Про затвердження типових форм первинних документів

з обліку в будівництві

Спільний наказ Держкомстату України та Держбуду України

від 21 червня 2002 р. № 237/5

У зв’язку з затвердженням доповнень до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 та зміною бази обчислення окремих складових кошторисної вартості будівництва наказуємо:

  1. Затвердити типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в “Акт приймання виконаних підрядних робіт” та № КБ-3 “Довідка про вартість виконаних підрядних робіт”, що додаються, і запровадити їх застосування з 1 липня 2002 року.
  2. Поширити типові форми:

№ КБ-2в - на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності;

№ КБ-3 - на усі будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи за рахунок усіх джерел фінансування.

Для підприємств, що виконують роботи з поточного ремонту господарським способом, складання вищезазначених форм не є обов’язковим.

3. Управлінню справами Держкомстату України (В.Царський) у місячний термін надіслати зразки затверджених форм первинної облікової документації Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики, органам виконавчої влади.

4. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики підприємств Держкомстату України (Н.Луценко) та управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві Держбуду України (П.Губень) надавати методологічну допомогу будівельним підприємствам і організаціям у процесі впровадження в облікову практику затверджених типових форм первинного обліку, зазначених в п.1 цього наказу.

5. Скасувати спільні накази Держкомстату України та Держбуду України “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві” від 29.12.2000 № 416/299,“Про внесення доповнень до наказу Держкомстату та Держбуду від 29.12.2000 № 416/299”, від 26.04.2001 № 205/110 та “Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку капітального будівництва” від 27.01.1997 № 26/5 в частині затвердження типової форми № 4-а “Довідка про вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт”.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомстату України Шишкіну К.М. та першого заступника Голови Держбуду України А.Беркуту.

Голова Держкомстату України

Голова Держбуду України

О. Осауленко

В.Череп

Типова форма № КБ-2в

Затверджена наказом Державного комітету

статистики України і Державного комітету

України з будівництва та архітектури

від 21.06.2002 № 237/5

_______________________________________

(підприємство, організація - складач форми)

Ідентифікаційний код підприємства, організації – складача форми

за ЄДРПОУ (_____________________)

Замовник________________________________

Генпідрядник____________________________

Субпідрядник____________________________

Код за ДКУД (_________________)

Контракт (договір) №_________від «____»______________20__ року

Найменування будівництва та його адреса________________________________________________

Найменування об’єкта_________________________________________________________________

Підстава: договірна ціна, складена в поточних цінах станом на ______________________________

А К Т №

приймання виконаних підрядних робіт*

за__________________20___ року

№ п/п

Найменування робіт і витрат

Обгрунту-вання

(шифр і № позиції нормативу)

Одиниця виміру

Кількість

Поточна ціна одиниці, грн.

Виконано робіт (витрати), грн.

Витрати труда працівників на обсяг робіт, люд.-год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

I.

Разом прямі витрати

Грн.

у тому числі:

– вартість матеріалів, виробів та конструкцій

Грн.

– заробітна плата

Грн.

– вартість експлуатації машин

Грн.

II.

Загальновиробничі витрати

Грн.

III.

Кошти на зведення та розбирання тимчасо-вих будівель і споруд

Грн.

IV.

Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період

Грн.

Разом вартість будівельно-монтажних робіт (І+ІІ+ІІІ+ІV)

Грн.

у тому числі зворотні суми

Грн.

V.

Інші супутні витрати

Грн.

Разом (І+ІІ+ІІІ+ІV+V)

Грн.

VI.

Прибуток

Грн.

VII.

Адміністративні витрати

Грн.

VIII.

Кошти на покриття ризику

Грн.

Разом (І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ+VІІ+VІІI)

Грн.

ІХ.

Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

Грн.

Разом (І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ+VІІ+VІІІ+ІХ)

Грн.

Х.

Податок на додану вартість

Грн.

Всього за актом

Грн.

у тому числі зворотні суми

Грн.

* Підрядні роботи - це будівельні, монтажні, ремонтні та інші будівельні роботи, передбачені контрактом (договором) підряду

М.П. Здав підрядник___________________«______»___________________20___року

М.П. Прийняв замовник___________________ «______»___________________20___року

ПОЯСНЕННЯ

щодо заповнення «Акту приймання виконаних підрядних робіт»

(типової форми № КБ-2в)

1. Акт приймання виконаних підрядних робіт складається для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві на основі журналу обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) у двох примірниках і подається субпідрядником – генпідряднику, генпідрядником – замовнику (забудовнику).

2. Акт складається щомісячно фахівцями будівельного підприємства (незалежно від форми власності цього підприємства), якщо підприємством у звітному періоді виконувались будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи з залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності.

3. У разі виконання робіт господарським способом акт за формою № КБ-2в складається в аналогічному порядку. При виконанні робіт з поточного ремонту складання зазначеної форми не є обов’язковим.

4. Адресна частина акту заповнюється відповідно до контракту (договору) на виконання робіт.

5. Вартісні показники форми відображаються за рівнем цін, визначених у договірній ціні, складеній у поточних цінах, підтверджених підрядником та узгоджених з замовником, якщо інше не передбачене контрактом (договором) на виконання робіт.

6. У вільних рядках акту наводяться дані про види, обсяги та вартість виконаних у звітному періоді робіт.

7. Вартість окремих видів робіт визначається шляхом калькулювання на підставі витрат ресурсів за ресурсними елементними кошторисними нормами на одиницю виміру обсягів виконаних робіт та їхньої вартості у поточних цінах.

При встановленні твердої договірної ціни акт складається у встановленому порядку або за спрощеною формою, виходячи з питомої ваги виконаних обсягів робіт по етапах, конструктивних елементах у їх загальному обсязі, прийнятому в твердій договірній ціні (без розрахунку одиничної вартості).

8. Витрати на будівництво – прямі, загальновиробничі, інші та адміністративні визначаються згідно з чинними Державними будівельними нормами України (ДБН).

9. Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період визначаються за окремим розрахунком і враховуються тільки у випадку виконання робіт у зимовий період при температурі зовнішнього повітря нижче 0оС, у літній період просто неба – при температурі зовнішнього повітря вище +27оС.

10. Податки, збори, обов’язкові платежі, які не враховані складовими вартості будівництва і що відносяться на собівартість будівельно-монтажних робіт, визначаються згідно з чинним законодавством.

Типова форма № КБ-3

Затверджена наказом Державного комітету статистики України і Державного комітету України з будівництва та архітектури

від 21.06.2002 № 237/5

Код за ДКУД (________________________________)

______________________________

(підприємство, організація – складач форми)

Ідентифікаційний код підприємства, організації - складача форми

за ЄДРПОУ (_______________)

Замовник ________________________________

Генпідрядник_____________________________

Субпідрядник_____________________________

Контракт (договір) №______ від «______»_____________20____ року

Найменування будівництва та його адреса _________________________________________________

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ ПІДРЯДНИХ РОБІТ*

за ____________________ 20___ року

(тис.грн.)

Найменування

Вартість виконаних робіт

об’єктів, пускових комплексів і технологічних етапів

з початку року по

звітний місяць включно

у тому числі

за звітний місяць

всього,

з них:

у тому числі

в поточних цінах станом на_____

буді-вельно-монтажні роботи

всього

буді-вельно-монтажні роботи

Інші супутні витрати

А

1

2

3

4

5

Всього по будові (без ПДВ)

у тому числі:

1.

2.

Податок на додану вартість (ПДВ) –

всього по будові

Всього по будові з урахуванням ПДВ