Кодекс 213. Водный кодекс Украины


ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ<br> <br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 24, ст.189 )<br> <br> { Вводиться в дію Постановою ВР<br> N <A HREF="21294">214/95-ВР</A> від 06.06.95, ВВР, 1995, N 24, ст.190 }<br> <br>{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами<br> N 1990-III ( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.390<br> N 2120-III ( <A HREF="76047">2120-14</A> ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 <br> N 2905-III ( <A HREF="92404">2905-14</A> ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92<br> N 380-IV ( <A HREF="120783">380-15</A> ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86<br> N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247<br> N 1344-IV ( <A HREF="149603">1344-15</A> ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250<br> N 2285-IV ( <A HREF="185750">2285-15</A> ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162<br> N 2288-IV ( <A HREF="186590">2288-15</A> ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.138<br> N 2505-IV ( <A HREF="193971">2505-15</A> ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,<br> ст.267<br> N 3370-IV ( <A HREF="234644">3370-15</A> ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184<br> N 3421-IV ( <A HREF="240075">3421-15</A> ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199<br> N 398-V ( <A HREF="272055">398-16</A> ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.31<br> N 997-V ( <A HREF="297051">997-16</A> ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440<br> N 107-VI ( <A HREF="326501">107-17</A> ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,<br> ст.78 }<br> <br> { Додатково див. Рішення Конституційного Суду<br> N 10-рп/2008 ( <A HREF="346704">v010p710-08</A> ) від 22.05.2008 }<br> <br> <br> { У тексті Кодексу слова "плата", "платежі", "Міністерство<br> охорони навколишнього природного середовища та ядерної<br> безпеки України", "Державний Комітет України по водному<br> господарству", "Державний Комітет України по геології і<br> використанню надр", "Міністерство статистики України",<br> "Державний Комітет України по гідрометеорології",<br> "Міністерство охорони здоров'я України", "Міністерство<br> рибного господарства України", "Державний Комітет<br> України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках<br> замінено відповідно словами "збір", "збори", "спеціально<br> уповноважений центральний орган виконавчої влади з<br> питань екології та природних ресурсів", "спеціально<br> уповноважений центральний орган виконавчої влади з<br> питань водного господарства", "спеціально уповноважений<br> центральний орган виконавчої влади з питань геології<br> та використання надр", "спеціально уповноважений<br> центральний орган виконавчої влади з питань статистики",<br> "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої<br> влади з питань гідрометеорології", "спеціально<br> уповноважений центральний орган виконавчої влади з<br> питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений<br> центральний орган виконавчої влади з питань рибного<br> господарства", "спеціально уповноважений центральний <br> орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною<br> праці" у відповідних відмінках, а слова "народних<br> депутатів" виключено згідно із Законом N 1990-III<br> ( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000 }<br> <br> <br> Усі води (водні об'єкти) на території України є національним<br>надбанням народу України, однією з природних основ його<br>економічного розвитку і соціального добробуту.<br> Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і<br>рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними<br>об'єктами.<br> В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне<br>середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання<br>матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання<br>особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх<br>використання та екологічно спрямованого захисту.<br> Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного,<br>правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню<br>водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки<br>населення України, а також більш ефективному, науково<br>обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення,<br>засмічення та вичерпання.<br> <br> РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="G1"></a>Глава 1. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Визначення основних термінів<br> <br> У цьому Кодексі вживаються такі терміни:<br> басейн водозбірний - частина земної поверхні і товщі грунтів,<br>з яких відбувається стік води у водотік або водойму;<br> б'єф - ділянка річки, що розташована вище або нижче<br>водопідпірної споруди (греблі);<br> болото - надмірно зволожена земельна ділянка із застояним<br>водним режимом і специфічним рослинним покривом;<br> вода дренажна - вода, яка профільтрувалася з певної території<br>та відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониження<br>рівня грунтових вод;<br> вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічних<br>споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його<br>природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної<br>води;<br> вода лляльна (підсланева) - вода з домішками (переважно<br>нафтопродуктів), зібрана в колодязях - ллялах машинних відділень<br>судна;<br> вода стічна - вода, що утворилася в процесі<br>господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної,<br>кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої<br>території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних<br>опадів;<br> води - усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять<br>до складу природних ланок кругообігу води;<br> води підземні - води, що знаходяться нижче рівня земної<br>поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в<br>усіх фізичних станах;<br> води поверхневі - води різних водних об'єктів, що знаходяться<br>на земній поверхні;<br> водний об'єкт - природний або створений штучно елемент<br>довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро,<br>водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт);<br> водні ресурси - обсяги поверхневих, підземних і морських вод<br>відповідної території;<br> водність - характеристика величини річкового стоку за певний<br>проміжок часу відносно його середньої багаторічної величини;<br> водогосподарський баланс - співвідношення між наявними для<br>використання водними ресурсами на даній території і потребами в<br>них для розвитку економіки на різних рівнях;<br> водозабір - споруда або пристрій для забору води з водного<br>об'єкта;<br> водойма - безстічний або із сповільненим стоком поверхневий<br>водний об'єкт;<br> водокористування - використання вод (водних об'єктів) для<br>задоволення потреб населення, промисловості, сільського<br>господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи<br>право на забір води, скидання стічних вод та інші