Кодекс 5464-X. Жилищный Кодекс Украинской ССР


ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР<br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до N 28,<br> ст.573 )<br> <br> { Вводиться в дію Постановою ВР N 5465-X ( <A HREF="773">5465-10</A> )<br> від 30.06.83, ВВР, 1983, N 28, ст.574 }<br> <br> { Про порядок введення в дію див. Указ Президії ВР<br> N 6236-X ( <A HREF="959">6236-10</A> ) від 21.12.83, ВВР, 1984,<br> N 1, ст.2 }<br> <br> <br>{ Iз змінами, внесеними згідно з Указами Президії ВР<br> Української РСР<br> N <A HREF="1090">2204-11</A> від 12.05.86, ВВР 1986, N 21, ст.414<br> N <A HREF="1028">2444-11</A> від 27.06.86, ВВР 1986, N 27, ст.539<br> N <A HREF="1089">6757-11</A> від 25.10.88, ВВР 1988, N 45, ст.1070<br> N <A HREF="3097">660-12</A> від 28.01.91, ВВР 1991, N 9, ст. 89<br> Законами <br> N <A HREF="2811">1993-12</A> від 18.12.91, ВВР 1992, N 12, ст.169<br> N <A HREF="7941">3187-12</A> від 06.05.93, ВВР 1993, N 24, ст.258<br> N <A HREF="9652">3718-12</A> від 16.12.93, ВВР 1994, N 3, ст. 15<br> N <A HREF="20999">287/95-ВР</A> від 11.07.95, ВВР 1995, N 29, ст.218 <br> Декретом КМ<br> N <A HREF="5862">11-92</A> від 15.12.92, ВВР 1992, N 7, ст. 55<br> Законами<br> N 1525-III ( <A HREF="67103">1525-14</A> ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 20, ст.150 <br> N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247<br> N 898-IV ( <A HREF="135889">898-15</A> ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313<br> - набирає чинності з 01.01.2004<br> N 1925-IV ( <A HREF="172532">1925-15</A> ) від 29.06.2004, ВВР, 2003, N 51, ст.550<br> N 2377-IV ( <A HREF="187531">2377-15</A> ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198<br> N 2598-IV ( <A HREF="202810">2598-15</A> ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359<br> N 3167-IV ( <A HREF="224095">3167-15</A> ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104<br> N 3334-IV ( <A HREF="228942">3334-15</A> ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20, <br> ст.159<br> N 800-VI ( <A HREF="429692">800-17</A> ) від 25.12.2008 }<br> <br> <br> <br> В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної<br>революції в нашій країні було створено необхідні передумови для<br>розв'язання однієї з найважливіших соціальних проблем -<br>задоволення потреби трудящих у житлі.<br> Втілюючи в життя ленінські ідеї побудови комуністичного<br>суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та<br>культурного рівня життя народу. Радянська держава послідовно<br>реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового<br>будівництва.<br> Високі темпи розвитку державного і громадського фонду на<br>основі державних планів, заходи, яких вживає держава по сприянню<br>кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, створюють<br>необхідні умови для забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і<br>Конституцією Української РСР права громадян на житло.<br> Важливим державним завданням є забезпечення схоронності<br>житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня<br>благоустрою жилих будинків. У вирішенні цього завдання активну<br>участь беруть громадські організації і громадяни.<br> Конституція СРСР і Конституція Української РСР зобов'язують<br>громадян дбайливо ставитися до надаваного їм житла.<br> Радянське житлове законодавство покликане сприяти<br>забезпеченню права громадян на житло, ефективному використанню та<br>охороні житлового фонду.<br> <br> <a name="RI"></a>Р о з д і л I<br> <br> ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло<br> <br> Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР<br>громадяни Української РСР мають право на житло. Це право<br>забезпечується розвитком і охороною державного і громадського<br>житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному<br>житловому будівництву, справедливим розподілом під громадським<br>контролем жилої площі, яка надається в міру здійснення програми<br>будівництва благоустроєних жител, а також невисокою платою за<br>квартиру і комунальні послуги.<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Завдання житлового законодавства Української РСР<br> <br> Завданнями житлового законодавства Української РСР є<br>регулювання житлових відносин з метою забезпечення гарантованого<br>Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР права громадян на<br>житло, належного використання і схоронності житлового фонду, а<br>також зміцнення законності в галузі житлових відносин.<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Житлове законодавств Союзу РСР і Української РСР<br> <br> Житлові відносини в Українській РСР регулюються Основами<br>житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік<br>( <A HREF="256848">v5150400-81</A> ) та видаваними відповідно до них іншими актами<br>житлового законодавства Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами<br>житлового законодавства Української РСР.<br> Відносини, зв'язані з будівництвом жител, регулюються<br>відповідним законодавством Союзу РСР і Української РСР.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Житловий фонд<br> <br> Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що<br>знаходяться на території Української РСР, утворюють житловий фонд.<br> Житловий фонд включає:<br> жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать<br>державі (державний житловий фонд);<br> жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать<br>колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням,<br>профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський<br>житловий фонд);<br> жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам<br>(фонд житлово-будівельних кооперативів);<br> жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать<br>громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд);<br> квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні<br>(одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших<br>будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які<br>відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд<br>соціального призначення).<br> До житлового фонду включаються також жилі будинки, що<br>належать державно-колгоспним та іншим державно-кооперативним<br>об'єднанням, підприємствам і організаціям. Відповідно до Основ<br>житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік до цих<br>будинків застосовуються правила, встановлені для громадського<br>житлового фонду.<br> До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих<br>будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб<br>непромислового характеру.<br>( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N <A HREF="7941">3187-12</A> від<br>06.05.93, N 3334-IV ( <A HREF="228942">3334-15</A> ) від 12.01.2006 )<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Державний житловий фонд<br> <br>Державний житловий фонд перебуває у віданні місцевих Рад народних<br>депутатів (житловий фонд місцевих Рад) та у віданні міністерств,<br>державних комітетів і відомств (відомчий житловий фонд).