Постановление 1324. Об утверждении Порядка распределения субъектов ведения хозяйства за степенью риска их хозяйственной деятельности для безопасности жизни и здоровья населения, окружающей природной среды относительно пожарной безопасности


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 14 листопада 2007 р. N 1324<br> Київ<br> <br> Про затвердження Порядку розподілу<br> суб'єктів господарювання за ступенем ризику<br> їх господарської діяльності для безпеки<br> життя і здоров'я населення, навколишнього<br> природного середовища щодо пожежної безпеки<br> <br> <br> Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про<br>основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської<br>діяльності" ( <A HREF="297354">877-16</A> ) Кабінет Міністрів України<br>п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити Порядок розподілу суб'єктів господарювання за<br>ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і<br>здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо<br>пожежної безпеки, що додається.<br> <br> 2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах<br>захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести<br>у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність<br>із цією постановою.<br> <br> 3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України<br>"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері<br>господарської діяльності" ( <A HREF="297354">877-16</A> ).<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ<br> <br> Iнд. 33<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 14 листопада 2007 р. N 1324<br> <br> ПОРЯДОК<br> розподілу суб'єктів господарювання<br> за ступенем ризику їх господарської діяльності<br> для безпеки життя і здоров'я населення,<br> навколишнього природного середовища<br> щодо пожежної безпеки<br> <br> <br> 1. Цей Порядок визначає критерії розподілу суб'єктів<br>господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для<br>безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного<br>середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення<br>посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових<br>перевірок з метою врегулювання питань державного нагляду<br>(контролю) у сфері пожежної безпеки.<br> <br> 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному<br>у Законах України "Про пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ), "Про основні<br>засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської<br>діяльності" ( <A HREF="297354">877-16</A> ), постанові Кабінету Міністрів України від<br>14 лютого 2001 р. N 150 ( <A HREF="77868">150-2001-п</A> ) "Про затвердження Порядку<br>видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок<br>роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України,<br>2001 р., N 7, ст. 285) та інших нормативно-правових актах у сфері<br>пожежної безпеки.<br> <br> 3. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх<br>господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення,<br>навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки<br>здійснюється за такими критеріями:<br> <br> порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи<br>небезпечних речовин;<br> <br> категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будинку та<br>приміщення;<br> <br> важливість для національної безпеки країни та забезпечення<br>життєдіяльності населення;<br> <br> кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати<br>одночасно на об'єкті;<br> <br> поверховість або висота будівель;<br> <br> розташування споруд під землею;<br> <br> наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних<br>цінностей;<br> <br> рівень складності ліквідації можливої пожежі та її наслідків;<br> <br> кількісна міра пожежної небезпеки, що враховує ймовірність<br>настання негативних соціальних, екологічних та матеріальних<br>наслідків від провадження господарської діяльності та можливий<br>розмір втрат від виникнення ймовірної пожежі.<br> <br> Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються<br>згідно з ОНТП 24-86, порогова маса небезпечних речовин, категорії<br>та групи небезпечних речовин - згідно з постановою Кабінету<br>Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 ( <A HREF="106934">956-2002-п</A> ) "Про<br>ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної<br>небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1357),<br>потенційно небезпечні об'єкти - згідно з постановою Кабінету<br>Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1288 ( <A HREF="110643">1288-2002-п</A> )<br>"Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно<br>небезпечних об'єктів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36,<br>ст. 1694).<br> <br> 4. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти<br>господарювання незалежно від форми власності та видів<br>господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику<br>для життєдіяльності щодо пожежної безпеки належать до одного з<br>трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.<br> <br> 5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного<br>ризику належать суб'єкти, у сфері управління (власності,<br>володінні, користуванні) яких перебувають:<br> <br> потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної<br>небезпеки;<br> <br> промислові та складські будівлі (споруди), які належать до<br>категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою незалежно від<br>площі, та промислові і складські будівлі, які належать до<br>категорії "В" за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та<br>більше;<br> <br> підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і<br>безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету<br>Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1734 ( <A HREF="185765">1734-2004-п</A> )<br>(Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3443);<br> <br> об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти,<br>морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали<br>республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;<br> <br> висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);<br> <br> підземні споруди різного призначення;<br> <br> пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї,<br>бібліотеки, архіви, підприємства зв'язку, телерадіоцентри,<br>банківські установи державного та обласного значення;<br> <br> тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як<br>1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;<br> <br> об'єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації,<br>капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного<br>переоснащення.<br> <br> 6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем<br>прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління<br>(власності, володінні, користуванні) яких перебувають:<br> <br> промислові та складські будівлі, які належать до категорії<br>"В" за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів;<br> <br> об'єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як<br>1000 голів тварин або менш як 100 тис. голів птиці,<br>сільськогосподарські та фермерські господарства, до виконання<br>робіт в яких залучаються наймані працівники;<br> <br> об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як<br>50 осіб, зокрема об'єкти торгівлі, громадського харчування,<br>підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних<br>форм);<br> <br> будинки науково-дослідних установ, проектних та<br>конструкторських організацій;<br> <br> музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства<br>зв'язку, телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії<br>районних представництв банків;<br> <br> будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5<br>метра до 47 метрів включно);<br> <br> багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних<br>приміщеннях будинків різного призначення.<br> <br> 7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем<br>прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління<br>(власності, володінні, користуванні) яких перебувають:<br> <br> державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім<br>будинків підвищеної поверховості та висотних);<br> <br> дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім<br>багатоповерхових та підземних);<br> <br> невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають<br>закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або<br>стаціонарні споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового<br>перебування людей і за зовнішнім контуром мають площу до<br>30 кв. метрів, що виготовляються із полегшених конструкцій і<br>встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів;<br> <br> інші суб'єкти господарювання, які не увійшли до суб'єктів<br>господарювання з високим та середнім ступенем ризику.<br> <br> 8. Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим<br>ступенем ризику проводяться щороку, з середнім - один раз на три<br>роки, з незначним - один раз на п'ять років.</FONT></PRE><br>