МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 09.06.2009 N 224 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2009 р. за N 738/16754 Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду Відповідно до статті 11 Закону України "Про архітектурнудіяльність" ( 687-14 ), Порядку здійснення технічного нагляду підчас будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 903 ( 903-2007-п ),Н А К А З У Ю: 1. Утворити Архітектурно-будівельну атестаційну комісіюінженерів технічного нагляду. 2. Затвердити Положення про Архітектурно-будівельнуатестаційну комісію інженерів технічного нагляду, що додається. 3. Затвердити зразок кваліфікаційного сертифіката інженератехнічного нагляду, що додається. 4. Управлінню розробки та реалізації державних житловихпрограм (Непомнящий О.М.) в установленому законодавством порядкузабезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію доМіністерства юстиції України. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційногоопублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаМіністра Ісаєнка Д.В. Міністр В.Куйбіда ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінрегіонбуду 09.06.2009 N 224 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2009 р. за N 738/16754 ПОЛОЖЕННЯ про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію інженерів технічного нагляду I. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає механізм утворення і загальнізасади функціонування Архітектурно-будівельної атестаційноїкомісії інженерів технічного нагляду (далі - Комісія), їїкомпетенцію, організацію діяльності, порядок прийняття Комісієюрішень, статус і повноваження її членів, інші положення. 1.2. У своїй роботі Комісія керується Конституцією( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,нормативними документами та цим Положенням. II. Механізм утворення та загальні засади функціонування Комісії 2.1. Комісія утворюється та діє при Мінрегіонбуді. 2.2. До складу Комісії входять представники Мінрегіонбуду,громадських організацій, а також спеціалізованих установ таорганізацій, фахівці з питань здійснення технічного нагляду забудівництвом об'єктів архітектури (за їх згодою). 2.3. Персональний склад Комісії, а також зміни до ньогозатверджуються Мінрегіонбудом. III. Компетенція Комісії 3.1. До компетенції Комісії належать: 3.1.1 атестація інженерів технічного нагляду; 3.1.2 встановлення рівня кваліфікації, визначенняспеціалізації інженерів технічного нагляду; 3.1.3 видача, обґрунтована відмова у видачі чи позбавленнякваліфікаційних сертифікатів інженера технічного нагляду (далі -кваліфікаційний сертифікат); 3.1.4 видача дублікатів кваліфікаційних сертифікатів у разіїх втрати або пошкодження; 3.1.5 ведення Реєстру інженерів технічного нагляду, щоотримали кваліфікаційний сертифікат; 3.1.6 забезпечення оприлюднення списків інженерів технічногонагляду, що отримали кваліфікаційний сертифікат, в мережіІнтернет; 3.1.7 ініціювання внесення Мінрегіонбудом змін до цьогоПоложення; 3.1.8 розгляд заяв осіб, що мають намір отриматикваліфікаційний сертифікат; 3.1.9 прийняття рішень стосовно організаційно-технічного,методичного, правового, іншого забезпечення її діяльності та зінших питань, що належать до компетенції Комісії. 3.2. При встановленні рівня кваліфікації Комісія керуєтьсякваліфікаційними вимогами для інженерів з нагляду за будівництвом(інженерів з технічного нагляду), визначеними Довідникомкваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64),затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектурита житлової політики України від 13.10.99 N 249 ( v0249241-99 ). IV. Забезпечення діяльності Комісії 4.1. Організаційно-технічне, методичне, правове та іншезабезпечення діяльності Комісії здійснює її робочий орган. 4.2. Координацію діяльності робочого органу Комісії здійснюєїї відповідальний секретар, який є членом Комісії. 4.3. Відповідальний секретар підконтрольний та підзвітнийголові Комісії. 