<br> Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і<br>союзних республік будинки відомчого житлового фонду в містах і<br>селищах міського типу підлягають поступовій передачі до відання<br>місцевих Рад народних депутатів у порядку і в строки, що<br>визначаються Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів Української<br>РСР.<br> Жилі будинки, споруджені з залученням у порядку пайової<br>участі коштів державних підприємств, установ, організацій,<br>зараховуються (якщо інше не встановлено законодавством Союзу РСР)<br>до житлового фонду місцевих Рад народних депутатів, коли функції<br>єдиного замовника по спорудженню цих будинків виконував виконавчий<br>комітет Ради народних депутатів.<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень<br> <br> Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного<br>проживання громадян, а також для використання у встановленому<br>порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання<br>приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру<br>забороняється.<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Виключення з житлового фонду жилих будинків<br> і жилих приміщень<br> <br> Періодично, у строки, встановлювані Радою Міністрів<br>Української РСР, провадиться обстеження стану жилих будинків<br>державного і громадського житлового фонду.<br> Непридатні для проживання жилі будинки і жилі приміщення<br>переобладнуються для використання в інших цілях або такі будинки<br>зносяться за рішенням виконавчого комітету обласної, міської<br>(міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.<br> Непридатні для проживання жилі приміщення в будинках<br>житлово-будівельних кооперативів може бути переобладнено в нежилі<br>за рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим<br>виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради<br>народних депутатів.<br> Порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення<br>їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих<br>будинків і жилих приміщень непридатними для проживання<br>встановлюється Радою Міністрів Української РСР.<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Переведення жилих будинків і жилих приміщень<br> у нежилі<br> <br> Переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих<br>приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в<br>нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках<br>переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі може<br>здійснюватися за рішенням органів, зазначених у частині другій<br>статті 7 цього Кодексу.<br> Переведення жилих будинків і жилих приміщень відомчого і<br>громадського житлового фонду в нежилі провадиться за пропозиціями<br>відповідних міністерств, державних комітетів, відомств і<br>центральних органів громадських організацій.<br> Переведення жилих будинків і жилих приміщень, що належать<br>колгоспам, у нежилі здійснюється за рішенням загальних зборів<br>членів колгоспу або зборів уповноважених.<br> Переведення жилих будинків житлово-будівельних кооперативів у<br>нежилі не допускається.<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Житлові права громадян<br> <br> Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування<br>у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи<br>громадського житлового фонду або в будинках житлово-будівельних<br>кооперативів.<br> Забезпечення постійним житлом громадян, які відповідно до<br>законодавства мають право на його отримання, може здійснюватися<br>шляхом будівництва або придбання доступного житла за рахунок<br>надання державної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом<br>Міністрів України.<br> Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків)<br>державного житлового фонду або придбання їх у житлових<br>кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового<br>будівництва чи одержання у власність на інших підставах,<br>передбачених законодавством України.<br> Ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення<br>або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з<br>підстав і в порядку, передбачених законом.<br> Житлові права охороняються законом, за винятком випадків,<br>коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з<br>порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських<br>організацій.<br>{ Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N <A HREF="7941">3187-12</A> від<br>06.05.93, N 800-VI ( <A HREF="429692">800-17</A> ) від 25.12.2008 }<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Житлові обов'язки громадян<br> <br> Громадяни зобов'язані дбайливо ставитися до будинку, в якому<br>вони проживають, використовувати жиле приміщення відповідно до<br>його призначення, додержувати правил користування жилими<br>приміщеннями, економно витрачати воду, газ, електричну і теплову<br>енергію.<br> Жилі будинки і жилі приміщення не можуть використовуватися<br>громадянами на шкоду інтересам суспільства.<br>( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N <A HREF="7941">3187-12</A> від<br>06.05.93)<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Компетенція Союзу РСР у галузі регулювання<br> житлових відносин<br> <br> Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і<br>союзних республік віданню Союзу РСР у галузі регулювання житлових<br>відносин підлягають:<br> 1) забезпечення єдності законодавчого регулювання житлових<br>відносин;<br> 2) керівництво житловим господарством союзного<br>підпорядкування, загальне керівництво житловим господарством<br>союзно-республіканського підпорядкування;<br> 3) встановлення загальних засад організації та діяльності<br>органів державного управління житловим господарством;<br> 4) затвердження планових завдань по капітальному ремонту<br>житлового фонду по союзних республіках, міністерствах, державних<br>комітетах і відомствах СРСР;<br> 5) проведення єдиної технічної політики в галузі ремонту<br>житлового фонду;<br> 6) встановлення нормативів витрачання фінансових і<br>матеріальних ресурсів на експлуатацію та ремонт житлового фонду по<br>союзних республіках, міністерствах, державних комітетах і<br>відомствах СРСР;<br> 7) встановлення єдиного порядку державного обліку житлового<br>фонду;<br> 8) встановлення основних правил обліку громадян, які<br>потребують поліпшення житлових умов, надання жилих приміщень і<br>користування ними;<br> 9) встановлення розміру квартирної плати і пільг по оплаті<br>жилих приміщень та комунальних послуг;<br> 10) встановлення основних правил організації та діяльності<br>житлово-будівельних кооперативів;<br> 11) державний контроль за використанням і схоронністю<br>житлового фонду і встановлення порядку його здійснення;<br> 12) вирішення інших питань загальносоюзного значення в галузі<br>використання і забезпечення схоронності житлового фонду відповідно<br>до Конституції СРСР ( <A HREF="1839">n0001400-77</A> ) і Основ житлового<br>законодавства Союзу РСР і союзних республік.