будівлі чи споруди, яка збереглася, заходи щодо найшвидшого понов

лення будівництва або експлуатації, необхідні заходи щодо організа-

ції спостереження за конструкціями, проведення їх ремонтів або змі-

ни режиму експлуатації, а також, при можливості, по попередженню

подібних аварій.

5. В разі необхідності даються рекомендації щодо організації

обстежень аналогічних об єктів тих, які будуютьcя чи знаходяться в

експлуатації) з метою попередження аварій та обвалень.

Голова комісії _________________

(підпис)

Члени комісії _________________

(підписи)

с.21 ДБН.В.1.2-1-95

Додаток 7

Рекомендований

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН АВАРІЇ

1. Технічні помилки і брак у роботі, допущені при вишукуван-

нях проектуванні, виготовленні будівельних матеріалів та конструк-

цій виконанні будівельно монтажних і пусконалагоджувальних робіт,

експлуатації та ремонтах (неправильна оцінка умов роботи конструк

цій та основ; недостатня міцність жорсткість або стійкість конст

рукцій та основ; неправильне урахування діючих навантажень; неп-

равильний вибір матеріалів; недостатні заходи щодо захисту констру-

кцій від її агресивного середовища; неправильний вибір заходів щодо

захисту від осідання основ, здимання грунтів, замочування лесовид

них просадних грунтів тощо; відхилення від проекту під час

будівельно-монтажних робіт; зміна розрахункової схеми конструкції

під час монтажу; не передбачене проектом провадження робіт; викори-

стання недоброякісних будівельних матеріалів, виробів та конструк

цій; грубе порушення технології провадження робіт; відсутність не

обхідного нагляду та догляду за конструкціями; перевантаження конс-

трукцій, установлення та підвішування різного додаткового устатку

вання).

2. Організаційні помилки, які сприяли виникненню причин, що

викликали аварію (відсутність відповідальних осіб на кожному етапі

проектування, будівництва, експлуатації; нечіткість та суперечності

в посадових інструкціях; порушення під час передачі та зберігання

інформації, включаючи її неповноту, відсутність, зберігання і не-

доступність для заінтерисованих посадових осіб; завантаження персо-

налу непрофільними дорученнями керівництва).

3. Недостатня кваліфікація виконавців, відсутність у них необ-

хідної спеціальної освіти, погана організація їх навчання і

перепідготовки.

4. Наслідки техногенних та природних катастроф, які не підля

гають обов'язковому обліку відповідно до діючих норм (землетрусів

з інтенсивністю вищою ніж передбачено нормами, повеней, пожеж, ви

бухів, наїздів транспортних засобів тощо).

5. Недостатні знання про природу і нові технічні та техноло-

гічні процеси виявлення явищ, які раніше не спостерігалися.

6. Інші причини вказується, які саме) або поєднання причин

(крім вказівки на них наводяться і міркування про їх взаємний вплив

або його відсутність).

с.22 ДБН.В.1.2-1-95

Додаток 8

Обовязковий

ЖУРНАЛ

обліку випадків аварій будівель, споруд, їх

частин та конструктивних елементів

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Об'єкт, де сталася аварія | Відомості про аварію | Вжиті заходи | Де |

|-------------------------------------------------------------------------------------------|збері |

|Найменування об'єкта,|Повне найменування |Дата |Кате-|Короткий опис|Основна|Заходи |Відміт-|гаються|

|місце його розташува-|проектної,будіве- |і час|горія|аварії (тип |причина|запро- |ки про |матері-|

| ння, призначення |льної(будівельно- |ава- |ава- |обваленої бу-|аварії,|понова-|вико- |али |

|промислове,цивільне, |монтажної,ремонтно-|рії |рії |дівлі,спору- |причини|ні бу- |нання |розслі-|

|енергетичне,транспор-|будівельної) та ор-| | |ди, обвалені |її роз |дівель-| |дування|

| тне тощо) |ганізації,що експ- | | |конструктивні|витку |но-тех-| | |

| |луатує. Дані про їх| | |елементи їх | |нічною | | |

| |ліцензії | | |обсяг,особли-| |комісі-| | |

| | | | |вості проті- | | єю | | |

| | | | |кання аварії | | | | |

| | | | | тощо) | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

с.23 ДБН.В.1.2-1-95

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ......................................... 1

2. ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ ........................................... 2

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ .................... 3

4. РОБОТА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ........................ 5

5. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ, ЗАПРОПОНОВАНИХ БУДІВЕЛЬНО

ТЕХНІЧНИМИ КОМІСІЯМИ ....................................... 7

6. РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО

РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ ................................ 8

Додаток 1. Терміни та визначення .............................. 11

Додаток 2. Приблизний перелік об'єктів, аварії на яких на-

лежать до I та II категорії ........................ 12

Додаток 3. Схема повідомлення про аварії будівлі, споруди,

їх частин та конструктивних елементів .............. 14

Додаток 4. Протокол опитування з приводу аварії ............... 15

Додаток 5. Пояснювальна записка ............................... 16

Додаток 6. Акт розслідування причин аварії будівельно-

технічною комісією ................................. 17

Додаток 7. Класифікація причин аварії ......................... 21

Додаток 8. Журнал обліку випадків аварій будівель, споруд,

їх частин та конструктивних елементів .............. 22

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Cистема обеспечения надежности и безопасности

строительных обьектов

ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН АВАРИЙ

(ОБРУШЕНИЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ

И КОНСТРУКТИВНЫХ ЕЛЕМЕНТОВ

ДБН.В.1.2-1 95

Государственный комитет Украины по делам строительства и архитектуры

Госкомградостроительства Украины

Киев 1995

РАЗРАБОТАНЫ: Союзом гражданских инженеров Украины

(инж.Проценко К.И., д-р техн.наук

Перельмутер А.В., канд.техн.наук Ми-

китаренко М.А. инженеры Гапоненко

А.Д. Кириленко В.М.)

