МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ Н А К А З 29.09.2009 N 507 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2009 р. за N 965/16981 Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення та затвердженнянормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин ізстаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 28.12.2001 N 1780 ( 1780-2001-п ), Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидівзабруднюючих речовин від коксових печей, що додаються. 2. Департаменту охорони атмосферного повітря та моніторингудовкілля (Овчиннікова Н.Б.) у встановленому порядку забезпечитиподання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерстваюстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаМіністра Рибалку С.В. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційногоопублікування. Міністр Г.Філіпчук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 29.09.2009 N 507 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2009 р. за N 965/16981 ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей I. Загальні положення 1.1. Визначення термінів У цих Технологічних нормативах терміни вживаються у такомузначенні: Існуюча установка - обладнання коксохімічного виробництва(коксові батареї або інші установки), введення в експлуатаціюякого відбулося до 01.12.2009 або затвердженняпроектно-кошторисної документації та початок будівництва якоговідбулося до 01.12.2009, а введення в експлуатацію відбудеться до01.01.2012. Нова установка - обладнання коксохімічного виробництва(коксові батареї або інші установки), що введене в експлуатацію наоснові проектно-кошторисної документації на спорудження,затвердженої в установленому порядку після 01.12.2009. Коксовий газ - газоподібний продукт коксування, що міститьводень, метан, оксид вуглецю, використовується як сировина длявиробництва хімічних продуктів та як паливо для обігріву коксовихпечей та інших паливовикористовуючих установок на коксохімічнихпідприємствах. Доменний газ - супутній продукт при доменних процесах. Вінчастково використовується при виробництві сталі на підприємстві, атакож на котельних установках, обладнаних для його спалювання таобігріву коксових печей. Коксова батарея - агрегат для виробництва коксу, до якоговходять розташовані у ряд камери коксування (коксові печі) зсистемою обігріву. Виробництво коксу здійснюється у пічних камерахпри двобічному підводі тепла від нагрівних стін, які маютьтемпературу 1000-1200 град.C. Паливо котельне коксохімічне сумішне -рідке паливо, отриманена основі продуктів переробки кам'яновугільної смоли, ректифікаціїсирого бензолу та інших органічних речовин та відходів, якепризначене для спалювання в котельних установках та іншихенергетичних установках. 1.2. Сфера застосування 1.2.1. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні таперспективні технологічні нормативи допустимих викидівзабруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарнихустановок, призначених для виробництва коксу, а саме: коксових печей, які обігріваються за рахунок спалюваннякоксового або доменного газу, установок видачі коксу, його гасіннята сортування, пекококсових печей, устаткування для очищенняхвостових газів при десульфуризації коксового газу (електрофільтриWSA, патронні фільтри, інші) котельних установокпотужністю < 50 МВт, які виробляють пару і використовують коксовийгаз або паливо котельне коксохімічне сумішне. 1.2.2.Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючоїречовини визначається як граничнодопустима масова концентраціявикиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря, одержана безрозбавлення повітрям, і ґрунтується на величинах об'єму газів, якіприведені до нормальних умов: якщо відхідні гази, то до температури 0 град.С(273,15 град.К) тиску 101,32 кПа (без поправок на вміст вологи чикисню) - для установок безпилової видачі коксу (стаціонарна),коксосортування, установок сухого гасіння коксу; установок зочищення хвостових газів при десульфуризації коксового газу(електрофільтри, патронні фільтри, WSA та інші); якщо у відхідних газах присутні продукти згоряння(газоподібні продукти згоряння та суспендовані тверді частинки),то до температури 0 град.С (273,15 град.К), тиску 101,32 кПа, длякоксових печей, трубчастих печей та пекококсових печей - 5% вмістукисню у відхідних газах, для котельних установок потужністю< 50 МВт під час спалювання коксового, доменного газу та рідкогосумішного коксохімічного палива - 3% вмісту кисню у сухихвідхідних газах. Технологічний норматив допустимого викиду вимірюється вміліграмах на кубічний метр відхідних газів (мг/куб.