<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Компетенція Української РСР у галузі регулювання<br> житлових відносин<br> <br> Віданню Української РСР у галузі регулювання житлових<br>відносин поза межами компетенції Союзу РСР підлягають:<br> 1) законодавче регулювання житлових відносин у республіці;<br> 2) керівництво житловим господарством<br>союзно-республіканського і республіканського підпорядкування,<br>встановлення порядку організації та діяльності органів державного<br>управління цим господарством;<br> 3) затвердження планових завдань по капітальному ремонту<br>житлового фонду в республіці;<br> 4) здійснення державного обліку житлового фонду на території<br>республіки;<br> 5) встановлення порядку обліку громадян, які потребують<br>поліпшення житлових умов, надання жилих приміщень і користування<br>ними;<br> 6) встановлення порядку і строків внесення квартирної плати<br>та плати за комунальні послуги;<br> 7) встановлення порядку організації та діяльності<br>житлово-будівельних кооперативів, прав і обов'язків їх членів;<br> 8) встановлення правил і норм технічної експлуатації жилих<br>будинків і правил користування придомовими територіями;<br> 9) здійснення державного контролю за використанням і<br>схоронністю житлового фонду;<br> 10) вирішення інших питань у галузі використання і<br>забезпечення схоронності житлового фонду, якщо вони не віднесені<br>до компетенції Союзу РСР.<br> <br> <br> <br> <br> <a name="RII"></a>Р о з д і л II<br> <br> УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Державне управління в галузі використання і<br> забезпечення схоронності житлового фонду<br> <br> Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і<br>союзних республік державне управління в галузі використання і<br>забезпечення схоронності житлового фонду здійснюється Радою<br>Міністрів СРСР, Радою Міністрів Української РСР, виконавчими<br>комітетами місцевих Рад народних депутатів, міністерствами,<br>державними комітетами і відомствами, а також спеціально<br>уповноваженими на те державними органами відповідно до<br>законодавства Союзу РСР і Української РСР.<br> Спеціально уповноваженим органом, що здійснює державне<br>управління в галузі використання і забезпечення схоронності<br>житлового фонду в Українській РСР, є Міністерство<br>житлово-комунального господарства Української РСР.<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Компетенція виконавчих комітетів обласних, міських<br> (міст республіканського підпорядкування) Рад<br> народних депутатів у галузі використання і<br> забезпечення схоронності житлового фонду<br> <br> Виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського<br>підпорядкування) Рад народних депутатів у межах і в порядку,<br>встановлених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими<br>актами законодавства Української РСР, на території області (міста<br>республіканського підпорядкування):<br> 1) здійснюють державний контроль за використанням і<br>схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30);<br> 2) керують житловим господарством, підпорядкованими<br>підприємствами, установами та організаціями цієї галузі,<br>забезпечують комплексний розвиток житлового господарства;<br> 3) здійснюють управління житловим фондом місцевих Рад<br>(частина перша статті 18) і забезпечують його схоронність,<br>правильну експлуатацію, капітальний і поточний ремонт;<br> 4) здійснюють контроль за станом та експлуатацією відомчого<br>житлового фонду, вживають заходів до передачі його до відання<br>місцевих Рад;<br> 5) приймають рішення про переобладнання і знесення<br>непридатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у<br>будинках державного і громадського житлового фонду (частина друга<br>статті 7);<br> 6) здійснюють контроль на підприємствах, в установах<br>організаціях за станом обліку громадян, які потребують поліпшення<br>житлових умов (стаття 41), а також за правильністю розподілу жилих<br>приміщень;<br> 7) здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних<br>кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм будинків<br>(стаття 138);<br> 8) здійснюють контроль за утриманням будинків, що належать<br>громадянам (стаття 154).<br> Виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського<br>підпорядкування) Рад народних депутатів вирішують й інші питання в<br>галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду,<br>віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української<br>РСР.<br> Виконавчі комітети міських (міст республіканського<br>підпорядкування) Рад народних депутатів здійснюють також<br>відповідні права і обов'язки, передбачені статтею 15 цього<br>Кодексу.<br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Компетенція виконавчих комітетів районних,<br> міських, районних у містах Рад народних депутатів<br> у галузі використання і забезпечення схоронності<br> житлового фонду<br> <br> Виконавчі комітети районних, міських, районних у містах Рад<br>народних депутатів у межах і в порядку, встановлених<br>законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами<br>законодавства Української РСР, на території району, міста, району<br>в місті:<br> 1) здійснюють державний контроль за використанням і<br>схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30);<br> 2) керують житловим господарством, забезпечують належний<br>технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що<br>є у віданні Ради;<br> 3) здійснюють управління житловим фондом місцевих Рад<br>(частина перша статті 18);<br> 4) здійснюють контроль за станом та експлуатацією відомчого<br>житлового фонду;<br> 5) здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення<br>житлових умов (частина перша статті 36), а також контроль за<br>станом цього обліку на підприємствах, в установах, організаціях<br>(стаття 41), затверджують рішення про взяття громадян за місцем<br>роботи на облік потребуючих поліпшення житлових умов (стаття 39);<br> 6) приймають рішення про надання жилих приміщень у будинках<br>житлового фонду місцевої Ради (стаття 51), затверджують спільні<br>рішення адміністрації і профспілкового комітету підприємства,<br>установи, організації про надання жилих приміщень у будинках<br>відомчого житлового фонду (стаття 52);<br> 7) здійснюють облік громадян, які бажають вступити до<br>житлово-будівельного кооперативу ( частина четверта статті 134),<br>затверджують списки осіб, які вступають до житлово-будівельного<br>кооперативу, і рішення загальних зборів членів<br>житлово-будівельного кооперативу про прийом до членів кооперативу<br>та про надання квартири (частина шоста статті 137, частина перша<br>статті 141);<br> 8) здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних<br>кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм будинків,<br>скасовують рішення загальних зборів або правління<br>житлово-будівельного кооперативу, що суперечать законодавству<br>(стаття 138);<br> 9) приймають рішення про включення жилих приміщень до числа<br>службових (стаття 118), затверджують рішення загальних зборів<br>членів колгоспу або зборів уповноважених про включення жилих<br>приміщень у будинках колгоспів до числа службових і перелік<br>категорій робітників, яким можуть надаватися такі приміщення<br>(стаття 120);<br> 10) видають ордери на жилі приміщення (частина перша статті<br>58, частина перша статті 122, частина друга статті 141);<br> 11) видають охоронні свідоцтва (броню) на жилі приміщення<br>(стаття 75);<br> 12) здійснюють контроль за утриманням будинків, що належать<br>громадянам (стаття 154);<br> 13) подають громадянам допомогу в проведенні ремонту жилих<br>приміщень (стаття 178).