МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 291-IV ( 291-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.32 - набирає чинності з 01.01.2003 року N 348-IV ( 348-15 ) від 24.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст.51 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 1495-IV ( 1495-15 ) від 17.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.276 N 1766-IV ( 1766-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.77 N 1970-IV ( 1970-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.9 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2596-IV ( 2596-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.348 N 3151-IV ( 3151-15 ) від 30.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.93 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 - зміни діють у 2006 році N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.130 N 3397-IV ( 3397-15 ) від 07.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.195 N 359-V ( 359-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.28 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 - зміни діють у 2007 році N 548-V ( 548-16 ) від 09.01.2007, ВВР, 2007, N 12, ст.105 ) ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року ) ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1349-VI ( 1349-17 ) від 19.05.2009 ) ( Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) ( Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 ) ( Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 ) Митний кодекс України визначає засади організації таздійснення митної справи в Україні, регулює економічні,організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльностімитної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захистуекономічних інтересів України, створення сприятливих умов длярозвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктівпідприємницької діяльності та громадян, а також забезпеченнядодержання законодавства України з питань митної справи. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ Стаття 1. Визначення основних термінів і понять У цьому Кодексі наведені нижче терміни і поняття вживаються утакому значенні: 1) валютні цінності: валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів,казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають вобігу та є законним платіжним засобом на території України, атакож вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, алепідлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законнимплатіжним засобом на території відповідної іноземної держави, атакож вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, алепідлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу; платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви,чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові табанківські документи), виражені у валюті України, в іноземнійвалюті або банківських металах; банківські метали - золото, срібло, платина, металиплатинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповіднодо світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікатякості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів; 2) ввезення товарів і транспортних засобів на митну територіюУкраїни, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митноїтериторії України - сукупність дій, пов'язаних із переміщеннямтоварів і транспортних засобів через митний кордон України увідповідному напрямку; 3) вільний обіг - розпорядження без митного контролю товарамиі предметами, пропущеними через митний кордон України; ( Пункт 3статті 1 в редакції Закону N 3151-IV ( 3151-15 ) від 30.11.2005 ) 4) громадяни - фізичні особи: громадяни України, іноземці,особи без громадянства; 5) декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснюєдекларування товарів і транспортних засобів, що переміщуютьсячерез митний кордон України; 6) декларація митної вартості - заява особи митному органу завстановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, якіпереміщуються через митний кордон України чи по відношенню до якихзмінюється митний режим; 7) експрес-перевізник - транспортна аботранспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинногозаконодавства України, що здійснює прискорене перевезенняміжнародних вантажів та має всесвітню мережу з системоюцентральних та регіональних сортувальних станцій, комп'ютернумережу відстеження проходження таких вантажів протягом усього часудоставки від відправника до одержувача; 8) зона митного контролю - місце, визначене митними органамив пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцяхмитної території України, в межах якого митні органи здійснюютьмитні процедури; 9) зона спрощеного митного контролю - частина зони митногоконтролю з належним технічним та інформаційним обладнанням дляздійснення контролю у спрощеному порядку; 10) контрафактні товари - товари, що містять об'єкти праваінтелектуальної власності, ввезення яких на митну територіюУкраїни або вивезення з цієї території призводить до порушенняправ власника, що захищаються відповідно до чинного законодавстваУкраїни та міжнародних договорів України, укладених вустановленому законом порядку; 10-1) комерційні умови - сукупність умов, за якихздійснюється комерційна операція (умови поставки товарів заправилами "Інкотермс", переходу ризиків, здійснення оплати товару,вплив на вартість різних чинників, таких як кількість одиницьтовару в партії товару, репутація на ринку, партнерство,сезонність тощо); ( Статтю 1 доповнено пунктом 10-1 згідно ізЗаконом N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005 ) 11) культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовноїкультури, що мають художнє, історичне, етнографічне та науковезначення і підлягають збереженню, відтворенню та охоронівідповідно до законодавства України; 12) митна декларація - письмова заява встановленої форми, якаподається митному органу і містить відомості щодо товарів ітранспортних засобів, які переміщуються через митний кордонУкраїни, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення; 13) митне забезпечення - одноразові номернізапірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні міткита інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органамидля відображення та закріплення результатів митного контролю тамитного оформлення; 14) митне оформлення - виконання митним органом дій(процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митногоконтролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються черезмитний кордон України, і мають юридичне значення для подальшоговикористання цих товарів і транспортних засобів; 15) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюютьсямитними органами в межах своєї компетенції з