Режим теплопередачи через испытываемый образец считают стационарным, если разность значений температуры воздуха внутри приставной камеры и теплого отделения климатической камеры не превышает 0,5°С, а результаты повторных, с интервалом не менее 0,5 ч, измерений тепловой мощности нагревателя отличаются не более чем на 5 %.

Измерения температуры поверхностей образца, а также напряжения и силы тока в сети электрического нагревателя приставной калориметрической камеры проводят не менее трех раз с интервалом 15 мин.

Результаты измерений оформляют в соответствии с приложением Б (таблица Б.2).

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) с.12

9 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

9.1 За розрахункові значення температури для кожної однорідної зони приймають середньоарифметичні значення виміряних величин.

9.2 Термічний опір і-ї однорідної зони випробуваного зразка Rкi при вимірюванні щільності теплових потоків за допомогою тепломірів визначають за формулою

Ркі = (??ві - ??зі) qі , (5)

де ??ві - ??зі - середні температури відповідно внутрішньої і зовнішньої поверхонь і-ї зони за період вимірювань, °С ;

qі - середня щільність теплового

потоку, що проходить крізь і-ю зону за період вимірювань, Вт/м2.

9.3 Приведений термічний опір світло-пропускної і непрозорої частин віконного блока, а також полотна і коробки дверного блока, м2·??С/Вт, визначають за формулами:

9 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

9.1 За расчетные значения температуры для каждой однородной зоны принимают среднеарифметические значения измеренных величин.

9.2 Термическое сопротивление і-й однородной зоны испытываемого образца Rкi , при измерении плотности тепловых потоков с помощью тепломеров определяют по формуле

Ркі = (??ві - ??ні) qі , (5)

где ??ві - ??ні - средние температуры соответственно внутренней и наружной поверхностей і-й зоны за период измерений, °С;

qі - средняя плотность теплового потока, проходящего через і-ю зону за период измерений, Вт/м2.

9.3 Приведенное термическое сопротивление светопропускающей и непрозрачной частей оконного блока, а также полотна и коробки дверного блока, м2·??С/Вт, определяют по формулам:

; (6)

, (7)

де m, n - число однорідних зон відповідно у світлопропускній і непрозорій частинах блока;

Аі - розрахункова площа і-ї однорідної зони світлопропускної частини блока, м2;

Rкі - термічний опір і-ї однорідної зони світлопропускної частини блока, м2·??С/Вт;

Aj - розрахункова площа j-ї однорідної зони непрозорої частини блока, м2;

Rкj - термічний опір j-ї однорідної зони непрозорої частини блока, м2·??С/Вт.

9.4 Приведений термічний опір перевіреного віконного блока , м2·??С/Вт, визначають за формулою

где m, n - число однородных зон соответственно в светопропускающей и непрозрачной частях блока;

Ai - расчетная площадь і-й однородной зоны светопропускающей части блока, м2;

Rкі - термическое сопротивление і-й однородной зоны светопропускающей части блока, м2·??С/Вт;

Aj - расчетная площадь j-й однородной зоны непрозрачной части блока, м2;

Rkj - термическое сопротивление j-й однородной зоны непрозрачной части блока, м2·??С/Вт.

9.4 Приведенное термическое сопротивление испытанного оконного блока , м2·??С/Вт, определяют по формуле

, (8)

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) с.13

, (9)

де Аст , Ар - площі розрахункової поверхні світлопропускної і непрозорої частин віконного блока, м2.

9.5 Приведений термічний опір перевіреного дверного блока , м2·??С/Вт , визна-чають за формулою

где Аст , Ар - площади расчетной поверхности светопропускающей и непрозрачной частей оконного блока, м2.

9.5 Приведенное термическое сопротивление испытанного дверного блока , м2·??С/Вт,

де Ап , Ак - площі розрахункової поверхні полотна і коробки дверного блока, м2.

9.6 Приведений опір теплопередачі перевіреного віконного або дверного блока , м2·??С/Вт, при вимірюванні щільності теплових потоків за допомогою тепломірів визначають за формулою

(10)

где Ап , Ак - площади расчетной поверхности полотна и коробки дверного блока, м2.

