Об определении в сметной документации инвестора размера средств на покрытие других расходов, которые предусматриваются сведенными сметными расчетами


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 24.05.2006 N 10/8-506<br> <br> Раді міністрів Автономної<br> Республіки Крим,<br> обласним, Київській<br> та Севастопольській міським<br> державним адміністраціям,<br> міністерствам та іншим<br> центральним органам<br> виконавчої влади<br> (за списком),<br> службі<br> "Укрінвестекспертизи"<br> <br> <br> Про визначення в інвесторській<br> кошторисній документації розміру коштів<br> на покриття інших витрат, які передбачаються<br> зведеними кошторисними розрахунками<br> <br> <br> Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства на численні звернення учасників будівництва щодо<br>визначення обґрунтованого розміру коштів на покриття інших витрат<br>(утримання служби замовника, покриття ризиків всіх учасників<br>будівництва, додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними<br>процесами, формуванням страхового фонду документації тощо) на<br>стадії складання інвесторської кошторисної документації роз'яснює.<br> <br> Показник для визначення ліміту коштів на утримання служби<br>замовника, зазначений у п. 2.8.13 ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> )<br>"Правила визначення вартості будівництва", слугує лімітом, у межах<br>якого повинні знаходитися обчислені кошти на зазначене, і може<br>застосовуватися при складанні інвесторської кошторисної<br>документації у випадку, коли на стадії проектування не відома<br>організація, яка здійснюватиме функції замовника будівництва.<br> <br> Якщо на стадії складання інвесторської кошторисної<br>документації така організація відома, у зведеному кошторисному<br>розрахунку доцільно враховувати кошти на її утримання, обчислені<br>на підставі обґрунтовуючих розрахунків, виходячи з обсягів, видів<br>та структури робіт, кількості необхідних працівників,<br>обґрунтованих витрат за попередній період тощо.<br> <br> При здійсненні реконструкції, розширення та технічного<br>переоснащення діючих підприємств функції замовника, як правило,<br>виконуються відповідними підрозділами цих підприємств, які<br>утримуються за рахунок основної діяльності, у зв'язку з чим<br>введеними кошторисними розрахунками вартості будівництва кошти на<br>утримання служби замовника не передбачаються.<br> <br> Кошти на покриття витрат, пов'язаних з проведенням замовником<br>тендерів, можуть визначатися на підставі розрахунків, виходячи з<br>конкретних умов діяльності тендерного комітету, обсягу робіт, що<br>ним повинен виконуватися, виду закупівель, складності проведення<br>процедури закупівлі тощо. При розрахунку не враховуються витрати,<br>що покриваються за рахунок загального кошторису на утримання<br>служби замовника чи основної діяльності підприємств, зокрема на<br>оплату праці штатних працівників, утримання приміщень, комунальні<br>платежі тощо.<br> <br> За наявності інформації кошти на формування страхового фонду<br>документації обчислюються, виходячи з практики надання цих послуг<br>відповідними спеціалізованими організаціями, які створюють такі<br>фонди, вартості послуг та обсягу документації, що повинна<br>закладатися у ці фонди по конкретній будові.<br> <br> Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва можуть<br>уточнюватися на підставі обґрунтувань, виходячи зі стадійності<br>проектування, складності будови, застосування новітніх технологій<br>та типових проектних рішень, практики спорудження таких об'єктів<br>тощо.<br> <br> Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з<br>інфляційними процесами, розраховуються, виходячи з початку та<br>строків будівництва, виду будови, структури робіт, вартості<br>матеріально-технічних ресурсів, врахованих у локальних кошторисах<br>на підставі даних про регіональні ціни, та прогнозного зростання<br>цін на ці ресурси за період будівництва, яке визначається на<br>підставі даних Мінекономіки.<br> <br> При розрахунку зазначених коштів може бути враховано<br>зростання рівня заробітної плати за період будівництва, виходячи з<br>аналізу рівня заробітної плати, який враховано кошторисами і який<br>склався в регіоні, та прогнозного індексу інфляції за цей період.<br>Рішення з цього приводу приймається інвестором (замовником).<br> <br> Обчислення витрат, пов'язаних з виконанням<br>будівельно-монтажних робіт вахтовим методом, здійснюється, як<br>правило, за такими статтями: утримання вахтового селища, залучення<br>додаткових майстрів та інших інженерно-технічних працівників (за<br>необхідності), виплата встановлених компенсацій у зв'язку з<br>понаднормативною щоденною тривалістю робочого часу (відповідно до<br>Закону України "Про оплату праці" ( <A HREF="17399">108/95-ВР</A> ) та Кодексу законів<br>України про працю ( <A HREF="869">322-08</A> ), виплата добових (відповідно до<br>постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 N 663<br>( <A HREF="53975">663-99-п</A> ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження в<br>межах України та за кордон" із змінами, затвердженими постановою<br>Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 952 ( <A HREF="212128">952-2005-п</A> ) або<br>надбавок за пересувний характер робіт (відповідно до постанови<br>Кабінету Міністрів України від 31.03.99 N 490 ( <A HREF="53355">490-99-п</A> ) "Про<br>надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових<br>окладів працівників, направлених для виконання монтажних,<br>налагоджувальних, ремонтних та будівельних робіт, та робітників,<br>робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в<br>дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер"), вартість проїзду<br>до місця проживання, а також добові за час перебування в дорозі.<br>Рішення щодо організації робіт зазначеним методом приймається<br>інвестором (замовником) на підставі техніко-економічних<br>розрахунків, що обґрунтовують економічність цього методу відносно<br>до інших методів ведення робіт.<br> <br> Кошти на покриття витрат, пов'язаних з відрядженням<br>працівників на будову, визначаються на підставі даних проекту<br>організації будівництва про чисельність робітників і терміни їх<br>відрядження, виходячи з нормативних трудовитрат на виконання<br>певного обсягу робіт, рівня добових, встановленого законодавством<br>України, та вартості проїзду з урахуванням положень Інструкції про<br>службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої<br>наказом Мінфіну від 13.03.98 N 59 ( <A HREF="41610">z0218-98</A> ) із змінами та<br>доповненнями.<br> <br> Рішення щодо включення в інвесторську кошторисну документацію<br>зазначених витрат приймається замовником (інвестором), виходячи з<br>місцезнаходження будови, відсутності спеціалізованих організацій у<br>населеному пункті, де ведеться будівництво об'єкта, тощо.<br> <br> Аналогічний підхід і до визначення вартості решти витрат, які<br>передбачаються у зведених кошторисних розрахунках як "інші<br>витрати". При цьому кошти на покриття інших витрат, визначені на<br>підставі обґрунтовуючих розрахунків, повинні знаходитися в межах<br>коштів, обчислених на підставі показників, зазначених у<br>відповідних додатках до ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> <br> Перший заступник Міністра А.В.Беркута<br> <br> Надруковано:<br> "Ціноутворення у будівництві", N 6,<br> червень, 2006 р.</FONT></PRE><br>