види<br>використання вод (водних об'єктів);<br> водоносний горизонт - однорідна пластова товща гірських<br>порід, де постійно знаходяться води;<br> водосховище - штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних<br>метрів, збудована для створення запасу води та регулювання її<br>стоку;<br> гранично допустима концентрація (гдк) речовини у воді -<br>встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого вода<br>вважається непридатною для конкретних цілей водокористування;<br> гранично допустимий скид (гдс) речовини - маса речовини у<br>зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за<br>встановленим режимом даного пункту водного об'єкта за одиницю<br>часу;<br> забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих<br>речовин;<br> забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний<br>об'єкт в результаті господарської діяльності людини;<br> заплавні землі - прибережна територія, що може бути затоплена<br>чи підтоплена під час повені (паводка);<br> засмічення вод - привнесення у водні об'єкти сторонніх<br>предметів і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод;<br> зона санітарної охорони - територія і акваторія, де<br>запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою<br>запобігання погіршення якості води джерел централізованого<br>господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення<br>охорони водопровідних споруд;<br> ліміт забору води - граничний обсяг забору води з водних<br>об'єктів, який встановлюється в дозволі на спеціальне<br>водокористування;<br> ліміт скиду забруднюючих речовин - граничний обсяг скиду<br>забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти, який<br>встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування;<br> межень (меженний період) - період річного циклу, протягом<br>якого спостерігається низька водність;<br> моніторинг вод - система спостережень, збирання, обробки,<br>збереження та аналізу інформації про стан водних об'єктів,<br>прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих<br>рекомендацій для прийняття відповідних рішень;<br> озеро - природна западина суші, заповнена прісними або<br>солоними водами;<br> прибережна захисна смуга - частина водоохоронної зони<br>відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій<br>встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на<br>решті території водоохоронної зони;<br> рибогосподарський водний об'єкт - водний об'єкт (його<br>частина), що використовується для рибогосподарських цілей;<br> ставок - штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн.<br>кубічних метрів;<br> схема використання і охорони води та відтворення водних<br>ресурсів - передпроектний документ, що визначає основні<br>водогосподарські та інші заходи, які підлягають здійсненню для<br>задоволення перспективних потреб у воді населення і галузей<br>економіки, а також для охорони вод або запобігання їх шкідливим<br>діям;<br> уріз води - межа води на березі водного об'єкта (берегова<br>лінія);<br> якість води - характеристика складу і властивостей води, яка<br>визначає її придатність для конкретних цілей використання;<br> рибництво - штучне розведення і відтворення риби та інших<br>водних живих ресурсів;<br> маловоддя - період (фаза) гідрологічного режиму водного<br>об'єкта, при якому спостерігається зменшення його водності,<br>внаслідок чого погіршуються умови забезпечення потреб у водних<br>ресурсах;<br> ліміт використання води - граничний обсяг використання води,<br>який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування;<br> вода супутньо-пластова - вода, що піднімається на поверхню<br>разом з нафтою і газом під час їх видобування;<br> забір води - вилучення води з водного об'єкта для<br>використання за допомогою технічних пристроїв або без них;<br> використання води - процес вилучення води для використання у<br>виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних<br>потреб населення, а також без її вилучення для потреб<br>гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та<br>інших потреб.<br>( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III<br>( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Водне законодавство України<br> <br> Завданням водного законодавства є регулювання правових<br>відносин з метою забезпечення збереження, науково обгрунтованого,<br>раціонального використання вод для потреб населення і галузей<br>економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від<br>забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям<br>вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів,<br>а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян<br>на водокористування.<br> Водні відносини в Україні регулюються цим Кодексом, Законом<br>України "Про охорону навколишнього природного середовища"<br>( <A HREF="3008">1264-12</A> ) та іншими актами законодавства.<br> Земельні, гірничі, лісові відносини, а також відносини щодо<br>використання та охорони рослинного і тваринного світу, територій<br>та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря,<br>виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу<br>України, що виникають під час користування водними об'єктами,<br>регулюються відповідним законодавством України.<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Водний фонд України<br> <br> Усі води (водні об'єкти) на території України становлять її<br>водний фонд.<br> До водного фонду України належать:<br> 1) поверхневі води:<br> природні водойми (озера);<br> водотоки (річки, струмки);<br> штучні водойми (водосховища, ставки) і канали;<br> інші водні об'єкти;<br> 2) підземні води та джерела;<br> 3) внутрішні морські води та територіальне море.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Землі водного фонду<br> <br> До земель водного фонду належать землі, зайняті:<br> морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами,<br>болотами, а також островами;<br> прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо<br>водойм;<br> гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та<br>каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;<br> береговими смугами водних шляхів.<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Водні об'єкти загальнодержавного і місцевого<br> значення<br> <br> До водних об'єктів загальнодержавного значення належать:<br> 1) внутрішні морські води та територіальне море;<br> 2) підземні води, які є джерелом централізованого<br>водопостачання;<br> 3) поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що<br>знаходяться і використовуються на території більш як однієї<br>області, а також їх притоки всіх порядків;<br> 4) водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду<br>загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії<br>лікувальних.<br> До водних об'єктів місцевого значення належать:<br> 1) поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах<br>однієї області і які не віднесені до водних об'єктів<br>загальнодержавного значення;<br> 2) підземні води, які не можуть бути джерелом<br>централізованого водопостачання.