4.4. Відповідальний секретар: 4.4.1 вживає всіх необхідних заходів, спрямованих назабезпечення діяльності Комісії; 4.4.2 за дорученням голови Комісії представляє Комісію увідносинах з фізичними та юридичними особами; 4.4.3 виконує доручення голови Комісії; 4.4.4 забезпечує належну організацію проведення засіданьКомісії; 4.4.5 забезпечує розроблення порядку проведення засіданьКомісії та рішень Комісії; 4.4.6 разом з головою Комісії підписує рішення Комісії. V. Порядок прийняття рішень Комісії 5.1. Формою діяльності Комісії є її засідання. ЗасіданняКомісії проводяться в установленому нею порядку. 5.2. За результатами розгляду Комісією питань, що належать доїї компетенції, приймаються рішення. 5.3. Загальна кількість членів Комісії становить одинадцятьосіб. 5.4. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів,що були присутні на засіданні Комісії. Засідання вважаєтьсяправомочним, якщо на ньому були присутні більше половини членівКомісії від її затвердженого персонального складу. 5.5. У разі рівного розподілу голосів членів голова Комісіїмає право вирішального голосу у прийнятті рішень Комісією. 5.6. Рішення Комісії підписуються її головою тавідповідальним секретарем. VI. Статус та повноваження членів Комісії 6.1. Члени Комісії діють на громадських засадах. 6.2. Під час голосування члени Комісії є рівними, вільними інезалежними у прийнятті ними рішень. 6.3. Члени Комісії мають право: 6.3.1 ініціювати внесення на розгляд Комісії питань, щоналежать до її компетенції; 6.3.2 знати дату, час та місце проведення засідань Комісії; 6.3.3 бути ознайомленими з порядком денним та матеріалами, щовиносяться на розгляд Комісії; 6.3.4 висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження тощо зпитань, що розглядаються на засіданнях Комісії; 6.3.5 задавати питання особам, що є присутніми на засіданняхКомісії. 6.4.Члени Комісії повинні: 6.4.1 брати участь у діяльності Комісії; 6.4.2 голосувати на засіданнях Комісії; 6.4.3 бути об'єктивними та неупередженими під часголосування; 6.4.4 завчасно інформувати Комісію про неможливість прибуттяна її засідання. 6.5. Комісію очолює її голова. Головою Комісії за посадою єзаступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України. 6.6. Голова Комісії: 6.6.1 здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії; 6.6.2 відкриває, проводить та закриває засідання Комісії; 6.6.3 затверджує порядок денний засідань Комісії; 6.6.4 розподіляє обов'язки між членами Комісії; 6.6.5 підписує кваліфікаційні сертифікати, рішення, листи таінші документи Комісії. 6.7. У період відсутності голови Комісії виконання йогообов'язків здійснює заступник голови Комісії. Начальник Управління розробки та реалізації державних житлових програм О.М.Непомнящий ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінрегіонбуду 09.06.2009 N 224 ЗРАЗОК кваліфікаційного сертифіката інженера технічного нагляду ------------------------------------------------------------------| (Державний || Герб || України) || || МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ || АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ ІНЖЕНЕРІВ || ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ || || Серія _______ N _____________ || || || КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ ІНЖЕНЕРА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ || ||Виданий _____________________________________________________ || (прізвище, ім'я, по батькові) || ||в тому, що він (вона) пройшов (ла) професійну атестацію інженера||технічного нагляду, та підтверджує рівень його (її) ||кваліфікації. Власник цього кваліфікаційного сертифіката має ||право здійснювати технічний нагляд за будівництвом об'єктів ||архітектури. || ||Категорія: __________________________________ || ||Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням ||Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів ||технічного нагляду від ____________ N __________ || ||Зареєстрований у Реєстрі інженерів технічного нагляду ||____________ 20___ р. за N ______________ || ||Дійсний до ____________ 20___ р. || ||Дата видачі ____________ 20___ р. || ||Голова (заступник голови) ||Архітектурно-будівельної ||атестаційної комісії ||інженерів технічного ||нагляду ___________ _____________________ || (підпис) (прізвище, ім'я, || по батькові) || М.П. || |------------------------------------------------------------------ Начальник Управління розробки та реалізації державних житлових програм О.М.Непомнящий