Приказ 1185. Об утверждении Порядка определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 27.09.2005 N 174<br> <br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 12 жовтня 2005 р.<br> за N 1185/11465<br> <br> <br> Про затвердження Порядку визначення та<br> застосування показників опосередкованої<br> вартості спорудження житла<br> за регіонами України<br> <br> <br> Відповідно до статті 12 Закону України "Про ціни і<br>ціноутворення" ( <A HREF="2234">507-12</A> ) та Положення про Державний комітет<br>України з будівництва та архітектури, затвердженого Указом<br>Президента України від 20.08.2002 N 725 ( <A HREF="109648">725/2002</A> ),<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок визначення та застосування показників<br>опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України,<br>що додається.<br> <br> 2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю<br>вартості у будівництві забезпечити доведення інформації про<br>затвердження цього Порядку до відома зацікавлених організацій.<br> <br> 3. Скасувати наказ Держбуду України від 18.08.2005 N 137<br>"Про затвердження Порядку визначення та застосування показників<br>опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України".<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 27.09.2005 N 174<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 12 жовтня 2005 р.<br> за N 1185/11465<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> визначення та застосування показників<br> опосередкованої вартості спорудження житла<br> за регіонами України<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Цей Порядок установлює правила визначення та<br>застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла<br>за регіонами України.<br> <br> 1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:<br> безпосередні витрати з будівництва - витрати, пов'язані з<br>проектуванням та затвердженням проекту будівництва житлового<br>будинку, організацією процесу будівництва, виконанням<br>загальнобудівельних робіт, улаштуванням внутрішньобудинкових<br>інженерних систем, монтажем та придбанням інженерного обладнання,<br>електромеханічного та іншого устатковання, благоустроєм та<br>спорудженням внутрішньомайданчикових інженерних мереж, уключаючи<br>адміністративні витрати та прибуток підрядних організацій, що<br>компенсуються замовником, податки, збори та інші обов'язкові<br>платежі, встановлені законодавством;<br> державні інвестиції - кошти державного та місцевих бюджетів;<br> об'єкт-представник - житловий будинок, побудований за<br>найбільш поширеним у регіоні проектом, у звичайних, характерних<br>для регіону геологічних умовах, із застосуванням традиційних<br>будівельних матеріалів, обладнання, устатковання вітчизняного<br>виробництва, з дотриманням державних будівельних норм,<br>санітарно-гігієнічних вимог та гарантованих типологічних норм<br>забезпечення житлом громадян. Об'єкти-представники визначаються<br>Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською<br>та Севастопольською міськими державними адміністраціями;<br> показник опосередкованої вартості спорудження житла -<br>вартість будівництва в розрахунку на один квадратний метр<br>загальної площі квартир будинку, визначений на підставі вартості<br>будівництва об'єкта-представника.<br> <br> 2. Порядок розрахунку показників опосередкованої<br> вартості спорудження житла<br> <br> 2.1. Показники опосередкованої вартості спорудження житла за<br>регіонами України (далі - показники) щоквартально розраховуються<br>спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з<br>питань містобудування та архітектури (далі - уповноважений орган)<br>у першому місяці кварталу, виходячи зі структури безпосередніх<br>витрат з будівництва об'єкта-представника, скоригованої відповідно<br>до змін рівня цін на трудові та матеріально-технічні ресурси.<br> Витрати, пов'язані з додатковими технічними та економічними<br>умовами розвитку регіонів (звільнення й інженерна підготовка<br>майданчика, компенсація витрат попереднім власникам земельної<br>ділянки, спорудження позамайданчикових інженерних мереж,<br>відрахування на розвиток соціальної та інженерно-транспортної<br>інфраструктури населених пунктів, відрахування на розвиток<br>пожежної служби, передання місцевим органам самоврядування частки<br>споруджуваного житла тощо), показниками не враховуються.<br> <br> 2.2. Базою для визначення структури безпосередніх витрат з<br>будівництва об'єкта-представника є вихідні дані, які надаються<br>місцевими органами виконавчої влади на запит уповноваженого органу<br>і містять:<br> пояснювальну записку, в якій зазначаються техніко-економічні,<br>архітектурно-планувальні та конструктивні характеристики<br>об'єкта-представника, рівень цін ресурсів, за якими обчислена<br>вартість будівництва;<br> копію зведеного кошторисного розрахунку та підсумкові<br>вартісні параметри до нього (у друкованому та електронному<br>виглядах);<br> копію об'єктного кошторису (у друкованому та електронному<br>виглядах);<br> локальні кошториси за главами зведеного кошторисного<br>розрахунку (в електронному вигляді).<br> Інформація щодо поточного рівня цін на матеріально-технічні<br>ресурси, які використовуються при здійсненні будівельно-монтажних<br>робіт, надається місцевими органами виконавчої влади щоквартально<br>не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.<br> Заміна або уточнення вихідних даних за<br>об'єктами-представниками здійснюється на підставі обґунтованих<br>пропозицій місцевих органів виконавчої влади.<br> <br> 2.3. Визначена на підставі вихідних даних, наведених у<br>пункті 2.2 цього Порядку, структура безпосередніх витрат з<br>будівництва об'єкта-представника формується за статтями витрат<br>(матеріальні ресурси, заробітна плата, експлуатація машин,<br>загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, утримання<br>служби замовника, витрати з проектування, експертизи тощо) у<br>цінах, що склались на момент здійснення розрахунку структури.<br> <br> 2.4. Коригування складових структури безпосередніх витрат з<br>будівництва об'єкта-представника здійснюється шляхом застосування<br>усереднених індексів зміни вартості матеріально-технічних ресурсів<br>за попередній квартал, розрахованих за даними місцевих органів<br>виконавчої влади, та індексів цін виробників промислової продукції<br>за видами економічної діяльності, індексів споживчих цін і<br>показників розміру заробітної плати у будівництві за даними<br>Держкомстату України.<br> <br> 2.5. Прогнозні показники розраховуються уповноваженим органом<br>як середньорічні, виходячи зі структури безпосередніх витрат з<br>будівництва об'єкта-представника, скоригованої відповідно до<br>прогнозних індексів цін виробників промислової продукції за видами<br>економічної діяльності та індексів споживчих цін, які обчислюються<br>Міністерством економіки України на відповідний рік.<br> <br> 3. Порядок затвердження, застосування<br> та оприлюднення показників<br> <br> 3.1. Показники щоквартально затверджуються наказом<br>уповноваженого органу та діють до затвердження наступних.<br> <br> 3.2. Показники застосовуються при визначенні у поточному<br>періоді обсягів державних інвестицій, що спрямовуються на<br>будівництво житла для громадян, які потребують поліпшення житлових<br>умов та державної підтримки відповідно до законодавчих актів<br>України, визначенні розміру пайової участі державних інвестицій у<br>спорудженні житла для таких громадян, а також розміру пільгових<br>кредитів, що надаються відповідно до законодавства окремим<br>категоріям громадян із зазначеною метою.<br> <br> 3.3. Рішення щодо можливості та доцільності реалізації<br>проектів будівництва житлових будинків, що передбачають додаткові<br>технічні умови у порівнянні з умовами, врахованими безпосередніми<br>витратами з будівництва, за відповідним обґрунтуванням приймається<br>розпорядником коштів у кожному конкретному випадку.<br> <br> 3.4. За відповідним обґрунтуванням місцевих органів<br>виконавчої влади додатково до показників враховуються витрати на<br>розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури<br>населених пунктів, у яких здійснюється будівництво, в межах,<br>визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2000<br>N 1930 ( <A HREF="76135">1930-2000-п</A> ) "Про встановлення граничного розміру<br>залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та<br>соціальної інфраструктури населених пунктів".<br> <br> 3.5. Показники щоквартально направляються уповноваженим<br>органом Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,<br>Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та<br>зацікавленим центральним органам виконавчої влади, оприлюднюються<br>через офіційні видання уповноваженого органу та шляхом розміщення<br>на його сайті.<br> <br> 3.6. Прогнозні показники щорічно затверджуються наказом<br>уповноваженого органу, направляються зацікавленим центральним<br>органам виконавчої влади і застосовуються при прогнозуванні<br>обсягів державних інвестицій, що спрямовуються на будівництво,<br>реконструкцію, придбання житла для окремих категорій громадян, що<br>потребують підтримки держави.<br> <br> Начальник Управління цінової<br> політики, експертизи та контролю<br> вартості у будівництві П.І.Губень</FONT></PRE><br>