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ

К УТВЕРЖДЕНИЮ: Госархстройинспекцией Украины и Управ-

лением государственного надзора

Госнадзорохрантруда Украины

УТВЕРЖДЕНЫ: Совместным приказом Госкомградострои

тельства Украины и Госнадзорохрантруда

Украины от 25.04.95 г.N 85/59 и введе-

ны в действие с 1 июля 1995 г.

С введением в действие этих норм утрачивает силу на территории

Украины "Положение о порядке расследования причин аварий зданий,

сооружений, их частей и конструктивных элементов", утвержденное

Постановлением Госстроя СССР от 5 июля 1986 года N 76.

Издательство "Укрархстройинформ"

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

-------------------------------------------------------------------

|Cистема обеспечения надежности и безопас- ДБН В.1.2 1-95 |

| ности строительных обьектов Вводятся впервые |

|ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН АВАРИЙ |

| ОБРУШЕНИЙ) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ |

| И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | |

-------------------------------------------------------------------

Эти нормы устанавливают требования к организации и порядку

проведения расследования причин аварий зданий, сооружений, их час

тей и конструктивных элементов далее строительных обьектов),

происшедших в процессе строительства, технического перевооружения,

реконструкции капитального ремонта, эксплуатации или консервации.

Требования настоящих норм гармонизированы с "Положением о рас-

следовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний

и аварий на предприятиях, в учреждениях и организациях", утвержден-

ным постановлением Кабинета Министров Украины от 10.07.93 N 623 (в

дальнейшем Положение о расследовании и учете несчастных случаев")

и развивают это "Положение" в части, касающейся строительно-техни

ческой экспертизы и оценки причин аварии.

Используемые в нормах термины и их определения приведены в

приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Действие настоящих норм распространяется на все предприя-

тия учреждения и организации независимо от форм собственности. Они

являются обязательными для всех министерств и ведомств Украины, Со-

вета Министров Автономной Республики Крым, местных администраций и

органов местного самоуправления, частных лиц и общественных органи-

заций, выступающих в роли собственников и заказчиков, или выполняю-

щих строительные работы и эксплуатацию строительных обьектов.

1.2. Наряду с требованиями настоящих норм необходимо руководс-

твоваться:

требованиями нормативных и директивных документов органов

государственного надзора (Госатомнадзора, Госнадзорохран-

труда и др.), если авария произошла на поднадзорном обье-

кте;

указаниями ведомственных или региональных нормативных до-

кументов, которые должны разрабатываться в соответствии

с настоящими нормами и согласовываться с Госкомградостро-

ительства Украины;

требования компетентных международных организаций и стра-

ховых обществ в той части, в которой они не противоречат

настоящим нормам (при авариях на совместных предприятиях

и в других случаях, когда это предусмотрено уставными до-

кументами или договорами).

1.3. В зависимости от тяжести последствий и масштабов аварии

делятся на аварии I категории и II категории.

1.4. Категорийность аварий устанавливается следующим образом:

I категория - авария, следствием которой стало хотя бы одно из

следующих событий:

а гибель пяти или более человек;

с.2 ДБН.В.1.2-1-95

б угроза жизни и здоровью работников предприятия или стройки,

а также населению, находящемуся вблизи предприятия (стройки);

в угроза сохранности окружающей среды в окрестности предприя-

тия или стройки;

г обрушение основных конструкций обьекта в целом или его зна-

чительной части;

д остановка эксплуатации обьекта или стройки на сутки и бо-

лее.

II категория авария, следствием которой стало хотя бы одно

из следующих событий:

а гибель до пяти человек;

б угроза жизни и здоровью работников цеха или производствен

ного участка участка строительства);

г обрушение конструкций на части обьекта;

д остановка работы цеха или участка строительства на сутки и

более.

Примерное распределение аварий по категориям в зависимости от

вида здания или сооружения приведено в справочном приложении 2.

1.5. Локальные повреждения конструктивных элементов и деталей

без их обрушения, случаи срабатывания защитных, противоперегрузоч

ных или других противоаварийных устройств, а также другие инциден

ты, не создающие опасность для здоровья и жизни людей или состояния

окружающей среды, авариями не считаются и меры по ним принимаются в

установленном на предприятии порядке.

1.6. Аварии I категории зданий, сооружений, их частей и конст-

руктивных элементов, которые находятся в ряду массовых аварий и об-

рушений, вызванных стихийными бедствиями или техногенными катастро-

фами (наводнениями, землетрясениями, взрывами, просадками подраба

тываемых территорий и т.п. , или единичные аварии, которые поражают

или создают угрозу поражения систем жизнеобеспечения крупных регио-

нов а также аварии, сопровождающиеся выбросом или реальной угрозой

выброса радиоактивных, сильнодействующих ядовитых, биологически ак-

тивных и других опасных веществ, подлежат специальному рассмотрению

комиссиями, назначенными Кабинетом Министров Украины. При их рас-

следовании целесообразно использовать положения настоящих норм.

2. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

2.1. Лица, ответственные за работу организаций и учреждений,

осуществляющих строительство, техническое перевооружение, реконст

рукцию, капитальный ремонт или эксплуатацию обьектов, на которых

произошла авария, обязаны, в первую очередь:

принять все необходимые меры по спасению потерпевших и ока