- 22 -

Д о д а т о к 2

о б о в ' я з к о в и й

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОІ ВИТРАТИ ВОДИ ДЛЯ

НАПУВАННЯ ТВАРИН З АВТОНАПУВАЛОК

Розрахункові витрати води для напування тварин з автонапува-

лок Р, л/с, слід визначати за формулою

Р = РіП (1)

де Рі - інтенсивність напування тварин, л/с, що приймається

згідно з табл. 1.

Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------

| | |

| Вид та статевовікова група тварин | Інтенсивність |

| | напування тварин |

| | з автонапувалок, |

| | л/с |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Велика рогата худоба: | |

| | |

| а) корови молочного та м'ясного | |

| напрямку | 0,1 |

| | |

| б) бугаї та нетелі | 0,07 |

| | |

| в) молодняк великої рогатої худоби | 0,06 |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Свині: | |

| а) свиноматки підсисні з приплодом | 0,04 |

| | |

| а) свиноматки холості та поросні, | |

| кнури, свині на відгодівлі та | |

| ремонтний молодняк | 0,03 |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Коні: | |

| | |

| а) дорослі | 0,1 |

| | |

| б) молодняк | 0,06 |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Вівці: | |

| | |

| а) дорослі | 0,025 |

| | |

| б) молодняк | 0,015 |

|-----------------------------------------------------------------|

|5. Звірі та кролі: | |

| | |

| а) лисиці та песці | 0,005 |

| | |

| б) норки, соболі та кролики | 0,003 |

-------------------------------------------------------------------

Примітка. При напуванні тварин з водяних корит та напувалок

іншого типу ( за винятком автонапувалок ) розрахункові

витрати води слід визначати згідно з таблицею 2.

П - кількість одночасно діючих автонапувалок на розрахунковій

ділянці мережі, що приймається по табл. 2 в залежності від

кількості автонапувалок По, що встановлюється на цій ділянці

мережі, а також вирогідність їх дії В, що визначається

згідно з формулою

- 23 -

КгС

В = Р доби --------- , (2)

86400Рі

де Р доби - витрати води на напування однієї тварини, л/добу,

що приймається згідно з нормами технологічного проекту-

вання; Кг - коефііцієнт годинної нерівномірності, що

приймається за нормами технологічного проектування;

С - кількість тварин, що припадає на одну автонапувалку,

яка встановлена на розрахунковій ділянці мережі.

Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------

| Пов | П | Пов | П | Пов | П |

|-----------------------------------------------------------------|

| 0,015 | 1 | 8,9 | 19; 48,5 | 70 | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 0,15 | 2 | 9,6 | 20 | 53 | 75 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 0,39 | 3 | 11 | 22 | 57 | 80 |

-------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 2

-------------------------------------------------------------------

| Пов | П | Пов | П | Пов | П |

|-----------------------------------------------------------------|

| 0,7 | 4 | 12,4 | 24 | 61 | 85 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1,08 | 5 | 13,8 | 26 | 66 | 90 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1,47 | 6 | 15,2 | 28 | 70 | 95 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1,9 | 7 | 16,8 | 30 | 75 | 100 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 2,4 | 8 | 18,2 | 32 | 83 | 110 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 2,9 | 9 | 19,6 | 34 | 92 | 120 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 3,5 | 10 | 21 | 36 | 100 | 130 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 3,9 | 11 | 23 | 38 | 110 | 140 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 4,6 | 12 | 24,4 | 40 | 118 | 150 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 5,2 | 13 | 26 | 42 | 127 | 160 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 5,7 | 14 | 27,5 | 44 | 138 | 170 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 6,3 | 15 | 29 | 46 | 145 | 180 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 7 | 16 | 30,5 | 48 | 154 | 190 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 7,6 | 17 | 32,5 | 50 | 163 | 200 |

|-----------------------------------------------------------------|

| 8,2 | 18 | 36,5 | 55 | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 40,5 | 60 | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 44,5 | 65 | | | | |

-------------------------------------------------------------------

- 24 -

Д о д а т о к 3

О б о в ' я з к о в и й

ВИТРАТИ ВОДИ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ

І ВІДСОТОК ЇХ ОДНОЧАСНОЇ ДЇЇ

-------------------------------------------------------------------

| Прилад | Витрати води, | Відсоток одночасної |

| | л/сек | дії |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Протокова (жолобо-| | |

|ва) автонапувалка для| 0,06 | 100 |

|птиці | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Кран для наливання| | |

|водопійних корит та | | |

|напувалок іншого типу| 0,3 | 100-при одному крані |

|(за винятком автона- | | |

|пувалок) | | |

| | | 50-при двох кранах |

| | | і більше |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Кран для миття | | Згідно з технічною |

|підлоги. | 0,3 | частиною проекту |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Сітка для підми- | | |

|вання вимені | 0,07 | 100 |

-------------------------------------------------------------------

Примітка. Витрати води технологічним устаткуванням ( спеціаль-

ними мийками, охолоджувачами та ін. ) слід приймати згідно

з технологічною частиною проекта.