<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Власність на води (водні об'єкти)<br> <br> Води (водні об'єкти) є виключно власністю народу України і<br>надаються тільки у користування.<br> Народ України здійснює право власності на води (водні<br>об'єкти) через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної<br>Республіки Крим і місцеві Ради.<br> Окремі повноваження щодо розпорядження водами (водними<br>об'єктами) можуть надаватися відповідним органам державної<br>виконавчої влади.<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України в галузі<br> регулювання водних відносин<br> <br> До відання Верховної Ради України в галузі регулювання водних<br>відносин належить:<br> 1) законодавче регулювання водних відносин та визначення<br>основних напрямів державної політики в цій галузі;<br> 2) розпорядження водним фондом України;<br> 3) затвердження загальнодержавних, міждержавних програм<br>використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;<br> 4) встановлення правового режиму використання і охорони вод<br>та відтворення водних ресурсів у зонах надзвичайних екологічних<br>ситуацій;<br> 5) регулювання розподілу зборів за спеціальне<br>водокористування;<br> 6) визначення повноважень місцевих Рад і органів державної<br>виконавчої влади щодо використання і охорони вод та відтворення<br>водних ресурсів;<br> 7) вирішення інших питань у галузі законодавчого регулювання<br>водних відносин.<br>{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1990-III<br>( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000, N 3421-IV ( <A HREF="240075">3421-15</A> ) від 09.02.2006 }<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки<br> Крим, обласних, Київської та Севастопольської<br> міських Рад у галузі регулювання водних відносин<br> <br> До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим,<br>обласних, Київської та Севастопольської міських Рад у галузі<br>регулювання водних відносин на їх території належить:<br> 1) забезпечення реалізації державної політики у галузі<br>використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;<br> 2) розпорядження водними об'єктами місцевого значення;<br> 3) погодження державних, цільових, міждержавних та<br>регіональних програм використання і охорони вод та відтворення<br>водних ресурсів, участь у їх реалізації;<br> 4) розробка, затвердження та реалізація місцевих програм<br>використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;<br> 5) видача дозволів на спеціальне водокористування з водних<br>об'єктів місцевого значення;<br> 6) визначення у встановленому порядку нормативів і розмірів<br>зборів за спеціальне водокористування з водних об'єктів місцевого<br>значення;<br> 7) погодження розміщення підприємств та інших об'єктів,<br>діяльність яких пов'язана з використанням водних ресурсів і може<br>негативно впливати на їх стан;<br> 8) координація діяльності районних і міських (міст обласного<br>підпорядкування) Рад у питаннях використання і охорони вод та<br>відтворення водних ресурсів;<br> 9) затвердження проектів зон санітарної охорони<br>господарсько-питних водозаборів;<br> 10) прийняття у встановленому порядку рішень про віднесення<br>водних об'єктів місцевого значення до об'єктів<br>природно-заповідного фонду чи до відповідних категорій особливої<br>охорони;<br> 11) встановлення правил користування маломірними суднами на<br>водних об'єктах;<br> 12) встановлення в разі потреби більш суворих, ніж у цілому<br>на території України, нормативів якості води у водних об'єктах<br>місцевого значення;<br> 13) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності<br>підприємств, установ і організацій в разі порушення ними вимог<br>водного законодавства в межах своєї компетенції;<br> 14) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків<br>аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою<br>дією, залучення до цієї роботи підприємств, установ і організацій<br>в порядку, передбаченому законодавством;<br> 15) прийняття за погодженням з державними органами охорони<br>здоров'я та охорони навколишнього природного середовища під час<br>аварійних ситуацій рішень про скидання стічних вод з накопичувачів<br>у водні об'єкти, якщо це не призведе до перевищення нормативів<br>екологічної безпеки водокористування;<br> 16) організація інформування населення про стан водних<br>об'єктів, його зміну та про проведення водоохоронних заходів;<br> 17) здійснення контролю за використанням і охороною вод та<br>відтворенням водних ресурсів;<br> 18) вирішення інших питань у галузі регулювання водних<br>відносин у межах своєї компетенції.<br>{ Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1990-III<br>( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000, N 3421-IV ( <A HREF="240075">3421-15</A> ) від 09.02.2006,<br>N 997-V ( <A HREF="297051">997-16</A> ) від 27.04.2007 }<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Компетенція районних Рад у галузі регулювання <br> водних відносин<br> <br> До відання районних Рад у галузі регулювання водних відносин<br>на їх території належить:<br> 1) координація роботи сільських, селищних, міських (міст<br>районного підпорядкування) Рад під час проведення ними<br>міжтериторіальних водогосподарських і водоохоронних заходів та<br>подання їм відповідної методичної допомоги;<br> 2) погодження розміщення підприємств, будівель, споруд та<br>інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних<br>об'єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди;<br> 3) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків<br>аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою<br>дією, залучення у встановленому порядку до цієї роботи<br>підприємств, установ і організацій;<br> 4) організація роботи по винесенню в натуру та влаштуванню<br>прибережних захисних смуг вздовж річок, морів та навколо водойм;<br> 5) внесення у встановленому порядку пропозицій щодо<br>оголошення водних об'єктів об'єктами природно-заповідного фонду до<br>Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних Рад;<br> 6) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності<br>підприємств та інших об'єктів у разі порушення ними вимог водного<br>законодавства в межах своєї компетенції;<br> 7) встановлення правил загального водокористування в порядку,<br>визначеному статтею 47 цього Кодексу;<br> 8) здійснення контролю за використанням і охороною вод та<br>відтворенням водних ресурсів;<br> 9) організація інформування населення про стан водних<br>об'єктів, про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть<br>негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються<br>для поліпшення стану вод;<br> 10) вирішення інших питань у галузі регулювання водних<br>відносин у межах своєї компетенції.