Приказ 218"ОС". О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первым заместителем и его заместителями


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 24.03.2008 N 218"ОС"<br> <br> <br> Про розподіл функціональних обов'язків<br> та повноважень між Міністром регіонального розвитку<br> та будівництва України, його першим заступником<br> та його заступниками<br> <br> <br> Відповідно до Положення про Міністерство регіонального<br>розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету<br>Міністрів України від 16 травня 2007 року N 750 ( <A HREF="303708">750-2007-п</A> ), з<br>метою належного виконання завдань і функцій Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва України (далі -<br>Міністерство) Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Розподілити функціональні обов'язки та повноваження між<br>першим заступником та заступниками Міністра регіонального розвитку<br>та будівництва України згідно з додатком 1.<br> <br> 2. Установити, що виключно Міністр<br> - підписує:<br> звернення та подання Президенту України, Голові Верховної<br>Ради України, Прем'єр-міністру України, Кабінету Міністрів<br>України, Секретаріату Президента України, віце-прем'єр-міністрам<br>України, народним депутатам України, першим особам центральних<br>органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської<br>міських державних адміністрацій, Верховного та Конституційного<br>судів України;<br> накази Міністерства;<br> рішення колегії Міністерства та накази на виконання цих<br>рішень;<br> нормативно-правові акти Міністерства;<br> - подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів<br>України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,<br>розробником яких є Міністерство;<br> - подає в установленому порядку Уряду України погоджені з<br>Віце-прем'єр-міністром пропозиції щодо призначення на посаду та<br>звільнення з посади першого заступника та заступників Міністра;<br> - погоджує проекти законів України, актів Президента України<br>та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери<br>діяльності Міністерства;<br> - затверджує будівельні норми та стандарти;<br> - призначає на посади та звільняє з посад працівників<br>центрального апарату Міністерства, керівників територіальних<br>органів Державної архітектурно-будівельної інспекції, керівника<br>Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна<br>організація - Центральна служба Української державної будівельної<br>експертизи", керівників підприємств, установ та організацій, що<br>віднесені до сфери управління Міністерства;<br> - присвоює працівникам апарату Міністерства ранги державних<br>службовців III-V категорій;<br> - утворює, реорганізує та ліквідує служби, інспекції,<br>агентства у складі Міністерства в межах коштів, передбачених у<br>державному бюджеті для його утримання;<br> - затверджує за погодженням із Міністерством фінансів штатний<br>розпис та кошторис видатків Міністерства;<br> - затверджує в установленому порядку структуру центрального<br>апарату Міністерства;<br> - подає в установленому порядку пропозиції щодо кадрового<br>резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого<br>рівня;<br> - забезпечує в межах своїх повноважень проведення державної<br>політики у сфері охорони державної таємниці в апараті<br>Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що<br>належать до сфери його управління, та здійснює контроль за станом<br>мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності<br>Міністерства в межах повноважень, передбачених законодавством;<br> - приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним<br>розпорядником яких є Міністерство;<br> - забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної<br>політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю в<br>системі Міністерства;<br> - забезпечує здійснення державного внутрішнього фінансового<br>контролю за повнотою надходжень бюджетних коштів, отриманих<br>розпорядниками нижчого рівня та одержувачами і витрачанням їх;<br> - погоджує призначення на посади та звільнення з посад:<br> керівників державних будівельних корпорацій, які підлягають<br>призначенню Кабінетом Міністрів України;<br> керівників підзвітних і підконтрольних Міністерству<br>структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської<br>міських державних адміністрацій;<br> заступників керівника Державного підприємства "Спеціалізована<br>державна експертна організація - Центральна служба Української<br>державної будівельної експертизи" та керівників його місцевих<br>підрозділів;<br> - вносить подання до Кабінету Міністрів України щодо<br>призначення керівника, першого заступника керівника та заступників<br>керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції;<br> - погоджує створення територіальних органів Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції та відокремлених (місцевих)<br>підрозділів Державного підприємства "Спеціалізована державна<br>експертна організація - Центральна служба Української державної<br>будівельної експертизи";<br> - погоджує структуру Державного підприємства "Спеціалізована<br>державна експертна організація - Центральна служба Української<br>державної будівельної експертизи" Міністерства та його місцевих<br>підрозділів;<br> - координує роботу з формування кадрового резерву<br>Міністерства;<br> - координує створення корпоративної мережі та єдиного<br>інформаційного простору в системі Міністерства;<br> - координує роботу з питань інформатизації, висвітлення<br>роботи Міністерства в мережі Iнтернет;<br> - погоджує надання відпусток керівникам підприємств, установ<br>та організацій сфери управління Міністерства;<br> - здійснює контроль за станом виконавської дисципліни в<br>Міністерстві;<br> - приймає рішення щодо створення координаційних та дорадчих<br>органів;<br> - координує роботу Громадської ради при Міністерстві;<br> - головує на засіданнях колегії Міністерства та затверджує її<br>рішення;<br> - проводить наради з керівниками структурних підрозділів<br>центрального апарату Міністерства.<br> Міністр безпосередньо спрямовує та координує діяльність<br>першого заступника Міністра та заступників Міністра.<br> Забезпечує та контролює роботу:<br> 1) Адміністративного департаменту;<br> 2) Департаменту управління майном, відомчого контролю і<br>аудиту;<br> 3) Відділу кадрів;<br> 4) Головного спеціаліста з мобілізаційної роботи;<br> 5) Головного спеціаліста з режимно-секретної роботи;<br> 6) Державної архітектурно-будівельної інспекції.<br> <br> 3. Установити, що:<br> - Міністр, у разі своєї відсутності, покладає виконання своїх<br>обов'язків на першого заступника Міністра або на одного із<br>заступників Міністра (додаток 2);<br> - у разі відсутності першого заступника Міністра та кількох<br>заступників Міністра їх заміщення здійснюється відповідно до<br>розподілу згідно з додатком 2;<br> - у випадках, коли виконання завдань, покладених на одного із<br>заступників Міністра, вимагає залучення працівників підрозділів<br>Міністерства, які не знаходяться в прямому підпорядкуванні цього<br>заступника Міністра, він здійснює свої повноваження через<br>відповідного заступника Міністра, а за його відсутності - через<br>першого заступника Міністра;<br> - право підписання документів фінансового та<br>фінансово-господарського характеру від імені Міністерства мають<br>Міністр, перший заступник Міністра та заступники Міністра<br>Беркута А.В. і Негода В.А., а договорів господарського характеру -<br>посадові особи Міністерства за окремим наказом.<br> <br> 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбуду<br>від 25.12.2007 N 334"ОС" "Про тимчасовий розподіл функціональних<br>обов'язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та<br>будівництва України, його першим заступником та його<br>заступниками".<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Міністр В.Куйбіда<br> <br> <br> Додаток 1<br> до наказу Міністерства<br> 24.03.2008 N 218"ОС"<br> <br> <br> РОЗПОДIЛ<br> функціональних обов'язків та повноважень<br> між першим заступником і заступниками<br> Міністра регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> <br> <br> I. Перший заступник Міністра Iщенко О.М.:<br> <br> 1. Відповідає за організацію роботи з формування та<br>реалізації державної регіональної політики.<br> <br> 2. Організовує та координує:<br> дотримання Конституції ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) та законів України,<br>виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України,<br>реалізацію повноважень Міністерства у відповідних напрямах<br>діяльності, а також наказів, розпоряджень та доручень Міністра;<br> підготовку та експертизу проектів законів України, актів<br>Президента України та Кабінету Міністрів України, інших документів<br>та подає їх на розгляд Міністрові, здійснює контроль за<br>розробленням проектів нормативно-правових актів Міністерства та<br>подає їх на підпис Міністрові;<br> роботу з підготовки та внесення пропозицій щодо декоцентрації<br>та децентралізації повноважень центральних і місцевих органів<br>виконавчої влади, оптимізації структури місцевих органів<br>виконавчої влади;<br> в межах своєї компетенції співробітництво та постійні зв'язки<br>Міністерства з Верховною Радою України, комітетами та іншими її<br>органами, посадовими особами, депутатськими фракціями (групами)<br>Верховної Ради України;<br> взаємодію Міністерства з Секретаріатом Кабінету Міністрів<br>України, з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою<br>міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними<br>адміністраціями, органами