Приказ 1361. Об утверждении Положения об инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля в Автономной Республике Крым, областях, мм Киеве и Севастополе


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 19.11.2007 N 317<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 10 грудня 2007 р.<br> за N 1361/14628<br> <br> <br> Про затвердження Положення про інспекції<br> державного архітектурно-будівельного<br> контролю в Автономній Республіці Крим,<br> областях, мм. Києві і Севастополі<br> <br> <br> Відповідно до пункту 11-1 Положення про Державну<br>архітектурно-будівельну інспекцію, затвердженого постановою<br>Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 року N 1434<br>( <A HREF="266230">1434-2006-п</A> ), Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Положення про інспекції державного<br>архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим,<br>областях, мм. Києві і Севастополі (додається).<br> <br> 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції<br>(Бондаренко О.М) у встановленому порядку забезпечити подання цього<br>наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.<br> <br> 3. Наказ набирає чинності 1 січня 2008 року.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Міністр В.Г.Яцуба<br> <br> ПОГОДЖЕНО:<br> <br> В.о. Голови Державного комітету<br> України з питань регуляторної<br> політики та підприємництва К.О.Ващенко<br> <br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> 19.11.2007 N 317<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 10 грудня 2007 р.<br> за N 1361/14628<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про інспекції державного архітектурно-будівельного<br> контролю в Автономній Республіці Крим, областях,<br> мм. Києві і Севастополі<br> <br> <br> 1. Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю в<br>Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі<br>(далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) є<br>територіальними органами Державної архітектурно-будівельної<br>інспекції (далі - Держархбудінспекція), входять до сфери її<br>управління, підзвітні і підконтрольні їй.<br> <br> 2. Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю у<br>своїй діяльності керуються Конституцією ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) та законами<br>України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів<br>України, наказами Міністерства регіонального розвитку та<br>будівництва та Державної архітектурно-будівельної інспекції, а<br>також цим Положенням.<br> <br> 3. Основними завданнями інспекцій державного<br>архітектурно-будівельного контролю є:<br> участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері<br>будівництва, містобудування та архітектури;<br> виконання в межах компетенції дозвільних, реєстраційних<br>функцій та здійснення контролю і нагляду у сфері будівництва,<br>містобудування та архітектури (далі - державний<br>архітектурно-будівельний контроль).<br> <br> 4. Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю<br>відповідно до покладених на них завдань:<br> 1) розробляють і надають на розгляд до начальника<br>Держархбудінспекції пропозиції щодо формування державної політики<br>у сфері будівництва, містобудування та архітектури, вдосконалення<br>законодавства з питань здійснення державного<br>архітектурно-будівельного контролю;<br> 2) забезпечують виконання нормативно-правових актів з питань,<br>що належать до їх компетенції;<br> 3) вносять пропозиції до Держархбудінспекції щодо розроблення<br>організаційно-методичних документів з питань здійснення державного<br>архітектурно-будівельного контролю, інших питань, що належать до<br>їх компетенції, забезпечують їх виконання;<br> 4) видають замовникам та реєструють у встановленому порядку<br>дозвіл на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції,<br>реставрації, капітального ремонту, розширення та технічного<br>переоснащення підприємств (далі - будівельні роботи);<br> 5) беруть участь у роботі комісій із прийняття в експлуатацію<br>закінчених будівництвом об'єктів, а також у розслідуванні причин<br>аварій на будівництві;<br> 6) проводять у встановленому порядку перевірки:<br> відповідності виконання будівельних робіт, будівельних<br>матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних стандартів,<br>будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим<br>проектним рішенням;<br> своєчасності та якості проведення передбачених<br>нормативно-технічною і проектною документацією замірів,<br>випробувань, а також ведення журналів робіт та іншої виконавчої<br>документації;<br> наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених<br>законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали,<br>вироби і конструкції;<br> додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію<br>закінчених будівництвом об'єктів;<br> 7) проводять аналіз та узагальнення результатів контролю за<br>якістю виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів,<br>виробів і конструкцій, розробляють і надають Держархбудінспекції<br>пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних<br>норм і правил;<br> 8) провадять інформаційну діяльність, забезпечують<br>висвітлення актуальних проблем державного<br>архітектурно-будівельного контролю у місцевих засобах масової<br>інформації;<br> 9) забезпечують навчання, підвищення кваліфікації, підготовку<br>та перепідготовку фахівців для здійснення державного<br>архітектурно-будівельного контролю;<br> 10) здійснюють функції з підготовки документів для видачі та<br>анулювання ліцензій і додатків до них та подають їх на розгляд<br>Держархбудінспекції, беруть участь у контролі за додержанням вимог<br>законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності у<br>будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури;<br> 11) надають платні послуги відповідно до законодавства.<br> <br> 5. Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю<br>мають право:<br> 1) в установлених законодавством випадках проводити перевірку<br>об'єктів будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні<br>матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форм власності щодо<br>дотримання вимог законодавства з питань, що належать до їх<br>компетенції;<br> 2) одержувати в установленому законодавством порядку від<br>органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,<br>підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для<br>виконання покладених на них завдань;<br> 3) скликати в установленому порядку наради з питань, що<br>належать до їх компетенції;<br> 4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади,<br>підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх<br>керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;<br> 5) давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і<br>будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють<br>будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для<br>виконання приписи щодо усунення фактів порушень вимог<br>законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил,<br>технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил<br>забудови