державний санітарний нагляд за умовами
праці.
1.4. Вимоги цих санітарних норм і правил повинні бути
враховані у нормативно-технічних документах: стандартах,
будівельних нормах, технічних умовах, інструкціях, методичних
вказівках та інших, які регламентують конструктивні та
експлуатаційні вимоги до обладнання, устаткування, приладів,
апаратів тощо, у тому числі зарубіжного виробництва, що є
джерелами ЕМП.
1.5. Галузеві (відомчі) нормативні документи повинні бути
приведені у відповідність до вимог даних санітарних норм і правил.
1.6. Санітарні норми і правила при роботі з джерелами ЕМП
підготовлені з урахуванням результатів нових наукових досліджень у
цій галузі.
1.7. Вважати такими, що не застосовуються на території
України:
1.7.1. "Санитарные нормы и правила при работе с источниками
электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких
частот" від 30.03.70 N 848-70, затверджені заступником головного
державного санітарного лікаря СРСР.
1.7.2. "Предельно допустимые уровни воздействия постоянных
магнитных полей при работе с магнитными устройствами и магнитными
материалами" від 16.06.77 N 1742-77, затверджені заступником
головного державного санітарного лікаря СРСР.
1.7.3. "Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой
50 Гц" від 17.01.85 N 3206-85, затверджені заступником головного
державного санітарного лікаря СРСР.
1.7.4. "Ориентировочные безопасные уровни воздействия
переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ
под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи
напряжением 220-1150 кВ" від 28.09.88 N 5060-89, затверджені
заступником головного державного санітарного лікаря СРСР.
2. Терміни і визначення
2.1. Антена - пристрій для випромінювання і приймання
радіохвиль.
2.2. Антена вимірювальна (приймальна) - антена для
вимірювання напруженості або щільності потоку енергії
електромагнітних випромінювань.
2.3. Антени, що обертаються і сканують, - випромінювальні
антени, що забезпечують переміщення діаграми спрямованості шляхом
механічного колового руху або сканування (горизонтальне або
вертикальне переміщення в межах сектора).
2.4. Апаратура випромінювальна - апаратура, що передає
(випромінює) збуджене на ній синфазне електромагнітне поле.
2.5. Ближня зона (зона індукції) - частина простору, що
прилягає до джерела випромінювання, для всіх точок якого
виконується умова r