<br> Виконавчі комітети районних, міських, районних у містах Рад<br>народних депутатів вирішують й інші питання в галузі використання<br>і забезпечення схоронності житлового фонду, віднесені до їх<br>відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.<br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Компетенція виконавчих комітетів селищних,<br> сільських Рад народних депутатів у галузі<br> використання і забезпечення схоронності<br> житлового фонду<br> <br> Виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів<br>у межах і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР, цим<br>Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР, на<br>території відповідної Ради:<br> 1) здійснюють державний контроль за використанням і<br>схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30);<br> 2) керують житловим господарством, забезпечують правильну<br>експлуатацію і схоронність жилих будинків, що є у віданні Ради,<br>організують їх капітальний і поточний ремонт;<br> 3) здійснюють управління житловим фондом Ради (частина перша<br>статті 18);<br> 4) здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення<br>житлових умов (частина перша статті 36), а також контроль за<br>станом цього обліку на підприємствах, в установах, організаціях<br>(стаття 41), затверджують рішення про взяття громадян за місцем<br>роботи на облік потребуючих поліпшення житлових умов (стаття 39);<br> 5) приймають рішення про надання жилих приміщень у будинках<br>житлового фонду Ради (стаття 51), затверджують спільні рішення<br>адміністрації і профспілкового комітету підприємства, установи,<br>організації про надання жилих приміщень у будинках відомчого<br>жилого фонду (стаття 52);<br> 6) здійснюють облік громадян, які бажають вступити до<br>житлово-будівельного кооперативу (частина четверта статті 134),<br>здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних<br>кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належним їм будинків<br>(стаття 138);<br> 7) видають ордери на жилі приміщення в будинках державного і<br>громадського житлового фонду (частина перша статті 58);<br> 8) здійснюють контроль за утриманням будинків, що належать<br>громадянам (стаття 154);<br> 9) подають громадянам допомогу в проведенні ремонту жилих<br>приміщень (стаття 178).<br> Виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів<br>вирішують й інші питання в галузі використання і забезпечення<br>схоронності житлового фонду, віднесені до їх відання<br>законодавством Союзу РСР і Української РСР.<br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Компетенція Міністерства житлово-комунального<br> господарства Української РСР у галузі використання<br> і забезпечення схоронності житлового фонду<br> <br> Компетенція Міністерства житлово-комунального господарства<br>Української РСР у галузі використання і забезпечення схоронності<br>житлового фонду визначається законодавством Союзу РСР, Положенням<br>про Міністерство, затверджуваним Радою Міністрів Української РСР,<br>та іншими актами законодавства Української РСР.<br> Міністерство житлово-комунального господарства Української<br>РСР здійснює координацію в галузі управління житловим фондом,<br>використання і забезпечення його схоронності.<br> Акти, видавані Міністерством житлово-комунального<br>господарства Української РСР у межах його компетенції в галузі<br>використання і забезпечення схоронності житлового фонду, є<br>обов'язковими для міністерств, державних комітетів, відомств,<br>виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів, підприємств,<br>установ, організацій, а також житлово-будівельних кооперативів і<br>громадян.<br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Управління житловим фондом<br> <br> Управління житловим фондом здійснюється власником або<br>уповноваженим ним органом у межах, визначених власником.<br>( Стаття 18 в редакції Закону N <A HREF="7941">3187-12</A> від 06.05.93 )<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. ( Статтю 19 виключено на підставі Закону <br> N <A HREF="7941">3187-12 від 06.05.93 )<br> Органи, які здійснюють управління громадським<br> житловим фондом</A><br> <br> Управління громадським житловим фондом здійснюється органами<br>управління колгоспів та інших кооперативних організацій, їх<br>об'єднань, органами профспілкових та інших громадських<br>організацій відповідно до їх статутів (положень).<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. ( Статтю 20 виключено на підставі Закону <br> N <A HREF="7941">3187-12 від 06.05.93 )<br> Органи, які здійснюють управління фондом <br> житлово-будівельних кооперативів </A><br> <br> Управління фондом житлово-будівельних кооперативів<br>здійснюється органами управління кооперативів відповідно до їх<br>статутів.<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Участь громадських організацій, трудових<br> колективів і громадян в управлінні державним<br> і громадським житловим фондом та в забезпеченні<br> його схоронності<br> <br> Професійні спілки, інші громадські організації, трудові<br>колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР<br>та до статутів (положень) громадських організацій, а також<br>громадяни беруть участь в управлінні державним і громадським<br>житловим фондом та в забезпеченні його схоронності.<br> За рішенням трудових колективів підприємств та організацій у<br>колективних договорах можуть передбачатися для робітників і<br>службовців, які мають право на першочергове одержання жилих<br>приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, які<br>добилися високих показників у праці і беруть активну участь у<br>громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими<br>поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем<br>роботи, а також і кількість жилої площі, що виділяється для цієї<br>мети. У колективних договорах зазначеним новаторам і передовикам<br>виробництва може бути передбачено надання жилих приміщень у<br>першочерговому порядку. <br> Органи громадської самодіяльності населення відповідно до<br>положень про них беруть участь у розробленні і здійсненні заходів<br>по поліпшенню експлуатації житлового фонду, здійсненні контролю<br>за якістю і строками виконання ремонту жилих будинків,<br>організації соціалістичного змагання за зразкове утримання<br>житлового фонду, а також у здійсненні інших заходів по управлінню<br>житловим фондом та забезпеченню його схоронності.