Постановление 1577. Об утверждении Порядка проведение экспертизы градостроительной документации


<br> КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> П О С Т А Н О В А<br> від 20 жовтня 2000 р. N 1577<br> Київ<br> Про затвердження Порядку проведення<br> експертизи містобудівної документації<br> <br> Відповідно до статті 3 Закону України "Про планування<br>і забудову територій" ( <A HREF="68641">1699-14</A> ) Кабінет Міністрів України<br>п о с т а н о в л я є:<br> 1. Затвердити Порядок проведення експертизи містобудівної<br>документації, що додається.<br> 2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 17 Порядку<br>затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та<br>проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого<br>постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1308<br>( <A HREF="45225">1308-98-п</A> ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1257),<br>у частині проведення державної експертизи схем і проектів<br>районного планування, проектів планування та забудови міст, селищ<br>міського типу і сільських населених пунктів.<br> <br> Перший<br> віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ<br> Інд. 21<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 20 жовтня 2000 р. N 1577<br> <br> ПОРЯДОК<br> проведення експертизи містобудівної документації<br> <br> 1. Цей Порядок визначає основні завдання, організаційні<br>засади та терміни проведення експертизи містобудівної документації<br>і взаємовідносини між замовником такої документації та виконавцями<br>експертизи.<br> 2. Незалежно від замовника та джерел фінансування експертизі<br>підлягають усі види містобудівної документації, зокрема,<br>Генеральна схема планування території України, схеми планування<br>окремих частин території України, схеми планування територій<br>адміністративно-територіальних одиниць або їх окремих частин,<br>генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій,<br>плани червоних ліній, проекти розподілу територій.<br> 3. Експертиза проводиться в обов'язковому порядку до<br>затвердження містобудівної документації. Фінансування проведення<br>експертизи забезпечується замовником.<br> 4. Основними завданнями експертизи є:<br> визначення відповідності змісту містобудівної документації<br>законодавству України, державним стандартам, нормам і правилам,<br>рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого<br>самоврядування з питань планування і забудови територій,<br>соціального та економічного розвитку, раціонального використання<br>природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища,<br>санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, збереження<br>культурної спадщини, соціальним стандартам життєдіяльності<br>населення, а також вимогам завдань на розроблення містобудівної<br>документації та висновкам попереднього розгляду її відповідним<br>спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та<br>архітектури;<br> підготовка комплексного експертного висновку щодо доцільності<br>затвердження містобудівної документації.<br> 5. Експертиза проводиться з урахуванням вимог державних<br>стандартів, норм і правил до складу і змісту містобудівної<br>документації.<br> 6. Проведення експертизи організовують:<br> Держбуд - схем планування територій на загальнодержавному та<br>регіональному рівні (крім схем планування територій районів),<br>генеральних планів міст Києва, Севастополя, обласних центрів;<br> спеціально уповноважений орган з питань містобудування та<br>архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управління<br>містобудування та архітектури облдержадміністрації - схем<br>планування територій районів, схем планування територій на<br>місцевому рівні, генеральних планів, детальних планів, планів<br>червоних ліній та проектів розподілу територій населених пунктів<br>(крім обласних центрів);<br> управління містобудування та архітектури Київської та<br>Севастопольської міської держадміністрації, виконавчого органу<br>міської ради обласного центру - детальних планів, планів червоних<br>ліній, проектів розподілу територій міст Києва, Севастополя,<br>обласних центрів.<br> 7. Експертизу проводять юридичні особи (далі -<br>організація-експерт), перелік яких визначається Держбудом<br>відповідно до встановлених ним кваліфікаційних вимог.