О выдаче лицензий на строительную деятельность


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 14.12.2005 N 16<br> <br> <br> Про видачу ліцензій на будівельну діяльність<br> <br> <br> На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів<br>господарської діяльності" ( <A HREF="69650">1775-14</A> ), Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Для визначення спроможності суб'єктів господарювання<br>згідно з поданими документами виконувати ліцензійні умови<br>провадження будівельної діяльності створити ліцензійну комісію<br>Міністерства (далі - Ліцензійна комісія), затвердити її склад та<br>Положення.<br> <br> 2. Затвердити склад комісії для визнання бланків ліцензій<br>єдиного зразка зіпсованими при оформленні або пошкодженими при<br>зберіганні.<br> <br> 3. Видачу (переоформлення, доповнення, анулювання тощо)<br>ліцензій на будівельну діяльність суб'єктам господарювання, які<br>звернулись до Міністерства, здійснювати на підставі наказів, які<br>видаються відповідно до протокольних рішень Ліцензійної комісії.<br> Реєстрацію зазначених наказів проводити за окремою<br>нумерацією.<br> <br> 4. Призначити Першого заступника Міністра Беркуту Анатолія<br>Всеволодовича Головою Ліцензійної комісії та надати йому<br>повноваження щодо підписання ліцензій на будівельну діяльність та<br>наказів Міністерства про видачу (переоформлення, доповнення,<br>анулювання тощо) таких ліцензій.<br> <br> 5. Обов'язки з організаційно-технічного забезпечення роботи<br>Ліцензійної комісії покласти на державне підприємство<br>"Укрінвестліцензія" (П.Крупка).<br> <br> 6. Відділу атестації та ліцензування (В.Лісничук) забезпечити<br>реєстрацію, зберігання та передачу в установленому порядку до<br>архіву наказів Міністерства про видачу (доповнення,<br>переоформлення, анулювання тощо) ліцензій на будівельну<br>діяльність, а також зберігання ліцензійних справ.<br> <br> 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Т.в.о. Міністра А.Беркута<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Мінбуду України<br> 14.12.2005 N 16<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про Ліцензійну комісію з визначення спроможності<br> суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні<br> умови провадження будівельної діяльності<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Ліцензійна комісія з визначення спроможності суб'єктів<br>господарювання виконувати ліцензійні умови провадження будівельної<br>діяльності (далі - Ліцензійна комісія) утворена на виконання<br>Закону України "Про ліцензування певних видів господарської<br>діяльності" ( <A HREF="69650">1775-14</A> ) та постанови Кабінету Міністрів України<br>від 11 липня 2001 р. N 832 ( <A HREF="82888">832-2001-п</A> ) "Про внесення змін до<br>постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.<br>N 1698" і є постійно діючим робочим органом Міністерства<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>України.<br> <br> 1.2. Організаційне забезпечення роботи Ліцензійної комісії<br>здійснює Відділ атестації та ліцензування Міністерства<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>України.<br> <br> 1.3. Персональний склад Ліцензійної комісії затверджується<br>наказом Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України за поданням Відділу<br>атестації та ліцензування.<br> <br> 2. Завдання Ліцензійної комісії<br> <br> 2.1. Ліцензійна комісія забезпечує розгляд та підготовку<br>рішень щодо спроможності суб'єктів господарювання проваджувати<br>будівельну діяльність.<br> <br> 2.2. Ліцензійна комісія приймає відповідні рішення щодо<br>суб'єктів господарювання, які порушили норми та правила<br>провадження будівельної діяльності.<br> <br> 3. Функції Ліцензійної комісії<br> <br> 3.1. Ліцензійна комісія відповідно до покладених на неї<br>завдань приймає рішення про видачу ліцензії, відмову у її видачі,<br>анулювання, переоформлення, видачу дубліката ліцензії, доповнення<br>до неї та інші дії, що пов'язані з процесом ліцензування<br>будівельної діяльності.