<br> Громадяни беруть участь у здійсненні заходів, спрямованих на<br>поліпшення використання і забезпечення схоронності житлового<br>фонду, вносять державним органам, підприємствам, установам,<br>організаціям пропозиції з цих питань, беруть участь у проведенні<br>робіт по благоустрою й озелененню придомових територій.<br>( Стаття 21 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N <A HREF="1090">2204-11</A><br>від 12.05.86 )<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Громадський контроль за забезпеченням громадян<br> жилими приміщеннями<br> <br> Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,<br>установлення черговості на одержання жилої площі, а також її<br>розподіл у будинках державного і громадського житлового фонду<br>здійснюються під громадським контролем і з додержанням гласності.<br> Під громадським контролем і з додержанням гласності<br>здійснюються також облік громадян, які бажають вступити до<br>житлово-будівельного кооперативу, встановлення черговості на вступ<br>до кооперативу, вирішення питань про прийом громадян до членів<br>кооперативу і надання їм жилих приміщень.<br> <br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Обов'язок державних органів враховувати<br> пропозиції громадських організацій, трудових<br> колективів і громадян<br> <br> Державні органи, підприємства, установи та організації, а<br>також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції<br>громадських організацій, трудових колективів і громадян при<br>здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності<br>житлового фонду.<br> <br> <a name="S24"></a>Стаття 24. Житлово-експлуатаційні організації<br> <br> Для експлуатації державного і громадського житлового фонду<br>створюються житлово-експлуатаційні організації, діяльність яких<br>здійснюється на основі господарського розрахунку.<br> Житлово-експлуатаційні організації забезпечують схоронність<br>житлового фонду і належне його використання, високий рівень<br>обслуговування громадян, а також контролюють додержання<br>громадянами правил користування жилими приміщеннями, утримання<br>жилого будинку і придомової території.<br> Жилий будинок може експлуатуватися тільки однією<br>житлово-експлуатаційною організацією. Якщо для експлуатації<br>будинків відомчого або громадського житлового фонду не може бути<br>створено житлово-експлуатаційну організацію, експлуатація будинків<br>здійснюється безпосередньо відповідним підприємством, установою,<br>організацією.<br> <br> <a name="S25"></a>Стаття 25. Типове положення про житлово-експлуатаційну<br> організацію<br> <br> Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і<br>союзних республік Типове положення про житлово-експлуатаційну<br>організацію затверджується Радою Міністрів Української РСР або<br>міністерством, державним комітетом, відомством СРСР.<br> <br> <a name="S26"></a>Стаття 26. Передача забудовниками виконавчим комітетам<br> місцевих Рад народних депутатів та іншим<br> організаціям для заселення частини жилої площі<br> у новоспоруджених будинках<br> <br> Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і<br>союзних республік Рада Міністрів СРСР вправі визначати підстави і<br>умови передачі забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад<br>народних депутатів та іншим організаціям для заселення частини<br>жилої площі у новоспоруджених за рахунок державних капітальних<br>вкладень будинках, а також розміри жилої площі, яка передається.<br> <br> <a name="S27"></a>Стаття 27. Розподіл жилої площі в будинках, споруджених за<br> рахунок коштів, переданих у порядку пайової участі<br> <br> Жила площа в будинках, споруджених із залученням у порядку<br>пайової участі коштів підприємств, установ та організацій,<br>розподіляється для заселення між учасниками будівництва<br>пропорційно до переданих ними коштів.<br> <br> <a name="S28"></a>Стаття 28. Державний облік житлового фонду<br> <br> Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і<br>союзних республік державний облік житлового фонду здійснюється за<br>єдиною для Союзу РСР системою в порядку, встановлюваному Радою<br>Міністрів СРСР.<br> <br> <a name="S29"></a>Стаття 29. Завдання державного контролю за використанням і<br> схоронністю житлового фонду<br> <br> Державний контроль за використанням і схоронністю житлового<br>фонду має своїм завданням забезпечити додержання всіма<br>міністерствами, державними комітетами, відомствами, державними,<br>кооперативними та іншими громадськими підприємствами, установами,<br>організаціями, житлово-будівельними кооперативами, службовими<br>особами та громадянами порядку розподілу жилої площі і надання<br>громадянам жилих приміщень, правил користування житловим фондом і<br>утримання його в технічно справному стані.<br> <br> <a name="S30"></a>Стаття 30. Органи, які здійснюють державний контроль за<br> використанням і схоронністю житлового фонду<br> <br> Державний контроль за використанням і схоронністю житлового<br>фонду здійснюється Радами народних депутатів, їх виконавчими і<br>розпорядчими органами, а також спеціально уповноваженими на те<br>державними органами в порядку, встановленому законодавством Союзу<br>РСР.<br> Спеціально уповноваженим органом державного контролю за<br>використанням і схоронністю житлового фонду в Українській РСР є<br>Міністерство житлово-комунального господарство Української РСР.<br> <br> <br> <a name="RIII"></a>Р о з д і л III<br> <br> ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ ПРИМIЩЕННЯМИ.<br> КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМIЩЕННЯМИ<br> <br> <a name="G1"></a>Г л а в а 1<br> <br> НАДАННЯ ЖИЛИХ ПРИМIЩЕНЬ У БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО<br> I ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ<br> <br> <a name="S31"></a>Стаття 31. Право громадян на одержання жилого приміщення<br> <br> Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають<br>право на одержання у користування жилого приміщення в будинках<br>державного або громадського житлового фонду в порядку,<br>передбаченому законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими<br>актами законодавства Української РСР. Жилі приміщення надаються<br>зазначеним громадянам, які постійно проживають у даному населеному<br>пункті (якщо інше не встановлено законодавством Союзу РСР і<br>Української РСР), як правило, у вигляді окремої квартири на сім'ю.<br> <br> <br> <a name="S32"></a>Стаття 32. Вік, з якого громадяни здійснюють право на<br> одержання жилого приміщення<br> <br> Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого<br>приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з<br>настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного<br>віку, а такі, що одружилися або влаштувалися на роботу у<br>передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного<br>віку, - відповідно з часу одруження або влаштування на роботу.