МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

24.05.2006 N 10/8-506

Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,
обласним, Київській
та Севастопольській міським
державним адміністраціям,
міністерствам та іншим
центральним органам
виконавчої влади
(за списком),
службі
"Укрінвестекспертизи"


Про визначення в інвесторській
кошторисній документації розміру коштів
на покриття інших витрат, які передбачаються
зведеними кошторисними розрахунками


Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства на численні звернення учасників будівництва щодо
визначення обґрунтованого розміру коштів на покриття інших витрат
(утримання служби замовника, покриття ризиків всіх учасників
будівництва, додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними
процесами, формуванням страхового фонду документації тощо) на
стадії складання інвесторської кошторисної документації роз'яснює.

Показник для визначення ліміту коштів на утримання служби
замовника, зазначений у п. 2.8.13 ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 )
"Правила визначення вартості будівництва", слугує лімітом, у межах
якого повинні знаходитися обчислені кошти на зазначене, і може
застосовуватися при складанні інвесторської кошторисної
документації у випадку, коли на стадії проектування не відома
організація, яка здійснюватиме функції замовника будівництва.

Якщо на стадії складання інвесторської кошторисної
документації така організація відома, у зведеному кошторисному
розрахунку доцільно враховувати кошти на її утримання, обчислені
на підставі обґрунтовуючих розрахунків, виходячи з обсягів, видів
та структури робіт, кількості необхідних працівників,
обґрунтованих витрат за попередній період тощо.

При здійсненні реконструкції, розширення та технічного
переоснащення діючих підприємств функції замовника, як правило,
виконуються відповідними підрозділами цих підприємств, які
утримуються за рахунок основної діяльності, у зв'язку з чим
введеними кошторисними розрахунками вартості будівництва кошти на
утримання служби замовника не передбачаються.

Кошти на покриття витрат, пов'язаних з проведенням замовником
тендерів, можуть визначатися на підставі розрахунків, виходячи з
конкретних умов діяльності тендерного комітету, обсягу робіт, що
ним повинен виконуватися, виду закупівель, складності проведення
процедури закупівлі тощо. При розрахунку не враховуються витрати,
що покриваються за рахунок загального кошторису на утримання
служби замовника чи основної діяльності підприємств, зокрема на
оплату праці штатних працівників, утримання приміщень, комунальні
платежі тощо.

За наявності інформації кошти на формування страхового фонду
документації обчислюються, виходячи з практики надання цих послуг
відповідними спеціалізованими організаціями, які створюють такі
фонди, вартості послуг та обсягу документації, що повинна
закладатися у ці фонди по конкретній будові.

Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва можуть
уточнюватися на підставі обґрунтувань, виходячи зі стадійності
проектування, складності будови, застосування новітніх технологій
та типових проектних рішень, практики спорудження таких об'єктів
тощо.

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
інфляційними процесами, розраховуються, виходячи з початку та
строків будівництва, виду будови, структури робіт, вартості
матеріально-технічних ресурсів, врахованих у локальних кошторисах
на підставі даних про регіональні ціни, та прогнозного зростання
цін на ці ресурси за період будівництва, яке визначається на
підставі даних Мінекономіки.

При розрахунку зазначених коштів може бути враховано
зростання рівня заробітної плати за період будівництва, виходячи з
аналізу рівня заробітної плати, який враховано кошторисами і який
склався в регіоні, та прогнозного індексу інфляції за цей період.
Рішення з цього приводу приймається інвестором (замовником).

Обчислення витрат, пов'язаних з виконанням
будівельно-монтажних робіт вахтовим методом, здійснюється, як
правило, за такими статтями: утримання вахтового селища, залучення
додаткових майстрів та інших інженерно-технічних працівників (за
необхідності), виплата встановлених компенсацій у зв'язку з
понаднормативною щоденною тривалістю робочого часу (відповідно до
Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) та Кодексу законів
України про працю ( 322-08 ), виплата добових (відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 N 663
( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження в
межах України та за кордон" із змінами, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 952 ( 952-2005-п ) або
надбавок за пересувний характер робіт (відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 31.03.99 N 490 ( 490-99-п ) "Про
надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових
окладів працівників, направлених для виконання монтажних,
налагоджувальних, ремонтних та будівельних робіт, та робітників,
робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в
дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер"), вартість проїзду
до місця проживання, а також добові за час перебування в дорозі.
Рішення щодо організації робіт зазначеним методом приймається
інвестором (замовником) на підставі техніко-економічних
розрахунків, що обґрунтовують економічність цього методу відносно
до інших методів ведення робіт.

Кошти на покриття витрат, пов'язаних з відрядженням
працівників на будову, визначаються на підставі даних проекту
організації будівництва про чисельність робітників і терміни їх
відрядження, виходячи з нормативних трудовитрат на виконання
певного обсягу робіт, рівня добових, встановленого законодавством
України, та вартості проїзду з урахуванням положень Інструкції про
службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої
наказом Мінфіну від 13.03.98 N 59 ( z0218-98 ) із змінами та
доповненнями.

Рішення щодо включення в інвесторську кошторисну документацію
зазначених витрат приймається замовником (інвестором), виходячи з
місцезнаходження будови, відсутності спеціалізованих організацій у
населеному пункті, де ведеться будівництво об'єкта, тощо.

Аналогічний підхід і до визначення вартості решти витрат, які
передбачаються у зведених кошторисних розрахунках як "інші
витрати". При цьому кошти на покриття інших витрат, визначені на
підставі обґрунтовуючих розрахунків, повинні знаходитися в межах
коштів, обчислених на підставі показників, зазначених у
відповідних додатках до ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ).

Перший заступник Міністра А.В.Беркута

Надруковано:
"Ціноутворення у будівництві", N 6,
червень, 2006 р.