Згідно з вимогами НАПБ Б.01.004 щотижневе контролювання працездатності АУАП здійснює оперативний (черговий) персонал підприємства, щомісячне технічне обслуговування здійснює обслуговувальний персонал організації, яка має відповідну ліцензію.

7.6 До контролювання працездатності АУАП допускають осіб не молодших 18 років, які вивчили будову, принцип дії, інструкцію з експлуатування АУАП, цей стандарт та склали заліки (іспити) комісії, створеної з обслуговувального персоналу АУАП та адміністрації підприємства. Повторні інструктажі оперативного (чергового) персоналу об'єкта необхідно проводити щорічно.

7.7 На підприємстві, яке захищається за допомогою АУАП, повинні бути розроблені організаційно-технічні заходи щодо запобігання несанкціонованому доступу до елементів управління та запуску установки.

7.8 Для уникнення хибних спрацьовувань АУАП, у разі спрацювання ГВА в одному з захищуваних приміщень необхідно заблокувати автоматичний пуск АУАП (з переведенням установки на ручне запускання) у інших суміжних приміщеннях, куди може розповсюдитись вогнегасний аерозоль, на період видаляння з повітря приміщень вогнегасного аерозолю.

7.9 Після закінчення роботи ГВА персоналу підприємства дозволено відчиняти двері для провітрювання приміщення не раніше ніж через 10 хв, а допуск персоналу в захищуване приміщення дозволено після провітрювання та знижування концентрації аерозолю, що відповідає видимості не менше 5—6 м. Допустимо для провітрювання використовувати пересувні вентиляційні установки.

7.10 Після осідання аерозолю в приміщенні необхідно провести вологе прибирання (бажано підкисненою водою з рівнем рН від 4 до 5). У цьому разі працівники повинні застосовувати гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратори.

7.11 Утилізацію ГВА, які відслужили свій термін експлуатування, або подовження строку експлуатування проводять згідно з нормативно-технічною документацією підприємства-виробника.

7.12 АУАП мають бути забезпечені 100 %, за відношенням до розрахункової кількості, запасом ГВА. У разі захисту кількох приміщень одного підприємства окремими АУАП запас ГВА визначають з розрахунку не менше ніж 100 % заміни ГВА кожного типу в приміщенні, де встановлена АУАП з найбільшою їх кількістю. Зберігають запас ГВА відповідно до вимог нормативної та технічної документації на генератори. Запас ГВА можна зберігати на складах підприємств, установ і організацій, які обслуговують АУАП захищуваного об'єкта, за можливості оперативного доставлення ГВА на об'єкт.

8 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

8.1 Під час проектування, монтування та експлуатування АУАП необхідно дотримуватись заходів безпеки, викладених у:

  • нормативній та технічній документації на ГВА та інші елементи АУАП;
  • ДНАОП 0.00-1.21;
  • ГОСТ 12.1.007.

8.2 У проектах АУАП, як і в експлуатаційній документації, повинні бути передбачені заходи щодо унеможливлення несанкціонованого запуску установок пожежогасіння.

8.3 Біля місця проведення випробовування АУАП, її елементів та ремонтних робіт потрібно встановлювати попереджувальні знаки із смисловим значенням «Обережно! Небезпечно!» згідно з ГОСТ 12.4.026 з пояснювальним написом «Ідуть випробовування!», «Ремонт», а також розміщені інструкції та правила безпеки.

• Про початок та закінчення випробовувань необхідно повідомити на пожежний пост об'єкта, а в разі його відсутності — в територіальний орган Державної пожежної охорони.

8.4 Виконуючи роботи з ГВА та вузлами запуску слід пам'ятати, що до складу ГВА входять легкозаймисті сполуки. Під час роботи генераторів, які не обладнані охолоджувачами, біля них утворюється температурна зона, параметри якої зазначені в технічній документації на ГВА.

8.5 Входити до захищуваного приміщення після випускання до нього вогнегасного аерозолю до закінчення провітрювання дозволено тільки в засобах захисту органів дихання, передбачених технічною документацією на ГВА.

8.6 До роботи з АУАП потрібно допускати осіб не молодших 18 років, які вивчили будову, принцип дії та інструкцію з експлуатування АУАП, пройшли спеціальний інструктаж, перевіряння знань правил безпеки та інструкції з експлуатування АУАП відповідно до займаної посади.