<br>Iнші неповнолітні (віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років)<br>здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків<br>або піклувальників.<br> <br> <a name="S33"></a>Стаття 33. Забезпечення жилими приміщеннями потребуючих<br> поліпшення житлових умов членів житлово-<br> будівельних кооперативів, громадян, які мають<br> жилий будинок (квартиру) у приватній власності,<br> та інших громадян, що проживають у цих будинках<br> (квартирах) <br> <br> Потребуючі поліпшення житлових умов члени житлово-будівельних<br>кооперативів, громадяни, які мають жилий будинок (квартиру) у<br>приватній власності, та інші громадяни, що проживають у цих<br>будинках (квартирах), забезпечуються жилими приміщеннями на<br>загальних підставах.<br>( Стаття 33 із змінами, внесеними згідно із Законами N 6757-XI<br>( <A HREF="1089">6757-11</A> ) від 25.10.88, N <A HREF="7941">3187-12</A> від 06.05.93 )<br> <br> <a name="S34"></a>Стаття 34. Підстави для визнання громадян потребуючими<br> поліпшення житлових умов<br> <br> Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:<br> <br> 1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається<br>в порядку, встановлюваному Радою Міністрів Української РСР і<br>Українською республіканською радою професійних спілок;<br> 2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим<br>санітарним і технічним вимогам; <br> 3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань,<br>у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в<br>одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Перелік зазначених<br>захворювань затверджується Міністерством охорони здоров'я<br>Української РСР за погодженням з Українською республіканською<br>радою професійних спілок;<br> 4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в<br>будинках державного або громадського житлового фонду чи за<br>договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних<br>кооперативів;<br> 5) які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в<br>будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної<br>власності;<br> 6) які проживають у гуртожитках.<br> Громадяни визнаються потребуючими поліпшення житлових умов<br>і з інших підстав, передбачених законодавством Союзу РСР і<br>Української РСР.<br> Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, беруться<br>на облік для одержання жилих приміщень у будинках державного і<br>громадського житлового фонду.<br>( Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N <A HREF="7941">3187-12</A> від<br>06.05.93 )<br> <br> <a name="S35"></a>Стаття 35. Наслідки штучного погіршення житлових умов<br> <br> Громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну<br>займаного жилого приміщення, його псування або руйнування,<br>відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання<br>жилого будинку (частини будинку), а також громадяни, у яких<br>потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення<br>жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових<br>доходів (стаття 96), не беруться на облік потребуючих поліпшення<br>житлових умов протягом п'яти років з моменту погіршення житлових<br>умов.<br> Не беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов<br>працездатні особи, які не займаються суспільно корисною працею.<br> <br> <a name="S36"></a>Стаття 36. Облік громадян, які потребують поліпшення<br> житлових умов, за місцем проживання<br> <br> Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,<br>здійснюється, як правило, за місцем проживання у виконавчому<br>комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської<br>Ради народних депутатів.<br> Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і<br>союзних республік у випадках і в порядку, встановлюваних Радою<br>Міністрів СРСР і Радою Міністрів Української РСР, громадян може<br>бути взято на облік і не за місцем їх проживання.<br> <br> <a name="S37"></a>Стаття 37. Облік громадян, які потребують поліпшення<br> житлових умов, за місцем роботи<br> <br> Облік потребуючих поліпшення житлових умов громадян, які<br>працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають<br>житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову<br>участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи, а<br>за їх бажанням - також і за місцем проживання. Нарівні з ними<br>беруться на облік громадяни, які залишили роботу на цих<br>підприємствах, в установах, організаціях у зв'язку з виходом на<br>пенсію.<br> У випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і<br>Української РСР, працівники медичних, культурно-освітніх,<br>торговельних та інших установ і організацій, які безпосередньо<br>обслуговують трудовий колектив підприємства, установи,<br>організації, та інші особи за їх бажанням беруться на облік<br>потребуючих поліпшення житлових умов нарівні з робітниками і<br>службовцями цього підприємства, установи, організації.<br> <br> <a name="S38"></a>Стаття 38. Порядок обліку громадян, які потребують<br> поліпшення житлових умов<br> <br> Порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових<br>умов, встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та<br>іншими актами законодавства Української РСР.<br> <br> <a name="S39"></a>Стаття 39. Порядок взяття громадян на облік потребуючих<br> поліпшення житлових умов<br> <br> Громадяни беруться на облік потребуючих поліпшення житлових<br>умов:<br> за місцем проживання - виконавчим комітетом районної,<br>міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних<br>депутатів за участю громадської комісії з житлових питань,<br>створюваної при виконавчому комітеті;<br> за місцем роботи - спільним рішенням адміністрації<br>підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або<br>іншої громадської організації і відповідного профспілкового<br>комітету. При цьому беруться до уваги рекомендації трудового<br>колективу. Рішення про взяття громадян на облік потребуючих<br>поліпшення житлових умов за місцем роботи затверджується<br>виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті,<br>селищної, сільської Ради народних депутатів.<br> <br> <a name="S40"></a>Стаття 40. Перебування громадян на обліку потребуючих<br> поліпшення житлових умов. Зняття з обліку<br> <br> Громадяни перебувають на обліку потребуючих поліпшення<br>житлових умов до одержання житлового приміщення, за винятком<br>випадків, передбачених частиною другої цієї статті.<br> Громадяни знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових<br>умов у випадках:<br> 1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави<br>для надання іншого жилого приміщення;<br> 2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного<br>пункту;<br> 3) припинення трудових відносин з підприємством, установою,<br>організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім<br>випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та<br>іншими актами законодавства Української РСР;<br> 4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість<br>місяців, заслання або вислання;<br> 5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які<br>стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій<br>службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.