ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

27.10.2005 N 3


Про затвердження Примірного договору
підряду в капітальному будівництві


Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2005 р. N 668 ( 668-2005-п ) "Про затвердження
Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в
капітальному будівництві" та рішення науково-технічної ради
Держбуду України від 16 вересня 2005 року N 62 ( vr062667-05 )
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити та рекомендувати до застосування Примірний
договір підряду в капітальному будівництві (додається).

2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) забезпечити доведення наказу до відома
заінтересованих організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр П.Качур


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України
27.10.2005 N 3


ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
підряду в капітальному будівництві


ПЕРЕДМОВА

Примірний договір підряду в капітальному будівництві (далі -
Примірний договір підряду) розроблено відповідно до Загальних умов
укладення та виконання договорів підряду в капітальному
будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2005 року N 668 ( 668-2005-п ) "Про затвердження
Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в
капітальному будівництві".

Примірний договір підряду застосовується замовниками та
підрядниками у будівництві як рекомендації під час складання ними
договору підряду на виконання робіт із будівництва об'єктів.

У Примірному договорі підряду запропоновано декілька
варіантів викладення окремих умов, що надає можливість сторонам
договору вибрати найбільш прийнятний для них варіант.

Керуючись положеннями частини четвертої статті 179
Господарського кодексу України ( 436-15 ) щодо статусу примірних
договорів, сторони договору підряду мають право за взаємною згодою
та, виходячи з конкретних умов, змінювати окремі умови,
передбачені Примірним договором, або доповнювати його зміст. При
цьому сторони повинні дотримуватись положень, визначених
законодавством та Загальними умовами укладення та виконання
договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року N 668
( 668-2005-п ) "Про затвердження Загальних умов укладення та
виконання договорів підряду в капітальному будівництві".


ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
підряду в капітальному будівництві


______________________ N ____________ "____"______________20__ р.
(місце укладення (номер (дата укладення договору)
договору) договору)

Сторони: Замовник,
_________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи, ім'я фізичної особи)

що діє на підставі повноважень
__________________________________________________________________
(власних, делегованих)

в особі
__________________________________________________________________
(посада, ПІБ особи, що підписує Договір)

повноваження якої підтверджені
__________________________________________________________________
(статутом, положенням, дорученням, рішенням відповідних органів
__________________________________________________________________
управління, свідоцтвом про державну реєстрацію - для фізичних
осіб-підприємців тощо)

затвердженого (прийнятого)
__________________________________________________________________
(коли і ким)

та Підрядник (*)
_________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи, ім'я фізичної особи - підприємця)

що діє на підставі
_________________________________________________________________,
(статуту, доручення, свідоцтва про державну реєстрацію -
для фізичних осіб-підприємців тощо)

в особі
_________________________________________________________________,
(посада, ПІБ особи, що підписує Договір)

повноваження якої підтверджені
__________________________________________________________________
(статутом, положенням, дорученням, рішенням відповідних органів

__________________________________________________________________
управління, свідоцтвом про державну реєстрацію - для фізичних
осіб-підприємців тощо)

затвердженого (прийнятого)
_________________________________________________________________,
(коли і ким)

уклали цей Договір про нижченаведене.
_____________
(*) У разі залучення до виконання робіт субпідрядників
Підрядник за Договором іменується Генпідрядником

Предмет Договору

1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до
проектної документації та умов Договору виконання
__________________________________________________________________
(будівельних, монтажних, проектних, пусконалагоджувальних, інших
робіт, пов'язаних з будівництвом об'єкта)
робіт з
_________________________________________________________________.
(характер будівництва: нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення
підприємства)

2. Об'єкт будівництва
_________________________________________________________________.
(найменування/ призначення об'єкта будівництва)

Адреса розташування об'єкта
_________________________________________________________________.
(назва населеного пункту, вул., N буд. тощо)

Основні параметри об'єкта будівництва (техніко-економічні
показники):_______________________________________________________
_________________________________________________________________.
(потужність, площа, об'єм тощо)

3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання
Підряднику, визначені проектною документацією, яка є невід'ємною
частиною Договору.
Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі
будівництва у разі внесення змін до проектної документації у
порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання
договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668
(далі - Загальні умови).
Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)

4. Підрядник розпочне виконання робіт
__________________________________________________________________
(дата початку робіт)

або
протягом _______ днів з дня виконання Замовником зобов'язань
щодо:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(надання будівельного майданчика (фронту робіт); передача
проектної документації; передача дозвільної документації;
відкриття фінансування; сплата авансу тощо)

і завершить виконання робіт
__________________________________________________________________
(дата закінчення робіт)

або
протягом _________ днів з дня початку виконання робіт.