<br>{ Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V<br>( <A HREF="297051">997-16</A> ) від 27.04.2007 }<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських та<br> районних у містах Рад у галузі регулювання водних<br> відносин<br> <br> До відання сільських, селищних, міських та районних у містах<br>Рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить:<br> 1) здійснення заходів щодо раціонального використання і<br>охорони вод та відтворення водних ресурсів;<br> 2) контроль за використанням і охороною вод та відтворенням<br>водних ресурсів;<br> 3) встановлення правил загального користування водними<br>об'єктами в порядку, визначеному статтею 47 цього Кодексу;<br> 4) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності<br>підприємств та інших об'єктів в разі порушення ними вимог водного<br>законодавства в межах своєї компетенції;<br> 5) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків<br>аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою<br>дією, залучення у встановленому порядку до цієї роботи<br>підприємств, установ і організацій;<br> 6) організація інформування населення про стан водних<br>об'єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть<br>негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються<br>для поліпшення стану вод;<br> 7) вирішення інших питань у галузі регулювання водних<br>відносин у межах своєї компетенції.<br>{ Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V<br>( <A HREF="297051">997-16</A> ) від 27.04.2007 }<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Участь громадян та їх об'єднань, інших громадських<br> формувань у здійсненні заходів щодо використання<br> і охорони вод та відтворення водних ресурсів<br> <br> Громадяни та їх об'єднання, інші громадські формування у<br>встановленому порядку мають право:<br> 1) брати участь у розгляді місцевими Радами та іншими<br>державними органами питань, пов'язаних з використанням і охороною<br>вод та відтворенням водних ресурсів;<br> 2) за погодженням з місцевими Радами та іншими державними<br>органами виконувати роботи по використанню і охороні вод та<br>відтворенню водних ресурсів за власні кошти та за добровільною<br>участю членів об'єднань громадян;<br> 3) брати участь у проведенні спеціально уповноваженими<br>державними органами управління у галузі використання і охорони вод<br>та відтворення водних ресурсів перевірок виконання<br>водокористувачами водоохоронних правил і заходів та вносити<br>пропозиції з цих питань;<br> 4) проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати<br>її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати<br>рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і<br>реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів,<br>пов'язаних з використанням вод, у порядку, що визначається<br>законодавством;<br> 5) здійснювати громадський контроль за використанням і<br>охороною вод та відтворенням водних ресурсів;<br> 6) одержувати у встановленому порядку інформацію про стан<br>водних об'єктів, джерела забруднення та використання вод, про<br>плани і заходи щодо використання і охорони вод та відтворення<br>водних ресурсів;<br> 7) подавати до суду позови про відшкодування збитків,<br>заподіяних державі і громадянам внаслідок забруднення, засмічення<br>та вичерпання вод;<br> 8) здійснювати інші функції щодо використання і охорони вод<br>та відтворення водних ресурсів відповідно до законодавства.<br> <br> <a name="RII"></a>Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ I КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗI<br> ВИКОРИСТАННЯ I ОХОРОНИ ВОД ТА ВIДТВОРЕННЯ ВОДНИХ<br> РЕСУРСIВ<br> <br> <a name="G2"></a>Глава 2. ДЕРЖАВНI, ЦIЛЬОВI, МIЖДЕРЖАВНI ТА РЕГIОНАЛЬНI <br> ПРОГРАМИ У ГАЛУЗI ВИКОРИСТАННЯ I ОХОРОНИ ВОД ТА<br> ВIДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСIВ<br>{ Назва глави 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV<br>( <A HREF="240075">3421-15</A> ) від 09.02.2006 }<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Державні, цільові, міждержавні та регіональні<br> програми використання і охорони вод та відтворення<br> водних ресурсів<br> <br> Державні, цільові, міждержавні та регіональні програми<br>використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів<br>розробляються з метою здійснення цілеспрямованої і ефективної<br>діяльності щодо задоволення потреб населення і галузей економіки у<br>воді, збереження, раціонального використання і охорони вод,<br>запобігання їх шкідливій дії.<br> Державні, цільові, міждержавні та регіональні програми<br>використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів<br>розробляються на основі даних державного обліку вод, водного<br>кадастру, схем використання і охорони вод та відтворення водних<br>ресурсів тощо.<br> Розробка та реалізація цих програм здійснюється за рахунок<br>Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та<br>місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій,<br>позабюджетних фондів, добровільних внесків організацій і громадян,<br>інших коштів.<br>{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV<br>( <A HREF="240075">3421-15</A> ) від 09.02.2006 }<br> <br> <a name="G3"></a>Глава 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ У ГАЛУЗI ВИКОРИСТАННЯ I ОХОРОНИ<br> ВОД ТА ВIДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСIВ<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Органи, що здійснюють державне управління в галузі<br> використання і охорони вод та відтворення водних<br> ресурсів<br> <br> Державне управління в галузі використання і охорони вод та<br>відтворення водних ресурсів здійснюється за басейновим принципом<br>на основі державних, цільових, міждержавних та регіональних<br>програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.<br> Державне управління в галузі використання і охорони вод та<br>відтворення водних ресурсів здійснюють Кабінет Міністрів України,<br>Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради та їх виконавчі<br>комітети, спеціально уповноважені органи державної виконавчої<br>влади та інші державні органи відповідно до законодавства України.<br> Спеціально уповноваженими органами державної виконавчої влади<br>у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів<br>є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з<br>питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений<br>центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства,<br>спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з<br>питань геології та використання надр, їх органи на місцях та інші<br>державні органи відповідно до законодавства.