<br> <br> 3.2. Ліцензійна комісія розглядає заяви, звернення, скарги та<br>спірні питання, які пов'язані з ліцензуванням будівельної<br>діяльності, у межах своїх повноважень.<br> <br> 3.3. Ліцензійна комісія розглядає пропозиції щодо поліпшення<br>та спрощення процедури ліцензування будівельної діяльності.<br> <br> 3.4. Ліцензійна комісія розглядає інші питання щодо<br>ліцензування будівельної діяльності за дорученням керівництва<br>Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України.<br> <br> 4. Організація роботи Ліцензійної комісії<br> <br> 4.1. Ліцензійна комісія складається з голови комісії,<br>заступника голови комісії, секретаря комісії, членів комісії.<br> <br> 4.2. Ліцензійну комісію очолює голова комісії.<br> <br> 4.3. Ліцензійна комісія проводить свою роботу шляхом робочих<br>засідань, які веде Голова комісії, а в разі його відсутності -<br>заступник голови комісії.<br> <br> 4.4. Засідання Ліцензійної комісії відбуваються щотижня.<br> <br> 4.5. Засідання Ліцензійної комісії вважається правомочним,<br>якщо в його роботі бере участь понад 50% складу комісії.<br> <br> 4.6. Протокольне рішення засідання Ліцензійної комісії<br>одночасно є висновком, який надає право підготовки проекту наказу<br>Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України про видачу (анулювання, переоформлення,<br>доповнення) ліцензій на будівельну діяльність.<br> <br> 4.7. Рішення приймається простою більшістю голосів членів<br>Ліцензійної комісії, присутніх на засіданні (при рівній кількості<br>голосів голос голови враховується як два голоси).<br> <br> 5. Права та обов'язки Ліцензійної комісії<br> <br> 5.1. Ліцензійна комісія має право:<br> - запрошувати представників суб'єктів господарювання до<br>розгляду і вирішення окремих питань, а також представників інших<br>сторін, у випадках розгляду заяв, звернень, скарг та спірних<br>питань, які пов'язані з ліцензуванням будівельної діяльності;<br> - запрошувати кваліфікованих фахівців та науковців для<br>розгляду і вирішення окремих питань;<br> - отримувати від Міністерства засоби, устаткування та послуги<br>в обсязі, необхідному для виконання своїх завдань і функцій;<br> - здійснювати контроль та проводити перевірки з питань, що<br>належать до її компетенції.<br> <br> 5.2. Голова комісії:<br> - здійснює керівництво діяльністю Ліцензійної комісії;<br> - підписує накази та протоколи засідань, контролює їх<br>виконання;<br> - здійснює інші завдання, передбачені цим Положенням.<br> <br> 5.3. Секретар Ліцензійної комісії:<br> - здійснює організаційне забезпечення роботи комісії;<br> - готує матеріали засідань;<br> - контролює своєчасність надання та комплектність<br>документації, що подається на розгляд Ліцензійної комісії;<br> - веде протоколи її засідань;<br> - оформляє та підписує разом з головою рішення Ліцензійної<br>комісії;<br> - скликає за дорученням голови комісії робочі засідання.<br> <br> 5.4. Член Ліцензійної комісії:<br> - бере участь у роботі комісії і має право голосу;<br> - розглядає матеріали, що надходять до Міністерства<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>України, та вносить пропозиції щодо видачі (анулювання,<br>переоформлення, доповнення тощо) ліцензії на будівельну<br>діяльність;<br> - дотримується принципів об'єктивності при розгляді поданих<br>матеріалів;<br> - виконує доручення голови Ліцензійної комісії з підготовки і<br>розгляду матеріалів до засідань та перевірок;<br> - залучається до перевірок суб'єктів господарювання щодо<br>достовірності поданих даних у документах та/або дотримання<br>ліцензійних умов провадження будівельної діяльності;<br> - узгоджує з керівництвом Ліцензійної комісії всі дії, які<br>він здійснює за дорученням чи від імені Ліцензійної комісії.<br> <br> Начальник відділу атестації<br> та ліцензування В.Лісничук</FONT></PRE><br>