Зміна N 2 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення"


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,<br> АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Затверджено<br> Наказ Держбуду<br> 04.10.1999 N 239<br> <br> ЗМІНА N 2 ДБН А.31-3-94<br> "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом<br> об'єктів. Основні положення"<br> ( <A HREF="130578">v0048243-94</A> )<br> (Введено в дію з 01.01.2000)<br> <br> З назви розділу 3 вилучити слова в дужках: "(Вимоги розділу<br>рекомендовані)".<br> Пункт 3.1 викласти в новій редакції:<br> "Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом<br>об'єктів, які не є державною власністю, встановлюється Радою<br>міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та<br>Севастопольською міськими державними адміністраціями за<br>погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та<br>житлової політики України.<br> Ці об'єкти приймаються в експлуатацію за рішенням державних<br>технічних комісій".<br> Пункт 3.2 викласти у новій редакції:<br> "Державні технічні комісії призначаються районними, районними<br>міста Києва, Севастопольською міською державними адміністраціями<br>та виконавчими органами міст обласного підпорядкування.<br> Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше,<br>як за 7 днів після отримання заяви забудовника (замовника) про<br>закінчення будівництва та готовність об'єкту до прийняття в<br>експлуатацію (додаток 3)".<br> Пункт 3.3 викласти у новій редакції:<br> "До складу державних технічних комісій включаються<br>представники забудовника (замовника), проектувальника, підрядника<br>(при здійсненні будівництва підрядним способом), місцевої<br>інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів<br>державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного<br>пожежного нагляду, виконавчого органу відповідних місцевих Рад, а<br>на підконтрольних об'єктах Державної екологічної інспекції,<br>Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з енергозбереження<br>додатково включаються представники цих органів".<br> Пункти 3.4 та 3.5 виключити.<br> Пункт 3.7 викласти у новій редакції:<br> "Термін роботи державної технічної комісії визначається<br>органом, що її призначив, але він не повинен перевищувати 10 днів.<br> Протягом цього часу члени комісії повинні ознайомитись з<br>проектною документацією, перевірити відповідність збудованого<br>(реконструйованого, капітально відремонтованого) об'єкта проекту<br>та технічним умовам на проектування і підписати акт про прийняття<br>закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію. Члени комісії не<br>вправі ставити додаткові вимоги, крім передбачених виданими<br>технічними умовами на проектування. У випадку відмови окремих<br>членів комісії у підписанні акта, вони зобов'язані надати письмово<br>голові комісії та органу, який вони представляють, мотивовані<br>заперечення.<br> Розгляд акту державної технічної комісії, прийняття рішення<br>за результатами розгляду заперечень окремих членів комісії та<br>остаточне підписання акту здійснюється у 7-денний термін. Після<br>цього терміну заперечення окремих членів комісії не<br>розглядаються".<br> Пункт 3.8 викласти у новій редакції:<br> "Рішення про прийняття об'єктів в експлуатацію можуть<br>прийматися державними технічними комісіями тільки по тих об'єктах,<br>які закінчені будівництвом в обсязі, передбаченому проектом, та<br>підготовлені до експлуатації".<br> У пункті 3.9 слова: "готовність до" вилучити.<br> У пункті 3.11 слова: "рішенням про готовність до введення в<br>експлуатацію об'єкта" вилучити.<br> Доповнити текст Норм новим розділом 4 такого змісту:<br> "4. ЗАКРИТТЯ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ<br> Після введення в експлуатацію закінчених будівництвом<br>об'єктів, на які є затверджені окремі проекти зі зведеними<br>кошторисними розрахунками до них, мають бути закриті зведені<br>кошторисні розрахунки і проведені усі розрахунки за<br>будівельно-монтажні роботи, виконання яких передбачено<br>затвердженим проектом, у тому числі ті, які були перенесені згідно<br>з 1.11.<br> Конкретні дати закриття зведених кошторисних розрахунків<br>обумовлюються термінами виконання зазначених робіт, які<br>визначаються державною приймальною комісією, а по об'єктах, які не<br>є державною власністю, - державною технічною комісією".<br> Додаток 4 викласти у новій редакції (додається*).<br> <br>---------------<br> * (Додаток 4 не наводиться)<br> <br>