місцевого самоврядування у здійсненні<br>адміністративної реформи, адміністративно-територіального устрою<br>України. Визначає порядок взаємодії структурних підрозділів у<br>вирішенні питань, що належать до їх спільної компетенції;<br> роботу у сфері міжнародного співробітництва, інвестиційного<br>розвитку, європейської інтеграції та адаптації законодавства<br>України до законодавства Європейського Союзу, координує підготовку<br>проектів міжнародних угод, договорів тощо, проведення офіційних<br>зустрічей з питань зовнішньоекономічної діяльності з питань<br>підготовки та виконання міжнародних договорів у межах компетенції<br>Міністерства;<br> співпрацю з Центральним комітетом профспілки працівників<br>будівництва і промисловості будівельних матеріалів України та<br>сприяє розвитку профспілкової діяльності в колективі Міністерства.<br>Відповідає за підготовку та виконання колективних договорів<br>Міністерства;<br> ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової<br>звітності в центральному апараті Міністерства та на підприємствах,<br>в установах і організаціях, віднесених до сфери його управління;<br> питання виставкових заходів, технічного захисту інформації;<br> додержання законодавства з питань державної служби та<br>управління персоналом, стабільності і наступності у роботі<br>Міністерства;<br> узагальнюючу роботу з формування кадрового резерву<br>Міністерства та подає на розгляд Міністрові список осіб для<br>зарахування до кадрового резерву Міністерства, забезпечує<br>організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації<br>працівників Міністерства, вирішує в установленому порядку питання<br>стажування в Міністерстві;<br> питання організації роботи з боротьби з корупцією.<br> <br> 3. Здійснює та контролює:<br> раціональне і якісне використання коштів, згідно з кошторисом<br>витрат, на утримання апарату Міністерства, його<br>матеріально-технічне забезпечення, вносить Міністрові пропозиції<br>щодо кошторису видатків Міністерства;<br> експертно-аналітичне, правове, інформаційне, організаційне та<br>інше забезпечення діяльності Міністерства, забезпечує і<br>організовує роботу Колегії Міністерства і контролює виконання її<br>рішень;<br> роботу з документами в Міністерстві, здійснює контроль за<br>виконанням доручень та якістю і термінами їх виконання.<br> <br> 4. Вносить та подає пропозиції Міністру:<br> щодо структури Міністерства, штатного розпису, а також<br>пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації<br>територіальних органів Міністерства, а також підприємств, установ<br>та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;<br> щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад<br>керівників та заступників керівників відповідних структурних<br>підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських<br>державних адміністрацій;<br> щодо присвоєння працівникам центрального апарату Міністерства<br>відповідних рангів державних службовців, заохочення, притягнення<br>їх до дисциплінарної відповідальності за попереднім поданням інших<br>заступників Міністра;<br> щодо програм і планів роботи Міністерства, організовує і<br>контролює їх виконання, заслуховує звіти про виконання планів<br>роботи та завдань, покладених на підпорядковані структурні<br>підрозділи та звітує перед Міністром.<br> <br> 5. Бере в установленому порядку участь у роботі Верховної<br>Ради України та його дорадчих та інших органів. Iнформує Міністра<br>про хід та результати розгляду у Верховній Раді України<br>законопроектів, інших питань, що належать до компетенції<br>Міністерства.<br> <br> 6. Представляє позицію Міністерства під час обговорення<br>проектів законів, інших питань на пленарних засіданнях Верховної<br>Ради України, засіданнях її комітетів, а також у відносинах із<br>депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України.<br> <br> 7. Супроводжує законопроекти, підготовлені Міністерством, під<br>час їх розгляду комітетами, іншими органами Верховної Ради<br>України, а також під час інших заходів у Парламенті.<br> <br> 8. Очолює конкурсну та атестаційну комісії центрального<br>апарату Міністерства.<br> <br> 9. Забезпечує організацію поточної роботи центрального<br>апарату Міністерства з виконанням покладених на Міністерство<br>завдань.<br> <br> 10. Перший заступник Міністра, підзвітний і підконтрольний<br>Міністрові.<br> <br> 11. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо<br>підпорядкованих йому структурних підрозділів:<br> 1) Департаменту регіональної політики;<br> 2) Департаменту міжрегіональної взаємодії, зв'язків з<br>органами влади та громадськістю;<br> 3) Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційного<br>розвитку та з питань Європейської інтеграції;<br> 4) Фінансово-економічного департаменту.