Об утверждении Положения об экспертной комиссии с заноса объектов культурного наследия до Государственного реестра неподвижных достопримечательностей Украины и состава отмеченной комиссии


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 27.12.2005 N 26<br> <br> <br> Про затвердження Положення про експертну<br> комісію з занесення об'єктів культурної спадщини<br> до Державного реєстру нерухомих пам'яток<br> України та складу зазначеної комісії<br> <br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від<br>27.12.2001 р. N 1760 ( <A HREF="91503">1760-2001-п</A> ) "Про затвердження Порядку<br>визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної<br>спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", а<br>також з метою забезпечення ефективної роботи експертної комісії<br>щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру<br>нерухомих пам'яток України Міністерства будівництва, архітектури<br>та житлово-комунального господарства України Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Положення про експертну комісію із занесення<br>об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих<br>пам'яток України Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України (додаток N 1).<br> <br> 2. Затвердити склад експертної комісії з занесення об'єктів<br>культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток<br>України Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України (додаток N 2).<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на<br>заступників Міністра Ю.Казмірука.<br> <br> Міністр П.Качур<br> <br> <br> Додаток N 1<br> до наказу Мінбуду України<br> 27.12.2005 N 26<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про експертну комісію із занесення об'єктів<br> культурної спадщини до Державного реєстру<br> нерухомих пам'яток України Міністерства<br> будівництва, архітектури та житлово-комунального<br> господарства України<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Експертна комісія із занесення об'єктів культурної<br>спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України<br>Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України (надалі - експертна комісія) утворена<br>відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.01 р.<br>N 1760 ( <A HREF="91503">1760-2001-п</A> ) "Про затвердження Порядку визначення<br>категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до<br>Державного реєстру нерухомих пам'яток України" (пам'яток<br>архітектури та містобудування, садово-паркового і монументального<br>мистецтва (пов'язаних з архітектурними пам'ятками, комплексами,<br>ансамблями), а також ландшафтних пам'яток (надалі - пам'яток), і є<br>постійним дорадчим органом Міністерства будівництва, архітектури<br>та житлово-комунального господарства України.<br> <br> 1.2. Положення про експертну комісію розроблено згідно з<br>Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону<br>культурної спадщини" ( <A HREF="186614">2245-15</A> ), постановою Кабінету Міністрів<br>України від 27.12.01 р. N 1760 ( <A HREF="91503">1760-2001-п</A> ) "Про затвердження<br>Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів<br>культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток<br>України".<br> <br> 1.3. Організаційне забезпечення роботи експертної комісії<br>здійснює Управління реставрації та реконструкції історичної<br>забудови Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України.<br> <br> 1.4. Персональний склад експертної комісії затверджується<br>наказом Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України за поданням Управління<br>реставрації та реконструкції історичної забудови зазначеного<br>Міністерства.<br> <br> 2. Завдання експертної комісії<br> <br> 2.1. Основним завданням експертної комісії є забезпечення<br>професійного розгляду та підготовки рішень щодо визначення<br>категорій пам'яток для занесення їх до Державного реєстру<br>нерухомих пам'яток України (далі - Реєстру).<br> <br> 2.2. Завданнями експертної комісії є також розгляд:<br> - програм, концепцій, пропозицій щодо виявлення, оцінки,<br>підготовки облікової документації щодо об'єктів культурної<br>спадщини;<br> - проектів нормативних і методичних документів, що стосуються<br>виявлення, оцінки та підготовки облікової документації щодо<br>об'єктів культурної спадщини;<br> - спірних питань науково-методичного характеру та внесення<br>пропозицій щодо їх вирішення.<br> <br> 3. Функції експертної комісії<br> <br> 3.1. Експертна комісія відповідно до покладених на неї<br>завдань:<br> - розглядає та оцінює матеріали, що надходять до Міністерства<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>України для занесення об'єктів культурної спадщини до Реєстру;<br> - розробляє пропозиції щодо визначення категорій пам'яток<br>культурної спадщини;<br> - розглядає протоколи наукових (вчених) рад установ та<br>організацій з питань виявлення, дослідження, оцінки об'єктів<br>культурної спадщини, підготовки облікової документації;<br> - бере участь в організації і проведенні наукових<br>конференцій, семінарів, нарад, наукових експедицій;<br> - розглядає інші питання за дорученням керівництва<br>Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України.<br> <br> 4. Організація роботи експертної комісії<br> <br> 4.1. Експертна комісія складається з непарної кількості<br>фахівців, з яких не менше трьох повинні мати науковий ступінь<br>доктора чи кандидата наук з відповідної спеціальності:<br> <br> 4.2. Експертну комісію очолює Голова.<br> <br> 4.3. Експертна комісія проводить свою роботу шляхом робочих<br>засідань, які веде Голова, а в разі його відсутності - заступник<br>Голови.<br> <br> 4.4. Засідання експертної комісії відбуваються за планом,<br>затвердженим Головою комісії за погодженням Управління реставрації<br>та реконструкції історичної забудови.<br> <br> 4.5. Засідання експертної комісії вважається правочинним,<br>якщо в його роботі бере участь понад 50% складу комісії.