КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 1994 р. N 834
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1185 ( 1185-97-п ) від 28.10.97 )

Про затвердження Положення
про Державний комітет України
у справах містобудування і архітектури

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 845 ( 845-95-п ) від 20.10.95
N 77 ( 77-97-п ) від 24.01.97 )


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний комітет України у
справах містобудування і архітектури, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 10 червня 1993 р. N 438 ( 438-93-п ) "Про
затвердження Положення про Міністерство України у справах
будівництва і архітектури" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 237).


Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.24
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 1994 р. N 834

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України
у справах містобудування і архітектури
1. Державний комітет України у справах містобудування і
архітектури (Держкоммістобудування) є центральним органом
державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінетові Міністрів
України.
Комітет забезпечує реалізацію державної політики у сфері
містобудування, архітектури та будівництва і несе відповідальність
за їх розвиток.
2. Держкоммістобудування у своїй діяльності керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Комітет
організує виконання актів законодавства України і здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.
Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо удосконалення цього законодавства та вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Держкоммістобудування є:
забезпечення комплексного планування територій, підвищення
архітектурного рівня забудови населених пунктів, будинків і
споруд;
здійснення заходів щодо підвищення технічного і економічного
рівня будівельної галузі та промисловості будівельних матеріалів,
виробів і конструкцій;
організація роботи із стандартизації в сфері містобудування,
архітектури та будівництва.
здійснення у межах своїх повноважень державного управління в
галузі охорони пам'яток архітектури і містобудування.
4. Держкоммістобудування відповідно до покладених на нього
завдань:
1) вживає заходів до реалізації державної містобудівної,
технічної та економічної політики, спрямованої на формування
повноцінного життєвого середовища, поліпшення роботи будівельного
комплексу, підвищення архітектурного та інженерного рівня забудови
населених пунктів, охорону пам'яток архітектури і містобудування;
бере у межах своїх повноважень участь у формуванні державної
житлової політики;
2) забезпечує розроблення, поновлення, видання і контроль за
дотриманням державних стандартів, норм і правил, затверджує їх, а
також погоджує такі документи, що розробляються іншими
міністерствами і відомствами з питань, що належать до компетенції
Комітету;
3) аналізує стан планування та забудови територій і населених
пунктів, прогнозує розвиток містобудування, координує діяльність
із розроблення, затвердження та реалізації містобудівної
документації;
4) здійснює нормативно-методичне забезпечення створення
містобудівних кадастрів, бере участь у проведенні державного
контролю за використанням земель, визначених для містобудівних
потреб, економічної оцінки земель населених пунктів;
5) організує розроблення методології проектування та
експериментальне будівництво нових типів об'єктів
житлово-цивільного і виробничого призначення, інженерних споруд,
систем інженерного обладнання будинків і споруд, а також
реконструкції та пристосування об'єктів для інших цілей;
6) бере участь у розробленні методик і визначенні порядку
оцінки будівельної частини нерухомого майна та незавершеного
будівництва, підготовці переліків законсервованих і незавершених
будов для приватизації;
7) розробляє рекомендації з питань інженерного захисту
територій, будинків і споруд від шкідливого впливу техногенних і
соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ,
організує розроблення системи інженерного сейсморайонування
території України, схем упорядкування промислової забудови та
інженерної інфраструктури територій, населених пунктів;
8) організує роботу, пов'язану з охороною, обліком,
використанням й реставрацією пам'яток архітектури і
містобудування, а також районів історичної забудови, веденням
Державного реєстру національного культурного надбання по цих
пам'ятках;
9) забезпечує практичну діяльність Комітету із Державної
премії України в галузі архітектури та здійснює фінансування
витрат на організацію роботи Комітету із Державної премії України
в галузі архітектури, ведення документації, проведення експертизи,
створення експозиції поданих творів, виготовлення почесних знаків
та дипломів лауреатів, а також на виплату грошової частини
премії; ( Підпункт 9 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 77
( 77-97-п ) від 24.01.97 )
10) здійснює методичне керівництво та нормативне забезпечення
діяльності місцевих органів містобудування і архітектури, їх
інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю,
регіональних центрів ліцензування, підрозділів охорони пам'яток
архітектури і містобудування, державної експертизи проектів, а
також органів капітального будівництва;
11) бере участь у формуванні державних програм, контрактів,
замовлень і проектів у сфері містобудування, архітектури та
будівництва, виконання яких покладено на Комітет, та визначенні
учасників їх реалізації;
12) здійснює економічний аналіз стану справ у будівельній
галузі і готує відповідні пропозиції Уряду;
13) розробляє і подає в установленому порядку пропозиції та
обгрунтування до проектів планів економічного і соціального
розвитку країни й державного бюджету з питань, що належать до
компетенції Комітету;
14) бере участь у розробленні і реалізації заходів,
спрямованих на проведення економічної реформи, демонополізації та
приватизації в будівництві, на вдосконалення організаційних форм і
розвиток інфраструктури ринку підрядної діяльності, проектної
продукції, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, засобів
механізації, а також у визначенні економічних критеріїв оцінки
господарської діяльності будівельних і проектних організацій;
15) вносить у межах своїх повноважень пропозиції Кабінету
Міністрів України з питань взаємовідносин учасників інвестиційної
діяльності, що потребують державного регулювання;
16) аналізує стан використання потужностей для виготовлення
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, їх сировинної бази,
визначає основні напрями та координує роботу з розвитку
матеріально-технічної бази будівництва;
17) визначає напрями технічного розвитку галузі, наукових
досліджень у містобудуванні, архітектурі та будівництві, розробляє
науково-технічні і містобудівні програми, контролює їх виконання і
утворює в установленому порядку відповідні фонди;
18) сприяє створенню і впровадженню прогресивних технологій
у будівельне виробництво і промисловість будівельних матеріалів,
виробів і конструкцій, механізацію та автоматизацію будівництва;
19) вживає заходів для раціонального використання основних
будівельних матеріалів та енергоносіїв у будівництві;
20) формує кошторисну нормативну базу в будівництві, визначає
порядок її застосування та контролює дотримання цього порядку;
21) реалізує державну політику ціноутворення в проектуванні,
будівництві, реставрації пам'яток архітектури і містобудування,
забезпечує створення та періодичне оновлення систем індексів цін
на проектну і будівельну продукцію, проводить роботу, пов'язану з
організацією маркетингу в галузі;
22) здійснює в установленому порядку перевірку правильності
визначення вартості проектування, будівництва і обсягів підрядних
робіт на підприємствах і в організаціях;
23) забезпечує вдосконалення проектно-кошторисної справи та
інженерних розвідувань, здійснення експертизи державних
інвестиційних програм, містобудівної та науково-реставраційної
документації, проектів і кошторисів на будівництво конкретних
об'єктів;
24) визначає види, склад, порядок розроблення, погодження і
затвердження містобудівної документації та проектів конкретних
об'єктів;
25) виступає замовником виконання окремих видів містобудівної
документації, проектів нових типів об'єктів житлово-цивільного і
виробничого призначення, інженерних споруд, конструкцій, технічної
документації на нові засоби механізації, важливих наукових
розробок, проектів і робіт з реставрації пам'яток архітектури і
містобудування, а також інших програм, що виконуються за рахунок
державного бюджету та відповідних фондів;
26) організує науково-технічну інформаційну діяльність,
пропаганду досягнень і передового досвіду з питань, що входять до
компетенції Комітету;
27) забезпечує міжнародне науково-технічне співробітництво у
сфері містобудування, архітектури та будівництва, здійснює
нормативно-методичне забезпечення виконання силами українських
організацій проектних, будівельних і реставраційних робіт за
кордоном і реалізації іноземних інвестицій в Україні, організує
відповідно до міжнародних договорів виконання таких робіт;
організує підготовку та укладення міжнародних договорів про
виробничу кооперацію в галузях будівництва, промисловості
будівельних матеріалів та конструкцій; ( Підпункт 27 пункту 4
доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 845 ( 845-95-п )
від 20.10.95 )
28) забезпечує в установленому порядку:
державний архітектурно-будівельний контроль, а також нагляд
за якістю виготовлення засобів механізації будівництва і
продукції на підприємствах будівельної індустрії та промисловості
будівельних матеріалів;
ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві;
сертифікацію проектної, науково-технічної, будівельної
продукції, технологій та засобів механізації будівництва;
29) розробляє галузеві кваліфікаційні характеристики професій
працівників;
30) проводить роботу з професійної підготовки і
перепідготовки кадрів у містобудуванні, будівництві та
архітектурі;
31) здійснює необхідне забезпечення бухгалтерського обліку і
звітності та контроль за додержанням правил цього обліку на
