ДСТУ Б В.1.1-8:2003

Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й С Т А Н Д А Р Т У К Р А Ї Н И

============================================================

Захист від пожежі

КАБЕЛЬНІ ПРОХОДКИ.

МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ

НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

Державний комітет України

з будівництва та архітектури

Київ 2004

ДСТУ Б В.1.1-8:2003

П Е Р Е Д М О В А

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України

РОЗРОБНИКИ

І.О. Харченко, канд. техн. наук (керівник розробки); С.В. Новак, канд. техн. наук,

(відповідальний виконавець розробки); Л.М. Нефедченко, В.В. Нехаєв, B.I. Згуря

ВНЕСЕНИЙ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України

Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

житлово-цивільного призначення Держбуду України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ

Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 20.11.2003 № 190

3 Стандарт відповідає проекту європейського стандарту prEN 1366-3: 1996 Fire resistance

tests for service installations - Part 3: Penetration seals (Випробування внутрішніх сервісних

інженерних систем на вогнестійкість - Частина 3: Ущільнення для проходів) в частині

розділу 4; підрозділів 5,4; 6.2; 6.3; 9.1; 9.2.

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської мови (еn).

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування ...................................... 1

2 Нормативні посилання ..................................... 1

3 Визначення ........................................... 1

4 Сутність методу випробування .................................1

5 Засоби випробування ...................................... 4

5.1 Склад засобів випробування ............................... 4

5.2 Випробувальна піч ..................................... 4

5.3 Обладнання для встановлення зразка в печі ....................... 4

5.4 Засоби вимірювальної техніки ............................... 4

5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок ................... 4

6 Умови випробування ...................................... 4

7 Зразки кабельних проходок для випробування на вогнестійкість. ..............4

7.1 Виготовлення зразків .................................... 4

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації. ............... 5

8 Підготовка та проведення випробування. ........................... 5

8.1 Установлення зразків .................................... 5

8.2 Початок випробування ................................... 5

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробування ................ 5

8.4 Припинення випробування ................................. 6

9 Граничні стани з вогнестійкості та класи вогнестійкості кабельних проходок ........ 6

9.1 Граничний стан за ознакою втрати цілісності ...................... 6

9.2 Граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності ............ 6

9.3 Класи вогнестійкості кабельних проходок ......................... 6

10 Оцінка результатів випробування ................................ 6

11 Правила оформлення результатів випробування ...................... 7

12 Вимоги безпеки під час проведення випробування ..................... 7

Додаток А Вимоги щодо розташування термопар на зразку .................. 8

Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й С Т А Н Д А Р Т У К Р А Ї Н И

Захист від пожежі

Кабельні проходки.

Метод випробування на вогнестійкість

Защита от пожара

Кабельные проходки.

Метод испытания на огнестойкость

Fire protection

Penetration seals.

Fire resistance test method

Чинний від 2004-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги щодо методу випробування кабельних проходок на вогнестійкість за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Стандарт використовується для визначення межі вогнестійкості кабельних проходок.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

3.1 Кабельна проходка - виріб або збірна будівельна конструкція, яка складається з ущільнювальних матеріалів, кабельних виробів та закладних деталей (труб, коробів, лотків тощо) і призначена для проходу кабелів (кабельних ліній) через стіни, перегородки, перекриття.

3.2 Вогнестійкість кабельної проходки - здатність кабельної проходки зберігати огороджувальні функції за умов пожежі.

3.3 Межа вогнестійкості кабельної проходки - показник вогнестійкості кабельної проходки, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів з вогнестійкості, що нормовані у цьому стандарті.

3.4 Початок випробувань - час увімкнення пальників у печі.

3.5 Стандартний температурний режим - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

3.6 Зразок кабельної проходки для випробування на вогнестійкість - кабельна проходка, що виготовлена відповідно до вимог технічної документації на неї та безпосередньо підлягає випробуванню на вогнестійкість.