м). 1.2.3. Ці Технологічні нормативи стосуються стаціонарнихсталих режимів роботи устаткування і не поширюються напусково-зупинні режими. 1.2.4. Ці Технологічні нормативи поширюються на коксохімічніпідприємства галузі чорної металургії. II. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для існуючих установок 2.1. Поточні технологічні нормативи допустимих викидівсуспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 2.1.1. Масові концентрації суспендованих твердих частинок,недиференційованих за складом, не повинні перевищувативстановлених значень технологічних нормативів допустимих викидівдля існуючих установок, наведених у таблиці 1. Таблиця 1------------------------------------------------------------------|Назва обладнання | Паливо | Тип | Технологічний || | | пилоуловлювача | норматив, || | | | мг/куб.м ||-----------------+------------+----------------+----------------||Коксові печі |Коксовий газ| | 100 || |------------+----------------+----------------|| |Доменний газ| | 100 ||-----------------+------------+----------------+----------------||Пекококсові печі |Коксовий газ| | 50 ||-----------------+------------+----------------+----------------||Установка | |Циклон, рукавний| 50 ||безпилової видачі| |фільтр типу ФРИ,| ||коксу | | ФРИР та інші | ||(стаціонарна) | | фільтри | ||-----------------+------------+----------------+----------------||Установка сухого | | | ||гасіння коксу: | - | | ||свіча | | | ||надлишкового | | | ||теплоносія; | | | 800 ||вентвикиди | | | 500 ||-----------------+------------+----------------+----------------||Сортування коксу:| | | ||після мокрого | | | ||гасіння коксу; | | Циклон | 50 ||після сухого | | | ||гасіння коксу | | Циклон | 150 |------------------------------------------------------------------ 2.1.2. Поточні технологічні нормативи допустимих викидівсуспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом,викладені у таблиці 1, діють до 31.12.2014. З 01.01.2015Технологічні нормативи допустимих викидів суспендованих твердихчастинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищуватизначень, викладених у пункті 3.1. 2.1.3. У разі заміни існуючого пиловловлювача на новий,проведеної після 01.01.2011, застосовуються технологічні нормативидопустимих викидів суспендованих твердих частинок,недиференційованих за складом, які не повинні перевищуватизначень, викладених у пункті 3.1. 2.2. Поточні технологічні нормативи допустимих викидівдіоксиду сірки для існуючих установок 2.2.1. Масові концентрації діоксиду сірки не повинніперевищувати встановлених значень технологічних нормативівдопустимих викидів для існуючих установок, наведених у таблиці 2. Таблиця 2------------------------------------------------------------------| Назва обладнання | Паливо | Технологічний || | | норматив, мг/куб.м ||---------------------+---------------------+--------------------||Коксові печі |Коксовий газ | 1000 || |---------------------+--------------------|| |Доменний газ | 250 ||---------------------+---------------------+--------------------||Пекококсові печі |Коксовий газ | 1000 ||---------------------+---------------------+--------------------||Трубчасті печі |Коксовий газ | 1000 ||---------------------+---------------------+--------------------||Котельні установки |Коксовий газ | 1000 ||потужністю| |Паливо котельне | 900 || |коксохімічне сумішне | ||---------------------+---------------------+--------------------||Устаткування з | - | 2500 ||очищення хвостових | | ||газів при | | ||десульфуризації | | ||коксового газу | | ||(електрофільтри, WSA,| | ||патронні фільтри та | | ||інші) | | |------------------------------------------------------------------ 2.2.2. У разі спалювання коксового газу, не очищеного відсірководню, поточні технологічні нормативи допустимого викидудіоксиду сірки встановлюються на рівні 2500 мг/куб.м. 2.2.3. Поточні технологічні нормативи допустимого викидудіоксиду сірки, що наведені у таблиці 2 та в пiдпунктi 2.2.2,діють до 31.12.2012. З 01.01.2013 технологічний нормативдопустимого викиду діоксиду сірки не повинен перевищувати значень,викладених у пункті 3.2. 2.2.4. У разі будівництва нової установки з очищеннякоксового газу від сірководню або проведення реконструкціїіснуючого устаткування технологічний норматив допустимого викидудіоксиду сірки не повинен перевищувати значень, викладених упункті 3.2. 