9.6 Приведенное сопротивление теплопередаче испытанного оконного или дверного блока , м2·??С/Вт, при измерении плотности тепловых потоков с помощью тепломеров определяют по формуле

(10)

де - приведений термічний опір перевіреного віконного і дверного блоків, м2·??С/Вт;

??в , ??з - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь блока, які приймаються рівними: ??в=8,0 Вт/(м2·??С),

??з=23,0 Вт/(м2·??С).

9.7 Середнє значення щільності теплового потоку, що проходить крізь випробуваний віконний або дверний блок qпр, при його вимірюванні за допомогою приставної калориметричної камери визначають за формулою

, (11)

де U - напруга в мережі постійного струму нагрівника приставної калориметричної камери. В;

I - сила струму в мережі нагрівника калориметра, А;

Qел - теплова потужність, що виділяється електродвигуном вентилятора приставної камери, Вт;

??ві ,??зі - середні за період вимірювань

значення температури відповідно внутрішньої і зовнішньої поверхонь і-ї ділянки теплоізоляційного матеріалу, що заповнює проріз огородження за межами випробуваного зразка, який розділяє тепле і холодне відділення кліматичної камери, °С;

где - приведенное термическое сопротивление испытанного оконного и дверного блоков, м2·??С/Вт;

??в , ??н - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей блока, принимаемые равными: ??в=8,0 Вт/(м2·??С),

??н=23,0 Вт/(м2·??С).

9.7 Среднее значение плотности теплового потока, проходящего через испытываемый оконный или дверной блок qпр, при его измерении с помощью приставной калориметрической камеры определяют по формуле

,

(11)

где U - напряжение в сети постоянного тока нагревателя приставной калориметрической камеры, В;

I - сила тока в сети нагревателя калориметра, А;

Qэл - тепловая мощность, выделяемая электродвигателем вентилятора приставной камеры, Вт;

??ві ,??ні - средние за период измерений

значения температуры соответственно внутренней и наружной поверхностей і-го участка теплоизоляционного материала, заполняющего проем ограждения вне пределов испытываемого образца, разделяющего теплое и холодное отделения климатической камеры, °С;

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) с.14

,

?? - теплопровідність теплоізоляційного матеріалу, Вт/(м·??С);

??і - товщина шару і-ї ділянки теплоізоляційного матеріалу, м;

Аі - площа поверхні і-ї ділянки теплоізоляційного матеріалу, м2;

Ао - площа розрахункової поверхні перевіренного зразка віконного блока,м2.

9.8 Приведений термічний опір перевіреного віконного (дверного) блока , м2·??С/Вт, при вимірюванні щільності теплового потоку за допомогою приставної калориметричної камери визначають за формулою

, (12)

де ??в ,??з - середні температури відповідно

внутрішньої і зовнішньої поверхонь випробуваного зразка за період вимірювань, що визначаються за результатами розрахунку температурного поля, °С;

qпр - середня щільність теплового потоку, що проходить крізь випробуваний зразок, Вт/м2.

9.9 Приведений опір теплопередачі випробуваного віконного (дверного) , м2·??С/Вт, при вимірюванні щільності теплового потоку за допомогою приставної калориметричної камери визначають за формулою (10).

9.10 Результати теплотехнічних випробувань віконного блока можуть бути поширені на типорозмірний ряд виробів (серію), що відзначаються габаритними розмірами і відносною площею скління. Значення приведеного термічного опору віконних блоків типо-розмірного ряду визначають за формулою

?? - теплопроводность теплоизоля- ционного материала, Вт/(м·??С);

??і - толщина слоя і-го участка теплоизоляционного материала, м;

Аі - площадь поверхности і –го участка теплоизоляционного материала, м2;

Ао - площадь расчетной поверхности испытанного образца оконного блока, м2.

9.8 Приведенное термическое сопротивление испытанного оконного (дверного) блока , м2·??С/Вт, при измерении плотности теплового потока с помощью приставной калориметрической камеры определяют по формуле

(12)

где ??в ,??н - средние температуры соответственно внутренней и наружной поверхностей испытываемого образца за период измерений, определяемые по результатам расчета температурного поля, °С;

qпр - средняя плотность теплового потока, проходящего через испытываемый образец, Вт/м2.

9.9 Приведенное сопротивление теплопередаче испытываемого оконного (дверного) блока , м2·??С/Вт, при измерении плотности теплового потока с помощью приставной калориметрической камеры определяют по формуле (10).

9.10 Результаты теплотехнических испытаний оконного блока могут быть распространены на типоразмерный ряд изделий (серию), отличающихся габаритными размерами и относительной площадью остекления. Значения приведенного термического сопротивления оконных блоков типоразмерного ряда определяют по формуле

(13)

де - приведений термічний опір світ-

лопропускної частини перевіреного віконного блока, що визначений за формулою (6), м2·??С/Вт;

- приведений термічний опір непрозорої частини віконного блока, що визначений за формулою (7), м2·??С/Вт;

где - приведенное термическое сопротивление светопропускающей части испытанного оконного блока, определенное по формуле (6), м2·??С/Вт;

- приведенное термическое сопротивление непрозрачной части испытанного оконного блока, определенное по формуле (7), м2·??С/Вт;

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) с.15

р - відношення площі скління до площі заповнення світлового прорізу віконного блока типо-розмірного ряду, що розраховується.

Приведений опір теплопередачі віконних блоків типорозмірного ряду обчислюють за формулою (10) з урахуванням значень приведеного термічного опору, що розраховані за формулою (13).

10 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

Результати випробувань оформлюють протоколом, в якому вказують:

- найменування, юридичну адресу та номер атестата акредитації випробувального центру (лабораторії), що проводив випробування;

- найменування, юридичну адресу організації-замовника випробувань;

- найменування, юридичну адресу організації-виготовлювача зразків;

- найменування випробуваної продукції, маркування та НД на об'єкт випробувань;

- опис, ескіз та технічну характеристику об'єкта випробувань (включаючи площу зразків, коефіцієнт скління, повну характеристику світлопрозорої частини конструкції, інші необхідні відомості);

- НД, у відповідності з яким проводять випробування виробу (позначення даного стандарту);

- програму та результати випробувань;

- дату проведення випробувань;

- підписи осіб, відповідальних за проведення робіт та випробувань;

- інші дані за погодженням із замовником.

р - отношение площади остекления к площади заполнения светового проема рассчитываемого оконного блока типоразмерного ряда.

Приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков типоразмерного ряда вычисляют по формуле (10) с учетом значений приведенного термического сопротивления, рассчитанных по формуле (13).

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором указывают:

- наименование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;

- наименование, юридический адрес организации-заказчика испытаний;

- наименование, юридический адрес организации-изготовителя образцов;

- наименование испытываемой продукции, маркировку и НД на объект испытаний;

- описание, эскиз и техническую характеристику объекта испытаний (включая площадь образцов, коэффициент остекления, полную характеристику светопрозрачной части конструкции, другие необходимые сведения);

- НД, в соответствии с которым проводят испытания изделия (обозначение настоящего стандарта);

- программу и результаты испытаний;

- дату проведения испытаний;

- подписи лиц, ответственных за проведение работ и испытаний;

- другие данные по согласованию с заказчиком.

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) с.16

ДОДАТОК А

(довідковий)

Методика вивіру засобів вимірювань

A.1 Вивір засобів вимірювань, що застосовуються у лабораторних експериментальних методах визначення опору теплопередачі, проводять згідно з даним додатком не рідше, ніж раз на півроку, а також при заміні датчиків температури (термопар) і вимірників щільності теплових потоків (тепломірів).

А.2 При перевірці експериментальне оцінюють методичну похибку, яка обумовлена впливом контактного опору термопар і тепломірів при їх закріплюванні до поверхні огороджувальної конструкції, зміною характеристик тепломірів у процесі природного старіння, інерційністю терморегулювальних приладів тощо.

Допустиме значення похибки визначення термічного опору для еталонного заповнення прорізу кліматичної камери не повинне перевищувати 5 %.

А. З Як еталонне заповнення прорізу кліматичної камери використовують плоскопа-ралельну пластину із поліметилметакрилату за НД завтовшки не менше 10 мм, що атестована у встановленому порядку. Еталонну пластину установлюють у прорізі камери з максимальним зазором не більше 50 мм та закріплюють за периметром прорізу на піно-полістирольному плитному утеплювачі згідно з ДСТУ Б В.2.7-8 з урахуванням вимог 7.2.

А.4 Термопари і тепломіри на поверхні еталонного заповнення при вивірі засобів вимірювань розміщують згідно з 7.4 - 7.6 аналогічно умовам випробувань склопакетів. Коефіцієнт однорідності теплового потоку, що проходить крізь еталонне заповнення, не повинен бути менше 0,9.