5. Початок та закінчення
_______________________________________________ робіт визначається
(види робіт, етапи робіт, комплекси робіт)
календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною
Договору.

6. Підрядник _________________ забезпечити достроково
(може/не може)
завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

7. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть
змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі:
__________________________________________________________________
(виникнення обставин, передбачених п. 19 Загальних умов )

або__________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(назва конкретної обставини, яка може бути взята сторонами
до уваги щодо перегляду строків виконання робіт)

8. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про
уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт
(будівництва об'єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у
Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт,
договірної ціни, плану фінансування, графіків передачі Підряднику
матеріалів, устаткування тощо у порядку, визначеному п.п. 78-79
Договору.

Договірна ціна

10. Договірна ціна робіт визначається на основі
______________________________________ кошторису, що є невід'ємною
(твердого, приблизного)
частиною Договору, є _____________________________ і складає
(твердою, приблизною)
________________ тис. грн.


11. У разі необхідності виконання додаткових робіт уточнення
договірної ціни буде здійснюватися із урахуванням положень п. 25,
а у разі зростання цін на ресурси - п. 26 Загальних умов.

12. Уточнення твердої договірної ціни буде здійснюватися у
разі виникнення обставин, передбачених у п. 24 Загальних умов.

13. Уточнення твердої договірної ціни внаслідок зростання цін
на ресурси, забезпечення якими покладено на Підрядника, буде
здійснюватися на підставі обґрунтувань Підрядника, якщо зростання
перевищить _____ відсотків від договірної ціни.

14. Уточнення твердої договірної ціни буде здійснюватися
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(у порядку, визначеному Державними будівельними нормами; іншому
порядку, узгодженому Сторонами)

15. Уточнення приблизної договірної ціни буде здійснюватися
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(в міру виконання робіт; у міру затвердження проектної
документації; за фактичними витратами Підрядника тощо)

У разі появи обставин, що зумовлюють необхідність перевищення
приблизної договірної ціни понад _____ відсотків, Підрядник
протягом ___ днів з дня появи цих обставин повідомить Замовника і
приступить до виконання робіт лише після одержання відповідного
дозволу на продовження робіт. Якщо Підрядник не зробить цього, він
буде зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових
витрат.

16. Замовник прийме рішення щодо уточнення договірної ціни і
повідомить про нього Підрядника протягом _________ днів з дня
одержання відповідного повідомлення.
Уточнення договірної ціни буде здійснюватися Сторонами із
урахуванням положень п. 27 Загальних умов.

Забезпечення виконання зобов'язань
Сторін за Договором

17. Виконання зобов'язань Підрядника за Договором
забезпечується ___________________________________________________
_________________________________________________________________.
(гарантією, порукою, неустойкою, заставою, притриманням тощо)

18. Виконання зобов'язань Замовника за Договором
забезпечується ___________________________________________________
_________________________________________________________________.
(гарантією, порукою, неустойкою, заставою, авансом тощо)

19. Підрядник надасть Замовнику гарантію виконання своїх
фінансових зобов'язань за Договором (якщо Сторони домовилися про
це) протягом _____ днів з дня підписання Договору на суму
_________ тис.грн. Договір гарантії може бути укладений з
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(банком, іншою фінансовою установою, страховою організацією тощо)

Вибір гаранта та умов договору гарантії до його укладення
повинні бути погоджені із Замовником.
Гарантія буде надана на строк
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(виконання робіт Підрядником; виконання робіт Підрядником
та гарантійний строк експлуатації об'єкта тощо)

та буде використана для гарантування виконання таких фінансових
зобов'язань Підрядника:
__________________________________________________________________
(сплати санкцій та відшкодування Замовнику збитків, зумовлених
__________________________________________________________________
невиконанням або неналежним виконанням Підрядником зобов'язань
__________________________________________________________________
за Договором; повернення одержаного авансу; повернення
_________________________________________________________________.
переплачених сум тощо)

або
Забезпечення виконання фінансових зобов'язань Підрядника щодо
__________________________________________________________________
(сплати санкцій та відшкодування Замовнику збитків, зумовлених
__________________________________________________________________
невиконанням або неналежним виконанням Підрядником зобов'язань
__________________________________________________________________
за Договором; повернення одержаного авансу; повернення
__________________________________________________________________
переплачених сум тощо)

буде здійснюватися за рахунок коштів, утриманих Замовником із сум
проміжних платежів за виконані роботи згідно з п. 63 Договору. Ці
кошти будуть використовуватися для гарантування виконання
фінансових зобов'язань Підрядника протягом строку
__________________________________________________________________
(виконання робіт; виконання робіт та гарантійного строку
_________________________________________________________________.
експлуатації об'єкта тощо)