<br>{ Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV<br>( <A HREF="240075">3421-15</A> ) від 09.02.2006 }<br> <br> <a name="G4"></a>Глава 4. КОМПЕТЕНЦIЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ У ГАЛУЗI УПРАВЛIННЯ I<br> КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ I ОХОРОНОЮ ВОД ТА<br> ВIДТВОРЕННЯМ ВОДНИХ РЕСУРСIВ<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі<br> управління і контролю за використанням і охороною<br> вод та відтворенням водних ресурсів<br> <br> До відання Кабінету Міністрів України у галузі управління і<br>контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних<br>ресурсів належить:<br> 1) реалізація державної політики у галузі використання і<br>охорони вод та відтворення водних ресурсів;<br> 2) розпорядження водними об'єктами загальнодержавного<br>значення;<br> 3) здійснення державного контролю за використанням і охороною<br>вод та відтворенням водних ресурсів;<br> 4) визначення пріоритетів водокористування;<br> 5) забезпечення розробки державних, цільових, міждержавних та<br>регіональних програм використання і охорони вод та відтворення<br>водних ресурсів, затвердження регіональних програм;<br> 6) визначення порядку діяльності органів державної виконавчої<br>влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних<br>ресурсів, координація їх діяльності;<br> 7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне<br>водокористування, будівельні, днопоглиблювальні роботи,<br>видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та<br>інших комунікацій на землях водного фонду ( <A HREF="204102">557-2005-п</A> ), а також<br>розробки та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин<br>у водні об'єкти;<br> <br> { Дію пункту 8 статті 14 зупинено на 2008 рік в частині<br>встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів збору за<br>спеціальне водокористування, крім встановлення нормативів збору,<br>які справляються за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти<br>згідно із Законом N 107-VI ( <A HREF="326501">107-17</A> ) від 28.12.2007 - пункт про<br>зупинення дії визнано неконституційним згідно з Рішенням<br>Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( <A HREF="346704">v010p710-08</A> ) від 22.05.2008 }<br>{ Дію пункту 8 статті 14 зупинено на 2007 рік в частині<br>встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів збору за<br>спеціальне водокористування, крім встановлення нормативів збору,<br>які справляються за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти<br>згідно із Законом N 398-V ( <A HREF="272055">398-16</A> ) від 30.11.2006 }<br> 8) встановлення нормативів збору за спеціальне<br>водокористування і порядку його справляння;<br> <br> <br> ( Пункт 9 статті 14 виключено на підставі Закону N 1990-III<br>( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> <br> <br> 10) прийняття у разі виникнення аварійних ситуацій рішень про<br>скиди стічних вод з накопичувачів у водні об'єкти, якщо вони<br>призводять до перевищення гранично допустимих концентрацій<br>забруднюючих речовин у цих об'єктах;<br> 11) організація і координація робіт, пов'язаних з<br>попередженням та ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха,<br>шкідливої дії вод або погіршенням якості водних ресурсів;<br> 12) прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону<br>(зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій і<br>об'єктів у разі порушення ними вимог водного законодавства;<br> 13) затвердження проектів зон санітарної охорони<br>господарсько-питних водозаборів, які забезпечують водопостачання<br>території більш як однієї області;<br> 14) керівництво зовнішніми зв'язками України в галузі<br>використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;<br> 15) вирішення інших питань у галузі використання і охорони<br>вод та відтворення водних ресурсів.<br>{ Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1990-III<br>( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000, N 2288-IV ( <A HREF="186590">2288-15</A> ) від 23.12.2004,<br>N 3421-IV ( <A HREF="240075">3421-15</A> ) від 09.02.2006, N 997-V ( <A HREF="297051">997-16</A> ) від<br>27.04.2007 }<br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Компетенція спеціально уповноваженого центрального<br> органу виконавчої влади з питань екології та<br> природних ресурсів в галузі управління і контролю<br> за використанням і охороною вод та відтворенням<br> водних ресурсів<br> <br> <br> До відання спеціально уповноваженого центрального органу<br>виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в галузі<br>управління і контролю за використанням і охороною вод та<br>відтворенням водних ресурсів належить:<br> 1) здійснення комплексного управління в галузі охорони водних<br>ресурсів, проведення єдиної науково-технічної політики з питань<br>використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів,<br>координація діяльності міністерств, відомств, підприємств, установ<br>та організацій в цій галузі;<br> 2) здійснення державного контролю за використанням і охороною<br>вод та відтворенням водних ресурсів;<br> 3) розробка та участь у реалізації державних, цільових,<br>міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та<br>відтворення водних ресурсів;<br> 4) організація та здійснення державного моніторингу вод;<br> 5) розробка і затвердження нормативів і правил, участь у<br>розробці стандартів щодо регулювання використання і охорони вод та<br>відтворення водних ресурсів в межах своєї компетенції;<br> 6) здійснення державної екологічної експертизи;<br> 7) видача дозволів на спеціальне водокористування в разі<br>використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення;<br> 8) прийняття у встановленому порядку рішень про обмеження,<br>тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ,<br>організацій і об'єктів в разі порушення ними вимог водного<br>законодавства;<br> 9) розробка і запровадження у встановленому порядку<br>організаційно-економічних заходів щодо забезпечення охорони і<br>використання вод та відтворення водних ресурсів;<br> 10) здійснення міжнародного співробітництва з питань<br>використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;<br> 11) вирішення інших питань у галузі використання і охорони<br>вод та відтворення водних ресурсів.<br>{ Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3421-IV<br>( <A HREF="240075">3421-15</A> ) від 09.02.2006, N 997-V ( <A HREF="297051">997-16</A> ) від 27.04.2007 }<br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Компетенція спеціально уповноваженого центрального<br> органу виконавчої влади з питань водного<br> господарства в галузі управління і контролю за<br> використанням і охороною вод та відтворенням<br> водних ресурсів<br> <br> До відання спеціально уповноваженого центрального органу<br>виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління<br>і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних<br>ресурсів належить:<br> 1) державне управління в галузі водного господарства,<br>здійснення єдиної технічної політики, впровадження у водне<br>господарство досягнень науки, техніки, нових технологій і<br>передового досвіду;<br> 2) розробка і встановлення режимів роботи водосховищ<br>комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів,<br>затвердження правил їх експлуатації;<br> 3) розробка та участь у реалізації державних, цільових,<br>міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод та<br>відтворення водних ресурсів;<br> 4) забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних<br>ресурсах та здійснення їх міжбасейнового перерозподілу;<br> 5) здійснення радіологічного і гідрохімічного моніторингу<br>водних об'єктів комплексного призначення, водогосподарських систем<br>міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;<br> 6) проектування, будівництво і експлуатація водогосподарських<br>систем та об'єктів комплексного призначення;<br> 7) здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення<br>поверхневих вод та догляду за ними;<br> 8) ведення державного обліку водокористування та державного<br>водного кадастру;<br> 9) погодження дозволів на спеціальне водокористування;<br> 10) здійснення міжнародного співробітництва у галузі<br>використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів<br>прикордонних вод;<br> 11) виконання заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої<br>дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий<br>захист населених пунктів та земель;<br> 12) здійснення контролю за дотриманням режимів роботи<br>водосховищ та водогосподарських систем;<br> 13) вирішення інших питань у галузі управління і контролю за<br>використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.