З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 27, ст.218 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 4005-XII ( 4005-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.219 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49
N 331/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, N 31, ст.199
N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст.34
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 2788-III ( 2788-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.52
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.190
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 )


( У тексті Закону слова "державної виконавчої влади" замінено
словами "виконавчої влади", слова "місцевого і регіонального
самоврядування" і "місцевого та регіонального самоврядування"
замінено словами "місцевого самоврядування", слова
"санітарно-гігієнічна" (крім абзацу дев'ятого статті 33),
"продукти харчування" та "Міністерство охорони здоров'я
України" у всіх відмінках замінено відповідно словами
"санітарно-епідеміологічна", "харчові продукти" та
"центральний орган виконавчої влади в галузі охорони
здоров'я" у відповідних відмінках, слова "Міністерства
оборони України", "Міністерства внутрішніх справ України",
"Міністерством економіки України", "Міністерством фінансів
України", "Державного комітету у справах охорони державного
кордону України", "Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації" замінено
відповідно словами "центрального органу виконавчої влади з
питань оборони", "центрального органу виконавчої влади з
питань внутрішніх справ", "центральним органом виконавчої
влади в галузі економіки", "центральним органом виконавчої
влади з питань фінансів", "центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону", "центральним
органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології
та сертифікації" згідно із Законом
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )


Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає
відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств,
установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації
державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення
державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів і понять
У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому
значенні:
санітарне та епідемічне благополуччя населення - це стан
здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, при якому
показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для даної
території, умови проживання сприятливі для населення, а параметри
факторів середовища життєдіяльності знаходяться в межах,
визначених санітарними нормами;
середовище життєдіяльності людини (далі - середовище
життєдіяльності) - сукупність об'єктів, явищ і факторів
навколишнього середовища (природного і штучно створеного), що
безпосередньо оточують людину і визначають умови її проживання,
харчування, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо;
фактори середовища життєдіяльності - будь-які біологічні
(вірусні, пріонні, бактеріальні, паразитарні, генетично
модифіковані організми, продукти біотехнології тощо), хімічні
(органічні і неорганічні, природні та синтетичні), фізичні (шум,
вібрація, ультразвук, інфразвук, теплове, іонізуюче, неіонізуюче
та інші види випромінювання), соціальні (харчування,
водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку, навчання,
виховання тощо) та інші фактори, що впливають або можуть впливати
на здоров'я людини чи на здоров'я майбутніх поколінь;
шкідливий вплив на здоров'я людини - вплив факторів
середовища життєдіяльності, що створює загрозу здоров'ю, життю або
працездатності людини чи здоров'ю майбутніх поколінь;
безпечні умови для людини - стан середовища життєдіяльності,
при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на
людину;
сприятливі умови життєдіяльності людини - стан середовища
життєдіяльності, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив
його факторів на здоров'я людини і є можливості для забезпечення
нормальних і відновлення порушених функцій організму;
санітарно-епідемічна ситуація - стан середовища
життєдіяльності та обумовлений ним стан здоров'я населення на
певній території в конкретно визначений час;
санітарно-епідеміологічний норматив (гігієнічний норматив,
епідеміологічний показник, протиепідемічний норматив) -
встановлене дослідженнями припустиме максимальне або мінімальне
кількісне та (або) якісне значення показника, що характеризує
фактор середовища життєдіяльності за медичними критеріями
(параметрами) його безпечності для здоров'я людини та здоров'я
майбутніх поколінь, а також стан здоров'я населення за критеріями
захворюваності, розповсюджуваності хвороб, фізичного розвитку,
імунітету тощо;
державні санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та
санітарно-протиепідемічні правила і норми,
санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила
і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні
санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти (далі -
санітарні норми) - обов'язкові для виконання нормативно-правові
акти центрального органу виконавчої влади в галузі охорони
здоров'я, що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища
життєдіяльності та окремих його факторів, недотримання яких
створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь, а
також загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення;
вимоги безпеки для здоров'я і життя людини - розроблені на
основі медичної науки критерії, показники, гранично допустимі
межі, санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, норми,
регламенти тощо (медичні вимоги щодо безпеки для здоров'я і життя
людини), розроблення, обгрунтування, контроль і нагляд за якими
відноситься виключно до медичної професійної компетенції;
небезпечний фактор - будь-який хімічний, фізичний,
біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або
за певних умов може негативно впливати на здоров'я людини;
санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи (далі -
санітарні заходи) - комплекс організаційних, адміністративних,
інженерно-технічних, медичних, нормативних, екологічних,
ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або
зменшення шкідливого впливу на людину факторів середовища
життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних
хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх
ліквідацію;
державна санітарно-епідеміологічна експертиза - це вид
професійної діяльності органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному
вивченні об'єктів експертизи з метою виявлення можливих
небезпечних факторів у цих об'єктах, встановленні відповідності
об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, а у разі
