О преданье Рекомендаций огласке с составления добавлений до договора подотряда в капитальном строительстве


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 13.01.2009 N 2<br> <br> <br> Про оприлюднення Рекомендацій зі складання<br> додатків до договору підряду<br> в капітальному будівництві<br> <br> <br> На виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду<br>від 25.12.2008 N 202 ( <A HREF="438114">vr202661-08</A> ) про схвалення Рекомендацій зі<br>складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. ДП "Укрархбудінформ" (В.М.Чеснок) забезпечити публікацію<br>Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в<br>капітальному будівництві (далі - Рекомендації), що додаються, в<br>офіційному друкованому засобі масової інформації Мінрегіонбуду<br>"Iнформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку та<br>будівництва України".<br> <br> 2. Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності<br>(Т.О.Шарапова) забезпечити доведення інформації про схвалення<br>зазначених Рекомендацій до відома міністерств, інших центральних<br>органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки<br>Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних<br>адміністрацій, заінтересованих підприємств та організацій до<br>02.02.2009.<br> <br> 3. Адміністративному департаменту (I.Л.Парасюк) до 02.02.2009<br>забезпечити розміщення Рекомендацій на офіційному інформаційному<br>веб-сайті Мінрегіонбуду.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Міністра А.В.Беркуту.<br> <br> Т.в.о. Міністра А.В.Беркута<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 13.01.2009 N 2<br> <br> СХВАЛЕНО<br> Рішення науково-технічної<br> ради Міністерства<br> регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> 25.12.2008 N 202<br> ( <A HREF="438114">vr202661-08</A> )<br> <br> <br> РЕКОМЕНДАЦIЇ<br> зі складання додатків до договору<br> підряду в капітальному будівництві<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені з врахуванням<br>положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в<br>капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету<br>Міністрів України від 01.08.2005 N 668 ( <A HREF="206390">668-2005-п</A> ), Примірного<br>договору підряду в капітальному будівництві, затвердженого наказом<br>Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства від 27.10.2005 N 3 ( <A HREF="219750">v0003667-05</A> ), та державних<br>будівельних норм "Організація будівельного виробництва", а також<br>усталеної практики підготовки договірної документації у<br>будівельній діяльності.<br> <br> 1.2. Основна мета Рекомендацій - це надання практичної<br>допомоги учасникам договірних відносин щодо підвищення<br>обґрунтованості умов договору підряду у капітальному будівництві.<br> <br> 1.3. Рекомендації визначають форми та зміст основних додатків<br>до договору підряду в капітальному будівництві (далі - договір), а<br>також процедуру їх складання, зокрема: календарного графіка<br>виконання робіт, плану фінансування будівництва, графіків передачі<br>замовником підряднику проектної документації, матеріалів,<br>устаткування, робочої сили.<br> <br> 1.4. Перелік, форма додатків до договору та процедура їх<br>складання, передбачені Рекомендаціями, є примірними і<br>визначаються, виходячи з конкретних умов договору та за<br>домовленістю сторін.<br> <br> 1.5. Додатки до договору (далі - додатки) конкретизують<br>умови, визначені текстом договору, узгоджуються сторонами і є<br>невід'ємною складовою договору. Відповідно до Загальних умов<br>укладення та виконання договорів підряду в капітальному<br>будівництві ( <A HREF="206390">668-2005-п</A> ) обов'язковими додатками до договору<br>визначено календарний графік виконання робіт та план фінансування<br>будівництва.<br> <br> 1.6. Підготовку проектів додатків може здійснювати одна зі<br>сторін за участі, у разі необхідності, іншої сторони. Проекти<br>додатків готуються або в процесі укладення договору, або, якщо на<br>цих етапах відсутня необхідна інформація, - після укладення<br>договору. Якщо сторонами узгоджено другий варіант, в умовах<br>договору доцільно передбачити строк подання відповідальною<br>стороною підготовленого додатка для узгодження іншій стороні.<br> <br> 1.7. Враховуючи, що посилання на додатки, які є невід'ємною<br>частиною договору, містяться у тексті договору, вони мають містити<br>порядковий номер, назву та бути підписані сторонами. У разі<br>внесення змін до умов договору, які конкретизуються додатками,<br>одночасно вносяться зміни до цих додатків.<br> <br> 2. Складання Календарного графіка виконання робіт<br> <br> 2.1. Додаток "Календарний графік виконання робіт" конкретизує<br>зобов'язання Підрядника, визначені умовами договору, щодо складу,<br>обсягів, виконавців, послідовності, строків виконання робіт.<br>Обґрунтованість положень цього додатка забезпечує ритмічність<br>виконання робіт, своєчасність матеріально-технічного забезпечення,<br>надання фронту робіт співвиконавцям, безперервність фінансування<br>будівництва тощо.<br> Аналіз виконання "Календарного графіка виконання робіт" дає<br>можливість оцінювати сторонам хід будівництва в цілому та<br>виконання окремих робіт, дотримання Підрядником та субпідрядниками<br>визначених у договорі підряду строків будівництва та окремих робіт<br>та своєчасно вживати заходів щодо наявних відхилень. Невиконання<br>Підрядником графіка дає підстави Замовнику реалізувати свої права<br>щодо притягнення до відповідальності Підрядника відповідно до умов<br>договору та чинного законодавства.<br> <br> 2.2. Графік може бути складений у розрізі окремих об'єктів,<br>що входять у склад будови (пускових комплексів, черг), із<br>врахуванням строків будівництва, визначених договором та<br>календарним планом будівництва (у разі спорудження об'єкта<br>протягом декількох років), вимог технології виконання робіт,<br>техніки безпеки та організації будівельного виробництва,<br>визначених проектно-технологічною документацією. Основою для<br>розроблення графіка є інформація щодо обсягів робіт, передбачених<br>у проектно-кошторисній документації, виробничих можливостей<br>виконавців, що будуть задіяні для виконання робіт, планів<br>Замовника щодо фінансування виконання робіт у часі тощо. Також<br>Підряднику доцільно враховувати визначені умовами договору строки<br>передачі Замовником будівельного майданчика (фронту робіт) та<br>дозвільної документації.<br> <br> 2.3. Відповідальним за підготовку графіка доцільно визначати<br>Підрядника. Він може виконати цю роботу самостійно із залученням<br>субпідрядників або доручати її проектувальникам, інжиніринговим<br>організаціям. У разі укладання Замовником багатостороннього<br>договору (із кількома Підрядниками) узгодження графіків виконання<br>робіт, підготовлених окремими Підрядниками, зазвичай здійснюється<br>Замовником.<br> <br> 2.4. Залежно від особливостей будівництва, зокрема, його<br>складності, строків, чисельності виконавців робіт, розподілу<br>функцій між Замовником та Підрядником тощо, можуть<br>використовуватись різні варіанти графіків виконання робіт, у тому<br>числі у формі діаграм. Однак важливо, щоб графік надавав<br>можливість контролювати хід будівництва у часі, визначати<br>відповідність фактичних строків виконання робіт запланованим,<br>встановлювати причини порушення цих строків, виявляти роботи, від<br>своєчасності виконання яких залежить дотримання строків виконання<br>інших робіт. Один із можливих варіантів графіка приведено в<br>таблиці 1.<br> <br> Таблиця 1. Календарний графік виконання робіт<br> <br>-----------------------------------------------------------------------------<br>¦Перелік¦Виконавці¦ Обсяг робіт ¦ Обсяг робіт, передбачений до ¦<br>¦ видів ¦ робіт ¦ ¦ виконання в окремі періоди ¦<br>¦ робіт ¦ ¦ ¦(кількість/кошторисна вартість) ¦<br>¦ ¦ ¦------------------------+--------------------------------¦<br>¦ ¦ ¦Одиниця¦Кіль-¦Кошторисна¦січень¦лютий¦березень¦I кв.¦і ¦<br>¦ ¦ ¦виміру ¦кість¦ вартість ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.¦<br>¦-------+---------+-------+-----+----------+------+-----+--------+-----+----¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦<br>-----------------------------------------------------------------------------<br> <br> 2.5. У разі участі у підготовці робіт кількох виконавців,<br>календарний графік виконання робіт складається із урахуванням<br>строків виконання робіт кожним виконавцем. При цьому дати<br>закінчення робіт, які забезпечують фронт робіт іншим виконавцям,<br>можуть визначатися як контрольні, обов'язкові для дотримання. За<br>їх порушення у договорі підряду можуть передбачатися відповідні<br>санкції.