<br>{ Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV<br>( <A HREF="240075">3421-15</A> ) від 09.02.2006 }<br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Компетенція спеціально уповноваженого центрального<br> органу виконавчої влади з питань геології та<br> використання надр у галузі управління і контролю<br> за використанням і охороною вод та відтворенням<br> водних ресурсів<br> <br> До відання спеціально уповноваженого центрального органу<br>виконавчої влади з питань геології та використання надр у галузі<br>управління і контролю за використанням і охороною вод та<br>відтворенням водних ресурсів належить:<br> 1) видача спеціальних дозволів на користування надрами для<br>розробки родовищ підземних вод за погодженням з державними<br>органами охорони навколишнього природного середовища, охорони<br>здоров'я та нагляду за охороною праці;<br> 2) ведення державного обліку підземних вод та водного<br>кадастру;<br> 3) ведення державного моніторингу підземних вод;<br> 4) погодження умов спеціального водокористування в разі<br>використання підземних вод;<br> 5) погодження дозволів на право виконання проектних та<br>будівельних робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод;<br> 6) виявлення недіючих свердловин і вжиття заходів щодо їх<br>ліквідації або ремонту і подальшого використання;<br> 7) здійснення державного геологічного контролю за веденням<br>пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення<br>підземних вод;<br> 8) вирішення інших питань у галузі управління і контролю за<br>використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.<br>( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV<br>( <A HREF="234644">3370-15</A> ) від 19.01.2006 )<br> <br> <a name="G5"></a>Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ I ОХОРОНОЮ ВОД ТА<br> ВIДТВОРЕННЯМ ВОДНИХ РЕСУРСIВ<br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Завдання контролю за використанням і охороною вод<br> та відтворенням водних ресурсів<br> <br> Контроль за використанням і охороною вод та відтворенням<br>водних ресурсів полягає в забезпеченні додержання усіма юридичними<br>та фізичними особами вимог водного законодавства.<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Державний контроль за використанням і охороною<br> вод та відтворенням водних ресурсів<br> <br> Державний контроль за використанням і охороною вод та<br>відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів<br>України, державними органами охорони навколишнього природного<br>середовища, іншими спеціально уповноваженими державними органами<br>відповідно до законодавства України.<br> Порядок здійснення державного контролю за використанням і<br>охороною вод та відтворенням водних ресурсів визначається цим<br>Кодексом та іншими актами законодавства.<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Громадський контроль за використанням і охороною<br> вод та відтворенням водних ресурсів<br> <br> Громадський контроль за використанням і охороною вод та<br>відтворенням водних ресурсів здійснюється громадськими<br>інспекторами охорони навколишнього природного середовища,<br>повноваження яких визначаються положенням, що затверджується<br>спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з<br>питань екології та природних ресурсів.<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Державний моніторинг вод<br> <br> З метою забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу<br>інформації про стан вод, прогнозування його змін та розробки<br>науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських<br>рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних<br>ресурсів здійснюється державний моніторинг вод.<br> Державний моніторинг вод є складовою частиною державної<br>системи моніторингу навколишнього природного середовища України і<br>здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів<br>України.<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Екологічна експертиза<br> <br> Для забезпечення екологічної безпеки під час розміщення,<br>проектування і будівництва нових і реконструкції діючих<br>підприємств, споруд та інших об'єктів, пов'язаних з використанням<br>вод, здійснюється державна, громадська та інша екологічна<br>експертиза у порядку, що визначається законодавством.<br> <br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Правовий захист та стимулювання працівників, які<br> здійснюють охорону і контроль у галузі<br> використання і охорони вод та відтворення водних<br> ресурсів<br> <br> Працівникам спеціально уповноважених державних органів та<br>громадським інспекторам, які здійснюють охорону і контроль у<br>галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів,<br>гарантується правовий захист їх честі, гідності, здоров'я та життя<br>відповідно до законодавства України.<br> Стимулювання працівників спеціально уповноважених державних<br>органів та громадських інспекторів у галузі використання і охорони<br>вод та відтворення водних ресурсів здійснюється в порядку,<br>встановленому Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="G6"></a>Глава 6. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛIК ВОД. ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР<br> <br> <a name="S24"></a>Стаття 24. Завдання державного обліку вод<br> <br> Завданням державного обліку вод є встановлення відомостей про<br>кількість і якість вод, а також даних про водокористування, на<br>основі яких здійснюється розподіл води між водокористувачами та<br>розробляються заходи щодо раціонального використання і охорони вод<br>та відтворення водних ресурсів.<br> <br> <a name="S25"></a>Стаття 25. Державний облік водокористування<br> <br> Державний облік водокористування здійснюється з метою<br>систематизації даних про забір та використання вод, скидання<br>зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного<br>водопостачання та їх потужність, а також діючих систем очищення<br>стічних вод та їх ефективність тощо.<br> Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюється<br>шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування до<br>державних органів водного господарства за встановленою формою.