2.3. Поточні технологічні нормативи допустимих викидівоксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 2.3.1. Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку надіоксид азоту)не повинні перевищувати встановлених значеньтехнологічних нормативів допустимих викидів для існуючихустановок, наведених у таблиці 3. Таблиця 3------------------------------------------------------------------| Назва обладнання | Паливо | Технологічний || | | норматив, мг/куб.м ||---------------------+---------------------+--------------------||Коксові печі |Коксовий газ | 750 || |---------------------+--------------------|| |Доменний газ | 400 ||---------------------+---------------------+--------------------||Пекококсові печі |Коксовий газ | 600 ||---------------------+---------------------+--------------------||Трубчасті печі |Коксовий газ | 500 ||---------------------+---------------------+--------------------||Котельні установки |Коксовий газ | 500 ||потужністю < 50 МВт |---------------------+--------------------|| |Паливо котельне | 1200 || |коксохімічне сумішне | |------------------------------------------------------------------ 2.3.2. Поточні технологічні нормативи допустимого викидуоксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту), викладені у таблиці3, діють до 31.12.2014. З 01.01.2015 поточні технологічнінормативи допустимого викиду оксиду азоту (у перерахунку надіоксид азоту) не повинні перевищувати значень, викладених упункті 3.3. 2.4. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів оксидувуглецю 2.4.1. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинніперевищувати встановлених значень технологічних нормативівдопустимих викидів для існуючих установок, наведених у таблиці 4. Таблиця 4------------------------------------------------------------------| Назва обладнання | Паливо | Технологічний || | | норматив, мг/куб.м ||---------------------+---------------------+--------------------||Коксові печі |Коксовий газ | 850 || |---------------------+--------------------|| |Доменний газ | 6500 ||---------------------+---------------------+--------------------||Трубчасті печі |Коксовий газ | 500 ||---------------------+---------------------+--------------------||Пекококсові печі |Коксовий газ | 500 ||---------------------+---------------------+--------------------||Установка сухого | | ||гасіння коксу: | | ||свіча надлишкового | | ||теплоносія; | | 8000 ||вентвикиди | | 1500 ||---------------------+---------------------+--------------------||Котельні установки |Коксовий газ | 250 ||потужністю < 50 МВт |---------------------+--------------------|| |Паливо котельне | 250 || |коксохімічне сумішне | |------------------------------------------------------------------ 2.4.2. Поточні технологічні нормативи допустимого викидуоксиду вуглецю, викладені в таблиці 4, діють до 31.12.2014. З01.01.2015 технологічні нормативи допустимих викидів оксидувуглецю не повинні перевищувати значень, викладених у таблиці 8пункту 3.4. 2.4.3. У разі проведення реконструкції устаткування до31.12.2014 технологічні нормативи допустимого викиду оксидувуглецю не повинні перевищувати значень, викладених у таблиці 8пункту 3.4. III. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для нових установок 3.1. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидівсуспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, длянових установок 3.1.1. Масові концентрації суспендованих твердих частинок,недиференційованих за складом, не повинні перевищувативстановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів,наведених у таблиці 5. Таблиця 5------------------------------------------------------------------| Назва обладнання | Паливо | Технологічний норматив, || | | мг/куб.м ||-------------------------+------------+-------------------------||Коксові печі |Коксовий газ| 50 || |------------+-------------------------|| |Доменний газ| 50 ||-------------------------+------------+-------------------------||Пекококсові печі |Коксовий газ| 50 ||-------------------------+------------+-------------------------||Установка безпилової | | 35 ||видачі коксу | | ||(стаціонарна) | | ||-------------------------+------------+-------------------------||Установка сухого гасіння | | ||коксу: | | ||свіча надлишкового | | ||теплоносія; | | 50 ||вентвикиди | | 50 ||-------------------------+------------+-------------------------||Сортування коксу: | | ||після мокрого гасіння | | 50 ||коксу; | | ||після сухого гасіння | | 50 ||коксу | | |------------------------------------------------------------------ 3.1.2. Для нових коксових печей, побудованих з впровадженнямнових технологій, технологічний норматив допустимого викидусуспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом,встановлюється 10 мг/куб.