ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали

ЦЕМЕНТИ СУЛЬФАТОСТІЙКІ Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99

(ГОСТ 22266-94)

ЦЕМЕНТЫ СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ Технические условия

ГОСТ 22266-94

Видання офіційне Издание официальное

Державний комітет архітектури, будівництва та житлової політики

України

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации

и техническому нормированию в строительстве

Київ 1999

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним інститутом цементної промисловості (НИИцемент) Російської Федерації

ВНЕСЕНИЙ

Мінбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ)

17 листопада 1994 р.

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Білорусь

Держбуд

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Російська Федерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держбуд

З ВВЕДЕНИЙ НА ЗАМІНУ ГОСТ 22266-76

наказом Держбуду України від № 117

від 11.05.99 р.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным институтом цементной промышленности (НИИцемент)

Российской Федерации

ВНЕСЕН

Минстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 ноября .

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управ-ления строительством

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика Беларусь

Госстрой

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Российская Федерация

Минстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госстрой

3 ВЗАМЕН ГОСТ 22266-76

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94)

Зміст Содержание

1 Галузь використання ...................................... 1

2 Нормативні посилання ................................... 1

3 Класифікація ................................................... 1

4 Технічні вимоги .............................................. 2

4.1 Характеристики ........................................ 2

4.2 Вимоги до матеріалів ............................... 5

4.3 Маркування і пакування .......................... 6

5 Правила приймання ........................................ 6

6 Методи випробувань ...................................... 6

7 Транспортування і зберігання ....................... 6

8 Вказівки щодо використання ........................ 7

9 Гарантії виготовлювача ................................. 8

Додаток А

Перелік стандартів, на які дані посилання в даному стандарті ............................................ 9

1 Область применения ................................... 1

2 Нормативные ссылки .................................. 1

3 Классификация ............................................ 1

4 Технические требования ............................. 2

4.1 Характеристики ..................................... 2

4.2 Требования к материалам ..................... 5

4.3 Маркировка и упаковка ......................... 6

5 Правила приемки ......................................... 6

6 Методы испытаний ...................................... 6

7 Транспортирование и хранение .................. 6

8 Указания по применению ............................ 7

9 Гарантии изготовителя ................................. 8

Приложение А

Перечень стандартов, на которые даны ссылки в настоящем стандарте ................... 9

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали

Цементи сульфатостійкі

Технічні умови

Строительные материалы

Цементы сульфатостойкие

Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-85-99

(ГОСТ 22266-94)

Building materials

Sulphate resisting cements

Spesifications

Чинний від 1999-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт поширюється на сульфатостійкі цементи (далі - цементи), призначені для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій, які мають корозійну стійкість при впливі середовищ, агресивних за вмістом у них сульфатів.

Усі вимоги даного стандарту є обов'язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Посилання на стандарти, які використані в даному стандарті, наведено в додатку А.

З КЛАСИФІКАЦІЯ

3.1 За речовинним складом сульфатостійкі цементи підрозділяють на види:

- сульфатостійкий портландцемент:

- сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками;

- сульфатостійкий

шлакопортландцемент;

- пуцолановий портландцемент.

3.2 За міцністю при стисканні у віці 28 діб цементи підрозділяють на марки: 300, 400, 500.

3.3 Умовне позначення цементу повинно складатись із:

Дата введения 1996-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сульфатостойкие цементы (далее - цементы), предназначенные для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, обладающих коррозионной стойкостью при воздействии сред, агрессивных по содержанию в них сульфатов.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Используемые в настоящем стандарте ссылки на стандарты приведены в приложении А.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 По вещественному составу сульфатостойкие цементы подразделяют на виды:

- сульфатостойкий портландцемент:

- сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками:

- сульфатостойкий шлакопортландцемент;

- пуццолановый портландцемент.

3.2 По прочности при сжатии в возрасте 28 суток цементы подразделяют на марки: 300, 400, 500.

3.3 Условное обозначение цемента должно состоять из:

Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.2

- виду цементу за 3.1. Допускається скорочене найменування цементу за ДСТУ Б В.2.7-46 (ПЦ, ШПЦ) з додаванням позначення сульфатостійкості - СС, а для пуцоланового цементу -ППЦ;

- марки цементу за 3.2;

- позначення максимального вмісту добавок у цементі - ДО, Д20, Д60;

- позначення пластифікації цементу - ПЛ;

- позначення гідрофобізації цементу - ГФ;

- позначення даного стандарту.