підприємствах, в установах та організаціях, що входять до сфери
управління Комітету, подає в установленому порядку Мінекономіки і
Мінфіну зведену бухгалтерську звітність;
32) забезпечує реалізацію підприємствами, установами й
організаціями, що входять до сфери управління Комітету, державної
політики з питань охорони праці, дотримання ними вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
33) здійснює управління майном підприємств, установ і
організацій, що входять до сфери управління Комітету;
приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ і організацій, заснованих на
загальнодержавній власності, затверджує їхні статути (положення),
контролює їх дотримання та приймає рішення у разі порушення
статутів (положень);
укладає і розриває контракти з керівниками підприємств,
установ і організацій;
контролює ефективність використання та зберігання
закріпленого за підприємствами, установами й організаціями
державного майна;
дає згоду Фондові державного майна на створення спільних
підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного
фонду яких передається майно, що перебуває у загальнодержавній
власності;
готує разом з відповідними місцевими Радами народних
депутатів висновки та пропозиції для Кабінету Міністрів України
щодо розмежування державного майна між загальнодержавною,
республіканською (Автономної Республіки Крим) і комунальною
власністю;
здійснює інші функції з управління майном, передбачені
чинним законодавством;
34) розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, веде
прийом громадян з особистих питань, що належать до компетенції
Комітету, вживає заходів до усунення причин появи скарг;
35) видає журнали "Будівництво України" і "Архітектура".
5. Держкоммістобудування має право:
1) залучати (за домовленістю) для вирішення питань, що
належать до компетенції Комітету, представників центральних
органів державної виконавчої влади, підприємства, установи й
організації, а також окремих учених і фахівців;
2) утворювати в необхідних випадках ради, міжвідомчі комісії
та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати
наради з питань, що належать до компетенції Комітету;
3) брати участь у роботі міжнародних організацій у справах
містобудування, архітектури та будівництва, укладати міжнародні
договори з організаціями інших країн з питань, що належать до
компетенції Держкоммістобудування;
4) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на Комітет завдань;
5) одержувати безплатно від Мінстату необхідні статистичні
матеріали.
6. Держкоммістобудування під час виконання покладених на
нього функцій взаємодіє з іншими центральними та місцевими
органами державної виконавчої влади України, органами Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними організаціями інших держав.
7. Держкоммістобудування у межах своїх повноважень видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, організує і
контролює їх виконання. Комітет у разі потреби видає разом з
іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.
Рішення Держкоммістобудування з питань містобудування,
архітектури та будівництва, видані в межах його повноважень, є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а
також підприємствами, установами, організаціями і громадянами -
суб'єктами підприємницької діяльності.
8. Держкоммістобудування очолює голова, який призначається
згідно з чинним законодавством.
Голова Держкоммістобудування має заступників, які
призначаються в установленому порядку. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
Голова Держкоммістобудування несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників голови, керівників підрозділів Комітету.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкоммістобудування, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія в складі
голови Комітету (голова колегії), заступників голови за посадою,
а також інших керівних працівників Комітету.
До складу колегії можуть включатися керівники інших
центральних органів державної виконавчої влади, будівельних
корпорацій, підприємств, установ і організацій, що входять до
сфери управління Комітету, і представники відповідних громадських
організацій.
Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розроблення основних напрямів розвитку містобудування, архітектури
та будівництва, обговорення найважливіших програм та вирішення
інших питань у Комітеті створюються науково-технічна рада і
державна архітектурно-містобудівна рада з провідних учених і
висококваліфікованих фахівців-практиків.
Склад зазначених рад і положення про них затверджуються
головою Комітету.
11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держкоммістобудування затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
Структура центрального апарату Комітету затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
Штатний розпис центрального апарату Комітету і положення про
його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
12. Держкоммістобудування є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.