відсутності відповідних санітарних норм - в обгрунтуванні медичних
вимог щодо безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини;
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи -
документ установленої форми, що засвідчує відповідність
(невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної
експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини,
затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і
є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи;
об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи -
будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти
будівництва, проекти нормативних документів, реалізація
(функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на
здоров'я людини, а також діючі об'єкти та чинні нормативні
документи у випадках, коли їх шкідливий вплив встановлено в
процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення
встановленого терміну дії висновку державної
санітарно-епідеміологічної експертизи;
санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі - гігієнічний
сертифікат) - разовий документ суворої звітності, виданий
органами, установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для
здоров'я та життя людини окремих видів товарів широкого вжитку
(харчових продуктів і напоїв, парфумерно-косметичних виробів,
товарів дитячого асортименту, виробів побутового призначення тощо)
на підставі результатів проведених санітарно-хімічних,
токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних, мікробіологічних
та інших досліджень;
масові неінфекційні захворювання (отруєння) - масові
захворювання, виникнення яких зумовлено впливом біологічних,
фізичних, хімічних чи соціальних факторів середовища
життєдіяльності, у тому числі об'єктів господарської та інших
видів діяльності, продукції, робіт, послуг.
( Стаття 1 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )
Стаття 2. Законодавство України про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення
Законодавство України про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення (санітарне законодавство)
базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з
Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ),
цього Закону, законів України "Про захист населення від
інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), "Про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз" ( 2586-14 ), "Про запобігання захворюванню на синдром
набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення",
інших нормативно-правових актів та санітарних норм" ( 1972-12 ).
( Стаття 2 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )
Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також
програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя,
інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення,
здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів
підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
( Частина друга статті 3 втратила чинність на підставі Закону
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99 - редакція набирає чинності
одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет
України на 2000 рік )

Р о з д і л II
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Стаття 4. Права громадян
Громадяни мають право на:
безпечні для здоров'я і життя харчові продукти, питну воду,
умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє
природне середовище;
участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі
проектів програм і планів забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань до
відповідних органів;
відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю внаслідок
порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами
санітарного законодавства;
достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я,
здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику
для здоров'я та їх ступінь.
Законодавством України громадянам можуть бути надані й інші
права щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Стаття 5. Обов'язки громадян
Громадяни зобов'язані:
піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне
виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;
брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних
заходів;
проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у
передбачених законодавством випадках;
виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного
санітарно-епідеміологічного нагляду;
виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Стаття 6. Права підприємств, установ і організацій
Підприємства, установи і організації мають право на:
одержання від органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, а також відповідних органів і закладів охорони
здоров'я інформації про стан здоров'я населення, санітарну та
епідемічну ситуацію, нормативно-правові акти з питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення та санітарні
норми; ( Абзац другий статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 )
відшкодування збитків, завданих їм внаслідок порушень
санітарного законодавства підприємствами, установами,
організаціями та громадянами.
Стаття 7. Обов'язки підприємств, установ і організацій
Підприємства, установи і організації зобов'язані:
за пропозиціями посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати
санітарні та протиепідемічні заходи;
у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати
лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки
використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для
здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх
діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової
продукції;
на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної
служби надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і
матеріалів, а також продукції, що випускається чи реалізується,
для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного
санітарно-епідеміологічного нагляду;
усувати за поданням відповідних посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання,
відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників
інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих
інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими
хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з
соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від
обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади в
галузі охорони здоров'я;
негайно інформувати органи, установи і заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і
ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та
епідемічному благополуччю;
відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і
громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслідок порушення
санітарного законодавства.
Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені
ними органи зобов'язані забезпечувати їх необхідними для розробки
та здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних)
заходів санітарними нормами. ( Частина друга статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )
Стаття 8. Захист прав громадян, підприємств, установ і
організацій
Рішення і дії посадових осіб органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, а також громадян, якими порушено права
підприємств, установ, організацій чи громадян з питань
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, можуть бути
оскаржені в порядку, встановленому законом.
( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3037-III
( 3037-14 ) від 07.02.2002 )


Р о з д і л III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВИМОГИ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО
ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ
( Назва розділу III в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )
Стаття 9. Гігієнічна регламентація і державна реєстрація
небезпечних факторів
Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний
фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у
середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з метою
обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом
встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров'я людини.
Гігієнічна регламентація небезпечних факторів забезпечується
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я
згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів
України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з
гігієнічної регламентації небезпечних факторів, визначається
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я за
погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
стандартизації, метрології та сертифікації.
Державна реєстрація передбачає створення та ведення єдиного
Державного реєстру небезпечних факторів, в якому наводяться назви
небезпечних хімічних речовин та біологічних чинників, дані про їх
призначення, властивості, методи індикації, біологічну дію,
ступінь небезпеки для здоров'я людини, характер поведінки у
навколишньому середовищі, виробництво, гігієнічні регламенти
застосування тощо. Державна реєстрація небезпечного фактора може
бути здійснена лише за наявності встановлених для нього
гігієнічних регламентів.
Використання в народному господарстві та побуті будь-якого
небезпечного фактора хімічної та біологічної природи допускається
лише за наявності сертифіката, що засвідчує його державну
реєстрацію.
Державна реєстрація небезпечних факторів здійснюється в
порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза полягає у
комплексному вивченні документів (проектів, технологічних
регламентів, інвестиційних програм тощо), а також діючих об'єктів
та пов'язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам
санітарних норм.
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза передбачає:
визначення безпеки господарської та іншої діяльності, умов
праці, навчання, виховання, побуту, що прямо чи побічно негативно
впливають або можуть вплинути на здоров'я населення;
встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам
санітарних норм;
оцінку повноти та обгрунтованості санітарних і
протиепідемічних (профілактичних) заходів; ( Абзац четвертий
частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
оцінку можливого негативного впливу небезпечних факторів,
пов'язаних з діяльністю об'єктів експертизи, визначення ступеня
створюваного ними ризику для здоров'я населення.
Стаття 11. Об'єкти державної санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають:
проекти міждержавних, національних, регіональних, місцевих і
галузевих програм соціально-економічного розвитку;
інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку,
встановлених законодавством;
схеми, передпроектна документація, що стосується районного
планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;
проектна документація на відведення земельних ділянок,
техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти
будівництва, розширення, реконструкції об'єктів будь-якого
призначення;
проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної
документації, що стосується здоров'я та середовища життєдіяльності
людини;
продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні
фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди
здоров'ю людей;
документація на розроблювані техніку, технології,
устаткування, інструменти тощо;
діючі об'єкти, у тому числі військового та оборонного
призначення.
Стаття 12. Проведення державної санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться
установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби, а в особливо складних випадках - комісіями, що утворюються
головним державним санітарним лікарем. ( Частина перша статті 12
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )
До проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
можуть залучатися за їх згодою фахівці наукових,
проектно-конструкторських, інших установ та організацій незалежно
від їх підпорядкування, представники громадськості, експерти
міжнародних організацій.
Рішення про необхідність і періодичність проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів приймається
відповідними посадовими особами державної
санітарно-епідеміологічної служби.
Перелік установ, організацій, лабораторій, що можуть
залучатися до проведення державної санітарно-епідеміологічної
експертизи, встановлюється головним державним санітарним лікарем
України.
Висновок щодо результатів державної
санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним
головним державним санітарним лікарем.
Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної
експертизи регулюється законодавством України.