<br> Форма звітів про водокористування, порядок їх заповнення та<br>періодичність подання затверджуються спеціально уповноваженим<br>центральним органом виконавчої влади з питань статистики<br>за поданням спеціально уповноваженого центрального органу<br>виконавчої влади з питань водного господарства та за погодженням з<br>спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з<br>питань екології та природних ресурсів.<br> <br> <a name="S26"></a>Стаття 26. Державний облік поверхневих вод<br> <br> Державний облік поверхневих вод здійснюється спеціально<br>уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань<br>гідрометеорології шляхом проведення постійних гідрометричних,<br>гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними<br>характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, що<br>затверджується цим органом за погодженням з спеціально<br>уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань<br>екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженим<br>центральним органом виконавчої влади з питань водного<br>господарства.<br> <br> <a name="S27"></a>Стаття 27. Державний облік підземних вод<br> <br> Державний облік підземних вод здійснюється спеціально<br>уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань<br>геології та використання надр шляхом спостережень за кількісними і<br>якісними характеристиками підземних вод за програмою, що<br>затверджується цим Комітетом за погодженням з спеціально<br>уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань<br>екології та природних ресурсів.<br> <br> <a name="S28"></a>Стаття 28. Державний водний кадастр<br> <br> Державний водний кадастр складається з метою систематизації<br>даних державного обліку вод та визначення наявних для використання<br>водних ресурсів.<br> Державний водний кадастр ведеться спеціально уповноваженим<br>центральним органом виконавчої влади з питань водного<br>господарства, спеціально уповноваженим центральним органом<br>виконавчої влади з питань геології та використання надр та<br>спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з<br>питань гідрометеорології в порядку, що визначається Кабінетом<br>Міністрів України.<br> <br> <a name="G7"></a>Глава 7. ЕКОНОМIЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦIОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ I<br> ОХОРОНИ ВОД ТА ВIДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСIВ<br> <br> <a name="S29"></a>Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення<br> раціонального використання і охорони вод та<br> відтворення водних ресурсів<br> <br> Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення<br>раціонального використання і охорони вод та відтворення водних<br>ресурсів передбачають:<br> 1) видачу дозволів на спеціальне водокористування;<br> 2) встановлення нормативів збору і розмірів зборів за<br>спеціальне водокористування та скидання забруднюючих речовин;<br> <br> ( Пункт 3 статті 29 виключено на підставі Закону N 1990-III<br>( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> <br> 4) надання водокористувачам податкових, кредитних та інших<br>пільг у разі впровадження ними маловідхідних, безвідхідних,<br>енерго- і ресурсозберігаючих технологій, здійснення відповідно до<br>законодавства інших заходів, що зменшують негативний вплив на<br>води;<br> 5) відшкодування у встановленому порядку збитків, заподіяних<br>водним об'єктам у разі порушення вимог законодавства.<br>( Стаття 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1990-III<br>( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> <br> <a name="S30"></a>Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування<br> <br> Збір за спеціальне водокористування справляється з метою<br>стимулювання раціонального використання і охорони вод та<br>відтворення водних ресурсів і включає збір за використання води<br>водних об'єктів та за скидання забруднюючих речовин.<br> Розмір збору за використання води визначається на основі<br>нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та<br>встановлених лімітів використання води.<br> Розмір збору за використання води водних об'єктів для потреб,<br>не пов'язаних з вилученням води з водних об'єктів, визначається:<br> для потреб гідроенергетики - на основі нормативів збору,<br>фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів<br>використання води (крім гідроакумулюючих електростанцій, які<br>функціонують у комплексі з гідроелектростанціями);<br> для потреб водного транспорту - на основі нормативів збору та<br>часу користування поверхневими водами у звітному періоді;<br> для потреб рибництва - на основі нормативів збору та<br>фактичних обсягів води, необхідної для поповнення ставків під час<br>розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних<br>господарствах.<br> Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти<br>визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів<br>забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.<br> Збір за воду, втрачену при її транспортуванні, стягується з<br>власників мереж водопостачання.<br> За скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні<br>об'єкти з систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та<br>населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод<br>промислових об'єктів), збір не справляється, якщо таке скидання не<br>погіршує якість води водних об'єктів в межах встановлених<br>категорій.<br> Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів<br>є підприємства, установи та організації незалежно від форми<br>власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а<br>також громадяни-підприємці, які використовують воду, отриману<br>шляхом забору води (первинні водокористувачі) та/або з<br>водозабірних споруд первинних водокористувачів (вторинні<br>водокористувачі), та користуються водами для потреб<br>гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. ( Статтю 30<br>доповнено абзацом згідно із Законом N 2505-IV ( <A HREF="193971">2505-15</A> ) від<br>25.03.2005 )<br>( Стаття 30 в редакції Закону N 1990-III ( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від<br>21.09.2000 )<br> <br> ( Статтю 31 виключено на підставі Закону N 1990-III<br>( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> <br> <a name="S32"></a>Стаття 32. Розподіл зборів за спеціальне водокористування<br> <br> Збори за використання води з водних об'єктів<br>загальнодержавного значення зараховуються до державного бюджету.