8.7 Під час проектування, монтування та експлуатування АУАП слід передбачати заходи, що обмежують поширення вогнегасного аерозолю з приміщення, яке захищає АУАП, до інших приміщень об'єкта.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

МЕТОДИКА РОЗРАХОВУВАННЯ

АВТОМАТИЧНИХ УСТАНОВОК АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

А.1 Розрахунок маси заряду АУС

А.1.1 Сумарна маса заряду АУС, який необхідний для гасіння (ліквідації або локації) пожежі об'ємним способом у приміщенні заданого об'єму та негерметичності, визначають за формулою:

МАУС =К1 • К2 • К3 • К4 • qн • V, кг, (А.1)

де V — об'єм захищуваного приміщення, м3;

qн — нормативна вогнегасна здатність (величина дн має бути вказана у нормативно-технічній документації на генератор), кг • м-3;

К1 — коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу аерозолю по висоті приміщення;

К2 — коефіцієнт, що враховує вплив негерметичності захищуваного приміщення;

К3 — коефіцієнт, що враховує особливості споруди, у якій прокладено кабелі;

К4 — коефіцієнт, що враховує особливості розташовання кабелів у просторі.

А.1.2 Коефіцієнти рівняння (А.1) визначають таким чином:

А.1.2.1 Коефіцієнт К1 приймають таким, що дорівнює:

К1 = 1,0 за висоти приміщення не більш 3,0 м;

К1 = 1,15 за висоти приміщення від 3,0 м до 5,0 м;

К1 = 1,25 за висоти приміщення від 5,0 м до 8,0 м;

К1 = 1,4 за висоти приміщення від 8,0 м до 10,0 м;

А.1.2.2 Коефіцієнт К2 визначають за формулою:

К2 = 1 + U*•τл (А.2)

де U* — визначене за таблицею А.1 значення відносної інтенсивності подавання аерозолю за даних значеннях параметра негерметичності приміщення δ та параметра розподілу негерметичності за висотою захищуваного приміщення ψ, с-1;

τл — розмірний коефіцієнт, с.

Значення τл приймають таким, що дорівнює 6 с;

δ — параметр негерметичності захищуваного приміщення визначають як відношення площі постійно відкритих прорізів ΣF до об'єму захищуваного приміщення V, м-1;

ψ — параметр розподілу негерметичності за висотою захищуваного приміщення, що визначають як відношення площі постійно відкритих прорізів у верхній половині захищуваного приміщення Fв, до сумарної площі постійно відкритих прорізів приміщення, ,%.

А.1.2.3 Коефіцієнт К3 приймають таким, що дорівнює:

К3 = 1,5 — для кабельних споруд;

К3 = 1,0 — для інших споруд.

А.1.2.4 Коефіцієнт К4 приймають таким, що дорівнює:

К4 = 1,15 — у разі розташовання продольної вісі кабельної споруди під кутом більшим ніж 45°до горизонту (вертикальні, нахилені кабельні колектори, тунелі, коридори та кабельні шахти);

К4 = 1,0 — в інших випадках.

А.1.3 У разі визначання розрахункового об'єму захищуваного приміщення, V, об'єм устаткування, що розташоване в ньому, із загального об'єму не вираховують.

А.1.4 За наявності даних натурних випробовувань АУАП у захищуваному приміщенні з гасіння горючих матеріалів конкретними типами генераторів, сумарну масу зарядів АУС для захисту заданого об'єму приміщення можна визначати із урахуванням результатів вказаних випробовувань.

А.2 Визначання необхідної кількості генераторів у складі установки

А.2.1 Загальну кількість генераторів N слід визначати за умови, що сума мас зарядів АУС всіх генераторів у складі установки має бути не менша сумарної маси зарядів АУС, яку розраховано за формулою (А.1):

, (А.3)

де mГВАi, — маса заряду АУС в одному генераторі, кг.

А.2.2 За наявності у АУАП однотипних генераторів, загальну кількість ГВА треба визначати за формулою:

шт. (А.4)

Отримане дробове значення N округлюють до більшого цілого числа.

А.2.3 Загальну кількість генераторів N рекомендовано відкоригувати у бік збільшення з урахування вірогідності спрацювання застосованих генераторів для забезпечення заданої замовником надійності установки.

А.З Визначання алгоритму запускання генераторів

А.3.1 Запускання генераторів можна виконувати одночасно (однією групою) або для знижування надлишкового тиску у приміщенні чи за вимогами технічної документації на технічні засоби запускання АУАП, кількома групами без перерв у подаванні вогнегасного аерозолю. Кількість генераторів у групі п визначають за умови виконання вимог пунктів А.3.2 та А.3.3.

