Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку


Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Наказ від 29 березня 2002 р. № 64

Відповідно до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, і з метою визначення єдиних принципів формування собівартості проектно-вишукувальних робіт наказую:

1. Затвердити розроблені УкрНДЦ “Екобуд”, схвалені методологічною радою з бухгалтерського обліку Держбуду України (протокол № 2 від 23.11.2001) та науково-технічною радою Держбуду (рішення № 18 від 14.03.2002) Методичні рекомендації з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.*

2. Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (Т.Щавінська) надавати роз’яснення по застосуванню цих Методичних рекомендацій.

3. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради (А.Григор) опублікувати наказ із Методичними рекомендаціями в Інформаційному бюлетені Держбуду України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука.

Т.в.о. Голови Комітету

А.Беркута

Затверджено наказом Державного комітету

будівництва, архітектури та житлової політики України

від 29 березня 2002 року № 64

Методичні рекомендації

з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог

положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Зміст

І. Загальні засади

ІІ. Класифікація витрат проектної організації

ІІІ. Групування витрат проектних організацій за економічними елементами

ІV. Групування витрат собівартості проектних робіт за статтями калькулювання

V. Особливості формування собівартості проектних робіт

VI. Планування собівартості проектних робіт

VII. Бухгалтерський облік витрат на проектні роботи

Додаток №1 Перелік витрат, які включаються до собівартості проектних робіт і належать до статті "Загальновиробничі витрати"

Додаток №2 Перелік витрат,які не включаються до собівартості проектних робіт

Додаток №3 Калькуляція собівартості проектних робіт

Додаток №4 Зведена калькуляція собівартості проектних робіт

І. Загальні засади

1. Методичні рекомендації з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - Методичні рекомендації) підготовлено відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХIV, постанови Кабінету Міністрів України "Про програму реформування бухгалтерського обліку в Україні із застосуванням міжнародних стандартів" від 28 жовтня 1998 року №1706, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України, та інших законодавчих і нормативних документів.

2. Методичні рекомендації встановлюють методичні засади формування собівартості проектно-вишукувальних робіт і поширюються на всі проектно-вишукувальні організації2 та їх відособлені структурні підрозділи (незалежно від форм власності), які виконують проектні та вишукувальні роботи для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об’єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам’яток архітектури і містобудування.

Методичні рекомендації набувають чинності з 1 січня 2002 року.

3. Собівартість проектних робіт - це виробничі витрати проектної організації, безпосередньо пов’язані з виконанням на замовлення організацій, підприємств, установ та громадян на свій ризик і власними силами проектних робіт, доход від яких був визнаний у звітному періоді.

4. Собівартість проектних робіт може бути:

плановою, яка визначається з використанням системи економічно обгрунтованих норм і нормативів, а також економічних розрахунків, що відображають підвищення організаційно-технічного рівня проектування внаслідок впровадження ефективних проектних рішень, прогресивної технології, матеріалів, конструкцій та устаткування, передових методів організації виробництва, що відповідають новітнім досягненням науки і техніки, а також сучасним вимогам до якісного рівня архітектури та містобудування й інших техніко-економічних чинників;

фактичною, яка включає витрати на виконання проектних робіт відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - ПБО) та цих Методичних рекомендацій.

5. Планування витрат на виконання проектних робіт та облік цих витрат здійснюється кожною проектною організацією незалежно від того, чи вона є самостійною організацією, чи є відособленим структурним підрозділом організації, на підставі договорів (контрактів) на виконання робіт і надання послуг.

Об’єктом обліку витрат можуть бути: повністю завершені проектно-вишукувальні роботи - розробка (тема) в цілому, об’єкти проектування, окремі етапи, завдання тощо.

6. Собівартість проектних робіт проектної організації, що має статус юридичної особи і має у своєму складі відособлені структурні підрозділи, складається з витрат відособлених структурних підрозділів та виробничих витрат на проектні роботи, які безпосередньо виконуються центральним підрозділом цієї організації. Собівартість проектних робіт відособленого структурного підрозділу проектної організації складається з виробничих витрат цього підрозділу.

Собівартість проектних робіт проектної організації, яка має статус юридичної особи, але не має у своєму складі відособлених структурних підрозділів і виконує проектні роботи безпосередньо, складається з виробничих витрат цієї організації.

ІІ. Класифікація витрат проектної організації

Витрати проектних організацій класифікуються за такими ознаками:

1. За видами діяльності витрати поділяються на витрати звичайної діяльності та витрати надзвичайної діяльності.

Витрати звичайної діяльності, у свою чергу, поділяють на витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Витрати операційної діяльності містять у собі витрати основної діяльності та інших видів діяльності проектної організації.

Витрати основної діяльності - це витрати, пов’язані з виконанням або реалізацією проектних робіт.

Витрати надзвичайної діяльності - це невідшкодовані втрати від надзвичайних подій: стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від надзвичайних подій.

2. За місцем виконання робіт витрати поділяються на: витрати відділу, сектора, лабораторії, тимчасового творчого колективу, експедиції, партії, дільниці, служби або іншого адміністративно-відособленого структурного підрозділу тощо.