м. 3.2. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидівдіоксиду сірки для нових установок Масові концентрації діоксиду сірки не повинні перевищувативстановлених значень Технологічних нормативів допустимих викидівдля нових установок, наведених у таблиці 6. Таблиця 6------------------------------------------------------------------| Назва обладнання | Паливо | Технологічний || | | норматив, мг/куб.м ||---------------------+---------------------+--------------------||Коксові печі |Коксовий газ | 500 || |---------------------+--------------------|| |Доменний газ | 250 ||---------------------+---------------------+--------------------||Трубчасті печі |Коксовий газ | 400 ||---------------------+---------------------+--------------------||Пекококсові печі |Коксовий газ | 400 ||---------------------+---------------------+--------------------||Котельні установки |Коксовий газ | 500 ||потужністю < 50 МВт |---------------------+--------------------|| |Паливо котельне | 500 || |коксохімічне сумішне | ||---------------------+---------------------+--------------------||Устаткування з | - | 500 ||очищення хвостових | | ||газів при | | ||десульфуризації | | ||коксового газу | | ||(електрофільтри, WSA,| | ||патронні фільтри та | | ||інші) | | |------------------------------------------------------------------ 3.3.Перспективні технологічні нормативи допустимих викидівоксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) для нових установок Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку на діоксидазоту) не повинні перевищувати встановлених значень технологічнихнормативів допустимих викидів для нових установок, наведених утаблиці 7. Таблиця 7------------------------------------------------------------------| Назва обладнання | Паливо | Технологічний || | | норматив, мг/куб.м ||---------------------+---------------------+--------------------||Коксові печі |Коксовий газ | 500 || |---------------------+--------------------|| |Доменний газ | 400 ||---------------------+---------------------+--------------------||Трубчасті печі |Коксовий газ | 250 ||---------------------+---------------------+--------------------||Пекококсові печі |Коксовий газ | 500 ||---------------------+---------------------+--------------------||Котельні установки |Коксовий газ | 250 ||потужністю < 50 МВт |---------------------+--------------------|| |Паливо котельне | 500 || |коксохімічне сумішне | |------------------------------------------------------------------ 3.4. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидівоксиду вуглецю Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувативстановлених значень технологічних нормативів допустимих викидівдля нових установок, наведених у таблиці 8. Таблиця 8------------------------------------------------------------------| Назва обладнання | Паливо | Технологічний || | | норматив, мг/куб.м ||---------------------+---------------------+--------------------||Коксові печі |Коксовий газ | 500 || |---------------------+--------------------|| |Доменний газ | 500 ||---------------------+---------------------+--------------------||Пекококсові печі |Коксовий газ | 250 ||---------------------+---------------------+--------------------||Трубчасті печі |Коксовий газ | 250 ||---------------------+---------------------+--------------------||Установка сухого | | ||гасіння коксу: | | ||свіча | | ||надлишкового | | 500 ||теплоносія; | | ||вентвикиди | | 250 ||---------------------+---------------------+--------------------||Котельні установки |Коксовий газ | 250 ||потужністю < 50 МВт |---------------------+--------------------|| |Паливо котельне | 250 || |коксохімічне сумішне | |------------------------------------------------------------------ IV. Умови експлуатації коксових печей 4.1. Коксохімічні підприємства з метою обмеження викидівзабруднюючих речовин при експлуатації технологічного устаткуваннямають дотримуватися таких умов: а) у місцях дроблення, змішення та транспортування вугілляздійснюється аспірація запиленого повітря з наступним йогоочищенням при вологості шихти < 10%; б) бездимне завантаження вугільної шихти в коксову пічздійснюється з використанням гідро- або пароінжекції з аспірацієюгазів у газозбірник. Для заводів, що мають один газозбірник, зметою підвищення ефективності бездимного завантаження збір іпередачу газів завантаження слід здійснювати через міні-стояки усусідню камеру; в) коксові батареї обладнуються установками для локалізаціїгазів від видачі коксу з подальшою подачею їх в систему очищеннявикидів від речовин у вигляді суспендованих твердих частинок.