Невикористані кошти будуть повернуті Підряднику протягом
_______________ днів після закінчення цього
строку ___________________________________________________________
(із індексацією із урахуванням офіційного рівня інфляції;
_________________________________________________________________.
без індексації тощо)

20. Замовник надасть Підряднику гарантію виконання своїх
фінансових зобов'язань за Договором (якщо Сторони домовились про
це) протягом _____ днів з дня підписання Договору на суму
_____тис.грн. Договір гарантії може бути укладений
з________________________________________________________________.
(банком, іншою фінансовою установою, страховою організацією тощо)

Вибір гаранта та умов договору гарантії до його укладення
повинні бути погоджені із Підрядником.
Гарантія буде надана на строк
__________________________________________________________________
(до підписання акта прийняття приймальною комісією закінченого
__________________________________________________________________
будівництвом об'єкта плюс ______ днів додатково тощо)

та буде використана для гарантування виконання таких фінансових
зобов'язань Замовника:
__________________________________________________________________
(оплати за виконані роботи, послуги, устаткування; надання авансу;
__________________________________________________________________
сплати санкцій та відшкодування Підряднику збитків, зумовлених
__________________________________________________________________
невиконанням або неналежним виконанням Замовником зобов'язань
_________________________________________________________________.
за Договором тощо)

21. Умови забезпечення виконання зобов'язань за рахунок
стягнення неустойки визначені в п. 75 та п. 76 Договору, шляхом
надання Замовником авансу - в п. 68, притримання - в п. 60
Договору (**).

Ризики знищення або пошкодження об'єкта
будівництва та їх страхування

22. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта
будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім
випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від
Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані
з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

23. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про
обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта
будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом ______
днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне
рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в
умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

24. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва,
відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається
Замовнику протягом _____ днів після його виявлення. Пошкодження
підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із
урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить
Замовника про вжиті заходи протягом ______ днів після усунення
пошкодження.

25. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта
будівництва ______________________________________________________
__________________________________ умовами Договору.
(передбачається/не передбачається)

Страхування здійснює
_________________________________________________________________,
(Підрядник/ Замовник)

який протягом ____ днів з дня підписання Договору підряду укладе
договір страхування цього ризику внаслідок таких обставин
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік обставин)

Договір страхування повинен забезпечувати страхування
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(усіх виконаних робіт; комплексу робіт (навести перелік
комплексів робіт); окремих робіт (навести перелік робіт);
матеріалів, устаткування тощо)
_____________________ погодить із
________________________________________________ вибір страхової
(Підрядник, Замовник) (Замовником, Підрядником)

компанії та умови договору страхування і передасть йому страховий
поліс протягом _____ днів після підписання договору страхування.
Якщо _____________________ не зробить цього у визначений строк,
(Підрядник, Замовник)
_____________________
(Замовник, Підрядник)
має право через ________ днів після попередження укласти договір
страхування самостійно із відшкодуванням затрат за рахунок
_______________________.
(Підрядника, Замовника)

Забезпечення робіт (будівництва об'єкта)
проектною документацією

26. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною
документацією покладається на _______________________
(Замовника, Підрядника)
із врахуванням положень Загальних умов, інших нормативних
документів.

27. Замовник (якщо він забезпечує проектною документацією)
передасть Підряднику ______ комплекти затвердженої проектної
документації, в тому числі _____ комплектів за додаткову плату
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(у строк до _________; у терміни, передбачені графіком передачі
(Додаток 1) тощо)

Підрядник протягом ____ днів після отримання проектної
документації перевірить її комплектність, відповідність
установленим вимогам та надасть свої зауваження (у разі їх
наявності) Замовнику. Замовник врахує ці зауваження (у разі їх
обґрунтованості)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(протягом ___ днів з дня одержання; у строки, узгоджені сторонами
із урахуванням обсягу зауважень)

або
Замовник (якщо Підрядник забезпечує проектною документацією)
надасть Підряднику вихідні дані для розроблення проектної
документації в строк до ____________________.
Підрядник подасть на затвердження Замовнику підготовлену
проектну документацію в строк до ____________________.
Замовник розгляне проектну документацію та забезпечить її
затвердження в строк до _______________ і передасть Підряднику
___________ комплектів затвердженої проектної документації (**).

28. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію
із врахуванням умов, визначених в п. 53 Загальних умов.

