ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих

експлуатаційних впливів,

від пожежі

ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО ЦИВІЛЬНИХ

БУДІВЕЛЬ ІЗ БЛОКІВ І КАМЕНІВ ПИЛЯНИХ

ВАПНЯКІВ КРИМСЬКИХ РОДОВИЩ В

СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ

ДБН В.1. 1-94

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

( Держкоммістобудування України)

Київ 1995

Розроблені КиївЗНДІЕПом (канд.техн наук

Гудков Б.П.), КримНДІпроектом

(канд.техн.наук Кукунаєв В.С.,

інж Овечкіна Л М.),

ЦНДІБКом ім.Кучеренко

(канд.техн.наук Черкашин А.В.),

Симферопольським відділенням

УкрстромНДІпроекту

(інж Шабанов А С.), ОНДЛСБ при КПІ

ім. Лазо (докт техн.наук Ізмайлов Ю.В.)

Внесені і підготовле- КиївЗНДІЕПом, КримНДІпроектом,

ні до затвердження Симферопольським відділенням

УкрстромНДІпроекту

Затверджені Наказом Мінбудархітектури України від

11.07.1994 р. N 136 і введені в дію з

01.09.1994.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

----------------------------------------------------------------

| Проектування і будівництво цивільних ДБН В.1. 1-94 |

| будівель із блоків і каменів пиляних Вводяться вперше |

| вапняків кримських родовищ в сейсміч- |

| них районах |

----------------------------------------------------------------

Сучасні норми поширюються на проектування і будівництво жит-

лових і громадських будинків зі стінами з блоків і каменів пиля-

них вапняків в районах України сейсмічністю 6, 7, 8 і 9 балів а

також установлюють вимоги до стінових блоків і каменів з пиляних

вапняків кримських родовищ, які використовуються в сейсмічних

районах.

Норми не враховують особливостей проектування будівель, зве-

дених на просідаючих грунтах, над гірничими розробками і на тери-

торіях із зсувними явищами.

. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ

Загальні вказівки

.1. В залежності від конструкції і матеріалу стін будинки

із блоків і каменів пиляних вапняків поділяються на:

- будинки з несучими стінами з великих блоків пиляного вапня-

ку. Кладка стін може бути двохрядною і багаторядною

(3- і 4-рядною) Антисейсмічні заходи передбачаються такими:

коротиші жорсткої арматури вертикальне звичайне і напруже-

не армування, залізобетонні комплексні включення, збірні або

монолітні залізобетонні ядра жорсткості;

- каркасно-блокові будинки Для антисейсмічних підсилювань за-

стосовують залізобетонні включення і пояси, які утворюють

чітку каркасну систему. Кладку стін використовують як опа-

лубку при зведенні монолітних колон каркасу;

- будинки з ненесучими стінами. Стіни передбачаються висотою

на один поверх і відокремлені антисейсмічними швами від

несучої системи будівлі (на стіни не передається експлуата-

ційне і сейсмічне навантаження і вони виконують тільки ого-

роджувальні функції). Як несуча система будівлі може засто-

совуватися каркас або збірно-монолітні залізобетонні конст-

рукції. Як антисейсмічний захід в стінах застосовується

горизонтальне армування;

- будинки з самонесучими стінами. Стіни можуть виконуватися

із блоків і каменів. Антисейсмічними підсиленнями служать

вертикальні залізобетонні включення і залізобетонні пояси,

а також вертикальне і горизонтальне армування

.2. Кам'яна кладка із блоків і каменів багаторядної роз-

різки, в залежності від величини тимчасового опору осьовому

розтягу по неперев'язаних швах (нормальне зчеплення), поділяєть-

ся на категорії:

I категорія | Rnt >= 180 кПa ( 1,8 кгс/см кв )

|

-----------------------------------------------------------------

II категорія | 180 kПа > Rnt >=120 кПа ( ,2 кгс см кв.)

|

-----------------------------------------------------------------

III категорія | 120 кПа > Rnt >= 60 кПа (0,6 кгс/см кв )

Потрібне значення Rnt необхідно вказувати в проекті. Значен-

ня Rnt подається замовником в складі вихідних даних для проекту-

вання по результатах натурних випробувань кладки, які проводяться

в районі будівництва на матеріалах і при технологічних умовах са-

ме таких, які будуть передбачені в проекті. Випробування кладки

стін повинно проводитись згідно з ГОСТ "Конструкции каменные

Метод определения прочности сцепления в каменной кладке".