<br>( Дію частини першої статті 32 зупинено на 2001 рік в частині<br>зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних<br>об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50<br>відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим згідно із<br>Законом N 2120-III ( <A HREF="76047">2120-14</A> ) від 07.12.2000; дію частини першої<br>статті 32 зупинено на 2002 рік в частині зарахування: 20 відсотків<br>зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного<br>значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету<br>Автономної Республіки Крим згідно із Законом N 2905-III<br>( <A HREF="92404">2905-14</A> ) від 20.12.2001; дію частини першої статті 32 зупинено<br>на 2003 рік в частині зарахування 20 відсотків зборів за<br>використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до<br>бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки<br>Крим згідно із Законом N 380-IV ( <A HREF="120783">380-15</A> ) від 26.12.2002; дію<br>частини першої статті 32 зупинено на 2004 рік в частині<br>зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних<br>об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50<br>відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим згідно із<br>Законом N 1344-IV ( <A HREF="149603">1344-15</A> ) від 27.11.2003; дію частини першої<br>статті 32 зупинено на 2005 рік в частині зарахування 20 відсотків<br>зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного<br>значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету<br>Автономної Республіки Крим згідно із Законом N 2285-IV ( <A HREF="185750">2285-15</A> )<br>від 23.12.2004; в редакції Закону N 2505-IV ( <A HREF="193971">2505-15</A> ) від<br>25.03.2005 )<br> <br> <br> ( Частину другу статті 32 виключено на підставі Закону<br>N 2505-IV ( <A HREF="193971">2505-15</A> ) від 25.03.2005 )<br> <br> <br> Збори за використання поверхневих вод для потреб<br>гідроенергетики, рибництва та водного транспорту, а також за<br>втрати води при її транспортуванні зараховуються до Державного<br>бюджету України в розмірі 100 відсотків.<br> Збори за використання води з водних об'єктів місцевого<br>значення надходять до республіканського бюджету Автономної<br>Республіки Крим та місцевих бюджетів.<br> Порядок розподілу та використання зборів за скидання<br>забруднюючих речовин у водні об'єкти та за понадлімітне<br>використання води з них, а також коштів, відшкодованих за завдані<br>водним об'єктам збитки, визначаються Законом України "Про охорону<br>навколишнього природного середовища" ( <A HREF="3008">1264-12</A> ).<br> <br> <br> ( Частину шосту статті 32 виключено на підставі Закону<br>N 2505-IV ( <A HREF="193971">2505-15</A> ) від 25.03.2005 )<br> <br> <br>( Стаття 32 в редакції Закону N 1990-III ( <A HREF="73961">1990-14</A> ) від<br>21.09.2000 )<br> <br> <a name="G8"></a>Глава 8. СТАНДАРТИЗАЦIЯ I НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗI ВИКОРИСТАННЯ I<br> ОХОРОНИ ВОД ТА ВIДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСIВ<br> <br> <a name="S33"></a>Стаття 33. Завдання стандартизації і нормування в галузі<br> використання і охорони вод та відтворення водних<br> ресурсів<br> <br> Стандартизація і нормування в галузі використання і охорони<br>вод та відтворення водних ресурсів здійснюються з метою<br>забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод<br>шляхом встановлення комплексу взаємопов'язаних нормативних<br>документів, які визначають взаємопогоджені вимоги до об'єктів, що<br>підлягають стандартизації і нормуванню.<br> <br> <a name="S34"></a>Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони<br> вод та відтворення водних ресурсів<br> <br> До комплексу нормативних документів із стандартизації в<br>галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів<br>входять документи, які містять:<br> основні положення;<br> терміни та поняття, класифікації;<br> методи, методики та засоби визначення складу та властивостей<br>вод;<br> вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу<br>інформації та прогнозування кількісних і якісних показників стану<br>вод;<br> вимоги щодо раціонального використання та охорони вод у<br>галузевих стандартах та технічних умовах на процеси, продукцію і<br>послуги;<br> метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;<br> інші нормативи із стандартизації в цій галузі.<br> Нормативні документи із стандартизації в галузі використання<br>і охорони вод та відтворення водних ресурсів розробляються та<br>затверджуються в порядку, що встановлюється законодавством.<br> <br> <a name="S35"></a>Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та<br> відтворення водних ресурсів<br> <br> У галузі використання і охорони вод та відтворення водних<br>ресурсів встановлюються такі нормативи:<br> 1) нормативи екологічної безпеки водокористування;<br> 2) екологічний норматив якості води водних об'єктів;<br> 3) нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих<br>речовин;<br> 4) галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що<br>скидаються у водні об'єкти;<br> 5) технологічні нормативи використання води.<br> Законодавством України можуть бути встановлені й інші<br>нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення<br>водних ресурсів.<br> <br> <a name="S36"></a>Стаття 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування<br> <br> Для оцінки можливостей використання води з водних об'єктів<br>для потреб населення та галузей економіки встановлюються<br>нормативи, які забезпечують безпечні умови водокористування, а<br>саме:<br> гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах,<br>вода яких використовується для задоволення питних,<br>господарсько-побутових та інших потреб населення;<br> гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах,<br>вода яких використовується для потреб рибного господарства;<br> допустимі концентрації радіоактивних речовин у водних<br>об'єктах, вода яких використовується для задоволення питних,<br>господарсько-побутових та інших потреб населення.<br> У разі необхідності для вод водних об'єктів, які<br>використовуються для лікувальних, курортних, оздоровчих,<br>рекреаційних та інших цілей, можуть встановлюватись більш суворі<br>нормативи екологічної безпеки водокористування.<br> Нормативи екологічної безпеки водокористування розробляються<br>і затверджуються:<br> спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади<br>з питань охорони здоров'я та Національною комісією з радіаційного<br>захисту населення України - для водних об'єктів, вода яких<br>використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та<br>інших потреб населення;<br> спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади<br>з питань рибного господарства - для водних об'єктів, вода яких<br>використовується для потреб рибного господарства.<br> Нормативи екологічної безпеки водокористування вводяться в<br>дію за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом<br>виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.<br> <br> <a name="S37"></a>Стаття 37. Екологічний норматив якості води водних об'єктів<br> <br> Для оцінки екологічного благополуччя водних об'єктів та<br>визначення комплексу водоохоронних заходів встановлюється<br>екологічний норматив якості води, який містить науково<br>обгрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та<br>показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні,<br>радіаційні). При цьому ступінь забрудненості водних об'єктів<br>визначається відповідними категоріями якості води.<br> Екологічний норматив та категорії якості води водних об'єктів<br>розробляються і затвер