населених пунктів, вносити замовникам пропозиції щодо<br>припинення фінансування об'єктів будівництва на період до усунення<br>виявлених у результаті здійснення державного<br>архітектурно-будівельного контролю недоліків;<br> 6) залучати незалежних експертів і спеціалізовані організації<br>для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що<br>належать до їх компетенції;<br> 7) вимагати у випадках, визначених законодавством, від<br>замовників, підрядників, підприємств, що виготовляють будівельні<br>матеріали, вироби і конструкції, вибіркового розкриття окремих<br>конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і<br>замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних<br>матеріалів, виробів і конструкцій;<br> 8) одержувати від замовників, проектних і будівельних<br>організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали,<br>вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу<br>документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;<br> 9) зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам<br>законодавства, державних стандартів, норм і правил, технічним<br>умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам<br>забудови населених пунктів або здійснюються без дозволу на їх<br>виконання, а також виробництво і застосування в будівництві<br>будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з<br>порушенням державних стандартів; одержувати від замовників,<br>проектних та будівельних організацій і підприємств, що<br>виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, письмові<br>пояснення щодо причин допущення порушень;<br> 10) одержувати від замовників, будівельних організацій і<br>підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і<br>конструкції, а також органів державної статистики дані про<br>введення в дію основних фондів, реалізацію готової продукції;<br> 11) повідомляти органи державної статистики про факти<br>порушення встановленого порядку прийняття в експлуатацію<br>закінчених будівництвом об'єктів, а також про реалізацію<br>будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають<br>вимогам державних стандартів;<br> 12) складати протоколи та розглядати справи про<br>правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під<br>час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та<br>прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням<br>державних стандартів, норм і правил під час проектування і<br>будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд<br>відповідно до статті 244-6 Кодексу України про адміністративні<br>правопорушення ( <A HREF="764">80732-10</A> ) і Закону України "Про відповідальність<br>підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за<br>правопорушення у сфері містобудування" ( <A HREF="14367">208/94-ВР</A> ).<br> Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного<br>контролю розглядати справи про правопорушення і накладати<br>стягнення мають право начальники інспекцій державного<br>архітектурно-будівельного контролю та їх заступники;<br> 13) передавати до органів прокуратури, органів дізнання і<br>досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в<br>яких вбачаються ознаки злочину;<br> 14) здійснювати відповідно до актів законодавства фіксування<br>процесу здійснення планового або позапланового заходу чи кожної<br>окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, для запобігання та<br>виявлення фактів порушення законодавства у сфері будівництва,<br>містобудування та архітектури;<br> 15) здійснювати захист у суді своїх прав та законних<br>інтересів, звертатися до суду у разі виявлення правопорушень у<br>сфері будівництва, містобудування та архітектури.<br> Працівники інспекції державного архітектурно-будівельного<br>контролю мають право безперешкодного доступу до об'єктів<br>будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали,<br>вироби і конструкції, незалежно від форми власності.<br> <br> 6. Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю у<br>своїй діяльності взаємодіють з іншими органами виконавчої влади,<br>що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних,<br>санітарно-гігієнічних, протипожежних, охорони праці та інших<br>вимог, передбачених законодавством.<br> <br> 7. Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю<br>видають у межах своїх повноважень накази<br>організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до їх<br>компетенції, та контролюють їх виконання.<br> <br> 8. При інспекціях державного архітектурно-будівельного<br>контролю можуть утворюватися в установленому порядку групи<br>позаштатних (громадських) інспекторів.<br> <br> 9. Iнспекцію державного архітектурно-будівельного контролю<br>очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з<br>посади Міністром регіонального розвитку та будівництва за поданням<br>начальника Держархбудінспекції.<br> <br> 10. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного<br>контролю має заступників, у тому числі одного першого, які<br>призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром<br>регіонального розвитку та будівництва за поданням начальника<br>Держархбудінспекції.<br> <br> 11. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного<br>контролю:<br> 1) здійснює керівництво діяльністю інспекції державного<br>архітектурно-будівельного контролю;<br> 2) призначає на посаду і звільняє з посади керівників<br>структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного<br>архітектурно-будівельного контролю, крім своїх заступників;<br> 3) розподіляє обов'язки між заступниками, керівниками<br>структурних підрозділів інспекції державного<br>архітектурно-будівельного контролю;<br> 4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників<br>структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного<br>архітектурно-будівельного контролю, крім своїх заступників;<br> 5) підписує накази інспекції державного<br>архітектурно-будівельного контролю, організовує перевірку їх<br>виконання;<br> 6) затверджує положення про структурні підрозділи інспекції<br>державного архітектурно-будівельного контролю.<br> <br> 12. Начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного<br>контролю мають право брати участь у засіданнях колегії<br>Держархбудінспекції із правом дорадчого голосу.<br> <br> 13. Структуру і чисельність працівників інспекцій державного<br>архітектурно-будівельного контролю в межах граничної чисельності<br>працівників Держархбудінспекції, їх штатний розпис і кошторис<br>затверджує начальник Держархбудінспекції.<br> <br> 14. Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю<br>фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.<br> <br> 15. Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю є<br>юридичними особами, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки<br>в органах Державного казначейства, печатку із зображенням<br>Державного Герба України і своїм найменуванням.<br> <br> Начальник Державної<br> архітектурно-будівельної<br> інспекції О.М.Бондаренко</FONT></PRE><br>