- 2 -

Кладка при Rnt 60 < кПа (0 6 кгс см кв.) забороняється

.3. Будівництво житлових і громадських будинків вище 4-х

поверхів на територіях сейсмічністю 7-8 балів і на площадках

сейсмічністю 9 балів, незалежно від поверхів, допускається з доз-

волу відповідних державних органів.

.4. Висота будинків лікарень та шкіл загального типу при

сейсмічності 7-8 балів обмежується трьома надземними поверхами,

при сейсмічності 9 балів - двома поверхами: висота дитячих шкіль-

них закладів обмежується в 7-, 8-, 9 бальних районах двома над-

земними поверхами.

.5. Враховуючи недостатню надійність будинків зі стінами із

блоків і каменів пиляних вапняів, виконаних без антисейсмічних

заходів, навіть при невисоких рівнях сейсмічних навантажень,

потрібно в житлових та цивільних будинках які будуються в

6-бальних зонах, передбачати об'ємно планувальні та конструк-

тивні заходи, які підвищують їх сейсмостійкість.

Потрібні заходи наводяться в пунктах 1.93 1.98.

За вимогою замовника можуть передбачатися зміцнення будін-

ків від сейсмічних впливів для бальності, вищої розрахункової

сейсмічності майданчика.

.6. Конструккції і основи будинків, які проектуються для

сейсмічних районів, повинні розраховуватися на основні і особливі

сполучення навантажень із врахуванням сейсмічних впливів згідно

зі СНиП "Строительство в сейсмических районах", "Нагрузки и воз-

действия"

Розрахунок будівель з кам'яними стінами заввишки до 5 повер-

хів, в яких жорсткість і маса незначно змінюються по висоті і пе-

ріод власних коливань менше 0,4 с, допускається виконувати тільки

із врахуванням першої форми коливань з розподілом сейсмічних на-

вантажень за схемою плоских вертикальних діафрагм

Розрахунок кам'яних конструкцій необхідно проводити на одно-

часну дію горизонтально та вертикально спрямованих навантажень.

.7. При розрахунку будинків завдовжки або завшишрки більше

30 м потребно враховувати крутний момент, керуючись вимогами розді

лу СНиП "Строительство в сейсмических районах".

При розрахунку житлових і громадських будинків заввишки два і біль

ше поверхів з розмірами в плані менше 30 м, але несиметричних в пла-

ні необхідно враховувати фактичний крутний момент відносно вертика

льної осі будинку, яка проходить через його центр жорсткості

.8. Конструктивні антисейсмічні заходи, які передбачаються

СНиПом "Строительство в сейсмических районах" і даними нормами,

повинні виконуватися і в тому випадку, коли за результатами роз-

рахунку на сейсмічні впливи вони не потрібні.

.9. Нові конструктивні рішення будівель і результати НДР,

коли вони не узгоджуються з діючими ДБН і іншими нормативними

документами можуть впроваджуватися в практику будівництва тільки

за висновком та з участю інститутів, які спеціалізуються в галу-

зі сейсмостійкого будівництва, і одержання узгодження Держкоммісто

будування України.

Об'ємно-планувальні рішення.

.10 Форма будинку в плані повинна бути простою і компакт-

ною. Внутрішні стіни і рами, що їх замінюють, необхідно передба-

чати, як правило, наскрізними на всю довжину або ширину будинку.

В будинках з несучими стінами прямокутної форми повинно бути не

менш однієї внутрішньої поздовжньої стіни а в районах з сейсміч-

ністю 9 балів - не менш двох стін.

В будинках крапкового типу в яких несучі зовнішні стіни по

периметру виконуються з отворами, потрібно передбачати не менше

двох внутрішніх взаємноперпендикулярних стін. Якщо в таких бу-

динках дві протилежні зовнішні стіни виконуються глухими, і

відстань між ними не перевищує вимог табл.3, то можливе влашту-

вання однієї внутрішньої стіни, паралельно стінам з прорізами.

- 3 -

.1 При загальному компонуванні будинку несучі стіни,

сходові клітки і інші елементи потрібно розташовувати, як прави-

ло, симетрично відносно поздовжньої і поперечної осей будинку

(відсіку) і забезпечувати рівномірне розподілення мас і жорст-

костей по довжині і ширині будинку.

.12 Перекриття суміжних ділянок будинку в межах відсіку

потрібно розташовувати на одному рівні.