А.3.2 За час роботи кожної групи генераторів відносна інтенсивність подавання аерозолю повинна задовольняти умови:

U≥U* (див. А.1.2.2),

де U — відносна інтенсивність подавання аерозолю (відношення інтенсивності подавання вогнегасного аерозолю до нормативної вогнегасної здатності аерозолю для даного типу генераторів, U-I/qн, с-1;

I — інтенсивність подавання вогнегасного аерозолю у захищуване приміщення (відношення сумарної маси заряду АУС в групі генераторів установки до часу її роботи та об'єму захищуваного приміщення), кг • м-3 • с-1.

А.3.3 Надлишковий тиск Рт протягом всього часу роботи установки (див. додаток Б) не повинен перевищувати гранично припустимого тиску Ргран у приміщенні (із урахуванням засклення).

Якщо вимоги А.3.2 та А.3.3 виконати неможливо, застосування установки аерозольного пожежогасіння у цьому випадку без уточнення параметрів АУАП за розділом А.4 заборонено.

Кількість груп генераторів J визначають за умови, що загальна їх кількість у складі установки була не менша за визначену за пунктами А.2.1—А.2.3.

А.4 Визначання уточнених параметрів установки

А.4.1 Параметри установки після визначання кількості груп генераторів J та кількості генераторів у групі п підлягають уточненню за формулами:

; (А.5)

(А.6)

, (А.7)

де τ*ауап — тривалість роботи установки (проміжок часу від моменту подавання сигналу на запускання установки до закінчення роботи останнього генератора), с;

τ ГРj — тривалість роботи групи генераторів (проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск генераторів даної групи до закінчування роботи останнього генератора цієї групи), с.

А.4.2 Для запобігання перевищення тиску у приміщенні більш гранично припустимого, за необхідності, виконують повіряльний розрахунок тиску у разі використання установки з уточненими параметрами на надлишковий тиск у приміщенні згідно з додатком Б цього стандарту. Якщо отриманий за результатами повіряльного розрахунку тиск перевищує гранично припустимий, необхідно збільшити час роботи установки, що може бути зроблено збільшуванням кількості груп генераторів J за відповідного зменшування кількості генераторів у групі п та (або) застосуванням генераторів з довшим часом роботи. Після чого необхідно провести розрахунок уточнених параметрів установки, починаючи з А.1.

А.5 Визначання запасу генераторів

Установка, крім розрахункового, повинна мати 100 % запас (по кожному типу ГВА).

За наявності на об'єкті кількох установок аерозольного пожежогасіння запас генераторів передбачають у кількості, достатній для відновлювання працездатності установки, що спрацювала у будь-якому із захищуваних приміщень об'єкта.

Генератори потрібно зберігати на складі об'єкта або на складі організації, що здійснює технічне обслуговування установки.

Таблиця А.1

Параметр негерметичності δ, м-1

Відносна інтенсивність подавання аерозолю у приміщення U*, с-1 у разі параметра розподілу негерметичності за висотою захищуваного приміщення ψ, %