<br> <br> 4.6. Рішення робочого засідання експертної комісії одночасно<br>є висновком, який надсилається до центрального органу виконавчої<br>влади у сфері охорони культурної спадщини.<br> <br> 4.7. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів<br>експертної комісії, присутніх на засіданні.<br> <br> 4.8. Голова експертної комісії:<br> - здійснює керівництво діяльністю експертної комісії;<br> - затверджує плани роботи експертної комісії;<br> - підписує рішення та протоколи засідань, контролює їх<br>виконання;<br> - здійснює інші завдання, передбачені цим Положенням.<br> <br> 4.9. Відповідальний секретар експертної комісії:<br> - здійснює організаційне забезпечення роботи комісії;<br> - готує матеріали засідань;<br> - контролює своєчасність надання та комплектності<br>документації, що подається на розгляд експертної комісії;<br> - забезпечує роботу експертної комісії та веде протоколи її<br>засідань;<br> - оформляє та підписує рішення експертної комісії;<br> - скликає за дорученням голови експертної комісії робочі<br>засідання.<br> <br> 5. Права та обов'язки експертної комісії<br> <br> 5.1. Експертна комісія має право:<br> - запрошувати фахівців та експертів з пам'яткоохоронної<br>справи для розгляду і вирішення окремих питань, а також для<br>підготовки висновків щодо занесення об'єктів культурної спадщини<br>до Реєстру або вилучення їх із Реєстру.<br> - отримувати від Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України безоплатно засоби,<br>устаткування та послуги в обсязі, необхідному для виконання своїх<br>завдань і функцій.<br> - здійснювати контроль та проводити перевірки з питань, що<br>належать до її компетенції.<br> <br> 5.2. Члени експертної комісії зобов'язані:<br> - брати участь у засіданнях комісії.<br> - дотримуватися принципів наукової сумлінності й<br>об'єктивності при розгляді поданих матеріалів.<br> - виконувати доручення голови експертної комісії з підготовки<br>і розгляду матеріалів до засідань.<br> - узгоджувати з керівництвом експертної комісії всі дії, які<br>вони здійснюють за дорученням чи від імені експертної комісії.<br> <br> Начальник управління реставрації<br> та реконструкції історичної<br> забудови Т.Майстерчук<br> <br> <br> Додаток N 2<br> до наказу Мінбуду України<br> 27.12.2005 N 26<br> <br> <br> СКЛАД<br> експертної комісії із занесення об'єктів<br> культурної спадщини до Державного реєстру<br> нерухомих пам'яток України Міністерства<br> будівництва, архітектури та житлово-комунального<br> господарства України<br> <br> <br> 1. Прибєга Леонід Володимирович - голова експертної комісії,<br>проректор з наукової роботи Національної академії образотворчого<br>мистецтва і архітектури, дійсний член Українського комітету<br>ICOMOS, дійсний член Української академії архітектури, лауреат<br>Державної премії України в галузі архітектури, кандидат<br>архітектури (наукова спеціальність 18.00.01.- "Теорія та історія<br>архітектури, реставрація пам'яток архітектури"), професор<br> <br> 2. Вечерський Віктор Васильович - заступник голови експертної<br>комісії, начальник відділу проблем забудови міста та його<br>історичної частини Головного управління архітектури та<br>містобудування Київської міськдержадміністрації, дійсний член<br>Українського комітету ICOMOS, член-кореспондент Української<br>академії архітектури, заслужений архітектор України, лауреат<br>Державної премії України в галузі архітектури, кандидат<br>архітектури (наукова спеціальність 18.00.01.- "Теорія та історія<br>архітектури, реставрація пам'яток архітектури")<br> <br> 3. Сєдак Наталія Вікторівна - відповідальний секретар<br>експертної комісії, головний спеціаліст Управління реставрації та<br>реконструкції історичної забудови Міністерства будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства України<br> <br> 4. Пархоменко Микола Трохимович - член експертної комісії,<br>перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток<br>історії та культури<br> <br> 5. Мардер Абрам Павлович - член експертної комісії, професор<br>Київського національного університету будівництва і архітектури,<br>дійсний член Української академії архітектури, доктор архітектури<br>(наукова спеціальність 18.00.01.- "Теорія та історія архітектури,<br>реставрація пам'яток архітектури")<br> <br> 6. Отченашко Віталій Федорович - член експертної комісії,<br>дійсний член Українського комітету ICOMOS, заслужений архітектор<br>України<br> <br> 7. Трегубова Тетяна Олександрівна - член експертної комісії,<br>провідний спеціаліст Державного підприємства "Державний<br>науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і<br>містобудування" (НДІТІАМ), кандидат мистецтвознавства<br> <br> 8. Колосок Богдан Віталійович - член експертної комісії,<br>заступник директора з наукової роботи Державного підприємства<br>"Державний науково-дослідний інститут теорії та історії<br>архітектури і містобудування" (НДІТІАМ), кандидат архітектури<br>(наукова спеціальність 18.00.01. - "Теорія та історія архітектури,<br>реставрація пам'яток архітектури")<br> <br> 9. Тиманович Євген Васильович - член експертної комісії,<br>завідувач відділу Державного підприємства "Державний<br>науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і<br>містобудування" (НДІТІАМ)<br> <br> 10. Годованюк Олена Марківна - член експертної комісії,<br>старший науковий співробітник Державного підприємства "Державний<br>науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і<br>містобудування" (НДІТІАМ), кандидат архітектури (наукова<br>спеціальність 18.00.01.- "Теорія та історія архітектури,<br>реставрація пам'яток архітектури")<br> <br> 11. Тимофєєнко Володимир Іванович - член експертної комісії,<br>завідувач відділу інституту проблем сучасного мистецтва академії<br>мистецтв України, віце-президент Української академії архітектури,<br>доктор мистецтвознавства, лауреат державної премії України в<br>галузі архітектури, кандидат наук (наукова спеціальність<br>18.00.01.- "Теорія та історія архітектури, реставрація пам'яток<br>архітектури"), професор.</FONT></PRE><br>