Об утверждении ИН В.3.2-218-325:2009 "Інструкція по принятию работ после текущего ремонта и утримання"


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ Н А К А З 03.06.2009 N 263 Про затвердження ІН В.3.2-218-325:2009 "Інструкція по прийманню робіт після поточного ремонту та утримання" У зв'язку із закінченням розробки ІН В.3.2-218-325:2009"Інструкція по прийманню робіт після поточного ремонту таутримання" (договір від 04.04.2008 N 85-08) та з метою підвищенняконтролю за цільовим використанням бюджетних коштів, наведенняналежного порядку в плануванні та прийманні обсягів робіт зпоточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільнихдоріг загального користування Н А К А З У Ю: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 липня 2009 року Інструкціюпо прийманню робіт після поточного ремонту та експлуатаційногоутримання автомобільних доріг загального користування (далі -Інструкція). 2. Відповідальність за дотримання вимог Інструкції покластина перших керівників регіональних служб автомобільних доріг тадочірніх підприємств ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України". 3. Державному дорожньому науково-дослідному інституту іменіМ.П.Шульгіна (Коваль П.М.) забезпечити тиражування тарозповсюдження документа дорожнім підприємствам та організаціям зкомпенсацією типографських витрат на договірній основі. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаГолови Березовського М.В. та голову правління ВАТ "ДАК"Автомобільні дороги України" Вощевського В.М. Голова В.Гуржос ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної служби автомобільних доріг України 03.06.2009 N 263 ІНСТРУКЦІЯ по прийманню робіт після поточного ремонту та утримання ІН В.3.2-218-325:2009 ( Введена в дію з 1 липня 2009 року ) 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Ця Інструкція встановлює єдиний порядок приймання робітпісля поточного ремонту та експлуатаційного утримання (далі -робіт), виконаних на ділянках автомобільних доріг загальногокористування та споруд на них (далі - об'єкт). 1.2 Служби автомобільних доріг в областях, АР Крим і м.Севастополі та підрядники в межах бюджетного забезпечення несутьвідповідальність за забезпечення безпеки дорожнього руху, належнеутримання закріпленої мережі автомобільних доріг, її збереження тазабезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт збудівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утриманняавтомобільних доріг загального користування, мостів та іншихштучних споруд згідно з встановленими нормативами. Для забезпечення виконання цих функцій службами автомобільнихдоріг розробляються та затверджуються плани та завданняпідрядникам з помісячною розбивкою. 1.3 Основою для планування обсягів робіт з поточного ремонтута експлуатаційного утримання автомобільних доріг є: - обсяги доведеного Укравтодором фінансування; - заходи, розроблені службами автомобільних доріг; - акти діагностики покриття СУСП, штучних споруд АЕСУМ тавідеозйомки; - акти дефектів, складені при спільних обстеженнях та актиобстеження автомобільних доріг загального користування. 1.4 Щомісячні завдання окремо по поточному ремонту таексплуатаційному утриманню автомобільних доріг загальногокористування в межах виділених фінансових ресурсів визначаютьуповноважені представники служб автомобільних доріг припомісячному прийманні виконання робіт (п. 3.1) по 20-й робочийдень звітного місяця і доводять підрядникам для виконання непізніше 3 числа місяця, на який видається завдання. 1.5 Підрядник доводить затверджені місячні завдання своїмвиробничим структурним підрозділам та здійснює відповідніорганізаційні заходи для їх виконання. 1.6 В залежності від транспортно-експлуатаційного стануавтомобільних доріг і кліматичних умов у весняний іосінньо-зимовий період допускається коригування службамиавтомобільних доріг затверджених місячних завдань у зв'язку звиробничою необхідністю. Затверджене скориговане місячне завдання службамиавтомобільних доріг письмово доводиться підрядникам не пізніше ніжза 5 робочих днів до завершення місяця, на який видаєтьсязавдання. 1.7 У разі виникнення необхідності виконання обсягів робіт позабезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях концентраціїдорожньо-транспортних пригод та на аварійно-небезпечних ділянкахавтомобільних доріг і забезпечення безперебійного рухуавтотранспорту в осінньо-зимовий період, служби автомобільнихдоріг включають до щомісячних завдань обсяги робіт понадвстановлені помісячні ліміти фінансування за письмовим погодженнямз Укравтодором. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В цій інструкції є посилання на такі нормативні документи: ВБН Д.1.1-218-1-2001 "Порядок визначення вартостібудівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтівавтомобільних доріг загального користування". ВБН В.3.2-218-180-2003 "Правила визначення вартості робіт зексплуатаційного утримання автомобільних доріг загальногокористування". 3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ 3.1 Приймання виконаних підрядниками обсягів робіт зпоточного ремонту та експлуатаційного утримання пооб'єктнопроводиться службами автомобільних доріг щомісячно не менше двохразів на місяць. 3.2 Приймання обсягів робіт проводиться у відповідності здіючими будівельними нормами і правилами, стандартами таінструкціями. 3.3 Не допускається приймання робіт з недоробками. 3.4 Приймання робіт з поточного ремонту та експлуатаційногоутримання здійснюється уповноваженими представниками службавтомобільних доріг за участю представників підрядника. Приймання робіт з поточного ремонту об'єкта здійснюєтьсяприймальною комісією, призначеною службою автомобільних дорігзгідно повідомлення підрядника про закінчення робіт (додаток Б). До складу приймальних комісій включаються представники службавтомобільних доріг та підрядника. 