метою забезпеченнядодержання норм цього Кодексу, законів та іншихнормативно-правових актів з питань митної справи, міжнароднихдоговорів України, укладених в установленому законом порядку; 16) митний режим - сукупність норм, встановлених законамиУкраїни з питань митної справи, що залежно від заявленої метипереміщення товарів і транспортних засобів через митний кордонУкраїни визначають порядок такого переміщення та обсяг митнихпроцедур, які при цьому здійснюються; 17) митні органи - спеціально уповноважені органи виконавчоївлади в галузі митної справи, на які відповідно до цього Кодексута інших законів України покладено безпосереднє здійснення митноїсправи; 18) митні правила - встановлений законодавством Українипорядок переміщення товарів і транспортних засобів через митнийкордон України; 19) митні процедури - операції, пов'язані із здійсненняммитного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобівчерез митний кордон України, митного оформлення цих товарів ітранспортних засобів, а також із справлянням передбачених закономподатків і зборів; 20) нерезиденти - громадяни, які мають постійне місцепроживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасовоперебувають на території України; юридичні особи, суб'єктипідприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи(філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межамиУкраїни, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно дозаконодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи таінші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осібта інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташованіна території України дипломатичні представництва, консульськіустанови, торговельні та інші офіційні представництва іноземнихдержав, міжнародні організації та їх філії, що мають дипломатичніпривілеї та імунітет, а також представництва інших іноземнихорганізацій і фірм, які не здійснюють підприємницьку діяльністьвідповідно до законодавства України; 21) особи - юридичні та фізичні особи; 22) перевізник - особа, зареєстрована як суб'єктпідприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, звикористанням належних їй або найманих нею транспортних засобівпереміщує товари через митний кордон України або здійснюєперевезення товарів, що перебувають під митним контролем, міжмитними органами на території України; 23) переміщення товарів через митний кордон України увантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордонУкраїни при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також іншихоперацій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територіюУкраїни, вивезенням товарів за межі митної території України абопереміщенням їх митною територією України транзитом. Припереміщенні товарів через митний кордон України у вантажнихвідправленнях оформляється вантажна митна декларація; 24) переміщення товарів через митний кордон України уміжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів черезмитний кордон України в упакованих та оформлених відповідно довимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користуванняпослугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішкахз позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленняхприскореної пошти з позначкою "EMS", які приймаються допересилання за межі України, доставляються в Україну абопереміщуються територією України транзитом підприємствамипоштового зв'язку; 25) переміщення товарів через митний кордон України уміжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів та іншихпредметів, належним чином упакованих, що перевозятьсяекспрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставкиодержувачу у визначений термін; 26) переміщення товарів через митний кордон України унесупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордонУкраїни товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадянабо уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів; 27) переміщення товарів через митний кордон України у ручнійпоклажі - переміщення через митний кордон України товарів, щоналежать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах)транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноваженіними особи, без оформлення багажних документів; 28) переміщення товарів через митний кордон України усупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон Українитоварів, що належать громадянам, у багажних відділенняхтранспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноваженіними особи, з оформленням багажних документів; 29) підприємство - будь-яка юридична особа, а такожгромадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створенняюридичної особи; 30) посадові особи підприємств - керівники та інші працівникипідприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно аботимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язківвідповідають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом,законами та іншими нормативно-правовими актами України, а такожміжнародними договорами України з питань митної справи, укладенимив установленому законом порядку; 31) посадові особи представництв іноземних держав таміжнародних організацій - акредитовані в Україні: главидипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу,посадові особи консульських установ, представники іноземних державпри міжнародних організаціях, посадові особи міжнароднихорганізацій; 32) право інтелектуальної власності, суб'єкти права таоб'єкти права інтелектуальної власності - розуміються у значенні,визначеному законами з питань інтелектуальної власності; 33) предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби таокремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордонУкраїни; 34) представництво іноземної фірми - акредитована вустановленому законодавством порядку в Україні особа, яка напідставі відповідних належним чином оформлених повноваженьпредставляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента; 35) пропуск товарів і транспортних засобів через митнийкордон України - дозвіл митного органу на переміщення товарів ітранспортних засобів через митний кордон України з урахуваннямзаявленої мети такого переміщення після проведення митнихпроцедур; 36) резиденти - громадяни, які мають постійне місцепроживання на території України, у тому числі ті, що тимчасовоперебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницькоїдіяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії,представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльністьвідповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на їїтериторії; дипломатичні представництва, консульські установи,торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном,які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії іпредставництва підприємств-резидентів за кордоном, що нездійснюють підприємницької діяльності; 37) спеціально виготовлене сховище (тайник) - сховище,виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митнийкордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метоюконструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалисярозбиранню, монтажу тощо; 38) судно каботажного плавання - судно, яке без заходу допортів інших держав здійснює каботажні перевезення між портамиУкраїни, а також судно флоту рибного господарства, яке здійснюєрибогосподарську діяльність у межах Азово-Чорноморського басейну; 39) товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютніцінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші видиенергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортнихзасобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів ітоварів через митний кордон України; 40) транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного,водного, залізничного, автомобільного транспорту, щовикористовується виключно для перевезення пасажирів і товарівчерез митний кордон України; 41) уповноважена особа - особа, яка на підставі договору абоналежно оформленого доручення, виданого власником товарів ітранспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані зпред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органамдля митного контролю та митного оформлення при переміщенні їхчерез митний кордон України, або іншим чином розпоряджатисязазначеними товарами і транспортними засобами. Стаття 2. Митна політика Митна політика - це система принципів та напрямів діяльностідержави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів табезпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходіврегулювання зовнішньої торгівлі. Стаття 3. Митна справа Порядок переміщення через митний кордон України товарів ітранспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленнямта справлянням податків і зборів, процедури митного контролю таоформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил,спрямовані на реалізацію митної політики України, становлять митнусправу. Митна справа є складовою зовнішньополітичної ізовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Українадодержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікаціїта кодування товарів, єдиної форми декларування експорту таімпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм істандартів. Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборівта умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режимина території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзитяких через територію України забороняється, визначаються виключнозаконами України та цим Кодексом. Кабінет Міністрів України організовує та забезпечуєздійснення митної справи відповідно до цього Кодексу та іншихзаконів України, а також міжнародних договорів, укладених вустановленому законом порядку, координує діяльність спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузімитної справи, інших органів виконавчої влади при вирішенніпитань, що стосуються митної справи. Безпосереднє керівництво митною справою покладається наспеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади вгалузі митної справи. Стаття 4. Принципи митного регулювання Митне регулювання здійснюється на основі принципів: 1) виключної юрисдикції України на її митній території; 2) виключної компетенції митних органів України щодоздійснення митної справи; 3) законності; 4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобівчерез митний кордон України; 5) системності; 6) ефективності; 7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичнихта юридичних осіб; 8) гласності та прозорості. Стаття 5. Митна територія України Територія України, зайнята сушею, територіальне море,внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови,установки і споруди, що створюються у виключній морськійекономічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикціяУкраїни, становлять єдину митну територію України. Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні,вважаються такими, що знаходяться поза межами митної територіїУкраїни, крім випадків, визначених законами України. Стаття 6. Митний кордон України Межі митної території України є митним кордоном України.Митний кордон України збігається з державним кордоном України, завинятком меж території спеціальних митних зон. Межі територіїспеціальних митних зон становлять митний кордон України. Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи Законодавство України з питань митної справи складається зКонституції України ( 254к/96-ВР ), цього Кодексу, законів Українита інших нормативно-правових актів з питань митної справи, виданихна основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу тазаконів України. Якщо міжнародним договором України, укладеним в установленомузаконом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбаченіцим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору. Стаття 8. Прапор та розпізнавальний знак митної служби України Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації,морські та річкові судна, які перебувають у їх розпорядженні,мають свій прапор. Автотранспортні засоби і повітряні судна, щоперебувають у розпорядженні митних органів, спеціалізованих митнихустанов та організацій, мають розпізнавальний знак. Стаття 9. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи Закони України з питань митної справи набирають чинностічерез десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше непередбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційногоопублікування. Інші нормативно-правові акти з питань митної справи набираютьчинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщоінше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційногоопублікування. У разі якщо такі нормативно-правові акти не будутьофіційно опубліковані, вони не набирають чинності. Офіційним опублікуванням закону та іншогонормативно-правового акта з питань митної справи вважається йогоопублікування в одному з періодичних видань, визначенихзаконодавством України як офіційні. Датою офіційного опублікуваннянормативно-правового акта вважається дата виходу в світвідповідного номера того офіційного видання, в якому зазначенийакт було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях. Строки набрання чинності законами та іншиминормативно-правовими актами з питань митної справи, визначеніднями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офіційногоопублікування закону або іншого нормативно-правового акта, ізакінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку. Якщо строк набрання чинності законом або іншимнормативно-правовим актом з питань митної справи визначеновказівкою на день його офіційного опублікування, цей закон або актвважається чинним з 24 години зазначеного дня. Якщо строк набрання чинності законом або іншимнормативно-правовим актом з питань митної справи визначеновказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з0 годин зазначеної дати. Стаття 10. Особливості дії законодавства з питань митної справи у часі При здійсненні митного контролю та митного оформлення товаріві транспортних засобів, що переміщуються через митний кордонУкраїни, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні надень прийняття митної декларації митним органом України. У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливістьпроведення митних процедур без подання декларації, застосовуєтьсязаконодавство, чинне на день здійснення таких процедур. Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність запорушення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотнусилу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до виданняцих законів. Закони, які встановлюють або посилюютьвідповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають. Провадження у справах про порушення митних правил ведеться напідставі законодавства, що діє під час розгляду справи проправопорушення. Глава 2 СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Стаття 11. Здійснення митної справи Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митніоргани України. Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконуютьтакі основні завдання: 1) виконання та контроль за додержанням законодавства Україниз питань митної справи; 2) захист економічних інтересів України; 3) забезпечення виконання зобов'язань, передбаченихміжнародними договорами України з питань митної справи, укладенихв установленому законом порядку; 4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасниківзовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб; 5) застосування відповідно до закону заходів тарифного танетарифного регулювання при переміщенні товарів через митнийкордон України; 6) здійснення митного контролю та митного оформлення товаріві транспортних засобів, що переміщуються через митний кордонУкраїни, вдосконалення форм і методів їх здійснення; 7) контроль за дотриманням правил переміщення валютнихцінностей через митний кордон України; 8) здійснення спільно з іншими уповноваженими органамидержавної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товаріві додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державнихінтересів на зовнішньому ринку; 9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу тапасажиропотоку через митний кордон України; 10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; 11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митноїсправи; 12) ведення митної статистики; 13) ведення Української класифікації товарівзовнішньоекономічної діяльності; 14) здійснення верифікації (встановлення достовірності)сертифікатів походження товарів з України. Органи державної влади, Президент України в межах своїхповноважень, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) тазаконами України, здійснюють керівництво митною справою таконтроль за діяльністю митних органів України. Стаття 12. Митна служба України Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, якаскладається з митних органів та спеціалізованих митних установ іорганізацій. Митними органами є спеціально уповноважений центральний органвиконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці,митниці. Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади вгалузі митної справи утворюється, реорганізовується таліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністраУкраїни. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади вгалузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльністьмитних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодовиконання законодавства України з питань митної справи, в межахсвоїх повноважень видає накази, організує та контролює їхвиконання. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади вгалузі митної справи є юридичною особою і здійснює свою діяльністьвідповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Кодексу,законів України та інших нормативно-правових актів. Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчоївлади в галузі митної справи підпорядковані регіональні митниці,митниці, спеціалізовані митні установи та організації. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади вгалузі митної справи очолює керівник, який призначається на посадута звільняється з посади Президентом України в порядку,встановленому Конституцією України ( 254к/96-ВР ). Стаття 14. Регіональна митниця Регіональна митниця є митним органом, який на територіїзакріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснюємитну справу та забезпечує комплексний контроль за додержаннямзаконодавства України з питань митної справи, керівництво ікоординацію діяльності підпорядкованих йому митниць таспеціалізованих митних установ і організацій. Регіональна митниця є юридичною особою і здійснює своюдіяльність відповідно до законодавства України та положення, якезатверджується наказом спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади в галузі митної справи. Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митницьздійснюються спеціально уповноваженим центральним органомвиконавчої влади в галузі митної справи. Керівник регіональної митниці призначається на посаду тазвільняється з посади керівником спеціально уповноваженогоцентрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Стаття 15. Митниця Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечуєвиконання законодавства України з питань митної справи, справлянняподатків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митнуслужбу України. Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльністьвідповідно до законодавства України та положення, якезатверджується наказом спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади в галузі митної справи. Митниця підпорядковується регіональній митниці та спеціальноуповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузімитної справи або спеціально уповноваженому центральному органувиконавчої влади в галузі митної справи безпосередньо. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюютьсяспеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади вгалузі митної справи. Митниця діє в межах території, що визначається спеціальноуповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митноїсправи. У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордонУкраїни та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягомзовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости направах структурного підрозділу митниці. Керівник митниці призначається на посаду та звільняється зпосади керівником спеціально уповноваженого центрального органувиконавчої влади в галузі митної справи. Стаття 16. Митний пост Для забезпечення виконання регіональними митницями тамитницями завдань, визначених цим Кодексом та іншими законамиУкраїни, можуть створюватися митні пости. Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці,митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформленнятоварів і транспортних засобів, що переміщуються через митнийкордон України. Митні пости створюються в міру необхідності у населенихпунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських тарічкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльностірегіональної митниці, митниці. Типове положення про митний пост затверджується наказомспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади вгалузі митної справи. Створення, реорганізація та ліквідація митних постівздійснюються спеціально уповноваженим центральним органомвиконавчої влади в галузі митної справи за поданням відповідноїрегіональної митниці, митниці. Керівник митного постапризначається на посаду і звільняється з посади керівникомспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади вгалузі митної справи. Стаття 17. Спеціалізовані митні установи та організації У межах бюджетних коштів, передбачених для утримання митноїслужби України, виключно для забезпечення виконання завдань,покладених на митні органи, відповідно до цього Кодексу та законівУкраїни в митній службі України можуть створюватисяексплуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічніспеціалізовані установи та освітні організації. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митнихустанов та організацій здійснюються спеціально уповноваженимцентральним органом виконавчої влади в галузі митної справи вмежах повноважень, визначених цим Кодексом та законами України. Стаття 18. Митні лабораторії У митній службі України створюються Центральна митналабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митнілабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць,митниць. Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичнекерівництво митними лабораторіями. Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надаєтьсяправо на здійснення експертної діяльності в межах питань,віднесених до компетенції митної служби. Створення, реорганізація та ліквідація Центральної митноїлабораторії і митних лабораторій здійснюються спеціальноуповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митноїсправи. Положення про Центральну митну лабораторію та положення промитні лабораторії затверджуються наказами спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузімитної справи. Стаття 19. Митна варта Митна варта - спеціальні підрозділи митних органів,призначені для боротьби з порушеннями митних правил, охоронитериторій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охоронита супроводження товарів і транспортних засобів, забезпеченняохорони зон митного контролю. Стаття 20. Організація митної варти Митна варта діє на основі цього Кодексу та положення, якезатверджується спеціально уповноваженим центральним органомвиконавчої влади в галузі митної справи. Керівництво підрозділами митної варти здійснює керівникспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади вгалузі митної справи, а в регіональних митницях і митницях -відповідно керівники цих митних органів. Особовий склад митної варти може забезпечуватися зброєю таспеціальними засобами, транспортом, радіо- і телефонним зв'язком,а також спорядженням відповідно до цього Кодексу, законів Українита інших нормативно-правових актів. Стаття 21. Завдання митної варти Завданнями митної варти є: 1) здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розкриттям,припиненням, профілактикою порушень митних правил, запобіганнямтаким порушенням; 2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів таінших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю відбудь-яких протиправних посягань; 3) фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб,а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, відпротиправних дій; 4) локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій узоні діяльності митних органів; 5) участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій,стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльностімитних органів. Стаття 22. Права митної варти Для здійснення визначених у статті 21 цього Кодексу завданьпідрозділи митної варти мають право: 1) розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якимиділянками місцевості і водного простору в межах митної територіїУкраїни, а в межах контрольованого прикордонного району - запогодженням з відповідними органами охорони державного кордонуУкраїни; 2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексомпорядку огляд товарів, транспортних засобів і громадян, якіперетинають митний кордон України у пунктах пропуску; 3) проводити за рішенням керівника спеціально уповноваженогоцентрального органу виконавчої влади в галузі митної справи абойого заступника, керівника регіональної митниці (митниці) або йогозаступника у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переоглядоформлених митними органами транспортних засобів і товарів, у томучислі тих, що переміщуються транзитом через територію України; 4) супроводжувати та охороняти товари, які перебувають підмитним контролем, у тому числі ті, що переміщуються черезтериторію України транзитом; 5) запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставинпорушення митних правил. У невідкладних випадках з'ясуванняобставин і первинне документування такого порушення можутьздійснюватися в інших придатних для цього місцях. Стаття 23. Розміщення підрозділів митної варти Підрозділи митної варти розміщуються, як правило, в місцяхрозташування регіональних митниць і митниць. За рішенням керівника спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади в галузі митної справи особовий склад,транспорт, озброєння та спеціальні засоби підрозділів митної вартиу разі оперативної необхідності можуть бути тимчасово переміщені вінші регіони України поза місцем основного розміщення. Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій Майно митних органів, спеціалізованих митних установ таорганізацій є державною власністю. Управління цим майном здійснюєКабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвитокінфраструктури митної служби України здійснюються за рахунокДержавного бюджету України. Стаття 25. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі длястворення зон митного контролю, надаються митним органам,спеціалізованим митним установам та організаціям у постійнекористування відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).