<br> <br> 2.6. У разі зміни строків будівництва, передбачених<br>договором, уточнення проектної документації, суттєвого відхилення<br>фактичних строків виконання робіт від запланованих, календарний<br>графік виконання робіт уточнюється. Якщо відхилення строків<br>виконання робіт мало місце за вини Підрядника, Замовник може<br>вимагати від нього не лише внесення змін до графіка, але і подання<br>інформації про заходи, спрямовані на завершення будівництва<br>об'єкта у визначені договором строки.<br> <br> 3. Складання Плану фінансування будівництва<br> <br> 3.1. Додаток "План фінансування будівництва" визначає<br>договірні зобов'язання Замовника щодо фінансового забезпечення<br>будівництва. У ньому конкретизуються умови договору щодо джерел<br>фінансування будівництва та розрахунків за виконані роботи, а<br>також розподіл фінансових ресурсів у часі за кожним джерелом<br>фінансування. Дотримання зазначеного плану Замовником забезпечує<br>дотримання Підрядником строків будівництва, календарного графіка<br>виконання робіт, вимог до технології та організації будівництва,<br>інших умов договору.<br> <br> 3.2. План фінансування будівництва доцільно складати по<br>будові в цілому та в розрізі окремих об'єктів (комплексів, черг)<br>за роками, а на поточний рік також за місяцями, із визначенням у<br>ньому загальних обсягів капітальних вкладень на будівництво, їх<br>джерел та напрямів фінансування (видів витрат). Примірні форми<br>плану фінансування будівництва на весь період будівництва і на<br>поточний рік наведено в таблицях 2 та 3.<br> <br> Таблиця 2. План фінансування будівництва<br> (на весь період будівництва), тис.грн.<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Джерела ¦Усього¦ За роками ¦<br>¦ капітальних ¦ ¦---------------------------------------¦<br>¦ вкладень ¦ ¦20__ р.¦20__ р.¦20__ р.¦20__ р.¦20__ р.¦<br>¦-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦<br>¦-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------¦<br>¦Державний бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦Місцевий бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦Кошти замовника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦(забудовника), у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦тому числі: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦- власні кошти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦- кредити банків ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦та інші позики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦Кошти інших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦інвесторів ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------¦<br>¦УСЬОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Таблиця 3. План фінансування будівництва<br> (на поточний рік)<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Періоди поточного року ¦ Капітальні вкладення (тис.грн.) ¦<br>¦ ¦---------------------------------------¦<br>¦ ¦ Усього ¦ На фінансування будівельно- ¦<br>¦ ¦ ¦ монтажних робіт ¦<br>¦------------------------+--------+------------------------------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦<br>¦------------------------+--------+------------------------------¦<br>¦Січень ¦ ¦ ¦<br>¦Лютий ¦ ¦ ¦<br>¦Березень ¦ ¦ ¦<br>¦------------------------+--------+------------------------------¦<br>¦I квартал ¦ ¦ ¦<br>¦і т.д. ¦ ¦ ¦<br>¦------------------------+--------+------------------------------¦<br>¦Усього на рік ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 3.3. План фінансування на весь період будівництва, враховуючи<br>важливість інформації, передбаченої у ньому, для визначення інших<br>умов договору (строків будівництва, календарного графіка робіт,<br>надання авансів тощо), доцільно готувати одночасно з підготовкою<br>текстової частини договору. За необхідності, умовами договору може<br>передбачатися уточнення його показників після надходження або<br>уточнення інших документів та рішень, які впливають на показники<br>плану фінансування (щодо джерел фінансування, порядку розрахунків,<br>зміни графіка виконання робіт тощо).