<br> У разі смерті громадянина, який перебував на обліку<br>потребуючих поліпшення житлових умов, за членами його сім'ї<br>зберігається право подальшого перебування на обліку. Таке ж право<br>зберігається за членами сім'ї громадянина, який перебував на<br>обліку у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів і<br>був знятий з обліку з підстав, зазначених у пунктах 2 і 4 цієї<br>статті.<br> Зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов<br>провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про<br>взяття громадянина на облік.<br> Про зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов<br>громадяни повідомляються у письмовій формі з зазначенням підстав<br>зняття з обліку.<br> Не знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов<br>народні депутати України, які перейшли на постійну роботу у<br>Верховну Раду України, і члени їх сімей за місцем попередньої<br>роботи чи постійного проживання.<br>( Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N <A HREF="20999">287/95-ВР</A><br>від 11.07.95 )<br> <br> <a name="S41"></a>Стаття 41. Контроль за станом обліку громадян, які<br> потребують поліпшення житлових умов<br> <br> Контроль за станом обліку на підприємствах, в установах,<br>організаціях громадян, які потребують поліпшення житлових умов,<br>здійснюється виконавчими комітетами місцевих Рад народних<br>депутатів і відповідними органами професійних спілок.<br> <br> <a name="S42"></a>Стаття 42. Надання жилих приміщень громадянам, які<br> перебувають на обліку потребуючих поліпшення<br> житлових умов<br> <br> Жилі приміщення надаються тільки громадянам, які перебувають<br>на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, крім випадків,<br>передбачених статтею 46, частинами першою і другою статті 54,<br>частиною першої статті 90, частиною шостою статті 101, статтями<br>102, 110, частиною першою статті 114 цього Кодексу, а також інших<br>випадків, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.<br> <br> <a name="S43"></a>Стаття 43. Черговість надання громадянам жилих приміщень<br> <br> Громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення<br>житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості.<br> Порядок визначення черговості надання громадянам жилих<br>приміщень встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та<br>іншими актами законодавства Української РСР.<br> З числа громадян, взятих на облік потребуючих поліпшення<br>житлових умов, складаються списки осіб, які користуються правом<br>першочергового одержання жилих приміщень.<br> Черговість надання жилих приміщень визначається за часом<br>взяття на облік (включення до списків осіб, які користуються<br>правом першочергового одержання жилих приміщень).<br> Законодавством Української РСР окремим категоріям громадян,<br>які перебувають у загальній черзі, може бути надано перевагу в<br>строках одержання жилих приміщень у межах календарного року взяття<br>на облік.<br> <br> <a name="S44"></a>Стаття 44. Перенесення черговості на одержання жилих<br> приміщень<br> <br> Громадянинові, який перебуває на обліку потребуючих<br>поліпшення житлових умов за місцем роботи, черговість на одержання<br>жилого приміщення може бути перенесено на рік, якщо протягом<br>попереднього року за систематичне порушення трудової дисципліни,<br>пияцтво, хуліганство, розкрадання державного або громадського<br>майна до нього застосовувалися заходи дисциплінарного чи<br>громадського впливу або заходи адміністративного стягнення чи<br>кримінального покарання, за винятком випадку, передбаченого<br>пунктом 4 статті 40 цього Кодексу.<br> Черговість може бути перенесено і в інших випадках,<br>передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.<br> Рішення про перенесення черговості приймається органами, які<br>винесли рішення про взяття громадянина на облік потребуючих<br>поліпшення житлових умов.<br> <br> <a name="S45"></a>Стаття 45. Першочергове надання жилих приміщень<br> <br> У першу чергу жилі приміщення надаються потребуючим<br>поліпшення житлових умов:<br> сім'ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти,<br>і прирівняним до них у встановленому порядку особам;<br> Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а<br>також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, "За<br>службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;<br> особам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних<br>захворювань, перелічених у списку захворювань, затверджуваному в<br>установленому законодавством Союзу РСР порядку;<br> особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок<br>виконання медичних маніпуляцій;<br> медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини<br>внаслідок виконання службових обов'язків;<br> особам, які перебували в складі діючої армії в період<br>громадянської і Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових<br>операцій по захисту СРСР, партизанам громадянської і Великої<br>Вітчизняної воєн, а також іншим особам, які брали участь у бойових<br>операціях по захисту СРСР;<br> інвалідам праці I і II груп та інвалідам I і II груп з числа<br>військовослужбовців;<br> сім'ям осіб, які загинули при виконанні державних або<br>громадських обов'язків, виконанні обов'язку громадянина СРСР по<br>рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і<br>правопорядку або загинули на виробництві внаслідок нещасного<br>випадку;<br> робітникам і службовцям, які тривалий час сумлінно<br>пропрацювали у сфері виробництва;<br> матерям, яким присвоєно звання "Мати-героїня", багатодітним<br>сім'ям, сім'ям, що виховують дітей-інвалідів, і одиноким матерям;<br> сім'ям при народженні близнят;<br> вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх<br>шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.<br> Законодавством Союзу РСР і Української РСР право<br>першочергового одержання жилого приміщення може бути надано й<br>іншим категоріям громадян.