<br> 8. Організацію-експерта для проведення експертизи в кожному<br>конкретному випадку визначає відповідно Держбуд, спеціально<br>уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Ради<br>міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування та<br>архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської<br>держадміністрації, виконавчого органу міської ради обласного<br>центру.<br> 9. Для проведення експертизи замовник укладає договір з<br>організацією-експертом та подає їй містобудівну документацію у<br>повному обсязі у двох примірниках.<br> 10. Організація-експерт формує склад виконавців експертизи,<br>здійснює проведення експертизи та надання замовнику в установлений<br>термін комплексного експертного висновку.<br> 11. До складу виконавців експертизи організація-експерт<br>залучає на договірних засадах уповноважених юридичних осіб, які<br>відповідно до законодавства мають право проводити державну<br>екологічну, санітарно-гігієнічну та землевпорядну експертизу, а<br>також висококваліфікованих спеціалістів проектних,<br>науково-дослідних та інших підприємств, установ і організацій,<br>відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади та<br>органів місцевого самоврядування, окремих фізичних осіб.<br> 12. Експертний висновок кожного виконавця експертизи<br>відповідно до його компетенції передається для узагальнення<br>відомостей організації-експерту. Висновок кожної державної<br>експертизи, визначеної в пункті 11 цього Порядку, скріплюється<br>підписом керівника та печаткою уповноваженої юридичної особи.<br> 13. Організація-експерт оформляє комплексний експертний<br>висновок, у якому визначається перелік виконавців експертизи,<br>основні оцінки їх експертних висновків (із зауваженнями та<br>рекомендаціями щодо усунення недоліків) та пропозиції щодо<br>затвердження, коригування або відхилення розглянутої містобудівної<br>документації. Комплексний експертний висновок скріплюється<br>підписом керівника та печаткою організації-експерта.<br> 14. У разі виникнення необхідності коригування містобудівної<br>документації згідно з одержаними зауваженнями комплексного<br>експертного висновку проводиться повторна експертиза (повна або<br>часткова) згідно з вимогами цього Порядку.<br> 15. Позитивний комплексний експертний висновок є підставою<br>для затвердження містобудівної документації відповідною радою.<br> 16. Організація-експерт, а також уповноважені юридичні особи,<br>які беруть участь у проведенні експертизи, несуть встановлену<br>законом відповідальність за недотримання термінів надання<br>відповідних висновків чи вимагання під час проведення експертизи<br>подання документів, не передбачених законодавством.<br> 17. Установлюються такі максимальні терміни проведення<br>експертизи:<br> 1) для схем планування територій на регіональному та<br>місцевому рівні - 30 календарних днів для окремих експертних<br>висновків і 60 календарних днів для комплексних експертних<br>висновків;<br> 2) для генеральних планів:<br> а) міст:<br> понад 1000 тис. чол. - відповідно 30 календарних днів і<br>60 календарних днів;<br> понад 250 тис. чол. до 1000 тис. чол. - 30 календарних днів і<br>45 календарних днів;<br> до 250 тис. чол. - 20 календарних днів і 30 календарних днів;<br> б) селищ і сіл - 20 календарних днів і 30 календарних днів;<br> 3) для детальних планів територій, планів червоних<br>ліній, проектів розподілу територій - 20 календарних днів і<br>30 календарних днів.<br> 18. В окремих випадках залежно від складності містобудівних,<br>економічних, екологічних та інших проблем загальний термін<br>проведення експертизи за обгрунтуванням організації-експерта може<br>бути продовжений відповідним спеціально уповноваженим органом з<br>питань містобудування та архітектури на термін не більше ніж<br>30 календарних днів.<br> 19. Загальна вартість проведення експертизи обчислюється на<br>підставі нормативів, що встановлюються Держбудом, і включається до<br>зведених кошторисів на виконання містобудівної документації.<br>Вартість проведення повторної експертизи залежно від її обсягу<br>визначається із застосуванням коефіцієнта від 0,1 до 0,7.<br> 20. Вартість окремих частин експертизи визначається виходячи<br>з її загальної вартості разом організацією-експертом та<br>виконавцями експертизи залежно від складності, значення та обсягів<br>окремих частин містобудівної документації.<br>