Попереднє відшкодування власникам земель їх вартості та збитків,відшкодування землекористувачам збитків, завданих вилученнямземель, здійснюється відповідно до закону. У разі якщо митне оформлення товарів і транспортних засобівздійснюється митними органами безпосередньо на територіях або вприміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно відформи власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митниморганам у тимчасове користування відповідні службові та побутовіприміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку надоговірних засадах. Глава 3 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, А ТАКОЖ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ Стаття 26. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх посадових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації таїх посадові особи при виконанні покладених на них завданьвзаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевогосамоврядування, а також з підприємствами та громадянами в порядку,встановленому законодавством. У відносинах з митними органами інтереси підприємств тагромадян можуть представляти митні брокери та інші особи напідставі відповідного договору, укладеного з підприємством, абонотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданоїгромадянином. У разі виявлення під час здійснення митних процедурпрацівниками митних органів ознак злочинів керівник митного органучи особа, яка його заміщує, повідомляє про це відповідніправоохоронні органи або органи охорони державного кордонуУкраїни. Органи охорони державного кордону України та правоохоронніоргани повідомляють митним органам про виявлені порушення митнихправил або контрабанду. Стаття 27. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України Товари, що переміщуються через митний кордон України, кріммитного контролю можуть підлягати санітарно-епідеміологічному,ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічномуконтролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митніоргани взаємодіють з органами державної влади, що здійснюютьзазначені види контролю, в порядку, встановленому законодавствомУкраїни. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митнийкордон України, завершується тільки після здійснення встановленихзаконодавством України необхідних для цього товару видів контролю,зазначених у частині першій цієї статті. Стаття 28. Взаємодія митних органів з органами виконавчої влади та Національним банком України Митні органи взаємодіють з органами виконавчої влади в межахповноважень, встановлених цим Кодексом та законами України. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади вгалузі митної справи подає Міністерству фінансів України звіт пронадходження до Державного бюджету України коштів від податків ізборів, справляння яких згідно із законодавством покладено намитні органи. Митні органи інформують Національний банк України тавідповідні фінансові органи України про перерахування ними коштівдо Державного бюджету України. Розмежування повноважень і функціональних обов'язків міжмитними та іншими органами виконавчої влади України щодосправляння податків, зборів та інших обов'язкових платежіввстановлюється Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Кодексомта іншими законами України. Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями Місцеві державні адміністрації та органи місцевогосамоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованихмитних установ та організацій і взаємодіють з ними в межахповноважень, встановлених законами. Глава 4 ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України Митні органи зобов'язані інформувати заінтересованих осіб промитні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортнихзасобів через митний кордон України. Стаття 31. Інформація щодо нормативно-правових актів та судових рішень з питань митної справи Інформація про нормативно-правові акти з питань митної справи(назва акта, його основні положення, інформація про опублікування)безоплатно надається митними органами заінтересованим особам на їхзапит. Судові рішення стосовно митної справи загального характеру,що набрали законної сили, підлягають офіційному опублікуванню упорядку, встановленому законом України. Стислі довідки щодо основних положень актів законодавстваУкраїни з питань митної справи розміщуються для загальногоознайомлення в місцях розташування митних органів.( Стаття 31 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від22.12.2005 ) Стаття 32. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної справи Митні органи, спеціалізовані митні установи та організаціїможуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платнійоснові, консультації з питань митної справи, а також текстиопублікованих нормативно-правових актів із зазначених питань. Порядок надання текстів нормативно-правових актів таконсультацій з питань митної справи визначається законодавствомУкраїни та цим Кодексом. Види консультацій, в тому числі платних,що можуть надаватися митними органами, а також розміри плати за їхнадання встановлюються Кабінетом Міністрів України. Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію За недостовірність наданої інформації з питань митної справипосадові особи митних органів, спеціалізованих митних установ таорганізацій несуть відповідальність, передбачену законом. Глава 5 МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ Стаття 34. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питаньмитної справи. У митній справі Україна додержується загальновизнаних уміжнародній практиці систем класифікації та кодування товарів,митних режимів, митної статистики, інших загальноприйнятих усвітових митних відносинах норм і стандартів, а також забезпечуєвиконання міжнародних договорів України з питань митної справи,укладених в установленому законом порядку. Стаття 35. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади в галузі митної справи спрямовується ікоординується Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Проведення переговорів та консультативної роботи, пов'язаноїз підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод зпитань митної справи, може здійснюватися спеціально уповноваженимцентральним органом виконавчої влади в галузі митної справи задорученням Президента України, Кабінету Міністрів України в обсязінаданих відповідно до закону повноважень. Стаття 36. Зв'язки спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи з міжнародними митними організаціями Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади вгалузі митної справи представляє Україну у Всесвітній митнійорганізації, інших міжнародних митних організаціях. Міжнародне співробітництво в галузі митної справиздійснюється спеціально уповноваженим центральним органомвиконавчої влади в галузі митної справи за погодженням зМіністерством закордонних справ України. Стаття 37. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи Відповідно до міжнародних договорів, укладених вустановленому законом порядку, митними органами України спільно змитними органами суміжних держав може здійснюватися: 1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоніУкраїни; 2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску намитному кордоні України; 3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митногооформлення та взаємне визнання документів, що використовуютьсямитними органами для здійснення митних процедур; 4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання,виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил; 5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходівз питань, що відповідно до цього Кодексу та інших актівзаконодавства України належать до компетенції митних органів. Стаття 38. Підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав З метою вирішення невідкладних питань щодо пропуску товарів ітранспортних засобів, виявлення та припинення контрабанди іпорушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку впунктах пропуску через митний кордон України керівникурегіональної митниці, керівнику митниці та їх заступникамнадається право проведення робочих зустрічей з представникамимитного органу суміжної іноземної держави. Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митного органуабо його заступник інформує керівника відповідного органу охоронидержавного кордону України. Порядок проведення таких зустрічей визначається положенням,затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбаченоміжнародним договором України, укладеним в установленому закономпорядку. Стаття 39. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями Взаємодія митних органів України з митними та іншимиуповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнароднимиорганізаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах проконтрабанду та порушення митних правил, здійснюється митнимиорганами України в порядку, передбаченому міжнародними договорамиУкраїни, укладеними в установленому законом порядку. Розділ II МИТНИЙ КОНТРОЛЬ Глава 6 ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ Стаття 40. Здійснення митного контролю Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби,що переміщуються через митний кордон України. Митний контроль передбачає проведення митними органамимінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержаннязаконодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедурта порядок їх застосування визначаються відповідно до цьогоКодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнароднихдоговорів України, укладених в установленому законом порядку. Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників упунктах пропуску через державний кордон України здійснюєтьсяцілодобово відповідно до типових технологічних схем пропуску черездержавний кордон України автомобільних, водних, залізничних таповітряних транспортних засобів перевізників ( 1989-2003-п ), щозатверджуються Кабінетом Міністрів України. Стаття 41. Форми митного контролю Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особамимитних органів шляхом: 1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такогоконтролю; 2) митного огляду (огляду та переогляду товарів ітранспортних засобів, особистого огляду громадян); 3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуютьсячерез митний кордон України; 4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; 5) перевірки системи звітності та обліку товарів, щопереміщуються через митний кордон України, а також своєчасності,достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів,які відповідно до законів справляються при переміщенні товарівчерез митний кордон України; 6) огляду територій та приміщень складів тимчасовогозберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон,магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться абоможуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягаютьмитному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якоюпокладено на митні органи законом; 7) використання інших форм, передбачених цим Кодексом таіншими законами України з питань митної справи. Порядок здійснення митного контролю ( 1989-2003-п )визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цьогоКодексу. Стаття 42. Вибірковість митного контролю Під час проведення митного контролю митні органи самостійновизначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпеченнядодержання законодавства України з питань митної справи таміжнародних договорів України, укладених в установленому закономпорядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи. Стаття 43. Тривалість перебування під митним контролем Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролемз моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митнимрежимом. У разі ввезення на митну територію України товарів ітранспортних засобів митний контроль розпочинається з моментуперетинання ними митного кордону України. У разі вивезення за межі митної території України митнийконтроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів ітранспортних засобів для митного оформлення та їх декларування вустановленому цим Кодексом порядку. Тривалість перебування товарів і транспортних засобів підмитним контролем на території зони митного контролю у пунктіпропуску на митному кордоні України встановлюється відповідно дотехнологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів ітранспортних засобів. Митний контроль закінчується: у разі ввезення на митну територію України - після здійсненняу повному обсязі митного оформлення товарів і транспортнихзасобів, що переміщуються через митний кордон України; у разі вивезення за межі митної території України - післяздійснення у повному обсязі митного оформлення товарів ітранспортних засобів та перетинання ними митного кордону України,за винятком митних режимів, які передбачають перебування підмитним контролем протягом усього часу дії митного режиму. Стаття 44. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом зїх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вонипереміщуються через митний кордон, а також документи на ці товариі транспортні засоби пред'являються для контролю митним органам унезмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України тав інших місцях митної території України, встановлених митнимиорганами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізнішеніж через три години після прибуття зазначених товарів ітранспортних засобів у пункт пропуску або таке місце. Встановлений у частині першій цієї статті строк, як виняток,може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених КабінетомМіністрів України. Стаття 45. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю Особи, які переміщують товари і транспортні засоби черезмитний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якоюцим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подаватимитним органам документи та відомості, необхідні для здійсненнямитного контролю. Перелік документів та відомостей, необхідних для здійсненнямитного контролю ( 80-2006-п ), порядок їх подання визначаютьсяКабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу. Правоохоронні органи України, фінансові установи, податковіта інші контролюючі органи України відповідно до законодавстваУкраїни на запити митних органів або за власною ініціативоюінформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні дляздійснення митного контролю. Стаття 46. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю Посадові особи митних органів з метою здійснення митногоконтролю мають право в межах наданої їм цим Кодексом та іншимизаконами України компетенції безперешкодного доступу на територіючи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від формивласності та підпорядкування, де знаходяться або можутьзнаходитися товари, що підлягають митному контролю. Стаття 47. Спільний митний контроль на митному кордоні України На підставі міжнародних договорів України, укладених вустановленому законом порядку, на митному кордоні України можездійснюватися спільний митний контроль разом з митними органамисуміжних держав. Глава 7 ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ Стаття 48. Місця розташування зон митного контролю З метою забезпечення здійснення митними органами митногоконтролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуютьсячерез митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних звиявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушеньмитних правил, у пунктах пропуску на митному кордоні України, вмежах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морськихі річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, натериторіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в іншихмісцях, визначених митними органами, створюються зони митногоконтролю. Стаття 49. Порядок створення зон митного контролю Порядок створення зон митного контролю, режим їхфункціонування відповідно до цього Кодексу визначаються КабінетомМіністрів України. Зони митного контролю в межах пунктів пропуску черездержавний кордон України створюються спеціально уповноваженимцентральним органом виконавчої влади в галузі митної справи запогодженням із спеціально уповноваженим центральним органомвиконавчої влади у справах охорони державного кордону України тацентральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. Стаття 50. Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю У зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропускуна митному кордоні України, споруди та об'єкти інфраструктури, щоналежать іншим органам, уповноваженим здійснювати види контролю,зазначені у статті 27 цього Кодексу, розміщуються з дозволуспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади вгалузі митної справи, спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади у справах охорони державного кордонуУкраїни та центрального органу виконавчої влади в галузітранспорту. Порядок надання таких дозволів визначається КабінетомМіністрів України. Стаття 51. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності і правопорядку у зоні митного контролю Режим зони митного контролю - це встановлені законодавствомУкраїни з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодоперебування товарів, транспортних засобів та громадян, умовирозташування будівель та споруд, а також проведення господарськихробіт у зоні митного контролю. Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів,що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму,законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається навідповідні митні органи. Стаття 52. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів і громадян через зону митного контролю Проведення господарських робіт у зоні митного контролю,переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зонитоварів, транспортних засобів і громадян, у тому числі посадовихосіб органів державної влади, які не перетинають митний кордонУкраїни, допускається тільки з дозволу керівника або заступникакерівника відповідного митного органу за погодженням зПрикордонними військами України і під контролем посадових осібцього органу, крім випадків, передбачених законами України. Глава 8 ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ Стаття 53. Права митних органів щодо здійснення митного контролю Митні органи у межах своїх повноважень, визначених цимКодексом, мають право застосовувати примусові заходи до порушниківрежиму зони митного контролю. Митні органи мають право у примусовому порядку зупиняти іповертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян,які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю намитну територію України, а також морські та річкові судна, які бездозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межімитної території України і не перебувають у територіальних водахінших держав. Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосуваннявстановлюються цим Кодексом та іншими законами України. Стаття 54. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю Документи, необхідні для здійснення митного контролю,подаються митному органові при: 1) перетинанні товарами і транспортними засобами митногокордону України; 2) декларуванні товарів і транспортних засобів; 3) повідомленні митного органу про намір здійснитипереміщення товарів і транспортних засобів через митний кордонУкраїни; 4) здійсненні митними органами інших контрольних функційвідповідно до цього Кодексу. Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів З метою перевірки законності переміщення через митний кордонУкраїни товарів і транспортних засобів митний орган має право напроведення огляду цих товарів і транспортних засобів. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійсненоза рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо єпідстави вважати, що зазначені товари і транспортні засобипереміщуються через митний кордон України з порушенням норм цьогоКодексу та інших законів України з питань митної справи. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобівздійснюються тільки в присутності особи, яка їх переміщує черезмитний кордон України