<br> <br> II. Заступник Міністра Ткачук А.Ф.<br> <br> 1. Відповідає за організацію роботи з формування та<br>реалізації:<br> стратегії розвитку місцевого самоврядування та<br>адміністративно-територіального реформування;<br> стратегії та впровадження сучасних інформаційних та<br>комунікаційних технологій;<br> наукової та дослідницької діяльності в межах завдань, що<br>належать до компетенції Міністерства.<br> <br> 2. Організовує та координує:<br> нормативно-правову роботу в Міністерстві. Підготовку проектів<br>нормативно-правових актів у сфері регіонального розвитку,<br>місцевого самоврядування та державного управління, контролює<br>дотримання у проектах нормативно-правових актів, що готуються<br>Міністерством, вимог Конституції ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ), законів України,<br>правил законодавчої техніки;<br> зв'язки з консультативно-дорадчими органами при Президентові<br>України, громадськими організаціями, що працюють у сфері<br>регіонального розвитку та місцевого самоврядування;<br> заходи щодо підготовки кадрів для органів місцевого<br>самоврядування, підвищення їх кваліфікації;<br> представництво Міністерства у судах, підприємствах,<br>установах, організаціях;<br> діяльність Громадської Ради Міністерства, здійснює підготовку<br>та проведення її засідань, здійснює узагальнення та оприлюднення<br>результатів діяльності Громадської Ради, організовує проведення<br>заходів щодо реалізації її рішень;<br> роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,<br>формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурних<br>підрозділах;<br> виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням<br>діяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих доручень<br>Міністра.<br> <br> 3. Підписує довіреності на представництво Міністерства у<br>судах, підприємствах, установах, організаціях, позовних заяв,<br>відзиву на позов, заперечення, укладення мирової угоди, скарги на<br>рішення суду.<br> <br> 4. Забезпечує функціонування системи управління охорони праці<br>в будівельній галузі.<br> <br> 5. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо<br>підпорядкованих йому структурних підрозділів:<br> 1) Департаменту місцевого самоврядування та<br>адміністративно-територіального реформування;<br> 2) Управління правової та законопроектної роботи;<br> 3) Відділу наукового розвитку.<br> <br> III. Заступник Міністра Негода В.А.<br> <br> 1. Відповідає за організацію роботи з формування та<br>реалізації:<br> державної політики у сфері архітектури об'єктів житлового та<br>громадського призначення, містобудування, планування і забудови<br>територій, сталого розвитку населених пунктів, з питань збереження<br>історичних ареалів, традиційного характеру середовища населених<br>пунктів, пам'яток містобудування та архітектури.<br> <br> 2. Організовує та координує:<br> формування та реалізацію державної науково-технічної та<br>економічної політики в питаннях планування та забудови територій,<br>забезпечення розвитку, вдосконалення і підвищення ефективності<br>державного регулювання в цих питаннях;<br> сприяння комплексному розвитку територій<br>адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів,<br>формування повноцінного життєвого середовища, підвищення<br>архітектурно-планувального рівня забудови та благоустрою населених<br>пунктів;<br> збереження, охорону, облік, використання і реставрацію<br>пам'яток архітектури та містобудування, а також районів історичної<br>забудови;<br> розвиток і вдосконалення дозвільних процедур у будівництві,<br>нормативно-правової бази планування та забудови територій;<br> моніторинг Генеральної схеми планування території України та<br>підготовки щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про стан<br>реалізації Генеральної схеми планування території України,<br>діяльності місцевих органів містобудування та архітектури в<br>питаннях планування і забудови територій;<br> роботу щодо висунення об'єктів містобудування та архітектури<br>на здобуття Державних премій України в галузі архітектури;<br> забезпечення обміну досвідом у питаннях планування та<br>забудови територій на національному і міжнародному рівнях;<br> розроблення нових та вдосконалення існуючих<br>нормативно-методичних документів з проектування житлових та<br>громадських будівель;<br> впровадження науково-технічної політики у сфері методології<br>та типології проектування і будівництва житлових та громадських<br>будівель;<br> заходи щодо експериментального проектування і будівництва<br>житлових і громадських будинків, на які відсутні нормативні<br>вимоги, зокрема висотних будівель у великих містах та сейсмічних<br>районах із супроводженням програм експериментального