КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 червня 1994 р. N 431
Київ
Про порядок проведення державної
експертизи (перевірки) проектної
документації на будівництво та
реконструкцію виробничих об'єктів
і виготовлення засобів виробництва
на відповідність їх нормативним
актам про охорону праці
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )


Відповідно до статті 24 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок проведення державної
експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та
реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону
праці, що додається.
Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої
влади, Урядові Криму, місцевим державним адміністраціям
забезпечити виконання вимог цього Положення.
2. Державному комітетові по нагляду за охороною праці за
погодженням з Міністерством у справах будівництва і архітектури та
відповідними органами державного нагляду Міністерства охорони
здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету з
ядерної та радіаційної безпеки затвердити до 1 жовтня 1994 р.
Методику проведення державної експертизи (перевірки) проектної
документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і
виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним
актам про охорону праці.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.42


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 1994 р. N 431
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення державної експертизи (перевірки)
проектної документації на будівництво та реконструкцію
виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва
на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

1. Це Положення визначає порядок проведення державної
експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво
(реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів,
впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва,
засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність
їх нормативним актам про охорону праці (далі експертиза проектної
документації з питань охорони праці).
2. Основними завданнями експертизи проектної документації з
питань охорони праці є:
визначення достатності та якості проектних рішень щодо
забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;
виявлення відхилень від вимог нормативних актів про охорону
праці.
3. Експертиза проектної документації з питань охорони праці
провадиться в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на
будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення
засобів виробництва незалежно від форм власності та джерел
фінансування.
Експертиза проектної документації з питань охорони праці на
будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих
об'єктів є складовою частиною комплексної державної експертизи
інвестиційних програм і проектів будівництва. ( Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )
4. Експертизу проектної документації з питань охорони праці
проводять експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці з
урахуванням висновків органів і закладів
санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, органів державного
пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС, Держатомнагляду
(на підконтрольних об'єктах). ( Пункт 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )
5. Для одержання експертного висновку на відповідність
проектної документації з питань охорони праці власник проекту або
уповноважений ним орган укладає договір щодо проектів:
на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) - з
відповідною службою Укрінвестекспертизи, яка залучає на договірних
засадах експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці;
на впровадження нових технологій, виготовлення засобів
виробництва, колективного та індивідуального захисту -
безпосередньо з експертно-технічними центрами
Держнаглядохоронпраці з поданням заяви і загальної пояснювальної
записки до проекту.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )
6. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи
проектної документації з питань охорони праці крім пов'язаних з
будівництвом (реконструкцією, технічним переоснащенням)
визначається згідно з тарифами, затвердженими
Держнаглядохоронпраці за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.
Сума оплати надходить за рахунок органу, що здійснює експертизу.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )
Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи
проектної документації з питань охорони праці на будівництво
(реконструкцію, технічне переоснащення), визначається згідно з
Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р.
N 1308 ( 1308-98-п ). ( Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )
7. Термін проведення експертизи проектної документації з
питань охорони праці, як правило, не повинен перевищувати 30
календарних днів. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 57
( 57-99-п ) від 18.01.99 )
8. Експертиза проектної документації з питань охорони праці
проводиться згідно з Методикою проведення державної експертизи
(перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію
виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на
відповідність їх нормативним актам про охорону праці.
9. За результатами експертизи проектної документації з питань
охорони праці оформляється експертний висновок за формою, що
додається.
10. У разі незгоди з експертним висновком власник або
уповноважений ним орган може оскаржити його в місячний термін до
Держнаглядохоронпраці.
11. Власник або уповноважений ним орган, який почав
будівництво (реконструкцію) виробничих об'єктів або виготовлення
засобів виробництва безпозитивного експертного висновку несе
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Додаток N 1
до Положення про порядок проведення державної
експертизи (перевірки) проектної документації
на будівництво та реконструкцію виробничих
об'єктів і виготовлення засобів виробництва
на відповідність їх нормативним актам про
охорону праці

Герб України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

_________________________________________________________________
(найменування територіального органу)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N
про відповідність проектної документації
нормативним актам з питань охорони праці

м.____________ "___"_______________199__р.

_________________________________________________________________
(назва проекту, адреса місця будівництва та реконструкції
_________________________________________________________________
виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва)

який опрацьовано ________________________________________________
(назва проектної організації, її адреса)
Проект подано ___________________________________________________
(власник, який подав на експертизу)

Експертний висновок зроблено згідно з договором від
"___"___________________199__р. N _______________________________
з таких документів: _____________________________________________

I. Загальна характеристика виробничого об'єкту

_________________________________________________________________
(зазначається призначення об'єкта, його потужність, основні
_________________________________________________________________
технічні рішення, методи (стадії) одержання продукту,
_________________________________________________________________
відходи виробництва, їх очистка, утилізація)

II. Оцінка проектних рішень з питань охорони праці
Під час перевірки поданих матеріалів фахівцями ______________
_________________________________________________________________
(найменування органу Держнаглядохоронпраці, а також
_________________________________________________________________
залучених організацій, прізвища та ініціали фахівців)

виявлено такі порушення нормативних актів з питань охорони праці:
_________________________________________________________________
(частина проекту, номер креслення, назва нормативного акта
_________________________________________________________________
і номер пункту, які порушені)

III. Загальний висновок з проекту
На підставі вивчення поданих матеріалів _____________________
_________________________________________________________________
(назва органу Держнаглядохоронпраці)

вважає, що проектна документація ________________________________
_________________________________________________________________
(назва проекту)
_______________________________________ вимогам нормативних актів
(відповідає чи не відповідає)

з питань охорони праці.
Будівництво та реконструкція виробничих об'єктів і
виготовлення засобів виробництва _________________________________
(дозволяється, забороняється,
_________________________________________________________________
або може бути розпочато за умови виконання таких заходів -
_________________________________________________________________
зазначити необхідне)

Посада керівника органу
Держнаглядохоронпраці ______________ _________________
(підпис) (прізвище та
ініціали)
МП