ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держбуду України

18.09.98 N 211

Методичнi вказiвки

щодо застосування базових розцiнок визначення

вартостi розроблення технiчних умов, що видаються

забудовникам на проектування об'єктiв будiвництва

1. Базовi розцiнки визначення вартостi розроблення технiчних

умов, що видаються забудовникам, розробленi на виконання постанови

Кабiнету Мiнiстрiв України <Про пiдсумки роботи народного господа-

рства та виконання Державного бюджету України за перше пiврiччя

1997 року> вiд 5 серпня 1997 р. 845.

2. Базовi розцiнки вiдображають обсяг та перелiк робiт i пос-

луг, якi забезпечують розроблення та видачу технiчних умов (далi -

ТУ) забудовникам, i пiсля прив'язки до конкретних умов областi,

обгрунтованих уточнень та затвердження Радою мiнiстрiв Автономної

Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими

держадмiнiстрацiями, Державною автомобiльною iнспекцiєю Мiнiстер-

ства внутрiшнiх справ України за погодженням з Держбудом України є

обов'язковими для використання в даному регiонi.

3. Наведенi розцiнки, з урахуванням дiючого нормативного iн-

дексу, що затверджується Держбудом України, використовуються як

основа вартостi трудовитрат на розроблення та видачу технiчних

умов.

4. Рекомендованi трудовитрати та розцiнки враховують серед-

ньомiсячну заробiтну плату працiвникiв в розмiрi 220 грн., матерi-

альнi витрати на виробництво, накладнi витрати, кошти на прибуток

та вiдрахування згiдно з чинним законодавством.

5. Базовi розцiнки обчисленi на виконання робiт у мiстах з

кiлькiстю населення вiд 100 до 250 тисяч чоловiк. При застосуваннi

розцiнок в населених пунктах з iншою кiлькiстю населення до розцi-

нок пунктiв 2.1, 2.2, 2.3 та 3.1 застосовуються такi коефiцiєнти:

менше 50 тис. чоловік - 0,8

від 50 до 100 тис. чоловік - 0,9

від 250 до 500 тис. чоловік - 1,05

від 500 до 1000 тис. чоловік - 1,1

понад 1000 тис, чоловік - 1,2

6. До розцінок на види робіт, вказаних в пунктах 2.2 та 2.3,

застосовуються додаткові коефіцієнти:

а) при потребі виїзду в інший населений пункт, в т.ч. в сіль-

ську місцевість, вартісні показники, наведені у пункті 2.2, кори-

гуються з урахуванням відстані до населеного пункту шляхом введен*

ня підвищувального коефіцієнта в залежності від відстані в

кілометрах:

до 10 км - 1,2

від 10 до 20 км - 1,3

від 20 до 25 км - 1,4;

б) розцінкою пункту 2.2 не враховуються витрати по найманню

транспорту. Якщо транспорт не надається замовником, ці витрати

визначаються окремим розрахунком;

в) при проведенні цих робіт в зимовий період до розцінок пунк-

тів 2.2 та 2.3 застосовується коефіцієнт в залежності від часу

виконання робіт в несприятливий період року:

листопад, березень - 1,1

грудень, січень, лютий - 1,2.

7. Базові розцінки на видачу ТУ на підключення до електро-

мереж обчислені для об'єктів потужністю 101-250 кВт. При засто-

суванні розцінок на видачу ТУ на підключення до електромереж

об'єктів іншої потужності потрібно до розцінок пункту 3.1 засто-

совувати додаткові коефіцієнти:

до 10 кВт - 0,4

від 11 до 100 кВт - 0,5

від 251 до 500 кВт - 1,5

від 501 до 1000 кВт - 1,7

понад 1000 кВт - 2.

8. Трудовитрати, зазначенi в базових розцiнках, можуть збiль-

шуватись чи зменшуватись, виходячи з конкретних умов розроблення

та видачi ТУ, при умовi пiдтвердження цих змiн вiдповiдними розра-

хунками.

9. Згiдно з мiсцевим порядком розроблення та видачi ТУ, зат-

вердженим Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними,

Київською та Севастопольською мiськими держадмiнiстрацiями, вар-

тiсть розроблення та видачi ТУ для населення або окремих його ка-

тегорiй (iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, iнших) може бути

зменшена або ТУ може видаватися безкоштовно.

10. Базовi розцiнки на розроблення та видачу ТУ переглядають-

ся Держбудом України та вводяться в дiю його наказом.