29. Підрядник ___________________ надавати Замовнику
(може/ не може)
пропозиції щодо поліпшення проектних рішень.
Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом
________ днів з дня одержання пропозицій.
У разі прийняття пропозицій Підрядника та здешевлення в
результаті їх використання вартості будівництва, сума економії
залишається у Підрядника _______________________________________
_________________________________________________________________.
(в повному обсязі; у розмірі _________відсотків цієї суми)

_____________
(**) У разі необхідності та за взаємною домовленістю Сторони
більш детально визначають у Договорі свої зобов'язання щодо
забезпечення проектною документациєю, якщо забезпечення покладено
на Підрядніка

Забезпечення робіт матеріалами,
устаткуванням та послугами

30. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та
послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

31. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням, за
винятком передбачених у п. 31 Договору, здійснює Підрядник. Він
__________________________________________________ узгоджувати із
зобов'язаний/ не зобов'язаний

Замовником постачальників матеріалів та устаткування.

32. Замовник забезпечить постачання устаткування, перелік
якого визначено Додатком 2, та матеріалів, перелік яких визначено
Додатком 3, і передасть їх Підряднику
______________________________________________ у строки, визначені
(на будівельному майданчику; в іншому місці)
графіком передачі.
Підрядник несе відповідальність за неналежне використання,
втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих
йому Замовником матеріалів та устаткування.

33. Матеріали, одержані від Замовника, Підрядник буде
використовувати із урахуванням норм витрат матеріалів, визначених
_________________________________________________________________.
(перелік документів, що визначають норми)

Не використані матеріали та устаткування протягом ___________
днів після закінчення виконання робіт будуть
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(по акту повернуті Замовнику; реалізовані Підряднику тощо)

34. Замовник надасть Підряднику послуги щодо
__________________________________________________________________
(забезпечення водою, електроенергією; перевезення робітників;
__________________________________________________________________
перевезення вантажів; поселення в гуртожитках (готелях); медичного
__________________________________________________________________
обслуговування; харчування; надання складських
__________________________________________________________________
та інших приміщень тощо)

в обсягах, у строки та на умовах, визначених окремим договором.

або
Замовник надасть Підряднику послуги щодо
__________________________________________________________________
(забезпечення водою, електроенергією; перевезення робітників;
__________________________________________________________________
перевезення вантажів; поселення в гуртожитках (готелях); медичного
__________________________________________________________________
обслуговування; харчування; надання складських
__________________________________________________________________
та інших приміщень тощо)

в таких обсягах та на таких умовах:
_________________________________________________________________.
(перелік послуг, обсягів та умов їх надання)

Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

35. Підрядник _______________________________ залучати до
(має право/ не має права)
виконання робіт субпідрядників.
Підрядник може залучати субпідрядників до виконання таких
робіт: ________________________.
(перелік робіт)
Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні
відповідати таким вимогам:
__________________________________________________________________
мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога
__________________________________________________________________
передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні,
_________________________________________________________________.
технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)

__________________________________________________________________
(мати досвід виконання аналогічних робіт; мати ресурси
__________________________________________________________________
(матеріальні, технічні, фінансові), достатні
__________________________________________________________________
для виконання робіт, тощо)
__________________________________________________________________
(мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога
__________________________________________________________________
передбачена нормативними документами; мати досвід виконання
__________________________________________________________________
аналогічних робіт; мати ресурси (матеріальні, технічні,
__________________________________________________________________
фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)

36. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником
________________________________ із Замовником
(за погодженням/ без погодження)
__________________________________________________________________
(на конкурсній основі, в тому числі за участі Замовника;
_________________________________________________________________.
за вибором Підрядника; за пропозицією Замовника тощо)

37. Погодження залучення субпідрядників Замовником
здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається
Замовнику за ___ днів до початку виконання субпідрядником робіт.
Замовник має право протягом ________ днів після одержання
пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого
субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і
рекомендувати свою кандидатуру. Якщо Замовник не зробить цього у
визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

38. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Підрядником
будуть регулюватися із урахуванням положень Загальних умов.

Залучення до виконання робіт робочої сили

39. Залучення до виконання робіт робочої сили
__________________________________________________________________
(повністю; за виключенням визначеного п. 39)

забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.

40. Замовник забезпечить залучення та передачу в
розпорядження Підряднику для виконання робіт працівників за
спеціальністю/професією в кількості та у строки, визначені
Додатком 4.

41. Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками
трудового законодавства, створення для них на будівельному
майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення
необхідного інструктажу тощо.

42. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним
обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та
інженерно-технічних працівників у випадках:
__________________________________________________________________
(недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни;
_________________________________________________________________.
порушень правил і норм техніки безпеки тощо)

Організація виконання робіт

43. Замовник за актом передасть Підряднику будівельний
майданчик (фронт робіт) та всю дозвільну документацію протягом
_______ днів з дня підписання Договору.

44. Підрядник може використовувати будівельний майданчик
(фронт робіт) для виконання робіт (у випадку неможливості вільного
доступу до нього) з __________ годин до ________ годин у такі дні
тижня ___________________.

45. Замовник (якщо роботи виконуються на діючому об'єкті)
зобов'язаний у строк до _________________ виконати заходи, що
забезпечують безпечне ведення робіт, визначені в Додатку 5.

46. Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з
календарним графіком їх виконання (Додаток 6), який він
представить для узгодження Замовнику протягом ____ днів з дня
підписання Договору (якщо календарний графік відсутній на час
підписання Договору).
Підрядник зобов'язаний уточнювати календарний графік
виконання робіт у випадках:
зміни плану фінансування (протягом _____ днів після
підписання додаткової угоди до Договору, що враховує ці зміни);
якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити
більше ___ днів.
Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт
Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його
вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання
робіт.

47. Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення
обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника,
протягом ____________ днів з дня їх виникнення. Замовник протягом
_________ днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть
йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

48. Підрядник буде
_________________________________________________________________
(щомісячно/щоквартально) до____числа наступного місяця/кварталу)

надавати Замовнику інформацію, визначену п. 73 Загальних умов.
Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану
будівництва, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником
необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити
необхідну для нього інформацію позачергово.

49. Комплект договірної документації буде зберігатися
Підрядником_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(на будівельному майданчику; у службовому
приміщенні Підрядника тощо)

і буде надаватися Замовнику за його проханням для користування в
робочий час.

50. Підрядник зобов'язаний протягом ____ днів після
завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити
будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів,
тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у
визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про
вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і
у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний
майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з
компенсацією витрат, понесених Підрядником.

51. Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт
відповідають положенням Загальних умов.
Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і
матеріальних ресурсів

52. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів,
устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та
положеннями Загальних умов.

53. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про
проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та
устаткування за ____ днів до їх проведення та надавати інформацію
про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків
протягом ____ днів після одержання від Замовника відповідного
запиту.

54. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах,
матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними
державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені
актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника
про це в інформації, передбаченій п. 47 Договору. Підрядник за
запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.

Фінансування робіт (будівництва об'єкта)

55. Фінансування робіт (будівництва об'єкта) здійснюється за
рахунок таких джерел і в таких сумах
__________________________________________________________________
(власні кошти; позичкові кошти; залучені кошти; державні кошти;
_________________________________________________________________.
безоплатні та благодійні кошти тощо)

Зобов'язання Сторін щодо фінансування визначаються
положеннями Загальних умов та узгодженого Сторонами плану
фінансування будівництва (Додаток 7).

56. План фінансування (якщо він не узгоджений Сторонами на
момент укладення Договору) буде поданий Підряднику на узгодження
__________________________________________________________________
у строк до _______; протягом ______ днів після узгодження
__________________________________________________________________
календарного графіка виконання робіт чи затвердження проектної
__________________________________________________________________
документації або титульного списку чи прийняття бюджету тощо)

57. Замовник щорічно (якщо будівництво здійснюється протягом
кількох календарних років) зобов'язаний узгоджувати з Підрядником
уточнений план фінансування за місяцями на поточний рік протягом
____ днів з початку року. Якщо Замовник не забезпечить цієї
вимоги, Підрядник, попередивши попередньо Замовника, може
припинити виконання робіт на строк до одержання плану
фінансування, а у разі затримки його надання більше ___ днів -
вимагати розірвання Договору.

58. Замовник має право уточнити план фінансування протягом
поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт
(будівництво об'єкта), прийняття рішення про прискорення чи
уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням
наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт.
Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в
інші умови Договору.

Проведення розрахунків за виконані роботи

59. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися із
урахуванням положень Загальних умов на підставі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік форм документів)

проміжними платежами в міру виконання робіт за
__________________________________________________________________
(види, етапи, комплекси тощо)
або
__________________________________________________________________
(за повністю завершені роботи; або в міру технічної готовності
__________________________________________________________________
об'єкта тощо).

60. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що
підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для
підписання Замовнику
__________________________________________________________________
(протягом _____ днів після виконання робіт; за ______ днів
_________________________________________________________________.
до завершення звітного періоду тощо)

Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи,
що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови
від їх підписання протягом _______ днів з дня одержання. Оплата
виконаних робіт здійснюється протягом _______ днів з дня
підписання документів Замовником.

61. Із сум, що підлягають оплаті за виконані роботи (якщо
оплата здійснюється проміжними платежами), утримується ___
відсотків їх вартості. Утримані суми використовуються Замовником і
повертаються Підряднику із урахуванням положень, визначених у
п. 18 Договору.
або (якщо в п. 18 Договору ці питання не врегульовані)
Утримані суми повертаються Підряднику у такі строки та в
такому порядку: _________________________________________________
_________________________________________________________________.

62. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо
здійснюються проміжні платежі і договірна ціна є твердою),
визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною
ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за
одиницю виміру.

63. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо
здійснюються проміжні платежі і договірна ціна є приблизною),
визначаються в порядку
__________________________________________________________________
(визначеному Державними будівельними нормами; із урахуванням
__________________________________________________________________
обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника,
__________________________________________________________________
підтверджених відповідними документами тощо)

64. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо
здійснюються проміжні платежі, договірна ціна є приблизною і
застосовується порядок, визначений Державними будівельними
нормами), визначається по усіх складових вартості робіт,
розрахованих у договірній ціні, в тому числі:

64.1. Вартість прямих витрат визначається у такому порядку:
_________________________________________________________________.

64.2. Кошти на покриття загальновиробничих витрат
визначаються у такому порядку:
_________________________________________________________________.

64.3. Вартість робіт по зведенню або пристосуванню тимчасових
будівель і споруд визначається із урахуванням
__________________________________________________________________
(погодженого із Замовником виконавчого кошторису та фактичного
__________________________________________________________________
виконання робіт по цих будівлях та спорудах; за встановленими
__________________________________________________________________
Держбудом України відсотковими показниками
__________________________________________________________________
з коефіцієнтом 0,85 від визначеної суми тощо)

64.4. Кошти на відшкодування додаткових витрат, зумовлених
виконанням робіт у зимовий період, визначаються у такому порядку:
_________________________________________________________________.

64.5. Додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт просто
неба у літній період, визначаються у такому порядку:
_________________________________________________________________.

64.6. Інші витрати (за видами витрат), що підлягають
компенсації Підряднику у складі вартості виконаних робіт,
визначаються у такому порядку: __________________________________.

64.7. Сума прибутку, що підлягає перерахуванню Підряднику,
визначається у такому порядку:
_________________________________________________________________.

65. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками
здійснюються
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Генпідрядником; Замовником на основі подання Генпідрядника)

У разі здійснення розрахунків із субпідрядниками Замовником
Генпідрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних
робіт на об'єкті будівництва в цілому, подасть Замовнику для
здійснення розрахунків документ про розподіл вартості виконаних
робіт між ним та субпідрядниками.

66. Замовник протягом ____ днів з дня підписання Договору
надасть Підряднику на __________ рік аванс для
__________________________________ у розмірі __________ відсотків
(напрями використання авансу)
вартості річного обсягу робіт строком на ____ місяці. У наступні
роки (якщо будівництво триває більше одного року) розмір, строки
та умови надання авансу будуть визначатися Сторонами додатково.

Замовник має право контролювати використання наданих
Підряднику сум авансу.

Приймання-передача закінчених робіт
(об'єкта будівництва)

67. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва)
буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших
нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів
в експлуатацію.

68. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі
приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва), які
виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником
протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо
Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може
попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо
Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення
ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх
осіб за рахунок Підрядника.

69. Якщо Підрядник закінчив виконання робіт, а Замовник не
розрахувався проміжними платежами за етапи виконаних робіт (якщо
такі розрахунки передбачені Договором) або не сплатив інші суми,
що належать Підряднику згідно з Договором, Підрядник має право
притримати передачу Замовнику закінчених робіт (об'єкта
будівництва), невикористаних матеріальних ресурсів та іншого
майна, що належать Замовнику.
Підрядник скористується правом на притримання передачі
виконаних робіт, у разі якщо сума заборгованості становитиме
________ грн. і більше.
Підрядник у цьому випадку повідомить Замовника про закінчення
виконання робіт (будівництва об'єкта) та притримання їх передачі
до______________________________________________________ погашення
(повного; часткового у розмірі____ відсотків)
заборгованості.
Затримка строків передачі закінчених робіт (об'єкта
будівництва) у цьому разі буде вважатися такою, що спричинена з
вини Замовника, і зумовлені нею додаткові витрати Підрядника
будуть компенсовані Замовником. Після погашення Замовником
заборгованості Підрядник негайно повідомить Замовника про
готовність передати закінчені роботи (об'єкт будівництва).
Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації
об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків
(дефектів)

70. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних
строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених
недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних
умов.

71. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва
показників, визначених у проектній документації, та можливість
експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом
_________________років після прийняття об'єкта Замовником.
(10 або більше)

72. Підрядник гарантує відповідність проектній документації
таких робіт та конструкцій:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(перелік робіт та конструкцій та строки їх гарантії)

або
Сторони визначать гарантійні строки якості закінчених робіт,
експлуатації конструкцій у процесі підготовки та затвердження
архітектурно-технічного паспорта об'єкта архітектури.