4 СУТНІСТЬ МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Сутність методу випробування полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування до настання одного з нормованих для кабельних проходок граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

_________________________________________________________________________________

Видання офіційне

5 ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ

5.1 Склад засобів випробування:

- випробувальна піч;

- обладнання для встановлення в печі зразка кабельної проходки для випробування на вогнестійкість (далі - зразка);

- засоби вимірювальної техніки;

- обладнання для проведення фото- та відеозйомок.

5.2 Випробувальна піч

5.2.1 Випробувальна піч (далі - піч) має забезпечувати температурний режим та надлишковий тиску печі відповідно до 6.1, вогневий вплив на зразок з одного боку і умови кріплення зразка у прорізі печі відповідно до 6.2.

5.2.2 Конструкція печі повинна відповідати вимогам, визначеним в ДСТУ Б В.1.1-4.

5.3 Обладнання для встановлення зразка в печі

Для встановлення зразка в печі потрібно застосовувати опорну конструкцію що складається зі сталевої рами та заповнення. Як заповнення може використовуватися кам'яна або цегляна кладка або залізобетонні блоки, гіпсокартонні плити тощо. Матеріал заповнення і розміри прорізу (прорізів -у разі встановлення декількох зразків) в опорній конструкції мають бути такими, щоб забезпечити встановлення зразка (зразків) так, як це передбачено у технічній документації на кабельну проходку, що випробовується. Для утримання закладних деталей та кабелів поза опорною конструкцією у положенні, що регламентується проектною документацією, можуть додатково застосовуватися підтримувальні пристрої: кронштейни, затискачі, стелажі тощо.

Межа вогнестійкості опорної конструкції має бути не менше ніж межа вогнестійкості кабельної проходки, що очікується під час випробувань.

5.4 Засоби вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок

Для проведення фото- та відеозйомок потрібно застосовувати кіно- та відеокамери і фотоапарати.

6 УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ

6.1 Температурний режим і надлишковий тиск у печі потрібно створювати відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-4.

6.2 Кріплення та ущільнення зразка до опорної конструкції потрібно здійснювати так, як і до стін, перегородок або перекриттів згідно з технічною документацію на кабельну проходку.

6.3 Умови навколишнього середовища мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.

7 ЗРАЗКИ КАБЕЛЬНИХ ПРОХОДОК ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

7.1 Виготовлення зразків

7.1.1 Зразки мають бути виготовлені відповідно до вимог технічної документації при дотриманні технології, що застосовується на підприємстві-виготовлювачі.

7.1.2 Зразки повинні мати проектні розміри. У випадку, якщо зразки таких розмірів випробувати неможливо, допускається використання зразків - фрагментів конструкцій кабельної проходки. У цьому разі зразок має бути не менше ніж х з товщиною - відповідно до технічної документації.

Довжина кабелів та закладних деталей, що виходять з обох боків зразка, має бути не менше ніж .

7.1.3 Для випробування кабельних проходок необхідно виготовити два однакових зразки та провести по одному випробуванню за умови вогневого впливу з кожного боку.

7.1.4 Вологість зразків повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації

7.2.1 Перед випробуванням замовник повинен подати до випробувальної лабораторії технічний опис зразків, технічні рисунки головних складових елементів і всіх конструкційних деталей (закладних деталей: лотків, коробів тощо; марок і типів кабелів; пристроїв, що підтримують закладні деталі та кабелі з обох боків опорної конструкції тощо), а також перелік використаних матеріалів та виробів із зазначенням їх виготовлювачів та торговельних найменувань. Замовник повинен надати відомості щодо значень товщини та довжини ущільнень та вогнезахисних покриттів і умов кріплення зразка до опорної конструкції.

Якщо виникають сумніви в тому, що зразки відповідають поданій технічній документації, лабораторія повинна проконтролювати весь процес виготовлення зразків або вимагати подання одного додаткового зразка і провести його детальну перевірку із застосуванням, за необхідності, руйнівних методів.