Стаття 13. Вимоги до ліцензування видів діяльності,
пов'язаних з потенційною небезпекою для
здоров'я людей
Діяльність, пов'язана з потенційною небезпекою для здоров'я
людей, підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому
законодавством.
До таких видів діяльності належать: виробництво, переробка та
реалізація харчових продуктів та харчових добавок, медикаментів,
медичних імунобіологічних препаратів, предметів гігієни та
санітарії, косметично-парфюмерних виробів, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, товарів побутової хімії, комунально-побутове та
медичне обслуговування населення, виховання та навчання дітей і
підлітків, а також будь-які роботи з біологічними агентами та
хімічними речовинами, джерелами іонізуючих та неіонізуючих
випромінювань і радіоактивними речовинами.
При ліцензуванні видів діяльності, пов'язаних з потенційною
небезпекою для здоров'я людей, обов'язково повинні враховуватись
вимоги державної санітарно-епідеміологічної служби щодо
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Невиконання встановлених при наданні ліцензії вимог та умов
щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення тягне за собою скасування ліцензії.
Стаття 14. Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення у
державних стандартах та інших нормативно-технічних
документах
Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення є обов'язковими
у державних стандартах та інших нормативно-технічних документах на
вироби, сировину, технології, інші об'єкти середовища
життєдіяльності людини.
Проекти державних стандартів та інших нормативно-технічних
документів на всі види нової (модернізованої) продукції підлягають
обов'язковій державній санітарно-епідеміологічній експертизі.
Продукція, на яку в державних стандартах та в інших
нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров'я
і життя населення, підлягає обов'язковій сертифікації.
Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та
інших нормативно-технічних документах, відповідністю продукції
вимогам безпеки для здоров'я і життя населення здійснюють виключно
органи, установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби. ( Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
У разі, коли в державному стандарті відсутні необхідні
обов'язкові вимоги безпеки для здоров'я і життя людини або
зазначені вимоги не відповідають санітарним нормам, дія таких
державних стандартів призупиняється відповідно до закону головним
державним санітарним лікарем України і вони підлягають скасуванню
у встановленому законом порядку. ( Статтю 14 доповнено частиною
п'ятою згідно із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Головний державний санітарний лікар України погоджує методи
контролю і випробувань продукції щодо її безпеки для здоров'я і
життя населення, інструкції (правила) використання продукції
підвищеної небезпеки.
Перелік установ, організацій та закладів, яким надається
право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки
для здоров'я і життя населення, визначається центральним органом
виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та
сертифікації за погодженням з головним державним санітарним
лікарем України.
Стаття 15. Вимоги до проектування, будівництва, розробки,
виготовлення і використання нових засобів
виробництва та технологій
Підприємства, установи, організації та громадяни при
розробленні і використанні нових технологій, проектуванні,
розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному
переобладнанні підприємств, виробничих об'єктів і споруд
будь-якого призначення, плануванні та забудові населених пунктів,
курортів, проектуванні і будівництві каналізаційних, очисних,
гідротехнічних споруд, інших об'єктів зобов'язані дотримувати
вимог санітарного законодавства.
Планування і забудова населених пунктів, курортів повинна
передусім передбачати створення найбільш сприятливих умов для
життя, а також для збереження і зміцнення здоров'я громадян.
Надання земельних ділянок під будівництво, затвердження норм
проектування, проектної та нормативно-технічної документації на
будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і
реконструйованих об'єктів виробничого, соціально-культурного та
іншого призначення, розробка, виготовлення і використання нових
машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, нових
технологій здійснюється за погодженням з державною
санітарно-епідеміологічною службою.
Стаття 16. Умови ввезення продукції з-за кордону, її
реалізації та використання
Підприємства, установи, організації та громадяни можуть
ввозити з-за кордону сировину, продукцію (вироби, обладнання,
технологічні лінії тощо) і реалізовувати чи використовувати їх в
Україні лише за наявності даних щодо безпеки для здоров'я
населення.
Перелік та зміст цих даних встановлюється головним державним
санітарним лікарем України.
У разі відсутності зазначених даних ввезення, реалізація та
використання продукції закордонного виробництва дозволяється лише
після отримання позитивного висновку державної
санітарно-епідеміологічної експертизи.