<br> <br> 3.4. План фінансування на поточний рік, якщо будівництво<br>триває більше одного року, складається щорічно у визначені<br>договором строки з урахуванням ходу будівництва та розрахунків за<br>виконані роботи й надані послуги у попередніх періодах. Умовами<br>договору може передбачатися, що відсутність плану фінансування<br>будівництва на поточний рік у визначені строки може бути підставою<br>для розірвання договору Підрядником.<br> <br> 3.5. Основою для визначення показників плану фінансування є<br>інформація, передбачена проектно-кошторисною документацією,<br>календарними графіками виконання робіт, титульним списком будови<br>(об'єкта), а також домовленість між Підрядником та Замовником щодо<br>умов розрахунків за виконані роботи та послуги, порядку надання<br>авансів, джерел фінансування.<br> <br> 3.6. Підставою для коригування плану фінансування будівництва<br>є зміни умов договору, які визначають основні показники цього<br>плану, зокрема, перегляд строків будівництва, проектної<br>документації щодо вартості робіт, графіків виконання робіт,<br>порядку розрахунків тощо.<br> <br> 3.7. План фінансування будівництва складається Замовником. За<br>необхідності, він отримує від Підрядника інформацію, потрібну для<br>виконання цієї роботи, зокрема, щодо обсягів коштів для оплати<br>виконаних робіт згідно з календарними графіками виконання робіт та<br>умовами розрахунків, надання авансів тощо.<br> <br> 3.8. За умовами договору, в узгодженні плану фінансування<br>будівництва, крім Замовника та Підрядника, можуть брати участь<br>інвестори.<br> <br> 4. Складання Графіка передачі проектної документації<br> <br> 4.1. Додаток "Графік передачі проектної документації"<br>складається, якщо на момент укладення договору відсутня частина<br>необхідної для здійснення будівництва проектної документації і в<br>подальшому передбачається її поступове надходження. У цьому<br>випадку сторона договору, яка відповідає за розроблення проектної<br>документації, бере на себе зобов'язання передати документацію<br>іншій стороні у визначені графіком передачі терміни.<br>Відповідальність за підготовку такого графіка покладається на<br>Замовника або Підрядника залежно від того, хто із них є<br>відповідальним за розроблення проектної документації. Примірний<br>зразок такого графіка наведено у таблиці 4.<br> <br> Таблиця 4. Графік передачі<br> проектної документації<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Перелік частин проектної ¦ Терміни передачі ¦ Iнші умови ¦<br>¦ документації, що підлягає ¦ (день, місяць, ¦ ¦<br>¦ передачі ¦ рік) ¦ ¦<br>¦---------------------------+------------------+-----------------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 4.2. Відповідальна за складання графіка передачі проектної<br>документації сторона при визначенні термінів передачі враховує<br>строки розроблення, погодження та затвердження проектної<br>документації, строки будівництва окремих об'єктів та графіки<br>виконання робіт. У разі необхідності, для обґрунтування показників<br>графіка може залучатися інша сторона договору та проектувальники.<br> <br> 5. Складання Графіка передачі будівельних матеріалів,<br>конструкцій, виробів та Графіка передачі устаткування<br> <br> 5.1. Передбачені умовами договору зобов'язання Замовника щодо<br>забезпечення будівництва матеріальними ресурсами конкретизуються<br>додатками "Графік передачі будівельних матеріалів, конструкцій,<br>виробів" та "Графік передачі устаткування". Примірні форми<br>складання цих додатків наведено в таблицях 5 та 6.<br> <br> Таблиця 5. Графік передачі будівельних<br> матеріалів, конструкцій, виробів<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Перелік ¦Одиниця ¦Кількість¦ Терміни ¦ Місце ¦ Iнші ¦<br>¦ будівельних ¦ виміру ¦ ¦ передачі ¦передачі¦ умови ¦<br>¦ матеріалів, ¦ ¦ ¦ (день, ¦ ¦ ¦<br>¦конструкцій, ¦ ¦ ¦місяць, рік)¦ ¦ ¦<br>¦ виробів ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦--------------+--------+---------+------------+--------+--------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Таблиця 6. Графік передачі устаткування<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Перелік ¦Кількість¦ Терміни передачі¦ Місце ¦ Iнші умови¦<br>¦устаткування¦ ¦ (день, місяць, ¦ передачі ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ рік) ¦ ¦ ¦<br>¦------------+---------+-----------------+-----------+-----------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 5.2. У зазначених графіках необхідно передбачити конкретні<br>найменування матеріальних ресурсів, відповідальність за постачання<br>яких покладено на Замовника, обсяги (кількість) постачання цих<br>ресурсів, терміни передачі Підряднику, місце передачі, інші умови.