6ВИМОГИ ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОДАНИХНА РЕЄСТРАЦІЮ

 1. НД, які подають на реєстрацію, потрібно розробити, погодити (зокрема з органами державного нагляду України), прийняти за встановленими для них процедурами.
 2. Побудова, виклад, оформлення та зміст національних стандартів, кодексів усталеної практики (настанов, зводів правил, правил), змін до них мають відповідати вимогам ДСТУ 1.5.
 3. Побудова, виклад, оформлення та зміст стандартів організацій, стандартів наукових, науково-технічних та інженерних товариств чи спілок, громадських організацій, а також змін до них,мають відповідати вимогам, установленим до цих нормативних документів.
 4. Побудова, виклад, оформлення, зміст державних класифікаторів та змін до них маютьвідповідати вимогам ДСТУ 1.10.
 5. Побудова, виклад, оформлення, зміст міждержавних стандартів та змін до них маютьвідповідати вимогам ГОСТ 1.5 та ДСТУ 1.9.
 6. Побудова, виклад, оформлення, зміст ТУ та змін до них мають відповідати вимогамДСТУ 1.3, ДСТУ 1.5, а для ТУ та змін до них, що є у складі конструкторської документації, — вимогам ДСТУ 1.3, ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.503.
 7. Дублікати НД мають відповідати вимогам ГОСТ 2.502, ГОСТ 13.1.002 і бути придатнимидля мікрофільмування. Дублікати НД, створені засобами обчислювальної техніки, потрібно оформити відповідно до вимог ГОСТ 6.10.4.
 8. Стандарти організацій, стандарти наукових, науково-технічних та інженерних товариствчи спілок, громадських організацій, технічні умови та зміни до них подають на реєстрацію зброшурованими. На обкладинці подають позначення та повну назву НД (чергове число зміни).

7ПЕРЕВІРЯННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВПЕРЕД РЕЄСТРАЦІЄЮ

 1. Перед реєстрацією НД перевіряють в УкрНДНЦ або ДП, які виконують їх реєстрування.
 2. Тривалість перевіряння НД не повинна перевищувати 20 днів з дня їх надходження.
 3. Національні стандарти, кодекси усталеної практики (настанови, зводи правил, правила),державні класифікатори, зміни до них, які приймає Держспоживстандарт України, перевіряєУкрНДНЦ під час проведення експертування згідно з ДСТУ 1.11.
 4. Національні стандарти, прийняті Держбудом України, УкрНДНЦ перед реєстрацією не перевіряє.
 5. Міждержавні стандарти, розроблені іншими країнами-учасницями Угоди, які приймають якнаціональні, перевіряє УкрНДНЦ згідно з ДСТУ 1.9.
 6. Стандарти організацій, стандарти наукових, науково-технічних товариств чи спілок, громадських організацій та зміни до них перевіряє УкрНДНЦ згідно з цим стандартом.
 7. ТУ та зміни до ТУ перевіряють ДП, що їх реєструють. Роботи виконують згідно з договорами (контрактами) з підприємством-розробником чи підприємством-власником ТУ та за ДСТУ 4054.

ДСТУ 1.6:2004

7.8У НД, крім зазначених у 7.3—7.5, перевіряють:

 • комплектність документів, що подають на реєстрацію з НД, — відповідно до вимог розділу 5 цього стандарту;
 • відповідність вимогам 4.5, 4.6, 4.7 цього стандарту;
 • наявність і відповідність запису інформаційно-пошукових ознак НД:

а)позначення документа;

б)коду — згідно з ДК 016 (для ТУ на продукцію чи послугу);

в)коду — згідно з ДК 004;

г)дати надання чинності;

д)відомостей про НД, на заміну яких розроблено документ, або запису «Уведено вперше».Інформаційно-пошукові ознаки контролюють за ДСТУ 1.3, ДСТУ 1.5, ДСТУ 1.9, ДСТУ 1.10,

ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.503; також перевіряють;

 • відповідність НД та змін до НД вимогам ДСТУ 1.3, ДСТУ 1.5, ДСТУ 1.9, ДСТУ 1.10, ГОСТ1.5, ÃÎÑÒ 2.105, ÃÎÑÒ 2.114, ÃÎÑÒ 2.503;
 • відповідність показників та вимог, установлених НД, обов'язковим показникам та вимогам,установленим чинними технічними регламентами та законодавством;
 • узгодженість положень НД з міждержавними та національними стандартами, а також іншими нормативними документами;
 • правильність наведених посилань на нормативні документи;
 • відповідність вжитих у НД термінів стандартизованим термінам;
 • відповідність назв сировини та продукції, обладнання, які є в НД, назвам у державних класифікаторах;
 • відповідність оформлення ІКта змін до неї — вимогам 5.2.2;
 • наявність у банку даних ІК у разі подання на державну реєстрацію змін до неї;
 • відповідність оформлення каталожної карти продукції — вимогам 5.3.1.

7.9Для НД на харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольні напої додатково перевіряютьнаявність:

 • марковання згідно з чинним законодавством;
 • переліку матеріалів, речовин, сировини, застосовуваних у процесі виготовляння;
 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини,речовини та супутнього матеріалу;

 1. Придатність дубліката НД до мікрофільмування перевіряють згідно з ГОСТ 13.1.002.
 2. Під час реєстрування змін до НД визначають наявність реєстрації НД та всіх попередніхзмін до нього.
 3. За результатами перевіряння в разі:

—позитивних результатів — НД візує особа, яка його перевірила, із зазначенням посади,прізвища та дати;

—негативних результатів — подають висновок з переліком обґрунтованих недоліків і зауваг.Результати перевіряння ТУ або зміни до них оформляють відповідно до додатка В.

 1. У разі негативного висновку НД не реєструють і весь комплект надісланих документів, атакож копію висновку за результатами перевіряння поданих документів, повертають органові(організації), який їх подавав.
 2. У разі повторного подання НД на реєстрацію порядок подавання, вимоги до НД та обсяг перевіряння мають відповідати цьому стандарту.

8 ПРАВИЛА РЕЄСТРУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

8.1 Національні стандарти, кодекси усталеної практики (настанови, зводи правил, правила), державні класифікатори, зміни до них, які прийняв Держспоживстандарт України, реєструють протягом трьох робочих днів після одержання наказу про їх прийняття і комплекту документів, який було подано разом з НД на прийняття.

ДСТУ 1.6:2004

 1. Національні стандарти, які прийняв Держбуд України, реєструють протягом трьох робочих днів з дня їх надходження.
 2. Стандарти організацій, стандарти наукових, науково-технічних та інженерних товариствабо спілок, громадських організацій, ТУ та зміни до них реєструють протягом трьох робочих днівпісля візування особою, що їх перевірила.
 3. Реєстрування НД

8.4.1На титульному аркуші кожного із примірників НД ставлять штамп із назвою УкрНДНЦ абореєструвальних ДП, дати реєстрації та реєстраційного номера.

На кожній сторінці ТУ проставляють штамп з назвою ДП, яке реєструє ТУ.

Реєстраційний номер складається з коду за «Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України» (ЄДРПОУ) УкрНДНЦ або ДП, які реєструють НД, роздільника (скісної риски) та порядкового реєстраційного номера, доповненого спереду нулями до шести значків.

Реєстраційний номер зміни складається з реєстраційного номера НД, до якого розроблено зміну, роздільника та порядкового номера зміни (два знаки).

 1. Вносять відповідний запис у реєстр НД згідно з формою Г.1, наведеною у додатку Г.Реєстр упорядковують окремо на національні стандарти, державні класифікатори, стандарти організацій, стандарти наукових, науково-технічних та інженерних товариств або спілок і громадськихорганізацій, а також ТУ.
 2. Після реєстрації національного стандарту, кодексу усталеної практики (настанови, зводу правил, правил), державного класифікатора, зміни до них, прийнятих ДержспоживстандартомУкраїни, оригінал рукопису передають на видання, а дублікат зберігають у справі НД. Після видання оригінал рукопису долучають до справи НД.

Видавничий оригінал-макет зберігають у видавництві.

 1. Після реєстрації національного стандарту, прийнятого Держбудом України, один примірник повертають Держбуду України, а другий примірник зберігають у фонді справ НД УкрНДНЦ.
 2. Після реєстрації стандарту організації, стандарту наукових, науково-технічних та інженерних товариств чи спілок, громадської організації один примірник повертають підприємству чи організації, яка подала документ на реєстрацію, а другий примірник зберігають у фонді справ НД УкрНДНЦ.
 3. Після реєстрації ТУ, зміни до ТУ оригінал повертають підприємству, яке подало документ на реєстрацію. Один дублікат зберігають у ДП, яке зареєструвало ТУ, разом з документами,зазначеними в 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 та 5.4. Другий дублікат, придатний для мікрофільмування, та каталожну карту продукції ДП подає до фонду технічних умов, зареєстрованих в Україні, який упорядковує Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (Укрметртестстандарт) щомісячно (до5-го числа місяця, що йде за звітним), одночасно з переліком зареєстрованих ТУ та змін до ТУ.

У переліку подають позначення ТУ чи зміни до ТУ, назву українською мовою, а також повну та скорочену назву, поштову адресу, телефон, факс та адресу електронної пошти (за наявності) підприємства-розробника або підприємства-власника оригіналу ТУ або підприємства, яке передбачає застосування ТУ.

8.5Анулювання реєстрації НД

 1. Анулювання реєстрації НД провадять у разі їх скасування.
 2. Реєстрацію НД у разі їх скасування анулює УкрНДНЦ або ДП на підставі наказу (розпорядження, постанови) органу, який прийняв НД.

Після анулювання реєстрації вносять відповідний запис у реєстр НД згідно з формою Г.2, наведеною в додатку Г. Реєстри впорядковують окремо для документів відповідно до 8.4.2.

8.5.3Якщо під час застосування стандарту організації, наукового (науково-технічного та інженерного товариства чи спілки, громадської організації або зміни до стандарту виявлено невідповідність чинним технічним регламентам або законодавству України та невжиття заходів щодо усу-нення зазначених невідповідностей підприємством-розробником чи підприємством-власником оригіналу, УкрНДНЦ, який зареєстрував стандарт, має право анулювати його реєстрацію.

ДСТУ 1.6:2004

8.5.4Реєстрацію ТУ анулюють у разі скасування ТУ відповідною зміною чи після закінченнятерміну чинності ТУ, якщо протягом трьох місяців немає зміни щодо продовження їх чинності.В іншому разі реєстрацію анулює ДП, яке їх зареєструвало.

Якщо протягом чотирьох місяців ДП не подало відомостей щодо продовження терміну чинності ТУ, строк чинності яких закінчився, Укрметртестстандарт має право анулювати реєстрацію.

 1. У разі анулювання реєстрації ТУ на підставі закінчення терміну чинності, реєстрацію цихТУ можна відновити з дозволу Держспоживстандарту України або Держбуду України.
 2. Реєстрацію ТУ анулюють у разі відкликання погодження офіційним листом з наведенимобґрунтованням.
 3. Реєстрацію ТУ анулюють також після перевірення органами держнагляду, якщо в ТУпорушено обов'язкові вимоги, установлені чинними технічними регламентами чи законодавствомУкраїни, а підприємство-розробник чи підприємство-власник не вжили заходів щодо усунення цихпорушень.
 4. Реєстрацію ТУ анулюють через два місяці після опублікування попередження про анулювання реєстрації відповідних ТУ у щоквартальному бібліографічному покажчику в разі встановлення органами держнагляду ліквідації підприємства або його відсутності за раніше зазначеноююридичною адресою (місцеперебування), зазначеною в каталожній карті продукції.
 5. Відомості про анулювання реєстрації ТУ протягом трьох робочих днів надсилаютьпідприємству-розробнику чи підприємству-власнику та публікують у щоквартальному бібліографічному покажчику.

Підприємство-розробник чи підприємство-власник ТУ сповіщає підприємство-виробника продукції за цими ТУ про анулювання їх реєстрації протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідних відомостей.

8.5.10ДП щомісячно передають до Укрметртестстандарту перелік ТУ, реєстрацію яких анульовано. У переліку зазначають позначення ТУ, назву українською мовою, код за ДК 016, причину анулювання ТУ (скасування зміною, закінчення терміну чинності, висновок органів держнагляду та інші), назву, поштову адресу, телефон, факс та адресу електронної пошти (за наявності) під-приємства-власника оригіналу.

Якщо скасування ТУ виконують зміною, то з переліком цю зміну до Укрметртестстандарту не надсилають.

8.5.11Справу анульованого НД вилучають із чинного фонду. На обкладинці справи НД ставлять штамп «Анульовано» із зазначенням дати анулювання реєстрації.

Примірник ТУ, державну реєстрацію якого скасовано, зберігають у ДП та фонді Укрметртестстандарту три роки.

9 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ АБО СКАСОВАНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

9.1Інформацію про зареєстровані в УкрНДНЦ НД (окрім національних стандартів, прийнятихДержбудом України), зміни до НД, та скасування НД подають через опублікування інформаційнихпокажчиків «Стандарти» Держспоживстандарту України.

У покажчиках наводять:

 • відомості про прийняті НД та зміни до них;
 • відомості про НД, що втратили чинність в Україні;
 • тексти змін до національних та міждержавних стандартів та державних класифікаторів;
 • поправки, внесені до НД.

Примітка. Зміну можна опублікувати окремим виданням.

 1. Інформацію про зареєстровані та скасовані національні стандарти в галузі будівництва табудівельних матеріалів, а також зміни до них, подають в офіційних виданнях Держбуду України.
 2. Щороку за станом на 1 січня УкрНДНЦ видає каталог НД, який містить відомості про чинніта скасовані НД, а також державні класифікатори.

ДСТУ 1.6:2004

9.4Інформацію про зареєстровані ТУ, зміни до ТУ, а також ТУ, реєстрацію яких анульовано,формують за результатами даних, отриманих від ДП, відповідно до вимог 8.4.6 та 8.5.10 цьогостандарту.

Інформацію подають через щорічний довідник Укрметртестстандарту «Продукція, яку виробляють за технічними умовами України» та щоквартальний бібліографічний покажчик ТУ.

 1. Інформацію щодо зареєстрованих або скасованих нормативних документів можна подавати засобами зв'язку та інформаційними мережами.
 2. УкрНДНЦ і ДП не мають права тиражувати та розповсюджувати зареєстровані НД без згоди власника майнових прав на НД та випадків, установлених законодавством.