3. За видами витрат класифікація здійснюється за економічними елементами та статтями калькулювання.

До елементів витрат належить сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат, а до статей калькулювання витрат - один або декілька елементів.

4. Залежно від обраного об’єкта обліку витрат: витрати за розробками, темами, об’єктами проектування, етапами, завданнями тощо, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами на розроблення та виконання проектних робіт.

5. За способами включення у собівартість проектних робіт та за характером участі у процесі виробництва витрати поділяються на прямі та непрямі.

Прямі - це витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням проектних робіт і включаються у виробничу собівартість проектних робіт відповідних об'єктів обліку за прямою ознакою, зокрема: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; інші прямі витрати.

Непрямі (надалі - загальновиробничі витрати) - це витрати, що пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, організацією виконання проектних робіт, та інші витрати, які не можуть бути віднесені економічно доцільним шляхом безпосередньо до конкретного об’єкта витрат.

6. Залежно від зміни обсягів виконаних проектних робіт виробничі витрати поділяються на змінні та постійні.

Змінні витрати - це витрати, величина яких зростає при збільшенні обсягів виконаних проектних робіт і зменшується при їх зменшенні. До цих витрат відносяться: витрати на матеріали, на оплату праці робітників, відрахування на соціальні заходи тощо.

Постійні витрати - це витрати, величина яких залишається незмінною при зміні обсягу виконаних проектних робіт. До цих витрат відносяться: витрати, пов’язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва.

7. За ознакою відношення до собівартості робіт витрати поділяються на виробничі витрати та витрати періоду.

Виробничі витрати - це витрати проектної організації, пов’язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт. Виробничі витрати утворюють виробничу собівартість проектних робіт і є її складовою.

Витрати періоду - це витрати, які не включаються у виробничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Це адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

8. За календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість проектних робіт: місяць, квартал, рік, операційний цикл;

9. За джерелами фінансування проектні роботи поділяються на роботи, що виконуються за рахунок коштів: замовника, власних коштів організації, за рахунок кредитів, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

ІІІ. Групування витрат проектних організацій за економічними елементами

1. Витрати операційної діяльності проектних організацій групуються за такими елементами:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

2. До складу елемента “Матеріальні затрати” включаються:

вартість сировини та матеріалів, які придбані у сторонніх організацій, підприємств і установ та входять до складу вироблюваної продукції, утворюючи її основу, або є необхідними компонентами під час виконання проектних робіт;

вартість покупних матеріалів, що використовуються під час проведення проектних робіт для забезпечення нормального проходження технологічного процесу і упаковування продукції або витрачені на інші виробничі та господарські потреби (проведення випробувань, контролю, утримання, ремонт і експлуатація устаткування, будівель, споруд, інших основних фондів, придбання запасних частин для ремонту устаткування тощо), а також вартість зносу інструменту, пристроїв, інвентаря, приладдя, лабораторного обладнання та інших засобів праці, які не належать до основних виробничих фондів, зносу спецодягу та інших малоцінних предметів;

4. Витрати, пов'язані з набором робочої сили, підготовкою (навчанням) та перепідготовкою працівників загальновиробничого персоналу (пункт 3.5. розділу ІІI Методичних рекомендацій).

5. Передбачені законодавством виплати (працівникам загальновиробничого персоналу), що включаються у витрати проектних організацій, але не плануються (пункт 3.7 розділу ІІI Методичних рекомендацій).

6. Витрати на службові поїздки працівників загальновиробничого персоналу у межах населеного пункту, де знаходяться організації; оплата службових відряджень працівників загальновиробничого персоналу у межах норм, передбачених законодавством;

7. Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення.

8. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

9. Витрати на придбання сировини, матеріалів, інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці для утримання в чистоті та порядку приміщень, що використовуються працівниками виробничого та загальновиробничого персоналу проектної організації. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

10. Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахункове обслуговування (в частині виплат, що стосуються працівників виробничого та загальновиробничого персоналу).

11. Витрати на поштово-телеграфні послуги, пов’язані з виробничою діяльністю.

12. Друкарські витрати на видання наукових праць, наукових журналів, монографій (папір, фотонабір, друк, технічне редагування, брошурування, палітурні роботи тощо).

13. Витрати на утримання науково-технічної бібліотеки (крім витрат на оплату праці), придбання книг і періодичних видань, їх переплітання, утримання бібліотечного інвентарю і бібліотечної техніки, науково-бібліографічна робота, влаштування тематичних книжкових виставок і вітрин, інші витрати на утримання науково-технічної бібліотеки.

14. Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною, розмножувальною та іншою оргтехнікою, якою користуються виробничники.

15. Оплата послуг, що надаються (за замовленнями виробничого персоналу) сторонніми організаціями, якщо в організації не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на друкарські, розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи.

16. Витрати на транспортне обслуговування (враховуючи заробітну плату водіїв) виробничого та загальновиробничого персоналу проектної організації для здійснення виробничої діяльності.