ДСТУ Б А.2.4-3-95. (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93)

Видання офіційне

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ГОСТ 21.408-93

Издание официальное

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1997

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним проектним, конструкторським інститутом "Проектмонтажавтоматика" та Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом з методології, організації, економіки та автоматизації проектування (ЦНИИпроект).

ВНЕСЕНИЙ

Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ)

10 листопада 1993 р.

За прийняття стандарту проголосували:

Назва держави

Назва органу державного управління будівництвом

Азербайджанська

Республіка

Держбуд

Республіка Білорусь

Держбуд

Республіка Вірменія

Держупрархітек-

тури

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизська Республіка

Держбуд

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держкоммісто-будування

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

наказом Держкоммістобудування України від 06.04.95 № 65.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным проектным, конструкторским институтом "Проектмонтажавтоматика" и Центральным научно-исследовательским и проектно-эксперименталь-ным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект).

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование

государства

Наименование органа государ-ственного управления строительством

Азербайджанская

Республика

Госстрой

Республика Беларусь

Госстрой

Республика Армения

Госупрархитек-

туры

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Российская Федерация

Госстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Украина

Госкомградо-строительства

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93)

Зміст Содержание

1 Галузь застосування ............. 1

2 Нормативні посилання ........... 1

3 Загальні положення ............. 1

4 Основний комплект робочих креслень систем автоматизації 3

4.1 Склад основного комплекту робочих креслень систем автоматизації 3

4.2 Загальні дані по робочих

кресленнях 4

4.3 Схеми автоматизації 8

4.4 Схеми принципові 13

4.5 Схеми (таблиці) з'єднань та підключень зовнішніх проводок 18

4.6 Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок систем автоматизації 26

4.7 Креслення установок засобів автоматизації 30

5 Ескізні креслення загальних видів

нетипових засобів автоматизації 31

6 Специфікація обладнання 33

Додаток А

Перелік основних комплектів робочих креслень систем автоматизації 35

Додаток Б

Приклад виконання схеми автоматизації розгорнутим способом 36

Додаток В

Приклад виконання схеми автоматизації спрощеним способом 37

Додаток Г

Приклад виконання принципової

пневматичної схеми контуру управління 38

Додаток Д

Приклад виконання принципової схеми пневможивлення 39

Додаток Е

Умовні графічні позначення 40

Додаток Ж

Приклад виконання креслення установлення 42

1 Область применения ...........1

2 Нормативные ссылки ...........1

3 Общие положения .............1

4 Основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации 3

4.1 Состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации 3

4.2 Общие данные по рабочим

чертежам 4

4.3 Схемы автоматизации 8

4.4 Схемы принципиальные 13

4.5 Схемы (таблицы) соединений и подключений внешних проводок 18

4.6 Чертежи расположения оборудования и внешних проводок систем автоматизации 26

4.7 Чертежи установок средств автоматизации 30

5 Эскизные чертежи общих видов

нетиповых средств автоматизации 31

6 Спецификация оборудования 33

Приложение А

Перечень основных комплектов рабочих чертежей систем автоматизации 35

Приложение Б

Пример выполнения схемы автоматизации развернутым способом 36

Приложение В

Пример выполнения схемы автоматизации упрощенным способом 37

Приложение Г

Пример выполнения принципиальной пневматической схемы контура управления 38

Приложение Д

Пример выполнения принципиальной схемы пневмопитания 39

Приложение Е

Условные графические обозначения 40

Приложение Ж

Пример выполнения чертежа установки 42

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів

Система проектной документации для строительства

Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

System of design documents for construction

Rules of industrial process automation working documentation execution

ДСТУ Б А.2.4-3-95

(ГОСТ 21.408-93)

Чинний від 1995-07-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт встановлює склад та правила оформлення робочої документації систем автоматизації технологічних процесів та інженерних систем (далі – систем автоматизації) об’єктів будівництва різного призначення, що проектуються.

Вимоги даного стандарту розповсюджу-ються на робочу документацію технічного забезпечення АСУ ТП, що розроблюється згідно з ГОСТ 34.201.

Стандарт не розповсюджується на робочу документацію систем автоматизації централі-зованого управління енергопостачанням.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

Дата введения 1994-09-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации систем автоматизации технологических процессов и инженерных систем (далее – сис-тем автоматизации) проектируемых объектов строительства различного назначения.

Требования настоящего стандарта расп-ространяются на рабочую документацию тех-нического обеспечения АСУ ТП, разрабаты-ваемую по ГОСТ 34.201.

Стандарт не распространяется на рабочую документацию систем автоматизации централи-зованного управления энергоснабжением.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.701-84

ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ 2.702-75

ЕСКД. Правила выполнения электрических схем

ГОСТ 2.710-81

ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

ГОСТ 2.722-69

ЕСКД. Обозначение условные графические в схемах. Машины электрические

ГОСТ 2.732-68

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света

ГОСТ 2.741-68

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы акустические

Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) С.2

ГОСТ 2.780-68

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы гидравлических и пневматических сетей

ГОСТ 2.781-68

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты гидравлические и пневматические направляющие и регулирующие, приборы контрольно-измерительные

ГОСТ 2.782-68

ЕСКД. Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и пневматические

ГОСТ 2.784-70

ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов

ГОСТ 2.785-70

ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная

ГОСТ 2.788-74

ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные

ГОСТ 2.789-74

ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные

ГОСТ 2.790-74

ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты колонные

ГОСТ 2.791-74

ЕСКД. Обозначения условные графические. Отстойники и фильтры

ГОСТ 2.792-74

ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты сушильные

ГОСТ 2.793-79

ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения

ГОСТ 2.794-79

ЕСКД. Обозначения условные графические. Устройства питающие и дозирующие

ГОСТ 2.795-80

ЕСКД. Обозначения условные графические. Центрифуги

ГОСТ 8.417-81

ГСИ. Единицы физических величин

ГОСТ 21.101-93

СПДС. Основные требования к рабочей документации

ГОСТ 21.109-80

СПДС. Ведомости потребности в материалах

ГОСТ 21.110-82

СПДС. Спецификация оборудования

ГОСТ 21.111-84

СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ

ГОСТ 21.401-88

СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам

ГОСТ 21.404-85

СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

ГОСТ 21.614-88

СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

ГОСТ 34.201-89

Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

ГОСТ 14202-69

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Робочу документацію систем автоматизації виконують відповідно до вимог даного стандарту, ГОСТ 21.101 та інших взаємопов'язаних стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ) та Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД)

3.2 До складу робочої документації систем автоматизації включають:

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Рабочую документацию систем автоматизации выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 21.101 и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС) и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

3.2 В состав рабочей документации систем автоматизации включают:

ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) С.3

- робочі креслення, що призначені для виконання робіт по монтажу технічних засобів автоматизації* (основні комплекти робочих креслень систем автоматизації марок А..., що наведені у додатку А);

- ескізні креслення загальних видів нетипових деталей, конструкцій та пристроїв, що призначені для встановлення приладів, у т.ч. щитів та пультів;

- специфікацію обладнання згідно з ГОСТ 21.110;

- відомість потреби в матеріалах згідно з ГОСТ 21.109**;

- відомість обсягів будівельних і монтажних робіт згідно з ГОСТ 21.111**.

3.3 Одночасно з робочою документацією систем автоматизації розроблюють технічну документацію на виготовлення та поставку на об'єкт будівництва технічних засобів автоматизації, в тому числі: