Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

(нова редакція)

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція). ISBN 966-8115-03-1.

РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд". Відповідальний виконавець - к.е.н. Голодець І.В., розробники: Томільцев І.М., Нор А.Б., Уляна Т.Б.

У розробці брали участь: Беркута А.В., Шарапова Т.О. (Держбуд України); Шацький В.І. (корпорація "Укрбуд"); Данченко М.І. (корпорація "Укрметротунельбуд"); Сідляренко Н.І. (Державна служба автомобільних доріг України "Укравтодор").

Комп'ютерний набір: Уляна Т.Б., Селик Т.Г.

Під загальною редакцією канд. екон. наук Голодець І.В.

СХВАЛЕНО рішенням Науково-технічної ради Держбуду України 16 січня 2004 року № 5.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 16 лютого 2004 року № 30.

Методичні рекомендації поширюються на всі будівельні організації (незалежно від форм власності і підпорядкування), що виконують будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та ремонтно-будівельні роботи підрядним або господарським способом

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

(нова редакція)

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та на основі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі  – ПБО), затверджених наказами Міністерства фінансів України (із змінами). Методичні рекомендації враховують положення Господарського кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2004 року.

1. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації встановлюють основні методичні засади формування собівартості будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та ремонтно-будівельних робіт (далі -будівельно-монтажні роботи) під час спорудження нових об'єктів, розширення, добудови, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, ремонту будівель і споруд, реставрації пам'яток архітектури (далі – будівництво) як підрядним, так і господарським способом. Методичні рекомендації поширюються на всі будівельні організації незалежно від форм власності і підпорядкування та їх відокремлені виробничі підрозділи (структурні одиниці), що виконують будівельно-монтажні роботи.

Формування собівартості робіт (продукції, послуг) відокремлених виробничих підрозділів будівельної організації (структурних одиниць), діяльність яких належить до інших галузей або видів економічної діяльності (проектно-вишукувальна, науково-дослідна діяльність, виробництво будь-яких видів промислової або іншої продукції, транспортні перевезення тощо), здійснюється на засадах, визначених відповідними галузевими методичними рекомендаціями.

2. Собівартість будівельно-монтажних робіт – це виробничі витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт.

Собівартість будівельно-монтажних робіт підрядної будівельної організації, яка на умовах договорів субпідряду залучає субпідрядників до виконання будівельно-монтажних робіт, передбачених договором підряду, та відповідає перед замовником за результати їх роботи, складається з виробничих витрат відокремлених виробничих підрозділів (структурних одиниць), які здійснюють будівельно-монтажні роботи, та вартості робіт, виконаних за договорами субпідряду.

Собівартість будівельно-монтажних робіт відокремленого виробничого підрозділу (структурної одиниці) будівельної організації складається з виробничих витрат цього підрозділу, пов'язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт, а також з витрат на утримання апарату управління виробництвом цього підрозділу.

  1. Собівартість будівельно-монтажних робіт може бути:

плановою, що включає витрати на виконання будівельно-монтажних робіт і визначається на підставі техніко-економічних розрахунків з використанням економічно обґрунтованих норм і нормативів затрат на здійснення будівельно-монтажних робіт (за умови нормальної потужності будівельної організації та дотримання планових термінів будівництва, раціонального та ефективного використання виробничих ресурсів та додержання вимог до якості будівництва), а також інженерних розрахунків щодо підвищення організаційно-технічного рівня будівельного виробництва внаслідок здійснення заходів щодо впровадження нової техніки та технологій, удосконалення його організації та управління, інших техніко-економічних чинників;

фактичною, яка включає фактичні витрати будівельної організації, понесені під час виконання будівельно-монтажних робіт.

4.Планування та бухгалтерський облік витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, здійснюються за об'єктами витрат.

Об'єктом витрат можуть бути: окремі види будівельно-монтажних робіт; об'єкт будівництва.

Відповідно до об'єктів витрат розрізняють:

собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт – це виробничі витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням окремих видів будівельно-монтажних робіт на одному або декількох об'єктах будівництва, за одним або декількома договорами підряду на їх спорудження;

собівартість об'єкта будівництва – це виробничі витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт на конкретному об'єкті будівництва за весь період його будівництва.

2. Класифікація витрат будівельної організації

1. Класифікація витрат будівельної організації здійснюється з метою раціональної організації планування, бухгалтерського обліку, калькулювання та аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт.

Витрати можуть класифікуватися за такими ознаками:

види діяльності будівельної організації;

місце виникнення витрат; види витрат;

способи включення витрат до собівартості будівельно-монтажних робіт;

результативність витрачання; календарні періоди;

відносно договору підряду на виконання робіт з будівництва;

наявність надзвичайних подій.

1.1. Класифікація витрат за видами діяльності будівельної організації:

витрати звичайної діяльності;

витрати операційної діяльності;

витрати основної діяльності.

Витрати звичайної діяльності включають витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Витрати операційної діяльності включають витрати основної діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Витрати основної діяльності – це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт.