73. У разі виявлення протягом гарантійних строків у
закінчених роботах (об'єкті будівництва) недоліків (дефектів)
Замовник протягом ________ днів після їх виявлення повідомить про
це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і
строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не
з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк,
Замовник має право залучити до складання акта незалежних
експертів, повідомивши про це Підрядника.
Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для
виконання протягом _____ днів після складання.

74. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні
від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в
акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї
вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право
прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про
усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням
третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за
рахунок Підрядника.

Відповідальність сторін за порушення зобов'язань
за Договором та порядок урегулювання спорів

75. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору
та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Загальних
умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

76. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї
вини таких зобов'язань за Договором і у таких сумах:
за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі
закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію
__________________________________________________________________
(сплачує неустойку в розмірі____________ від договірної ціни робіт
_________________________________________________________________;
за кожний день прострочення)

у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах
__________________________________________________________________
(сплачує штраф у розмірі_______ відсотків від вартості робіт,
_________________________________________________________________;
виконаних з недоліками (дефектами)

у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів),
виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною
комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом
гарантійного строку експлуатації
________________________________________________________, а у разі
сплачує штраф у сумі ____ грн. за кожний день затримки
затримки понад _______________________днів
_________________________________________________________________.
сплачує штраф у сумі __________ грн. за кожний день затримки

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику
збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх
зобов'язань за Договором.

77. Замовник несе відповідальність за порушення зі своєї вини
таких зобов'язань і у таких сумах:
за затримку передачі Підряднику будівельного майданчика
(фронту робіт), проектної документації, інших документів, що не
дозволяє виконувати роботи
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
штраф у сумі ________ грн. за кожний день затримки

а у разі затримки
_________________________________________________________________;
понад _____ днів штраф у сумі ____ грн. за кожний день затримки

за затримку прийняття виконаних робіт без відповідного
обґрунтування ____________________________________________________
неустойку в розмірі_______ відсотків вартості цих робіт за кожний
_________________________________________________________________;
день затримки

за порушення грошових зобов'язань (несвоєчасну оплату
виконаних робіт, перерахунок авансів, інших платежів)
__________________________________________________________________
неустойку в розмірі трьох відсотків річних від простроченої суми
__________________________________________________________________
із урахуванням офіційного індексу інфляції за весь час
__________________________________________________________________
прострочення (або - неустойку у розмірі відсоткової ставки
__________________________________________________________________
Національного банку України від простроченої суми за весь
_________________________________________________________________;
час прострочення)

за затримку передачі або передачу неякісних чи некомплектних
матеріалів, устаткування _________________________________________
__________________________________________________________________
пеню у розмірі_____ відсотка за кожний день від вартості
__________________________________________________________________
несвоєчасно переданих або передачу неякісних чи некомплектних
__________________________________________________________________
матеріалів, устаткування до дня усунення порушення, а якщо
_________________________________________________________________.
його строк перевищує ____ днів - у розмірі ____ відсотка

Крім сплати штрафних санкцій Замовник компенсує Підряднику
збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх
зобов'язань за Договором.

78. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення
спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення
переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів,
продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в
умови Договору тощо.
У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть
звертатися до суду за місцем знаходження
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(Підрядника, Замовника, об'єкта будівництва)

Внесення змін у Договір та його розірвання

79. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з
урахуванням положень Загальних умов.

80. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення
його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової
угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження.
Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать
від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього
понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому
порядку.

81. Замовник має право розірвати Договір, надіславши
повідомлення Підряднику, у разі:
прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі
шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;
прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

82. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо
Підрядник за своєї вини:
не розпочав виконання робіт протягом ____ днів з дня, коли
він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених
графіком на ____ днів;
виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх
усунення у визначений Замовником строк;
допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість
використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть
бути усунені Підрядником.

83. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши
повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом постанови про
визнання Замовника банкрутом і зобов'язаний це зробити, якщо
Замовник протягом ___ днів після відповідного попередження не вжив
заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків
наданих ресурсів, проектної документації тощо), які загрожують
життю та здоров'ю людей чи призводять до порушень екологічних,
санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.

84. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі
якщо Замовник:
не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо
строків передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної
документації або устаткування протягом _______ днів і це не
дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;
не оплачує виконані роботи протягом _______ днів;
не представляє план фінансування протягом _____ днів;
не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин,
які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності
проекту протягом ____ днів;
вніс зміни до проектної документації, які призвели до
зростання договірної ціни більше ніж на 10 відсотків.

85. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається
відповідно до умов пунктів 80 та 82, Договір вважається розірваним
з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення,
відповідно до умов пунктів 81 та 83 - після узгодження цього
питання Сторонами.

86. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням
будівництва Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на
момент розірвання Договору та відшкодує йому інші витрати,
зумовлені таким рішенням.

87. У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням
Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеними в п.81
Договору, Підрядник протягом _____ днів після прийняття
відповідного рішення за актом передасть Замовнику будівельний
майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали,
устаткування______________________________________________________
__________________________________________________________________
а також належні Підряднику та необхідні для подальшого
виконання робіт __________________________________________________
(матеріали, устаткування, тимчасові споруди
__________________________________________________________________
та приміщення, опалубку, будівельні машини та механізми тощо)
___________________________.

Замовник оплатить Підряднику протягом ____ днів після
підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів,
устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент
їх прийняття,
__________________________________________________________________
(а також буде сплачувати узгоджену орендну плату за використання
__________________________________________________________________
будівельних машин та механізмів, інших засобів виробництва,
__________________________________________________________________
що належать Підряднику, протягом строку їх використання тощо)

Підрядник протягом _____ днів відшкодує Замовнику його
витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить
пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.

88. У разі розірвання Договору за обставинами, визначеними в
п. 82 та п. 83, Замовник протягом ____ днів після прийняття
відповідного рішення за актом прийме від Підрядника будівельний
майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали,
устаткування, інші матеріальні ресурси, що зберігаються
Підрядником, а також матеріальні ресурси, які належать самому
Підряднику і не можуть бути використані ним на інших об'єктах
будівництва.
Замовник оплатить Підряднику протягом ___ днів після
підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів,
устаткування, інших матеріальних ресурсів, а також відшкодує
збитки Підрядника, зумовлені розірванням Договору, сплатить
пред'явлені штрафні санкції за порушення своїх зобов'язань.

Строк дії договору

89. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть
здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до
Договору.
Договір набуває чинності з моменту його укладення.

90. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії
Договору.

Уповноважений представник Замовника
(якщо він залучається)

91. Уповноваженим представником Замовника на час виконання
Договору є
_________________________________________________________________.
(найменування особи, на яку покладається виконання
повноважень Замовника)

Уповноважений представник від імені Замовника має право
виконувати такі права та обов'язки Замовника
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________.

Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від
відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне
виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права
здійснювати контроль за ходом будівництва.

Договірна документація

92. До договірної документації, крім Договору та Загальних
умов, входять
__________________________________________________________________
(додаткові угоди до Договору; тендерна документація Замовника;
__________________________________________________________________
тендерні пропозиції Підрядника; акцепт тендерної пропозиції;
_________________________________________________________________.
проектна документація; кошториси, інші договірні документи тощо)

Перелічені документи набувають статусу договірних після
підписання Договору.
У разі виявлення між окремими документами розбіжностей
перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено
Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

93. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних
документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій
формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

Інші умови Договору

94. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають
визначенням, наведеним у Загальних умовах.

95. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій,
необхідних для виконання робіт, визначених нормативними
документами.

96. Підрядник є платником податку
_________________________________________________________________.
(на загальних умовах; єдиного податку за ставкою у розмірі)

Замовник є платником податку
_________________________________________________________________.
(на загальних умовах; єдиного податку за ставкою у розмірі_______)

97. Договір укладено у _________________________ примірниках
по одному для кожної Сторони
__________________________________________________________________
_________________________.

Договір містить _____ пронумерованих сторінок, завізованих
Сторонами.

Додатки до Договору
Додаток 1. Графік передачі проектної документації (якщо вона
передається частинами)
Додаток 2. Графік передачі Замовником Підряднику матеріалів.
Додаток 3. Графік передачі Замовником Підряднику устаткування
Додаток 4. Графік передачі Замовником Підряднику робочої сили
Додаток 5. Заходи Замовника щодо безпечного ведення робіт
(якщо виконання робіт здійснюється на діючому об'єкті)
Додаток 6. Календарний графік виконання робіт
Додаток 7. План фінансування будівництва

Адреса, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________

Договір є дійсним з урахуванням змін, передбачених нижче
зазначеними додатковими угодами, які є невід'ємною частиною
Договору:

Додаткова угода N 1 від "___" _________200__р. на ____
сторінках, завізованих Сторонами.

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК
___________________________ __________________________
___________________________ __________________________

Додаткова угода N 2 від "___" _________200__р. на ____
сторінках, завізованих Сто