КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 13 липня 1998 р. N 1075
Київ

Про Порядок використання апаратури супутникових
радіонавігаційних систем під час проведення
топографо-геодезичних, картографічних,
аерофотознімальних, проектних, дослідницьких
робіт і вишукувань та кадастрових зйомок

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )З метою встановлення єдиних правил використання апаратури
супутникових радіонавігаційних систем під час проведення
топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних,
проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок використання апаратури супутникових
радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних,
картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт
і вишукувань та кадастрових зйомок (додається).

2. Покласти на Державний комітет природних ресурсів обов'язки
з реєстрації та здійснення державного нагляду за порядком
використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем
геодезичного призначення коду 9015 за товарною номенклатурою
зовнішньоекономічної діяльності, що застосовується під час
проведення топографо-геодезичних, картографічних,
аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та
кадастрових зйомок, крім апаратури зазначеного типу Міністерства
оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. Реєстрація
та облік апаратури супутникових радіонавігаційних систем
Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби
безпеки здійснюються Центральним топографічним управлінням
Генерального штабу Збройних Сил України. ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від
21.06.2004 )

3. Головному управлінню геодезії, картографії та кадастру при
Кабінеті Міністрів України разом з Міністерством оборони розробити
та затвердити в місячний термін зразок Реєстраційного посвідчення
(свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових
радіонавігаційних систем.

4. Інспекції Державного геодезичного нагляду Головного
управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України у тримісячний термін забезпечити реєстрацію
апаратури супутникових радіонавігаційних систем, власники
(користувачі) якої придбали її (отримали в користування) до
опублікування цієї постанови.

5. Головному управлінню геодезії, картографії та кадастру при
Кабінеті Міністрів України у тримісячний термін подати Кабінетові
Міністрів України проект постанови про внесення змін і доповнень,
що випливають з цього Порядку, до Положення про Головне управління
геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 листопада 1992 р. N 622 ( 622-92-п ) (ЗП України, 1992 р.,
N 11, ст. 281).


Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Інд.69

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 1998 р. N 1075

ПОРЯДОК
використання апаратури супутникових радіонавігаційних
систем під час проведення топографо-геодезичних,
картографічних, аерофотознімальних, проектних,
дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок

( У тексті Порядку слова "Інспекція державного геодезичного
нагляду Укргеодезкартографії" та "Укргеодезкартографія"
в усіх відмінках замінено словом "Держкомприродресурсів"
згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від
21.06.2004 )

1. Цей Порядок регламентує використання апаратури
супутникових радіонавігаційних систем (далі - СРНС) коду 9015 за
товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності під час
проведення топографо-геодезичних, картографічних,
аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та
кадастрових зйомок (далі - топографо-геодезичні роботи).
Вимоги Порядку обов'язкові для виконання всіма юридичними
особами незалежно від форм власності та фізичними особами, в тому
числі нерезидентами України, які використовують апаратуру СРНС.

2. Апаратура СРНС - апаратно-програмний комплекс, призначений
для визначення координат точок земної поверхні за сигналами
супутникових радіонавігаційних систем GPS NAVSTAR (США), ГЛОНАСС
(Російська Федерація) та інших.

3. Порядок ввезення та обліку апаратури СРНС, яка може
використовуватися в рамках міжнародних угод та технічних проектів
(програм) для виконання топографо-геодезичних робіт за участю
нерезидентів України, встановлюється цими угодами або технічними
проектами (програмами) з урахуванням вимог пункту 8 цього Порядку.

4. Уся апаратура СРНС зарубіжного або вітчизняного
виробництва, що використовується для виконання
топографо-геодезичних робіт, підлягає обов'язковій реєстрації та
обліку в Держкомприродресурсів за винятком апаратури СРНС
Міноборони, МВС, СБУ, реєстрація та облік якої здійснюється
Центральним топографічним управлінням Генерального штабу Збройних
Сил України у визначеному ним порядку.

5. Для реєстрації та обліку апаратури СРНС в
Держкомприродресурсів власник (користувач) повинен у п'ятиденний
термін після її придбання (отримання в користування) або ввезення
на територію України подати такі документи:
лист-звернення про реєстрацію апаратури СРНС;
копію документа про придбання даного комплекту апаратури або
договору про передачу апаратури для користування;
копію технічної специфікації даного комплекту апаратури.

6. Держкомприродресурсів на підставі зазначених документів у
триденний термін реєструє та ставить на облік апаратуру СРНС з
видачею власнику (користувачу) Реєстраційного посвідчення
(свідоцтва) встановленого зразка.

7. Виконання топографо-геодезичних робіт з використанням
апаратури СРНС, обробка результатів вимірювань, отриманих за
допомогою апаратури СРНС, дозволяється юридичним та фізичним
особам на підставі ліцензії, що видається Держкомприродресурсів,
дотримання встановлених цим органом певних умов та правил
здійснення таких видів діяльності, Реєстраційного посвідчення
(свідоцтва) установленого зразка. У разі проведення
топографо-геодезичних робіт, що становлять державну таємницю,
ліцензування здійснюється відповідно до законодавства.

8. Технічні проекти (програми) на виконання
топографо-геодезичних робіт з використанням апаратури СРНС за
участю нерезидентів України повинні узгоджуватися з Міноборони,
Держкомсекретів та Держкомприродресурсів. Порядок обробки і
використання результатів спостережень установлюється в технічних
проектах (програмах).

9. У разі виходу з ладу апаратури СРНС (при неможливості її
відновлення шляхом ремонту) її власник (користувач) подає до
Держкомприродресурсів заяву про зняття апаратури з реєстрації. На
підставі такої заяви Держкомприродресурсів знімає дану апаратуру
СРНС з обліку та ліквідує Реєстраційне посвідчення (свідоцтво).

10. У разі втрати з будь-яких причин апаратури СРНС власник
(користувач) зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це
Держкомприродресурсів, яка знімає зазначену апаратуру з обліку.
Реєстраційне посвідчення (свідоцтво) в цьому випадку ліквідується.

11. Усі витрати, пов'язані з реєстрацією і метрологічною
атестацією апаратури СРНС, відшкодовуються за рахунок власника
(користувача) апаратури СРНС.

12. Власник (користувач) апаратури СРНС зобов'язаний:
забезпечити своєчасну реєстрацію та облік апаратури СРНС в
установленому порядку;
забезпечити захист результатів координатних визначень,
одержаних за допомогою апаратури СРНС, якщо вони містять
відомості, що становлять державну таємницю України;
забезпечити використання апаратури СРНС тільки у межах робіт,
передбачених затвердженими в установленому порядку технічними
проектами (програмами) чи угодами, виключивши можливість її
безконтрольного використання;
не пізніше ніж за десять днів до часу передачі апаратури
СРНС, яка зареєстрована та знаходиться на обліку, іншим юридичним
та фізичним особам або відправки її для ремонту іноземним
виробникам повідомити про це Держкомприродресурсів.

13. У разі виявлення Держкомприродресурсів порушень вимог
пункту 12 цього Порядку дія ліцензії на топографо-геодезичні
роботи зупиняється до усунення цих порушень або на термін,
визначений Держкомприродресурсів. У разі повторного або грубого
порушення правил використання апаратури СРНС ліцензія на
топографо-геодезичні роботи може бути анульована.