<br>( Стаття 45 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N <A HREF="1090">2204-11</A><br>від 12.05.86, N <A HREF="3097">660-12</A> від 28.01.91, Законами N <A HREF="7941">3187-12</A> від<br>06.05.93, N 1925-IV ( <A HREF="172532">1925-15</A> ) від 29.06.2004 )<br> <br> <a name="S46"></a>Стаття 46. Позачергове надання жилих приміщень<br> <br> Поза чергою жиле приміщення надається:<br> інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у<br>встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття<br>рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого<br>приміщення, а з них інвалідам першої групи з числа учасників<br>бойових дій на території інших держав - протягом року з<br>визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни<br>і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання<br>жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків;<br> громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало<br>непридатним для проживання;<br> особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу<br>місцевість;<br> особам, які повернулися з державного дитячого закладу, від<br>родичів, опікуна чи піклувальника, громадянам, незаконно<br>засудженим і згодом реабілітованим, при неможливості повернення<br>займаного раніше жилого приміщення;<br> дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких<br>позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших<br>соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за<br>висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати<br>самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;<br> особам, обраним на виборну посаду, коли це зв'язано з<br>переїздом в іншу місцевість;<br> членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в<br>період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України<br>на постійній основі.<br> Поза чергою жиле приміщення може надаватися також в інших<br>випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.<br> Громадяни, які мають право на позачергове одержання жилих<br>приміщень, включаються до окремого списку.<br>( Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законами N <A HREF="2811">1993-12</A><br>від 18.12.91, N <A HREF="20999">287/95-ВР</A> від 11.07.95, N 1925-IV ( <A HREF="172532">1925-15</A> )<br>від 29.06.2004 )<br> <br> <a name="S46-1"></a>Стаття 46-1. Забезпечення жилим приміщенням дитячих будинків<br> сімейного типу<br> <br> <br> При винесенні в установленому порядку рішення про організацію<br>дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені<br>батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми,<br>переданими їм на виховання, надається поза чергою індивідуальний<br>жилий будинок або багатокімнатна квартира за нормою, що<br>встановлюється Радою Міністрів Української РСР.<br> Користування наданим жилим приміщенням здійснюється в<br>порядку, встановленому законодавством для користування службовими<br>жилими приміщеннями.<br>( Кодекс доповнено статтею 46-1 згідно з Указом N <A HREF="3097">660-12</A> від<br>28.01.92)<br> <br> <a name="S47"></a>Стаття 47. Норма жилої площі<br> <br> Норма жилої площі в Українській РСР встановлюється в розмірі<br>13,65 квадратного метру на одну особу.<br> <br> <a name="S48"></a>Стаття 48. Розмір жилого приміщення, що надається<br> громадянам<br> <br> Жиле приміщення надається громадянам у межах норми жилої<br>площі, але не менше розміру, який визначається Кабінетом Міністрів<br>України і Федерацією професійних спілок України. При цьому<br>враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває<br>у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові<br>чеки.<br> При передачі громадянам житла, яке перебуває у їх приватній<br>власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов, вони<br>мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої<br>площі.<br> Громадяни, які одержали житло у державному фонді на цих<br>умовах, мають право на його приватизацію відповідно до вимог<br>чинного законодавства.<br> Жиле приміщення може бути надано з перевищенням норми жилої<br>площі, якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатна<br>квартира) або призначається для осіб різної статі (частина друга<br>статті 50).<br>( Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N <A HREF="7941">3187-12</A> від<br>06.05.93 )<br> <br> <a name="S49"></a>Стаття 49. Додаткова жила площа<br> <br> Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається<br>додаткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі десяти<br>квадратних метрів. Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких<br>хронічних захворювань, а також громадянам, яким ця площа необхідна<br>за умовами і характером виконуваної роботи, розмір додаткової<br>жилої площі може бути збільшено.<br> Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік<br>категорій громадян, які мають право на її одержання,<br>встановлюється законодавством Союзу РСР.<br> <br> <a name="S50"></a>Стаття 50. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень<br> <br> Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має<br>бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту,<br>відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам.<br> При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї<br>кімнати особами різної статі, старшими за дев'ять років, крім<br>подружжя.<br> Не допускається також заселення квартири, збудованої для<br>однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими<br>особами, за винятком випадку, передбаченого частиною п'ятою статті<br>54 цього Кодексу.<br> Особам похилого віку, а за висновком<br>лікувально-профілактичного закладу також відповідним категоріям<br>інвалідів і хворих на їх прохання жилі приміщення надаються на<br>нижніх поверхах або в будинках з ліфтами.<br> <br> <a name="S51"></a>Стаття 51. Порядок надання жилих приміщень у будинках<br> житлового фонду місцевих Рад народних депутатів<br> <br> Жилі приміщення в будинках житлового фонду місцевих Рад<br>народних депутатів надаються громадянам виконавчим комітетом<br>районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради<br>народних депутатів за участю громадської комісії з житлових<br>питань, створюваної при виконавчому комітеті з депутатів Рад,<br>представників громадських організацій, трудових колективів.<br> <br> <a name="S52"></a>Стаття 52. Порядок надання жилих приміщень у будинках<br> відомчого житлового фонду<br> <br> Жилі приміщення в будинках відомчого житлового фонду<br>надаються громадянам за спільним рішенням адміністрації і<br>профспілкового комітету підприємства, установи, організації,<br>затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в<br>місті, селищної, сільської Ради народних депутатів, а у випадках,<br>передбачених Радою Міністрів СРСР, - за спільним рішенням<br>адміністрації і профспілкового комітету з наступним повідомленням<br>виконавчому комітетові відповідної Ради народних депутатів про<br>надання жилих приміщень для заселення.<br> <br> <a name="S53"></a>Стаття 53. Порядок надання жилих приміщень у будинках<br> громадського житлового фонду<br> <br> Жилі приміщення в будинках громадського житлового фонду<br>надаються громадянам за спільним рішенням органу відповідної<br>організації та її профспілкового комітету з наступним<br>повідомленням виконавчому комітетові відповідно районної,<br>міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних<br>депутатів про надання жилих приміщень для заселення.<br> <br> <a name="S54"></a>Стаття 54. Надання жилого приміщення, що звільнилося<br> у квартирі<br> <br> Якщо