.13 Будинки потрібно розділяти антисейсмічними швами,

якщо:

- розміри будинку в плані перевищують вказані в табл.2;

- будинок має складну форму в плані;

- суміжні ділянки будинку або споруди мають перепади висоти,

вище або нижче планувальної відмітки більше 3 м ( один

поверх) для будинків до 5 поверхів і більше 6 м

(два поверхи) - для будинків з шістьма поверхами і більше;

- окремі об'єми будинків в межах загального плану, що не є

ядрами жорсткості, мають різко відмінні (більше 30%)

жорсткості або маси.

.14 Антисейсмічні шви повинні розділяти будинок по всій

висоті. Допускається не влаштовувати шов у фундаменті, за винят-

ком випадків, коли його влаштування викликане конструктивними

особливостями підземної частини або коли антисейсмічний шов

збігається з осадковим.

Конструкції антисейсмічних швів і їх заповнення не повинні

перешкоджати взаємним горизонтальним переміщенням у двох напрямах

сусідніх відсіків при землетрусах.

Температурні і засадові шви потрібно виконувати як антисей-

смічні. Антисейсмічні шви виконуються шляхом зведення парних стін

або рам, а також зведення рами і стіни.

Ширина шва не повинна бути меншою, ніж сумарний прогин двох

суміжних відсіків від сейсмічних навантажень плюс 20 мм.

Для будинків жорстких схем ширина шва може прийматися за

табл. 1.

Таблиця 1

Довідкова

------------------------------------------------------------------

| Ширина шва (мм) не менше, при кількості поверхів |

|----------------------------------------------------------------|

| до 2 х | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|----------------------------------------------------------------|

| 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 1 0 | 120 | 130 |

------------------------------------------------------------------

.15 Граничні висоти будинків і розміри відсіків у плані не

повинні перевищувати значень, указаних в табл. 2.

Таблиця 2

------------------------------------------------------------------

| |Розмір за довжиною|Виста,м,(кількість |

|Несучі конструкції | (шириною),м, не |надземних поверхів), |

| будинків | більше | не більше |

| |-----------------------------------------|

| | Розрахункова сейсмічність,бали |

| |-----------------------------------------|

| | 7-8 | 9 | 7 | 8 | 9 |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Будинки каркасно- | | | | | |

|блокові: | | | | | |

|а) з заповненням бло- |80 | 60 |30(9) |24(7) |18(5) |

|ками висотою на | | | | | |

|"поверх" | | | | | |

|б)з заповненням блока-|80 | 60 |24(7) |21(6) |15(4) |

|ми з багаторядною | | | | | |

|розрізкою | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Будинки зі стінами | | | | | |

|з великих блоків двох-| | | | | |

------------------------------------------------------------------

- 4 -

------------------------------------------------------------------

| |Розмір за довжиною|Виста,м,(кількість |

|Несучі конструкції | (шириною),м, не |надземних поверхів), |

| будинків | більше | не більше |

| |-----------------------------------------|

| | Розрахункова сейсмічність,бали |

| |-----------------------------------------|

| | 7-8 | 9 | 7 | 8 | 9 |

|----------------------------------------------------------------|

|рядної розрізки підси-| | | | | |

|лені: | | | | | |

|а)ядрами жорсткості із|80 |60 |21(6) |18(5) |15(4) |

|залізобетонних елемен-| | | | | |

|тів (по п 1.50) | | | | | |

|б)вертикальною напруже|80 |60 |21(6) |18(5) |15(4) |

|ною арматурою (по п | | | | | |

|в)вертикальною нена- |80 |60 |18(5) |15(4) |12(3) |

|пруженою арматурою | | | | | |

|(по п.1.45-1.46) з | | | | | |

|додатковим підсиленням| | | | | |

|верхнього поверху вер-| | | | | |

|тикальною арматурою, | | | | | |

|встановленою в обрам- | | | | | |

|ленні простінків і по | | | | | |

|довжині глухих стін, | | | | | |

|не більше ніж через 3м| | | | | |

|г)коротишами жорсткої |80 |60 |12(3) | 9(2) | 6(1) |

|арматури (по п.1.48) | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|3. Будинки з стінами з|80 |60 |18(5) |15(4) |12(3) |

|великих блоків багато-| | | | | |

|рядної розрізки, підси| | | | | |

|лені монолітними залі-| | | | | |

|зобетонними включення-| | | | | |

|ми при кладці | | | | | |

|Rnt > 60 кПа | | | | | |

|( по п. 49) | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|