ДСТУ Б В.2.7-33-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

==========================================================================

Будівельні матеріали

ПІСОК КВАРЦЕВО-ЗАЛІЗИСТИЙ

І ТОНКОДИСПЕРСНА ФРАКЦІЯ

ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ З ВІДХОДІВ

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

КОМБІНАТІВ УКРАЇНИ

Технічні умови

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2001

ДСТУ Б В.2.7-33-2001

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Придніпровською державною академією будівництва та архітектури і ВАТ "ДНДІБВ"

(Бондаренко С.В., к.т.н.; Бондаренко Г.М., к.т.н.;

Півень В.О.; Моісеєнко В.В., Кіряш В.Г., к.т.н.; Красуля О.С.;

Ліннік В.Б.)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом інноваційної політики, нормування і стандартизації Держбуду

України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 31 жовтня 2001 р. № 206

4 НА ЗАМІНУ

ДСТУ Б В.2.7-33-95 "Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна

фракція з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України.

Технічні умови"

ДСТУ Б В.2.7-33-2001

Зміст

1 Галузь використання1

2 Нормативні посилання2

3 Терміни і визначення4

4 Класифікація 4

5 Технічні вимоги4

6 Вимоги безпеки і охорони навколишнього природного

середовища 6

7 Правила приймання8

8 Методи контролю11

9 Транспортування і зберігання11

10 Гарантії виготовлювача11

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 С.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

==========================================================================

Будівельні матеріали

Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна

фракція для будівельних робіт з відходів

гірничо-збагачувальних комбінатів України

Технічні умови

Строительные материалы

Песок кварцево-железистый и тонкодисперсная

фракция для строительных работ из отходов

горно-обогатительных комбинатов Украины

Технические условия

Building materials

Sand quartz-ferriferous and thin-dispersing fraction for

the construction works from waste of mine-concentrating

of group of enterprises of the

Specifications

____________________________________________________________________________________

Чинний від 2002-04-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Даний стандарт поширюється на пісок кварцево-залізистий з середньою густиною зерен понад 2,8 г/см3 до 3,2 г/см3 і тонкодисперсну фракцію з розміром частинок менше , які одержують у результаті класифікації відходів магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗКів) України поточного виробництва та із шламосховищ.

1.2 Пісок кварцево-залізистий (далі - пісок) застосовують як:

- дрібний заповнювач бетонів (важких, дрібнозернистих, спеціального призначення та ін.), будівельних розчинів, сухих сумішей;

- заповнювач і компонент в'яжучого для виробництва силікатних бетонів щільної структури, ніздрюватих бетонів автоклавного і безавтоклавного тверднення, силікатних цегли, каменів та інших пресованих виробів;

- основу при влаштуванні автомобільних доріг та аеродромів;

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 С.2

- компонент сумішей для влаштування покриттів автомобільних доріг та аеродромів;

- баластний матеріал при благоустрої і планувальних роботах.

1.3 Тонкодисперсна фракція застосовується як:

- заповнювач і компонент в'яжучого для виготовлення виробів і конструкцій з ніздрюватого і щільного силікатного бетонів автоклавного і безавтоклавного тверднення, силікатних цегли і каменів;

- мікронаповнювач для різних видів бетонів, розчинів і асфальтобетону;

- наповнювач сухих сумішей.

1.4 Обов'язкові вимоги, які спрямовані на забезпечення показників міцності, довговічності, морозостійкості продукції, а також її безпеки для здоров'я населення і охорони навколишнього природного середовища, викладені у 5.1, 5.2, 5.4-5.14, розділах 6-10 і повинні виконуватись усіма підприємствами-виготовлювачами і споживачами незалежно від форм власності. Інші вимоги стандарту є рекомендованими.

1.5 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 2272-93

ССПБ. Пожежна безпека. Терміни і визначення

ДСТУ Б А. 1.1-55-94

Пісок природний для виробництва будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-29-95

Дрібні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96

Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-45-96

Бетони ніздрюваті. Технічні умови

ДСТУБВ.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)

Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт.

Методи фізико-механічних випробувань

ГОСТ 12.0.001-82

ССБТ. Основные положения

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 С.3

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования

безопасности

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов

защиты

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие

требования безопасности

ГОСТ 12.2.049-80

ССБТ. Оборудование производственное. Общие

эргономические требования

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования

безопасности

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие

требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные.

Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов

вредных веществ промышленных предприятий

ГОСТ 310.2-76

Цементы. Методы определения тонкости помола

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 8735-88

Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 26193-84

Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для

строительных работ. Технические условия

ГОСТ 24104-88

Весы лабораторные общего назначения и образцовые.

Общие технические условия

ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві.

Основні положення.

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних

радіонуклідів в будівництві.

Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних

радіонуклідів в будівництві.

Радіаційний контроль будівельних матеріалів і об’єктів будівництва.

СниП ІІ-4-79

Естественное и искусственное освещение

СниП ІІІ-4-80

Техника безопасности в строительстве

СниП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

СниП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

ДСТУ Б.В.2.7-33-2001 С.4

СП 1042-73

Санитарные правила организации технологических процессов

и гигиенические требования к производственному оборудованию

СП 3905-85

Санитарные правила предприятий по добыче и обогащению рудных и рассыпных полезных ископаемых

ДСП 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБА.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

СН № 1757-77

Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля

МУ 4436-87

Методические указания. Измерение концентраций аэрозолей

преимущественно фиброгенного действия

3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті використані такі терміни з відповідними визначеннями:

3.1 Залізисті кварцити - шаруваті кварцево-залізисті метаморфічні гірські породи осадового або вулканогенноосадового походження. При вмісті Fe понад 25 % - залізні руди.

3.2 Відходи збагачення залізистих кварцитів - відходи, які одержані при збагаченні залізної руди і представлені, в основному, кварцем, оксидами і гідрооксидами заліза.

3.3 Інші терміни і визначення - відповідно до ДСТУ Б А.1.1-55.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

Згідно з таблицями 1, 2 ДСТУ Б В.2.7-29 піски, що стандартизовані даним документом, відносяться до щільних природних дуже важких пісків з відходів збагачення гірничо-збагачувальних комбінатів і містять породи і мінерали, які відносять до шкідливих домішок.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Пісок повинен відповідати вимогам даного стандарту, виготовлятись за технологічною документацією, затвердженою у встановленому порядку, і застосовуватись згідно з діючими нормативними документами.

5.2 Піски для бетонів, будівельних розчинів, пресованих силікатних виробів повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-32 і ДСТУ Б В .2.7-23; для ніздрюватих бетонів – ДСТУ Б В.2.7-45; для бетонів, призначених для різних спеціальних видів будівництва,

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 С.5

також додатковим вимогам, викладеним у обов'язковому додатку В ДСТУ Б В.2.7-43.

5.3 Пісок характеризується такими основними показниками якості: насипною густиною; зерновим складом; вмістом пилуватих і глинистих часток, у тому числі глини у грудках; вмістом глинистих часток, що визначаються методом набухання (при розробці шламосховищ); вмістом органічних домішок; міцністю; морозостійкістю; вмістом шкідливих домішок; радіаційними властивостями.

5.4 Насипна густина

Пісок, який випускають за даним стандартом, повинен мати насипну густину не більше 1650 кг/м3, тонкодисперсна фракція - не більше 1100 кг/м3.

5.5 Зерновий склад

5.5.1 Піски, які стандартизуються даним документом, за зерновим складом згідно з таблицею 4 ДСТУ Б В.2.7-29 підрозділяють на групи: підвищеної крупності, крупні і середні. Модуль крупності Мк і повний залишок на ситі № 063 після відсіювання зерен більше повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Група піску за зерновим

складом

Модуль крупності піску

Мк

Повний залишок на ситі № 063,

у відсотках за масою

Підвищеної крупності

Понад 3,0 до 3,5 вкл.

Понад 65 до 75 вкл.

Крупний

“ 2,5 “ 3,0 “

“ 45 “ 65 “

Середній

“ 2,0 “ 2,5 “

“ 30 “ 45 “

Примітка. При визначенні групи піску за зерновим складом вирішальним є значення

модуля крупності

5.5.2 Вміст у піску зерен, які проходять через сито № 016, не повинен перевищувати 15 % за масою, зерен розміром від 5,0 до - 5 % за масою, зерен розміром понад - 0,5 % за масою.

5.6 Питома поверхня тонкодисперсної фракції повинна бути у межах 30-40 м2/л.

5.7 Міцність

Міцність піску визначають за міцністю вихідної гірської породи.

Марка піску за міцністю повинна бути не нижче 600.

5.8 Морозостійкість

Пісок повинен мати марку за морозостійкістю не нижче F 25. Втрата маси після 25 циклів поперемінного заморожування і відтавання не повинна перевищувати 10 %.

5.9 Вміст пилуватих і глинистих часток, у тому числі глини у грудках.

Кількість пилуватих і глинистих часток розміром менше , яку визначають відмулюванням, піпетковим методом або методом мокрого просіювання, не повинна перевищувати 7% за масою, у тому числі глини у грудках – 0,25% за масою.