- 25 -

Д о д а т о к 4

д о в і д к о в и й

ЗАГАЛЬНІ УСЕРЕДНЕНІ ПИТОМІ ВИТРАТИ ВОДИ ДЛЯ

РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН

-------------------------------------------------------------------

| Види тварин | Витрати води на одну голову, |

| | л/добу |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Велика рогата худоба: | |

| | |

| а) корови молочного на- | 70-100 (в залежності від рівня |

| прямку | продуктивності) |

| | |

| б) корови м'ясного | 55 |

| напрямку | |

| | |

| в) бугаї-плідники | 45 |

| | |

| г) нетелі | 45 |

| | |

| д) молодняк 15-18 міс. | 35 |

| | |

| 12-15 " | 30 |

| | |

| 6-12 " | 24 |

| | |

| е) телята | 18 |

|-----------------------------------------------------------------|

|2.Свині: | |

| | |

| а) кнури-плідники | 25 |

| | |

| б) матки: поросні та | |

| холості | 25 |

| | |

| підсисні з поросятами | 60 |

| | |

| в) відлучені поросята | 5 |

| | |

| г) ремонтний молодняк | 15 |

| | |

| д) відгодівельне | |

| поголів'я | 15 |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Вівці: | |

| | |

| а) дорослі | 8 |

| | |

| б) молодняк | 4 |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Коні: | |

| | |

| а) жеребці-плідники | 70 |

| | |

| б) кобили з лошатами | 80 |

| | |

| в) кобили, коні, молодняк | |

| старший 1,5 років | 60 |

| | |

| г) молодняк до 1,5 років | 45 |

-------------------------------------------------------------------

- 26 -

Продовження додатку 4

-------------------------------------------------------------------

| Види тварин | Витрати води на одну голову, |

| | л/добу |

|-----------------------------------------------------------------|

|5. Звірі: | |

| | |

| а) норки | 6 |

| | |

| б) лисиці та песці | 14 |

| | |

| в) соболі | 6 |

| | |

| г) кролі | 3 |

-------------------------------------------------------------------

- 27 -

Д о д а т о к 5

р е к о м е н д о в а н и й

ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ

У ВИРОБНИЧИХ БУДІВЛЯХ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

-------------------------------------------------------------------

|Назва будівель і | | Особливість | Оптимальні |

| приміщень | Групи тварин | утримання | параметри |

| | | тварин | мікроклімату |

| | | |------------------|

| | | | о |Відносна |

| | | | С |вологість,|

| | | | | % |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Корівники, бу-|Корови,молод- |В стійлах, | 10-12 | 65-75 |

|дівлі для молод- |няк, бугаї, |боксах,комбі-| | |

|няка та худоби на|худоба на |боксах, гру- | | |

|відгодівлі, примі|відгодівлі |пових секціях| | |

|щення стаціонарів| | | | |

|та ізоляторів | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Корівники та |Корови та |Безприв'язне.| 3-5 | 65-80 |

|будівлі для мо- |молодняк |На глибокій | | |

|лодняка |молочного та |підстилці з | | |

| |м'ясного |вільним вихо-| | |

| |напрямків |дом тварин на| | |

| | |вигули | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Родильні від- | | | | |

|ділення на фермах| | | | |

|молочного напрям-| | | | |

|ку | | | | |

| | | | | |

|а) родильні від- |Корови |Прив'язне в | 15 | 65 |

|ділення |глибокотільні |денниках | | |

| |та новотільні | | | |

| | | | | |

|б) профілакторій |Телята до |В індивіду- | | |

| |20-денного |альних | 17 | 65 |

| |віку |клітках | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Приміщення для| | | | |

|корів м'ясних по-| | | 3-5 | 65-75 |

|рід перед отелен-|Корови та |Безприв'язне | | |

|ням (за 10 днів),|телята |на глибокій | | |

|під час отелення | |підстилці | | |

|та після отелення| | | | |

|з телятами до | | | | |

|20-денного віку | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|5. Приміщення для| | | 17-18 | 65-75 |