будівництва<br>та наукових досліджень;<br> здійснення заходів щодо забезпечення надійності, стійкості<br>конструкцій при проектуванні цивільних об'єктів, їх протипожежної<br>безпеки;<br> розробку проектів бюджетних запитів для подання до Мінфіну в<br>частині, що стосується реставрації пам'яток архітектури;<br> виконання робіт, пов'язаних з дослідженням, консервацією,<br>реабілітацією, реставрацією, ремонтом і музеєфікацією пам'яток<br>архітектури та містобудування;<br> роботу щодо включення об'єктів архітектури та містобудування,<br>садово-паркового монументального мистецтва, пов'язаних з<br>пам'ятками архітектури, до Державного реєстру нерухомих пам'яток<br>України;<br> підготовку об'єктів культурної спадщини для включення до<br>Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ( <A HREF="26845">995_729</A> );<br> взаємодію Міністерства з центральними та місцевими органами<br>виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань<br>містобудування та архітектури, Спілкою архітекторів України,<br>Комітетом із Державної премії України в галузі архітектури,<br>Академією архітектури України, громадськими та науковими<br>організаціями будівельної спрямованості;<br> вивчення та поширення зарубіжного досвіду в галузі<br>містобудування та архітектури, пропозицій місцевих органів влади,<br>наукових, інших установ і організацій з питань планування<br>територій;<br> взаємодію Міністерства з Радою у справах інвалідів при<br>Кабінеті Міністрів України з питань щодо забезпечення<br>безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями<br>до об'єктів житлового та громадського призначення та забезпечення<br>відповідними нормативно-методичними документами;<br> роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,<br>формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурних<br>підрозділах;<br> виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням<br>діяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих доручень<br>Міністра.<br> <br> 3. Здійснює контроль за станом обліку, охорони, реставрації<br>предметів і колекцій, які зберігаються в заповідниках, що належать<br>до сфери управління Міністерства.<br> <br> 4. Координує діяльність архітектурно-містобудівної ради<br>Міністерства та Науково-методичної ради з питань реставрації та<br>реконструкції історичної забудови.<br> <br> 5. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо<br>підпорядкованих йому структурних підрозділів:<br> 1) Управління реконструкції забудови, реставрації та<br>збереження історичної спадщини;<br> 2) Управління планування забудови територій;<br> 3) Управління архітектурно-конструктивних та інженерних<br>систем будинків та споруд.<br> <br> IV. Заступник Міністра Беркута А.В.<br> <br> 1. Відповідає за організацію роботи з формування та<br>реалізації:<br> стратегії розвитку будівельної галузі, маркетингу та<br>менеджменту в будівельному комплексі;<br> державної політики ціноутворення у сферах проектування,<br>будівництва, ремонту об'єктів, а також реставрації пам'яток<br>архітектури та містобудування;<br> контролю вартості будівництва, що здійснюється за рахунок<br>коштів державного бюджету;<br> методологічних та організаційних засад діяльності організацій<br>системи державної інвестиційної експертизи;<br> єдиної технічної політики у будівельному комплексі;<br> показників до проектів державних програм і прогнозів,<br>пов'язаних з реалізацією технічної політики;<br> організаційних та методологічних засад функціонування<br>управлінь капітального будівництва;<br> взаємовідносин Міністерства з Академією будівництва України.<br> <br> 2. Організовує та координує:<br> роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення<br>кваліфікації працівників сфери будівництва;<br> діяльність науково-технічної ради Міністерства;<br> роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,<br>формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурних<br>підрозділах;<br> виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням<br>діяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих доручень<br>Міністра.<br> <br> 3. Забезпечує та контролює роботу безпосередньо<br>підпорядкованих йому структурних підрозділів:<br> 1) Управління економіки та розвитку будівельної діяльності;<br> 2) Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості<br>у будівництві;<br> 3) Управління технічного регулювання у будівництві.<br> <br> V. Заступник Міністра Iсаєнко Д.В.