До товарів, продукції, сировини, що імпортуються в Україну,
застосовуються вимоги щодо їх безпеки для здоров'я і життя людини,
а також до процедур контролю, експертиз, надання дозволів,
встановлення санітарно-епідеміологічних нормативів, регламентів
аналогічно тим вимогам, що застосовуються до відповідних товарів,
продукції, сировини, які вироблені в Україні. ( Статтю 16
доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3037-III
( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 17. Вимоги до продовольчої сировини і харчових
продуктів, умов їх транспортування, зберігання
та реалізації
Продовольча сировина, харчові продукти, а також матеріали,
обладнання і вироби, що використовуються при їх виготовленні,
зберіганні, транспортуванні та реалізації, повинні відповідати
вимогам санітарних норм і підлягають обов'язковій сертифікації.
Підприємства, установи, організації та громадяни, які
виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують харчові
продукти і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх
безпеку для здоров'я і життя населення, відповідність вимогам
санітарних норм.
Розробка і виробництво нових видів харчових продуктів,
впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та
обробки, а також матеріалів, що контактують з продовольчою
сировиною чи харчовими продуктами під час виготовлення,
зберігання, транспортування та реалізації, дозволяються головним
державним санітарним лікарем на підставі позитивного висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Стаття 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і
місць водокористування
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов'язані
забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою,
кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних
норм і державного стандарту. Виробничий контроль за якістю питної
води в процесі її добування, обробки та у розподільних мережах
здійснюють підприємства водопостачання.
Вода відкритих водойм, що використовується для
господарсько-питного водопостачання, купання, спортивних занять,
організованого відпочинку, з лікувальною метою, а також вода
водойм у межах населених пунктів повинна відповідати санітарним
нормам.
Підприємства, установи, організації, що використовують
водойми (у тому числі моря) для скидання стічних, дренажних,
поливних та інших забруднених вод, повинні забезпечити якість води
у місцях водокористування відповідно до вимог санітарних норм.
Для водопроводів господарсько-питного водопостачання, їх
джерел встановлюються зони санітарної охорони із спеціальним
режимом. Порядок встановлення і режим цих зон визначаються
законодавством України.
Стаття 19. Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в
населених пунктах, повітря у виробничих та
інших приміщеннях
Атмосферне повітря в населених пунктах, на територіях
підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, повітря у
виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового
перебування людей повинно відповідати санітарним нормам.
Підприємства, установи, організації та громадяни при
здійсненні своєї діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів
щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного
повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах,
рекреаційних зонах, а також повітря у жилих та виробничих
приміщеннях, у навчальних, лікувально-профілактичних та інших
закладах, інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей.
Стаття 20. Умови виховання та навчання
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, власники і адміністрація
навчально-виховних закладів та громадяни, які організують або
здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов'язані забезпечити
для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм,
здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я,
гігієнічне виховання відповідних груп населення та вивчення ними
основ гігієни.
Режими навчання та виховання, навчально-трудове навантаження
дітей і підлітків підлягають обов'язковому погодженню з
відповідними органами та установами державної
санітарно-епідеміологічної служби.
Стаття 21. Гігієнічне навчання і виховання громадян
Гігієнічне виховання є одним з головних завдань виховних
установ та навчальних закладів. Курс гігієнічного навчання -
обов'язкова складова частина загальноосвітньої та професійної
підготовки, підвищення кваліфікації кадрів.
Гігієнічні знання є обов'язковими кваліфікаційними вимогами
для працівників, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, а
також для тих, хто зазнає у виробництві, сфері послуг, інших
галузях ризику дії небезпечних факторів.
Органи та заклади охорони здоров'я, медичні працівники, а
також працівники освіти і культури зобов'язані пропагувати серед
населення гігієнічні навички, здоровий спосіб життя.
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації зобов'язані брати участь і
створювати умови для гігієнічного навчання і виховання громадян,
пропаганди здорового способу життя.
Стаття 22. Вимоги до жилих та виробничих приміщень,
територій, засобів виробництва і технологій
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності
жилі, виробничі, побутові та інші приміщення відповідно до вимог
санітарних норм.
У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших
приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів,
використання технологій їх власник зобов'язаний створити безпечні
і здорові умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам
санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на запобігання
захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього
середовища.