3.5 Підрядник при завершенні виконання окремих видів робіт зпоточного ремонту та експлуатаційного утримання, а також призакінченні робіт з поточного ремонту на об'єкті, надає службамавтомобільних доріг письмове повідомлення про закінчення робіт(додаток Б). 3.6 Приймання робіт з поточного ремонту та експлуатаційногоутримання оформляється в установленому порядку з підписаннямформи КБ-2в ( v0237202-02 ) підрядниками та службами автомобільнихдоріг. 3.7 На окремі види робіт, які визначені в контракті, зпоточного ремонту або на ділянки доріг після поточного ремонтупідрядник надає службам автомобільних доріг гарантійний паспорт натермін не менше 1 року з дати приймання роботи. 3.8 У разі виконання підрядниками робіт, наведених в п. 1.7даної Інструкції, понад встановлений на звітний місяць лімітфінансування служби автомобільних доріг, і підрядники фіксують ціобсяги робіт по акту за формою КБ-2в ( v0237202-02 ) у межахрічних лімітів. Подальше оформлення виконаних робіт по акту заформою КБ-3 ( v0237202-02 ) та їх оплата здійснюється в наступнізвітні місяці. 3.9 Прийняття закінченого поточним ремонтом об'єктаоформляється актом (додатки В, Г, Д). 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1 Голова приймальної комісії (призначається наказами службавтомобільних доріг) несе персональну відповідальність заправильну організацію роботи комісії, повноту перевірки готовностіоб'єкта до приймання, а також за приймання об'єкта. Члени комісіїнесуть персональну відповідальність в межах своєї компетенції. 4.2 Замовник несе відповідальність за належну і своєчаснупідготовку та надання необхідних матеріалів для роботи приймальноїкомісії згідно з пунктом 1 додатка А, друкування матеріалів тощо. 4.3 Підрядник зобов'язаний сприяти роботі приймальноїкомісії, надавати в її розпорядження необхідну документацію згідноз пунктом 2 додатка А, транспортні засоби тощо. 4.4 При виявлені недоліків або наявності зауваженьскладається протокол, в якому вони перераховуються і подаються допідрядника. Усунення недоліків проводиться за рахунок підрядника. Додаток А (обов'язковий) ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які надаються приймальній комісії при прийманні робіт з поточного ремонту _______________________________________________ (назва автомобільної дороги) 1 Документи, що надає замовник. 1.1 Дані технічного контролю замовника, в тому числірезультати контрольних діагностичних випробувань і вимірювань,визначення транспортно-експлуатаційних характеристик та показників(оцінка рівності та зчіпних якостей покриття тощо) відремонтованоїділянки автомобільної дороги. 1.2 Дані інших служб контролю (у разі їх наявності) 2 Документи, що надає підрядник. 2.1 Повідомлення про закінчення робіт з поточного ремонту таготовності об'єкта до приймання. 2.2 Акт приймання робіт, підготовлений спільно із замовником. 2.3 Журнали робіт з поточного ремонту ділянки автомобільноїдороги. 2.4 Протоколи вхідного контролю будівельних матеріалів(вирубок асфальтобетону), наряди, технічні паспорти, сертифікатина матеріали, що використовуються. 2.5 Журнали лабораторного контролю. 2.6 Акт на приховані роботи. Додаток Б (обов'язковий) ПОВІДОМЛЕННЯ про закінчення робіт після поточного ремонту (експлуатаційного утримання) Підрядною організацією ______________________________________ (назва) "___" ____________ р. закінчені з поточного ремонту(експлуатаційного утримання) роботи на _____________________________________________________________________________________________ (назва об'єкта) ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Даний об'єкт готовий до приймання. Пропоную роботу комісії призначити на "___" ____________ р. Керівник організації-підрядника: ______________________ __________________ "___" ____________ р. (П.І.Б.) (підпис) Може бути передана телефонограмою, факсом /без зміни змісту/ Додаток В (обов'язковий) ЗАТВЕРДЖУЮ __________________________ П.І.Б., посада особи, __________________________ що затверджує акт "___" ____________ р. АКТ приймання робіт з поточного ремонту __________________________________________________________________ (назва автомобільної дороги) на ділянці _______________________________________________________ (вказати адресу ділянки від км+ до км+) загальною протяжністю ___________________ км, категорії __________ _______________________________________________ виконано роботи по_________________________________________________________________. Комісія, яка діє на підставі ________________________________ (вказати N та дату наказу) в складі: голови _________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, організація) членів комісії: __________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, організація) __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, організація) __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, організація) здійснила приймання робіт по _____________________________________ (конструктивні елементи _________________________________________________________________, автомобільної дороги) виконаних ________________________________________________________ (вказати назву організації, яка виконувала роботи) ______________________________ в період з "___" _______________ р. по "___" ______________ р. На даній автомобільній дорозі, яка знаходиться на балансі__________________________________________________________________ (вказати організацію балансоутримувача) Комісії надані і нею розглянуті такі документи: 1. Договір на виконання робіт від "___" ____________ р. N___ 2. Виконавча документація _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Розглянувши представлену документацію, включаючи графічнусхему ділянки (додаток Г до акта приймання), матеріали оглядуділянки в натурі, результати контрольних вимірів і випробувань(додаток Д до акта приймання), комісія встановила: 1. На об'єкті виконані роботи, вказані в додатках Г та Д доакта приймання; 2. Кошторисна вартість робіт складає: Всього _______________________________ тис.