<br> <br> 1. Відповідає за організацію роботи з формування та<br>реалізації:<br> - державної політики у сфері забезпечення населення житлом,<br>вдосконалення системи прогнозних і програмних документів із<br>зазначених питань:<br> координації діяльності центральних та місцевих органів<br>виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань<br>житлової політики;<br> організації, планування та контролю за реалізацією державних<br>програм розвитку житлового будівництва, підготовки проектів<br>програм забезпечення житлом окремих категорій громадян та аналізу<br>отриманих результатів;<br> підготовки пропозицій до Закону про Державний бюджет України<br>на підставі результатів узагальнення проблемних питань<br>забезпечення фінансовими ресурсами програм житлового будівництва;<br> розроблення проектів бюджетних запитів для подання до<br>Міністерства фінансів України в частині, що стосується будівництва<br>житла;<br> підготовки та подання першому заступнику Міністра пропозицій<br>щодо розподілу бюджетних коштів, виділених на житлове будівництво,<br>головним розпорядником яких є Міністерство;<br> забезпечення цільового та ефективного використання фінансових<br>ресурсів, що виділяються для виконання загальнодержавних бюджетних<br>програм житлового будівництва;<br> формування механізмів інвестування та кредитування<br>будівництва житла, посилення інвестиційної та інноваційної<br>спрямованості державних програм у галузі будівництва;<br> - державної регіональної політики за напрямками:<br> будівництво промислових об'єктів та об'єктів транспорту;<br> науково-технічне та експертне супроводження об'єктів ЧАЕС.<br> <br> 2. Організовує та координує:<br> діяльність роботи відділу фінансування та розрахунків<br>Фінансово-економічного департаменту в частині, що стосується<br>житлового будівництва;<br> роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,<br>формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурних<br>підрозділах;<br> виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням<br>діяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих доручень<br>Міністра.<br> <br> 3. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо<br>підпорядкованих йому структурних підрозділів:<br> 1) Управління розробки та реалізації державних житлових<br>програм;<br> 2) Відділу промислової забудови та програм ЧАЕС.<br> <br> VI. Заступник Міністра Щепановський З.В.<br> <br> 1. Відповідає за організацію роботи з формування та<br>реалізації:<br> Державної цільової програми підготовки та проведення в<br>Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу<br>( <A HREF="336849">107-2008-п</A> );<br> галузевої програми підготовки та проведення в Україні<br>фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.<br> <br> 2. Організовує та координує:<br> роботу Державної архітектурно-будівельної інспекції та її<br>територіальних органів, у тому числі з питань, що стосуються<br>підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи<br>2012 року з футболу;<br> взаємодію Міністерства з Будівельною палатою України;<br> роботу з проведення професійної атестації виконавців робіт та<br>об'єктів містобудування;<br> роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,<br>формуванням кадрового резерву у підпорядкованих структурних<br>підрозділах;<br> виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням<br>діяльності Міністерства, та окремих доручень Міністра.<br> <br> 3. Вносить пропозиції щодо формування державної політики в<br>сфері архітектури і будівництва, вдосконалення законодавства з<br>питань здійснення архітектурно-будівельного контролю, у тому числі<br>пов'язаних з підготовкою та проведенням фінальної частини<br>чемпіонату Європи 2012 року з футболу.<br> <br> 4. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо<br>підпорядкованого йому Сектора з підготовки фінальної частини<br>чемпіонату Європи з футболу "ЄВРО-2012".<br> <br> Начальник Відділу кадрів Н.Осяєва<br> <br> <br> Додаток 2<br> до наказу Міністерства<br> 24.03.2008 N 218"ОС"<br> <br> <br> РОЗПОДIЛ<br> заміщення на час відсутності<br> першого заступника Міністра та заступників Міністра<br> <br> <br> 1. На час відсутності першого заступника Міністра Iщенка О.М.<br>виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра<br>Ткачука А.Ф.<br> <br> 2. На час відсутності заступника Міністра Ткачука А.Ф.<br>виконання його обов'язків покладається на першого заступника<br>Міністра Iщенка О.М.<br> <br> 3. На час відсутності заступника Міністра Беркути А.В.<br>виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра<br>Негоду В.А.<br> <br> 4. На час відсутності заступника Міністра Негоди В.А.<br>виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра<br>Беркуту А.В.<br> <br> 5. На час відсутності заступника Міністра Iсаєнка Д.В.<br>виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра<br>Щепановського З.В.<br> <br> 6. На час відсутності заступника Міністра Щепановського З.В.<br>виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра<br>Iсаєнка Д.В.<br> <br> Начальник Відділу кадрів Н.Осяєва</FONT></PRE><br>