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності
земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарних норм.
Стаття 23. Забезпечення радіаційної безпеки
Підприємства, установи, організації, що виробляють,
зберігають, транспортують, використовують радіоактивні речовини та
джерела іонізуючих випромінювань, здійснюють їх захоронення,
знищення чи утилізацію, зобов'язані дотримувати норм радіаційної
безпеки, відповідних санітарних правил, а також норм, установлених
іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної
безпеки.
Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами
іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби та інших спеціально
уповноважених органів.
Випадки порушень норм радіаційної безпеки, санітарних правил
роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих
випромінювань, а також радіаційні аварії підлягають обов'язковому
розслідуванню за участю посадових осіб, які здійснюють державний
санітарно-епідеміологічний нагляд.
Стаття 24. Захист населення від шкідливого впливу
неіонізуючих випромінювань та інших
фізичних факторів
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
здійснювати заходи щодо захисту населення від шкідливого впливу
неіонізуючих випромінювань, шуму, вібрації та інших фізичних
факторів.
Використання джерел, що генерують зазначені фактори у
виробництві, побуті та з іншою метою, допускається за умови
дотримання санітарних норм.
Стаття 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин
і матеріалів, біологічних засобів
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та громадяни у разі
застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів
біотехнології зобов'язані дотримувати санітарних норм.
Виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються
за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших
спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Частина друга статті
25 в редакції Закону N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 )
Зазначені вимоги поширюються також на транзитне
транспортування через територію України хімічних, біологічних,
радіоактивних, інших небезпечних для здоров'я видів сировини,
корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти і
нафтопродуктів, природного газу тощо) будь-якими видами транспорту
та продуктопроводами.
Стаття 26. Обов'язкові медичні огляди
Обов'язкові медичні огляди організуються і здійснюються у
встановленому законодавством порядку.
Працівники підприємств харчової промисловості, громадського
харчування і торгівлі, водопровідних споруд,
лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних
закладів, об'єктів комунально-побутового обслуговування, інших
підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність
яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити
поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а
також працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із
шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити
обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні
медичні огляди. Обов'язкові щорічні медичні огляди проходять також
особи віком до 21 року.
Позачергові медичні огляди осіб, зазначених у частині першій
цієї статті, можуть проводитися на вимогу головного державного
санітарного лікаря, а також на прохання працівника, якщо він
пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці.
Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені
ними органи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
за організацію і своєчасність проходження працівниками
обов'язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності
необхідного медичного висновку.
Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений
термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи
відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної
відповідальності.
Стаття 27. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на
туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в
Україні є обов'язковими.
Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання
поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі
категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або
виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від
щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються.
Групи населення та категорії працівників, які підлягають
профілактичним щепленням, у тому числі обов'язковим, а також
порядок і терміни їх проведення визначаються центральним органом
виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
Контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що
застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і
міжнародних стандартів та забезпечення ними закладів охорони
здоров'я здійснює центральний орган виконавчої влади в галузі
охорони здоров'я згідно з положенням, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 28. Госпіталізація та лікування інфекційних хворих і
носіїв збудників інфекційних хвороб
Особи, які хворіють особливо небезпечними та небезпечними
інфекційними хворобами або є носіями збудників цих хвороб,
відсторонюються від роботи та іншої діяльності, якщо вона може
призвести до поширення цих хвороб. Вони підлягають медичному
нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою допомоги з
коштів соціального страхування в порядку, що встановлюється
законодавством. Такі особи визнаються тимчасово чи постійно
непридатними за станом здоров'я до професійної або іншої
діяльності, внаслідок якої може створюватися підвищена небезпека
для оточуючих у зв'язку з особливостями виробництва або
виконуваної роботи.
Особи, хворі на особливо небезпечні інфекційні хвороби, в
разі відмови від госпіталізації підлягають примусовому
стаціонарному лікуванню, а носії збудників зазначених хвороб та
особи, які мали контакт з такими хворими, обов'язковому медичному
нагляду і карантину у встановленому порядку.
Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних
захворювань, умови визнання особи хворою на інфекційну хворобу або
носієм збудника інфекційної хвороби, протиепідемічні і карантинні
правила встановлюються в порядку, визначеному законодавством.