1.2. Класифікація витрат за місцем їх виникнення:

витрати основного виробництва;

витрати допоміжного виробництва;

витрати другорядного виробництва.

Витрати основного виробництва – це витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва.

Витрати допоміжного виробництва – це витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які зайняті забезпеченням процесу основного виробництва, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва: технічний огляд, технічне обслуговування та ремонт власних і орендованих будівельних машин, механізмів та устаткування; забезпечення інструментом, запасними частинами, транспортними послугами тощо.

Витрати другорядного виробництва – це витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які не беруть безпосередньої участі у виконанні будівельно-монтажних робіт, але їх продукція у подальшому використовується під час виконання цих робіт: виробництво бетонів та будівельних розчинів, залізобетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків та будівельного каміння, цегли, інших виробів, напівфабрикатів тощо.

Витрати основного виробництва та допоміжних і другорядних виробництв, продукція яких у подальшому використовується на будівельно-монтажних роботах, є виробничими витратами основної діяльності будівельної організації, які включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт цієї організації.

1.3.Класифікація за видами витрат:

елементи витрат;

статті витрат.

Елемент витрат – це сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат.

До статті витрат можуть включатися складові будь-якого елемента витрат або декількох елементів.

Витрати операційної діяльності будівельної організації групуються за елементами витрат, а витрати основної діяльності – як за елементами, так і за статтями калькулювання.

Групування витрат за елементами витрат наведено у додатку 1, а за статтями – у пунктах 2-8 розділу III Методичних рекомендацій.

1.4.Класифікація витрат за способами включення витрат до собівартості будівельно-монтажних робіт:

прямі витрати;

загальновиробничі (непрямі) витрати.

Прямі – це витрати, які пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

Загальновиробничі витрати – це витрати, що пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва, але не можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат. Такі витрати розподіляються між об'єктами витрат з використанням бази розподілу, обраної будівельною організацією самостійно.

1.5.Класифікація витрат за результативністю витрачання:

продуктивні витрати;

непродуктивні витрати.

Продуктивні витрати – це витрати, що передбачені раціональною організацією та технологією виробництва.

Непродуктивні витрати – це витрати, що виникають через недосконалість організації виробництва, порушення технології тощо.

  1. Класифікація витрат за календарними періодами:

Поточні витрати – це витрати, які зазнає будівельна організація щомісяця.

Одноразові витрати – це витрати, які будівельна організація зазнає у період, більший за місяць, та які спрямовуються на забезпечення будівельного виробництва протягом тривалого часу.

1.7.Класифікація витрат відносно договору підряду на виконання робіт з будівництва:

витрати за договором підряду;

витрати періоду.

Витрати за договором підряду – це витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, які безпосередньо пов'язані з конкретним договором підряду (прямі витрати), а також витрати будівельної організації щодо управління, організації та обслуговування будівельного виробництва (загальновиробничі витрати).

Витрати періоду – це витрати операційної діяльності будівельної організації, які неможливо прямо пов'язати з виконанням конкретного договору підряду і, відповідно, з доходом за цим договором підряду, для отримання якого вони були здійснені. Такі витрати (адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати) не належать до витрат за договором підряду, за винятком випадків, передбачених пунктом 6 розділу IV Методичних рекомендацій, і не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, а відображаються у складі витрат будівельної організації у тому звітному періоді, в якому були здійснені.

1.8.Класифікація витрат за наявності надзвичайних подій:

Надзвичайні витрати – це втрати, що виникли внаслідок стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, інших надзвичайних подій, а також затрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків таких подій.

3. Групування витрат будівельної організації за елементами та статтями

1. Групування витрат за елементами здійснюється з метою визначення загальних обсягів матеріальних, трудових та інших ресурсів, що використовуються будівельною організацією в операційній діяльності. Групування та облік операційних витрат за елементами застосовується будівельною організацією під час складання фінансової звітності "Звіт про фінансові результати" (форма № 2).

Витрати операційної діяльності будівельної організації групуються за такими економічними елементами:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

Склад витрат операційної діяльності будівельної організації, які належать до зазначених вище елементів, наведено в додатку 1 до Методичних рекомендацій.

2. Групування витрат за статтями здійснюється з метою визначення обсягів матеріальних, трудових та інших ресурсів, що використовуються в основній діяльності будівельної організації. Групування та облік витрат за статтями використовується будівельною організацією під час формування собівартості будівельно-монтажних робіт та визначення кошторисної вартості будівництва об'єкта. Склад статей калькулювання визначається будівельною організацією самостійно, виходячи зі специфіки виконуваних робіт.

Під час формування собівартості будівельно-монтажних робіт витрати основної діяльності будівельної організації можуть групуватись за такими статтями калькулювання:

а)прямі статті калькулювання витрат:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

експлуатація будівельних машин та механізмів;

відрахування на соціальні заходи; інші прямі витрати;

б)непряма стаття калькулювання витрат:

загальновиробничі витрати.

Перелік витрат основної діяльності будівельної організації, який рекомендується відносити до складу прямих статей калькулювання, наведено в пунктах 3-7 цього розділу.