<br> <br> 5.3. Конкретні найменування будівельних матеріалів,<br>конструкцій, виробів (далі - матеріали), відповідальним за<br>постачання яких є Замовник, визначаються ним за узгодженням з<br>Підрядником і залежать від переліку робіт, для виконання яких ці<br>ресурси використовуються.<br> <br> 5.4. Замовник може брати на себе відповідальність за<br>постачання усіх необхідних для виконання робіт матеріалів або за<br>постачання лише їх частини.<br> У разі постачання усього обсягу необхідних матеріалів їх<br>кількість розраховується, виходячи з обсягу робіт, для виконання<br>яких ці матеріали потрібні, та норм їх затрат матеріалів на<br>одиницю виміру робіт.<br> Якщо Замовник поставляє частину необхідних матеріалів,<br>конкретна величина цієї частини визначається за взаємною згодою<br>сторін.<br> <br> 5.5. Найменування та обсяги (кількість) технологічного<br>устаткування, яке поставляється Замовником, якщо він несе<br>відповідальність за постачання усього устаткування, визначається<br>згідно з проектною документацією, у разі відповідальності за<br>постачання частини устаткування - за взаємною згодою сторін.<br> <br> 5.6. Терміни постачання Замовником матеріалів та устаткування<br>визначаються із урахуванням графіків виконання робіт, для<br>забезпечення яких вони постачаються. В додатках може передбачатись<br>передача матеріалів та устаткування Підряднику до визначеної дати<br>або протягом вказаного періоду часу. Вибір варіанта залежить від<br>графіка виконання будівельних робіт, наявності площ для зберігання<br>ресурсів, необхідності їх перевірки, комплектації тощо. Виконання<br>Замовником своїх зобов'язань щодо постачання ресурсів у визначені<br>терміни може бути обов'язковою умовою договору.<br> <br> 5.7. В графіках передачі ресурсів доцільно, якщо це не<br>передбачено умовами договору, визначати також зобов'язання сторін<br>щодо місця їх постачання, відповідальності за перевезення,<br>приймання, перевірку якості, комплектність, збереження, підготовку<br>до використання, здійснення митних процедур, якщо ресурси<br>імпортуються, порядку врахування витрат на постачання при<br>розрахунках за виконані роботи тощо. Всі ці зобов'язання<br>визначаються із врахуванням особливостей будівництва, конкретних<br>домовленостей сторін і можуть встановлюватися однаковими для<br>постачання усіх видів ресурсів, окремих їх груп чи найменувань.<br> <br> 6. Складання Графіка передачі робочої сили<br> <br> 6.1. Додаток "Графік передачі робочої сили" складається у<br>разі визначення договором умов щодо передачі робочої сили<br>Замовника Підряднику для участі у виконанні робіт.<br> <br> 6.2. Графіком передбачається перелік працівників із<br>визначенням їх професійного складу, чисельності, термінів<br>передачі. Крім цього, в додатку доцільно передбачати інші<br>зобов'язання сторін, якщо вони не визначені умовами договору,<br>зокрема: умови оплати та розрахунків за використання залучених<br>працівників, їх доставки на об'єкт (транспортна складова), вимоги<br>до їх кваліфікації, побутових умов тощо.<br> Примірний зразок цього додатка наведено в таблиці 7.<br> <br> Таблиця 7. Графік передачі робочої сили<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Найменування професій ¦ Кількість ¦ Терміни ¦Iнші умови¦<br>¦ робітників, які ¦ робітників ¦ передачі ¦ ¦<br>¦ передаються замовником ¦ (чол.) ¦(день, місяць,¦ ¦<br>¦ підряднику, ¦ ¦ рік) ¦ ¦<br>¦ кваліфікаційні вимоги ¦ ¦--------------¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ з ¦ до ¦ ¦<br>¦------------------------+-------------+------+-------+----------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 6.3. Виходячи з того, що Підрядник має основний обсяг<br>необхідної для складання графіка інформації, зокрема: щодо робіт,<br>які потребують залучення фахівців замовника, розрахунків витрат<br>праці на виконання цих робіт тощо, доцільно доручати складання<br>цього додатка Підряднику за участю Замовника.<br> <br> "Будівельна бухгалтерія",<br> 2009, 03, N 5</FONT></PRE><br>