( Частина третя статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 29. Санітарна охорона території України від
занесення інфекційних хвороб
В'їзд на територію України іноземних громадян та громадян
України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де
зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за
наявності документів, передбачених міжнародними угодами і
санітарним законодавством України.
З метою запобігання занесенню в Україну особливо небезпечних
(у тому числі карантинних) і небезпечних для людей інфекційних
хвороб у прикордонних контрольних пунктах у порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України, створюються і
функціонують спеціальні санітарно-карантинні підрозділи.
Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним
інфекційним хворобам, масовим неінфекційним
захворюванням (отруєнням) та радіаційним
ураженням
Для оперативного контролю і координації діяльності органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян
щодо запобігання і ліквідації особливо небезпечних, небезпечних
інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та
радіаційних уражень людей при Кабінеті Міністрів України може
утворюватися Державна надзвичайна протиепідемічна комісія.
Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті
Міністрів України очолює віце-прем'єр-міністр України відповідно
до повноважень.
Склад Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при
Кабінеті Міністрів України затверджується у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Головний державний санітарний лікар України та його
заступники входять до складу Державної надзвичайної
протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України за посадою
відповідно як заступник голови та члени комісії.
Державні надзвичайні протиепідемічні комісії можуть
утворюватися також в Автономній Республіці Крим, областях, містах
і районах.
Положення про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію
при Кабінеті Міністрів України та типові положення про державні
надзвичайні протиепідемічні комісії при Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських,
районних адміністраціях затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення
особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових
неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень населення
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за
поданням відповідних головних державних санітарних лікарів у межах
своїх повноважень можуть запроваджувати у встановленому законом
порядку на відповідних територіях чи об'єктах особливі умови та
режими праці, навчання, пересування і перевезення, спрямовані на
запобігання та ліквідацію цих захворювань та уражень.
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати
своєчасне проведення масових профілактичних щеплень,
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних
санітарних і протиепідемічних заходів.
У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних
і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь) або радіаційних уражень відповідними
головними державними санітарними лікарями на окремих територіях
можуть запроваджуватися позачергові профілактичні щеплення, інші
санітарні заходи відповідно до закону.
( Стаття 30 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )

Р о з д і л IV
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
( Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )
Стаття 31. Система державної санітарно-епідеміологічної
служби України
Систему державної санітарно-епідеміологічної служби України
становлять:
центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я;
установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби центрального органу в галузі охорони здоров'я;
відповідні установи, заклади, частини і підрозділи
центральних органів виконавчої влади в галузі оборони, в галузі
внутрішніх справ, у справах охорони державного кордону, з питань
виконання покарань, Державного лікувально-оздоровчого управління,
Служби безпеки України;
державні наукові установи санітарно-епідеміологічного
профілю.
Посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної
служби України є головні державні санітарні лікарі та їх
заступники, інші працівники державної санітарно-епідеміологічної
служби України, уповноважені здійснювати державний
санітарно-епідеміологічний нагляд згідно з цим Законом.
Центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення є центральний
орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
На установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби центрального органу виконавчої влади в галузі охорони
здоров'я покладаються функції відповідних
адміністративно-територіальних, транспортних та об'єктових органів
державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
На установи, заклади і підрозділи державної
санітарно-епідеміологічної служби інших державних органів,
зазначених у частині першій цієї статті, покладаються функції
органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду на
підпорядкованих їм територіях, об'єктах, у частинах і підрозділах.
Установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби центрального органу виконавчої влади в галузі охорони
здоров'я є юридичними особами. Їх мережа, організаційна структура
встановлюються головним державним санітарним лікарем України.
Мережа та організаційна структура установ, закладів, частин і
підрозділів державної санітарно-епідеміологічної служби інших
державних органів, зазначених у частині першій цієї статті,
встановлюються головними державними санітарними лікарями
відповідних державних органів за погодженням з головним державним
санітарним лікарем України.
Створення та ліквідація установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби центрального органу виконавчої
влади в галузі охорони здоров'я здійснюються рішенням його
керівника в установленому законодавством порядку за поданням
головного державного санітарного лікаря України, а установ,
закладів, частин і підрозділів державної
санітарно-епідеміологічної служби інших державних органів - їх
керівниками за погодженням з головним державним санітарним лікарем
України.
Установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби здійснюють свою діяльність на підставі положення про
державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні та положення
про державну санітарно-епідеміологічну службу України, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також положень про
державну санітарно-епідеміологічну службу інших державних органів,
зазначених у частині першій цієї статті, що затверджуються
керівником відповідного державного органу за погодженням з
головним державним санітарним лікарем України.
( Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000, в редакції Закону N 3037-III
( 3037-14 ) від 07.02.2002 )


Стаття 32. Управління державною санітарно-епідеміологічною
службою України
Державну санітарно-епідеміологічну службу України очолює
головний державний санітарний лікар України, яким за посадою є
перший заступник керівника центрального органу виконавчої влади в
галузі охорони здоров'я. Призначення на посаду і звільнення з
посади головного державного санітарного лікаря України
здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Головний державний санітарний лікар України з питань
державного санітарно-епідеміологічного нагляду підзвітний
безпосередньо Кабінету Міністрів України.
Головний державний санітарний лікар України має першого
заступника та заступників. Перший заступник та заступники
головного державного санітарного лікаря України призначаються на
посади і звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за
поданням головного державного санітарного лікаря України за
погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади в
галузі охорони здоров'я.
Головний державний санітарний лікар України в межах своїх
повноважень видає накази з питань діяльності державної
санітарно-епідеміологічної служби України, обов'язкові для
виконання усіма юридичними та фізичними особами постанови,
розпорядження, висновки, приписи тощо щодо дотримання вимог
санітарного законодавства, проведення санітарних заходів, вносить
пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування, іншим державним органам щодо
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в
Україні.
Головний державний санітарний лікар України представляє
державну санітарно-епідеміологічну службу в центральних і місцевих
органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших
державних органах, у тому числі в суді, господарському суді.
Для розгляду і вирішення найважливіших питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення та діяльності
державної санітарно-епідеміологічної служби утворюється колегія
державної санітарно-епідеміологічної служби України. Колегію
очолює головний державний санітарний лікар України. Положення про
колегію державної санітарно-епідеміологічної служби України та її
персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України за
поданням головного державного санітарного лікаря України. Колегії
державної санітарно-епідеміологічної служби утворюються також в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на водному, залізничному та повітряному транспорті. Колегії
очолюють відповідні головні державні санітарні лікарі. Положення
про ці колегії та їх персональний склад затверджує головний
державний санітарний лікар України. На засіданнях колегій
державної санітарно-епідеміологічної служби можуть заслуховуватися
повідомлення і пояснення керівників органів виконавчої влади,
інших державних органів, у тому числі органів нагляду та контролю,
підприємств, установ і організацій, їх об'єднань, інших посадових
осіб з приводу виконання ними вимог санітарного законодавства.
Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою
Автономної Республіки Крим здійснює головний державний санітарний
лікар Автономної Республіки Крим, який призначається на посаду та
звільняється з посади наказом головного державного санітарного
лікаря України.
Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою
області, міст Києва і Севастополя здійснює головний державний
санітарний лікар відповідної адміністративної території, який
призначається на посаду та звільняється з посади наказом головного
державного санітарного лікаря України.
Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою на
водному, залізничному, повітряному транспорті здійснюється
головним державним санітарним лікарем відповідного виду
транспорту, який призначається на посаду і звільняється з посади
наказом головного державного санітарного лікаря України.
Заступники головних державних санітарних лікарів відповідного
виду транспорту в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом головного державного санітарного лікаря України.
Державну санітарно-епідеміологічну службу в районі, місті,
районі в місті очолює головний державний санітарний лікар
відповідної адміністративної території, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом відповідно головного
державного санітарного лікаря Автономної Республіки Крим, області,
міст Києва і Севастополя за погодженням з головним державним
санітарним лікарем України.
Організація державної санітарно-епідеміологічної служби на
водному, залізничному, повітряному транспорті забезпечується за
лінійним принципом. Керівництво державною
санітарно-епідеміологічною службою на лінійних підрозділах та
об'єктах транспорту здійснюють головні державні санітарні лікарі,
які призначаються на