грн. в тому числі: Устаткування, інвентар _____________________________ тис.грн. 3. Фактичні витрати (для замовника) ________________ тис.грн. Рішення приймальної комісії: Пред'явлені до приймання роботи з поточного ремонту наділянці автомобільної дороги (об'єкта) _____________________________________________________________________________________________ (назва автомобільної дороги, від км+ до км+) _________________________________________ прийняти в експлуатацію. Голова комісії ______________________________ (підпис) Члени комісії ______________________________ ______________________________ (підписи) М.П. Додаток Г до акта приймання (обов'язковий) ВІДОМІСТЬ контрольних вимірів і випробувань, при прийманні робіт з поточного ремонту ділянки автомобільної дороги (об'єкта) _______________________________________________ (назва автомобільної дороги) ------------------------------------------------------------------|Найменування вимірів та |КМ+ | Значення показників, параметрів || випробувань | |----------------------------------|| | | Нормативні або за |Фактичні || | | проектом | ||------------------------+----+------------------------+---------||Значення геометричних | | | ||параметрів | | | ||------------------------+----+------------------------+---------||Показники рівності | | | ||проїзної частини: | | | ||- за поштовхоміром, | | | ||см/км; | | | ||- за ПКРС, см/км; | | | ||- за триметровою рейкою | | | ||------------------------+----+------------------------+---------||Значення коефіцієнта | | | ||зчеплення | | | |------------------------------------------------------------------ Замовник ____________ ______________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Генеральний ____________ ______________________________ підрядник (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток Д до акта приймання (довідковий) ВІДОМІСТЬ виконаних робіт при прийманні робіт після поточного ремонту ділянки автомобільної дороги (об'єкта) ___________________________________________ (назва автомобільної дороги) ------------------------------------------------------------------| Місце розташування |Опис робіт | Обсяги | Вартість || ділянки | | виконаних | виконаних ||------------------------| | робіт | робіт, грн. ||Початок КМ+ |Кінець КМ+ | | | ||----------------------------------------------------------------|| I Земляне полотно, водовідвід, узбіччя, смуга відводу ||----------------------------------------------------------------|| | | | | ||----------------------------------------------------------------|| II Дорожній одяг (дорожнє покриття) ||----------------------------------------------------------------|| | | | | ||----------------------------------------------------------------|| III Штучні споруди ||----------------------------------------------------------------|| | | | | ||----------------------------------------------------------------|| IV Засоби організації та безпеки дорожнього руху ||----------------------------------------------------------------|| | | | | ||----------------------------------------------------------------|| VI Облаштування автомобільної дороги ||----------------------------------------------------------------|| | | | | ||----------------------------------------------------------------|| VII Озеленення ||----------------------------------------------------------------|| | | | | ||----------------------------------------------------------------|| VIII Лінійні будівлі та споруди ||----------------------------------------------------------------|| | | | | |------------------------------------------------------------------ Замовник ____________ ______________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Генеральний ____________ ______________________________ підрядник (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток Е (обов'язковий) ЗАТВЕРДЖУЮ __________________________ П.І.Б., посада __________________________ особи, що затверджує акт "___" ____________ 200_ р. АКТ виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги _______________________________________ (назва автомобільної дороги, ділянки) В період з "__" __________ по "__" ________ 200_ р. Організація-замовник: Підрядник: Відповідальним виконавцем виконано: ------------------------------------------------------------------| N | Види робіт | Одиниця виміру | Кількість || п/п | | | ||----------+----------------+--------------------+---------------|| 1 | | | ||----------+----------------+--------------------+---------------|| 2 | | | ||----------+----------------+--------------------+---------------|| 3 | | | ||----------+----------------+--------------------+---------------|| 4 | | | ||----------+----------------+--------------------+---------------|| 5 | | | ||----------+----------------+--------------------+---------------|| | | | |------------------------------------------------------------------ Представник замовника _________________ __________ _______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Представник підрядника _________________ __________ _______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Відповідальний виконавець _________________ __________ _______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)