Порядок контролю за підготовкою зразків для проведення сертифікаційних випробувань встановлює орган із сертифікації.

Під час сертифікаційних випробувань ущільнювальних та вогнезахисних матеріалів у зразку мають бути використані кабелі марки АВВГ 4 х 185, марки АВВГ 3 х 120 + 1 х 70, а також пучок із 10 кабелів марки КВВГ 4 х 1,5. За узгодженням із органом із сертифікації сертифікаційні випробування можуть проводитись на інших марках кабелів.

7.2.2 Якщо неможливо перевірити відповідність усіх деталей конструкції зразків перед випробуваннями та після їх закінчення і виникає необхідність покластися на дані, що подані замовником, то це має бути відмічено у звіті про випробування.

8 ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ

8.1 Установлення зразків

8.1.1 До початку випробування слід підготувати опорну конструкцію для встановлення зразка згідно з вимогами технічної документації на кабельну проходку і провести з'єднання зразка з цією опорною конструкцією. Матеріал опорної конструкції має бути таким, як і матеріал стіни, перегородки, перекриття. Якщо дані щодо стіни, перегородки, перекриття у технічній документації на кабельну проходку не визначені, зразок слід встановити в конструкцію з негорючого матеріалу з урахуванням вимоги 5.3.

Спосіб з'єднання зразка з опорною конструкцією та елементи і матеріали, які створюють це з'єднання, повинні відповідати технічній документації і бути такими, яку реальних умовах експлуатації кабельної проходки. Торці кабелів, а також труб, коробів та інших закладних деталей, у які прокладено кабелі, з боку, протилежного вогневому впливу, необхідно закрити шаром базальтової вати завтовшки не менше ніж .

Допускається встановлювати в опорну конструкцію одночасно два або декілька зразків, при цьому відстань між краями ущільнювальних матеріалів сусідніх зразків та відстані від країв ущільнювальних матеріалів крайніх зразків до стін, стелі та підлоги печі має бути не менше ніж .

8.1.2 Термоелектричні перетворювачі (далі - термопари) для вимірювання температури на поверхні зразка з боку, протилежного вогневому впливу (далі - необігрівній поверхні зразка), слід встановлювати згідно з вимогами додатка А.

8.2 Початок випробування

Не більше ніж за 5 хв до початку випробування необхідно зареєструвати початкові значення температури в печі та на зразку за показаннями усіх термопар.

Температура зразка до початку випробування має бути від 5 до 40 °С та не повинна відрізнятися від температури навколишнього середовища більше ніж на ± 5 °С.

Середня температура в печі до початку випробування не повинна перевищувати 50 °С.

Початком випробування вважається час увімкнення пальників у печі.

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробування

8.3.1 Вимірювання температури

Вимірювання і реєстрування температури у печі та на необігрівній поверхні зразка необхідно проводити з інтервалом не більше ніж 1 хв.

Вимірювання температури у печі слід проводити за ДСТУ Б В.1.1-4.

Вимірювання температури на необігрівній поверхні зразка слід проводити згідно з додатком А.

Вимірювання температури навколишнього середовища слід проводити згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

8.3.2 Вимірювання надлишкового тиску в печі

Вимірювання і контролювання надлишкового тиску в печі слід проводити згідно з ДСТУ Б В.1.1-4. Для горизонтальних проходок надлишковий тиск необхідно вимірювати та контролювати на висоті, що дорівнює трьом чвертям висоти опорної конструкції, а для вертикальних - на відстані ± від обігрівної поверхні опорної конструкції.

8.3.3 Спостереження за цілісністю зразка слід проводити згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

8.3.4 Спостереження за поведінкою зразка

Під час проведення випробування слід спостерігати за зразком (зразками) і складати хронологічний опис змін у зразку, тобто: появу тріщин, диму, розплавлення і обвуглювання матеріалів тощо, а також, якщо це можливо, проводити фото- та відеозйомку.