Приклади умовних позначень

1 Сульфатостійкий портландцемент марки 400 з добавками до 20%, пластифікований: сульфатостійкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ДСТУ Б В.2.7-85-99 або ССПЦ 400-Д20-ПЛ

ДСТУ Б В.2.7-85-99

2 Пуцолановий портландцемент марки 300:

пуцолановий портландцемент 300

ДСТУ Б В.2.7-85-99

або ППЦ300 ДСТУ Б В.2.7-85-99

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Цементи повинні виготовлятися у відповідності з вимогами даного стандарту за технологічним регламентом, затвердженим підприємством-виготовлювачем.

4.1 Характеристики

4.1.1 Клінкер, який застосовують при виробництві цементів, за розрахунковим мінералогічним складом повинен відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1.

- вида цемента по 3.1. Допускается сокращенное наименование цемента по ГОСТ 10178 (ПЦ, ШПЦ) с добавлением обозначения сульфатостойкости - СС, а для пуццоланового цемента -ППЦ;

- марки цемента по 3.2;

- обозначения максимального содержания добавок в цементе - ДО, Д20, Д60;

- обозначения пластификации цемента -ПЛ:

- обозначения гидрофобизации цемента - ГФ;

- обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений

1 Сульфатостойкий портландцемент марки 400 с добавками до 20 %, пластифицированный:

сульфатостойкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94 или ССПЦ 400-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94.

2 Пуццолановый портландцемент марки 300:

пуццолановый портландцемент 300

ГОСТ 22266-94

или ППЦ300 ГОСТ 22266-94

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Цементы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

4.1 Характеристики

4.1.1 Клинкер, применяемый при производстве цементов, по расчетному минералогическому составу должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблиця

1

Таблица

Найменування показника Наименование показателя

Значення для клінкеру, % за масою, не більше за видами цементу

Значение для клинкера, % по массе, не более по видам

цемента

сульфатостійкий портландцемент сульфатостойкий портландцемент

сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками

сульфатостійкий шлакопортландцемент сульфатостойкий шлакопортландцемент

пуцолановий портландцемент пуццолановый портландцемент

Вміст трьохкальцієвого силікату (ЗСаО ?? SiO2)

Содержание трехкальциевого силиката (ЗСаО ?? SiO2)

50

Не нормується

Не нормируется

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.3

Закінчення таблиці

1

Окончание таблицы

Найменування показника Наименование показателя

Значення для клінкеру, % за масою, не більше за видами цементу

Значение для клинкера, % по массе, не более по видам

цемента

сульфатостійкий портландцемент сульфатостойкий портландцемент

сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками

сульфатостійкий шлакопортландцемент сульфатостойкий шлакопортландцемент

пуцолановий портландцемент пуццолановый портландцемент

Вміст трьохкальцієвого алюмінату (3СаО ?? АІ2О3 )

Содержание трехкальциевого алюмината (3СаО ?? АІ2О3)

5

8

Сума трьохкальцієвого алюмінату (3СаО ?? АІ2О3) та чотирьохкальцієвого алюмофериту

(4СаО ?? АІ2О3 ?? Fe2О3)

Сумма трехкальциевого алюмината (3СаО ?? АІ2О3) и четырехкальциевого алюмоферрита

(4СаО ?? АІ2О3 ?? Fe2О3)

22

Не нормується

Не нормируется

Вміст оксиду алюмінію (АІ2О3)

Содержание оксида алюминия (АІ2О3)

5

Вміст оксиду магнію (МgО)

Содержание оксида магния (МgО)

5

4.1.2 Вміст добавок у цементі залежно від їх виду повинен відповідати вказаному у таб- лиці 2.

4.1.2 Содержание добавок в цементе в зависимости от их вида должно соответствовать указанному в таблице 2.

Таблиця

2

Таблица

У відсотках від маси цементу

В процентах от массы цемента

Вид цементу

Вид цемента

Вміст добавок

Содержание добавок

гранульованого доменного шлаку,

електротермофосфорного шлаку

гранулированного доменного шлака,

электротермофосфорного шлака

пуцолану

пуццолана

Сульфатостійкий портландцемент Сульфатостойкий портландцемент

Не допускается

Не допускається

Сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками

Понад

Свыше

10

і не більше

и не более

20

Сульфатостійкий шлакопортландцемент Сульфатостойкий шлакопортландцемент

Понад

Свыше

40

і не більше

и не более

60

Пуцолановий портландцемент Пуццолановый портландцемент

Понад

Свыше

20

і не більше

и не более

40

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.4

4.1.3 У сульфатостійкому портландцементі з мінеральними добавками допускається використовувати суміші шлаку і пуцолану, загальна кількість яких не повинна перевищувати 20 %.