|санітарної оброб-|Корови, | - | | |

|ки худоби, доїль-|молодняк, | | | |

|ний зал, молочна,|телята | | | |

|пункт штучного | | | | |

|запліднення корів| | | | |

|та нетелів | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|6. Свинарники: | | | | |

| | | | | |

| а) для холостих |Свиноматки |В групових | 16 | 65-70 |

| та легкопоросних| | станках | | |

| маток | | | | |

-------------------------------------------------------------------

- 28 -

-------------------------------------------------------------------

|Назва будівель і | | Особливість | Оптимальні |

| приміщень | Групи тварин | утримання | параметри |

| | | тварин | мікроклімату |

| | | |------------------|

| | | | о |Відносна |

| | | | С |вологість,|

| | | | | % |

|-----------------------------------------------------------------|

| б) для відлучен-| | | | |

| ня поросят та |Молодняк | " | 20 | 65-70 |

| ремонтного молод| | | | |

| няка | | | | |

| | | | | |

| в) для відгоді- |Свині | " | 18 | 65-70 |

| вельного пого- |на відгодівлі | | | |

| лів'я | | | | |

| | | | | |

| г) для опоросів | |В індивіду- | | |

| та підсисних ма-|Свиноматки |альних * | 20 | 65 |

| ток з поросятами| |станках | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|7. Кошари: | | | | |

| | | | | |

| а) для утримання|Барани, |В групових | 6 | 65-75 |

| баранів та маток|вівцематки з |секціях | | |

| з ягнятами віком|ягнятами | | | |

| понад 20 днів | | | | |

| | | | | |

| б) для утримання|Вівцематки з | " | 12 | 65-75 |

| маток з ягнятами|ягнятами | | | |

| віком до 20 днів| | | | |

| | | | | |

| в) приміщення | | | | |

| для окоту | " | " | 16 | 65-75 |

| | | | | |

| г) манеж для | | | | |

| осіменіння | Барани | - | 18 | 70 |

| | | |------------------|

| д) для утримання| | | |

| маток без ягнят,| - |В групових | Не нормується |

| ремонтного молод| | секціях | |

| няка, | | | |

| відгодівельного | | | |

| поголів'я | | | |

| валухів | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|8. Конюшні: | | | | |

| | | | | |

| а) для утримання| | | | |

| кобил з лошатами|Кобили,жеребці|В денниках та| 6 | 75-80 |

| жеребців та мо- | молодняк | стійлах | | |

| лодняка різного | | | | |

| віку, манежі для| | | | |

| тренінгу коней | | | | |

| | | |------------------|

| б) для утримання| | | |

| робочих коней | - | - | Не нормується |

|-----------------------------------------------------------------|

|9. Пташники для | | | | |

|дорослої птиці: | | | | |

| | | | | |

| а) кури | - |Підлогове та | | |

| | |кліткове |16-18 | 60-70 |

| | |утримання | | |

-------------------------------------------------------------------

- 29 -

Продовження додатку 5

-------------------------------------------------------------------

|Назва будівель і | | Особливість | Оптимальні |

| приміщень | Групи тварин | утримання | параметри |

| | | тварин | мікроклімату |

| | | |------------------|

| | | | о |Відносна |

| | | | С |вологість,|

| | | | | % |

|-----------------------------------------------------------------|

| а) індики | - |Підлогове | 16 | 60-70 |

| | |утримання | | |

| | | | | |

| б) качки та | | | | |

| гуси | - | " | 14 | 70-80 |

|-----------------------------------------------------------------|

|10. Пташники для | | | | |

|утримання молод- | | | | |

|няка: | | | | |

| | | | | |

| а) кури, ремонт-| - |Підлогове | | |

| ний молодняк | |утримання | 24-28 | 60-70 |

| віком 1-4 тижні | | | | |

| | | | | |

| | |Під брудерами| 22-26 | 60-70 |

| | | | | |

| | |В клітках | 24-33 | 60-70 |

| | | | | |

|Те саме, віком | |Підлогове | | |

|5-9 тижнів | |утримання та | 16-18 | 60-70 |

| | |в клітках | | |

| | | | | |

|Те саме, віком | | | | |

|10-22 тижні | |Те саме | 16 | 60-70 |

| | | | | |

|б) курчата-брой- | |Підлогове | 26-28 | 65-70 |

|лери віком до 2 | - |утримання | | |