КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2009 р. N 140
Київ

Про затвердження Порядку надання
державної підтримки для забезпечення
громадян доступним житлом


Відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу
світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва" ( 800-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок надання державної підтримки для
забезпечення громадян доступним житлом, що додається.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 140

ПОРЯДОК
надання державної підтримки
для забезпечення громадян доступним житлом


1. Цей Порядок визначає механізм надання державної підтримки
в будівництві (придбанні) доступного житла та забезпечення ним
громадян (далі - державна підтримка).

Державна підтримка передбачає сплату за рахунок бюджетних
коштів 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного
житла та/або надання уповноваженим банком пільгового іпотечного
житлового кредиту (далі - житловий кредит).

2. Право на надання державної підтримки мають громадяни:

1) які перебувають на обліку як такі, що потребують
поліпшення житлових умов;

2) середньомісячний сукупний дохід яких разом з членами їх
сімей з розрахунку на одну особу не перевищує за даними
Держкомстату чотирикратного розміру середньомісячної заробітної
плати у регіоні;

3) яких відповідно до рішення місцевого органу виконавчої
влади включено до списку осіб, що мають право на доступне житло.

3. Державна підтримка надається з розрахунку не більш як на
21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково на
10,5 кв. метра на сім'ю.

Місцеві органи виконавчої влади здійснюють відбір громадян,
яким надається державна підтримка, з числа тих, хто потребує
поліпшення житлових умов, з урахуванням черговості взяття на
облік, а також права на позачергове чи першочергове поліпшення
житлових умов.

Для громадян, що мають право на позачергове та першочергове
поліпшення житлових умов, передбачається не більш як по 20
відсотків загальної кількості квартир будинку, який споруджується
за державної підтримки, для громадян, що мають право на доступне
житло на загальних підставах, - решта квартир.

4. Забезпечення доступним житлом здійснюється шляхом
спільного фінансування за рахунок коштів державного та/або
місцевого бюджету і коштів громадянина, що вносяться на його
поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, з урахуванням
того, що:

держава сплачує 30 відсотків вартості доступного житла
відповідно до норм, установлених абзацом першим пункту 3 цього
Порядку;

громадянин сплачує відповідно до норм, установлених абзацом
першим пункту 3 цього Порядку, 70 відсотків вартості доступного
житла, яка визначається як вартість будівництва 1 кв. метра
загальної площі доступного житла в регіоні згідно з
проектно-кошторисною документацією, що відповідає державним
будівельним нормам.

Решта вартості площі житла, що перевищує визначені абзацом
першим пункту 3 цього Порядку норми, сплачується громадянином за
ринковою вартістю, визначеною договором про будівництво.

Допускається перевищення зазначених норм у межах до 30
відсотків загальної площі житла, яке громадянин може придбавати.

5. Розподіл коштів державного бюджету між
адміністративно-територіальними одиницями для надання державної
підтримки здійснюється:

пропорційно кількості громадян, що мають право на доступне
житло та інформація про яких внесена до Єдиного державного реєстру
громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до
законодавства;

з урахуванням фактичних обсягів видатків місцевих бюджетів на
зазначену мету.

6. Замовник будівництва доступного житла укладає з
громадянином та уповноваженим банком договір про будівництво
доступного житла, підставою для чого є документ про попередню
згоду уповноваженого банку на надання громадянину кредиту на суму,
що відповідає вартості житла, за винятком 30 відсотків вартості
житла, що сплачує держава, або довідка уповноваженого банку про
наявність на поточному рахунку громадянина власних коштів у сумі,
що відповідає вартості житла, за винятком 30 відсотків вартості
житла, що сплачує держава.

7. Кошти на будівництво доступного житла перераховуються
уповноваженим банком замовнику в разі:

затвердження проектно-кошторисної документації;

надання державним підприємством "Укрдержбудекспертиза"
позитивного висновку;

видачі дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт;

укладення договору підряду з урахуванням вимог Загальних умов
укладення та виконання договорів підряду в капітальному
будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2005 р. N 668 ( 668-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 31, ст. 1867);

укладення договору про будівництво доступного житла.

8. Громадяни, що мають право на державну підтримку,
відкривають поточні рахунки в уповноважених банках, відбір яких
здійснюється Державною іпотечною установою відповідно до
законодавства. У договорі про відкриття поточного рахунка
передбачається умова щодо можливості безспірного списання коштів,
які надходять на поточний рахунок громадянина, на фінансування
будівництва доступного житла.

Кошти на поточні рахунки громадян перераховуються виключно
для фінансування фактично виконаних робіт з будівництва доступного
житла.

9. Кошти у розмірі 30 відсотків вартості доступного житла для
надання державної підтримки перераховуються на поточний рахунок
громадянина, відкритий в уповноваженому банку, виключно за умови
укладення між громадянином та уповноваженим банком договору про
кредитування будівництва житла та/або внесення громадянином на
поточний рахунок в уповноваженому банку власних коштів у сумі не
меншій, ніж різниця між вартістю та обсягом коштів, наданих як
державна підтримка.

10. Громадянин, що протягом трьох місяців не виконав
зобов'язань за кредитом, наданим для будівництва (придбання)
доступного житла, втрачає на рік право на отримання такого житла.

У такому разі припиняється дія договору про кредитування
будівництва житла і громадянину згідно з умовами договору
повертаються кошти, що були ним сплачені для погашення кредиту.

Право на отримання житла надається наступному громадянину
відповідно до встановленої черговості.

11. Гранична вартість будівництва 1 кв. метра загальної площі
доступного житла визначається згідно з проектно-кошторисною
документацією, що відповідає ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення
вартості будівництва" ( v0174241-00 ). Об'єкти будівництва
доступного житла за якісними характеристиками повинні відповідати
ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
( n0007509-05 ).

12. Кредити уповноваженими банками видаються на строк до 30
років. Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво
(придбання) доступного житла встановлюється у розмірі облікової
ставки Національного банку України плюс два відсотки.