Обов'язкове забезпечення стаціонарними установками безпиловоївидачі коксу коксових батарей після реконструкції, модернізаціїабо будівництва нових коксових батарей з ефективним очищеннямвикидів від пилу в рукавних фільтрах або в інших установках; г) ущільнення дверей коксових батарей з використаннямспеціального газонепроникного ущільнення і регулярне очищеннямісць ущільнення. Необхідність застосування найкращих заходівподальшого зниження викидів, особливо стосовно регулювання тиску вкамері коксової батареї та інших технологічних рішень; ґ) очищення завантажувальних люків і ущільнення їх післякожного завантаження здійснюється із заливанням газоущільнюючимрозчином; д) гідроущільнення кришок стояків, механічне очищення; е) гасіння коксу здійснюється очищеною стічною водою в баштахгасіння конфузорно-дифузорного типу або шляхом застосування втипових баштах краплевідбійників для зниження виносу крапельвологи в атмосферу; вміст забруднюючих речовин у воді для гасіння не більше ніж: для існуючих установок очищення стічних вод, мг/куб.дм: фенолів - 5,0; сірководню - 10,0; аміаку - 100,0; ціанистого водню - 10,0; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок,недиференційованих за складом, - 50,0; для нових установок очищення стічних вод, мг/куб.дм: фенолів - 1,0; сірководню - 1,0; аміаку - 50,0; ціанистого водню - 1,0; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок,недиференційованих за складом, - 25,0; є) закриття циклу кінцевого охолоджування коксового газу наусіх підприємствах здійснюється до 31.12.2014; ж) викиди коксового газу в атмосферу не дозволяються. V. Технологічне обладнання з обмеженим терміном роботи 5.1. До установок з обмеженим терміном роботи належатькоксові печі або інші установки коксохімічного виробництва, якізадовольняють таку умову: коксові печі або інші установкикоксохімічного виробництва працюватимуть до 01.01.2015, після чогобудуть демонтовані або замінені. Для таких установок поточні технологічні нормативи допустимихвикидів не встановлюються, а граничнодопустимі викиди забруднюючихречовин встановлюються дозволом на викиди забруднюючих речовин ватмосферне повітря. 5.2. Для визнання установок такими, що належать до установокз обмеженим терміном роботи, підприємство чи компанія повинні: а) подати у письмовій формі до територіальних органів,спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади зпитань екології та природних ресурсів не пізніше 01.03.2010: заяву про те, що устаткування буде експлуатуватися до01.01.2015, після чого буде замінене на нову установку; укрупнений графік робіт щодо введення нових установок; б) щороку подавати до територіальних органів спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади з питаньекології та природних ресурсів дані про виконання графіка робіт звведення нових установок. 5.3. У разі демонтажу установок або заміни їх на нові діяпунктів 5.1 та 5.2 розділу V на них не поширюється. VI. Тимчасові відхилення від технологічних нормативів 6.1. З відома територіальних органів спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади з питаньекології та природних ресурсів допускається тимчасове відхилення,максимум на 10 днів, від зобов'язань дотримання технологічнихнормативів допустимих викидів діоксиду сірки, викладених утаблицi 2 пункту 2.2 та таблицi 6 пункту 3.2 Технологічнихнормативів, у випадках коли проводиться плановий ремонтустаткування цеху сіркоочищення. 6.2. Підприємством за місяць до проведення планового ремонтуподається письмова заява до територіальних органів спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади з питаньекології та природних ресурсів про те, що устаткування цехусіркоочищення підлягає плановому ремонту. В.о. директора Департаменту охорони атмосферного повітря та моніторингу довкілля М.Кудін