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,000

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,001

0,0056

0,0061

0,0073

0,0098

0,0123

0,0149

0,0173

0,0177

0,0177

0,0148

0,0114

0,0091

0,002

0,0063

0,0073

0,0096

0,0146

0,0195

0,0244

0,0291

0,0299

0,0299

0,0244

0,0176

0,0132

0,003

0,0069

0,0084

0,0119

0,0193

0,0265

0,0337

0,0406

0,0416

0,0416

0,0336

0,0237

0,0172

0,004

0,0076

0,0095

0,0142

0,0240

0,0334

0,0428

0,0516

0,0530

0,0530

0,0426

0,0297

0,0211

0,005

0,0082

0,0106

0,0164

0,0286

0,0402

0,0516

0,0623

0,0639

0,0639

0,0513

0,0355

0,0250

0,006

0,0089

0,0117

0,0187

0,0331

0,0468

0,0602

0,0726

0,0745

0,0745

0,0597

0,0413

0,0288

0,007

0,0095

0,0128

0,0209

0,0376

0,0532

0,0685

0,0826

0,0847

0,0847

0,0679

0,0469

0,0326

0,008

0,0101

0,0139

0,0231

0,0420

0,0596

0,0767

0,0923

0,0946

0,0946

0,0759

0,0523

0,0362

0,009

0,0108

0,0150

0,0254

0,0463

0,0658

0,0846

0,1016

0,1042

0,1042

0,0837

0,0577

0,0399

0,010

0,0114

0,0161

0,0275

0,0506

0,0719

0,0923

0,1107

0,1135

0,1135

0,0912

0,0630

0,0434

0,011

0,0120

0,0172

0,0297

0,0549

0,0779

0,0999

0,1195

0,1224

0,1224

0,0985

0,0681

0,0470

0,012

0,0127

0,0183

0,0319

0,0591

0,0838

0,1072

0,1281

0,1311

0,1311

0,1057

0,0732

0,0504

0,013

0,0133

0,0194

0,0340

0,0632

0,0896

0,1144

0,1363

0,1396

0,1396

0,1126

0,0781

0,0538

0,014

0,0139

0,0205

0,0362

0,0673

0,0952

0,1214

0,1444

0,1477

0,1477

0,1194

0,0830

0,0572

0,015

0,0146

0,0216

0,0383

0,0713

0,1008

0,1282

0,1522

0,1557

0,1557

0,1260

0,0878

0,0605

0,016

0,0152

0,0227

0,0404

0,0753

0,1062

0,1349

0,1598

0,1634

0,1634

0,1324

0,0924

0,0638

0,017

0,0158

0,0237

0,0425

0,0792

0,1116

0,1414

0,1672

0,1709

0,1709

0,1386

0,0970

0,0670

0,018

0,0165

0,0248

0,0446

0,0831

0,1169

0,1477

0,1744

0,1781

0,1781

0,1448

0,1015

0,0702

0,019

0,0171

0,0259

0,0467

0,0870

0,1220

0,1540

0,1814

0,1852

0,1852

0,1507

0,1059

0,0733

0,020

0,0177

0,0269

0,0487

0,0908

0,1271

0,1600

0,1882

0,1921

0,1921

0,1565

0,1103

0,0764

0,021

0,0183

0,0280

0,0508

0,0945

0,1321

0,1660

0,1948

0,1988

0,1988

0,1622

0,1145

0,0794

0,022

0,0190

0,0291

0,0528

0,0982

0,1370

0,1718

0,2012

0,2053

0,2053

0,1677

0,1187

0,0824

0,023

0,0196

0,0301

0,0549

0,1019

0,1418

0,1775

0,2075

0,2116

0,2116

0,1731

0,1228

0,0854

0,024

0,0202

0,0312

0,0569

0,1055

0,1465

0,1830

0,2136

0,2178

0,2178

0,1784

0,1268

0,0883

0,025

0,0208

0,0322

0,0589

0,1091

0,1512

0,1885

0,2196

0,2238

0,2238

0,1836

0,1308

0,0911

0,026

0,0214

0,0333

0,0609

0,1126

0,1558

0,1938

0,2254

0,2297

0,2297

0,1886

0,1347

0,0940

0,027

0,0221

0,0343

0,0629

0,1161

0,1603

0,1990

0,2311

0,2354

0,2354

0,1935

0,1385

0,0968

0,028

0,0227

0,0354

0,0648

0,1195

0,1647

0,2041

0,2366

0,2410

0,2410

0,1984

0,1423

0,0995

0,029

0,0233

0,0364

0,0668

0,1229

0,1691

0,2092

0,2420

0,2464

0,2464

0,2031

0,1459

0,1022

0,030

0,0239

0,0375

0,0687

0,1263

0,1734

0,2141

0,2473

0,2517

0,2517

0,2077

0,1496

0,1049

0,031

0,0245

0,0385

0,0707

0,1296

0,1776

0,2189

0,2525

0,2569

0,2569

0,2122

0,1531

0,1075

0,032

0,0251

0,0395

0,0726

0,1329

0,1817

0,2236

0,2575

0,2619

0,2619

0,2166

0,1567

0,1102

0,033

0,0258

0,0406

0,0745

0,1362

0,1858

0,2282

0,2625

0,2669

0,2669

0,2210

0,1601

0,1127

0,034

0,0264

0,0416

0,0764

0,1394

0,1898

0,2327

0,2673

0,2717

0,2717

0,2252

0,1635

0,1153

0,035

0,0270

0,0426

0,0783

0,1426

0,1938

0,2372

0,2720

0,2764

0,2764

0,2294

0,1668

0,1178

0,036

0,0276

0,0436

0,0802

0,1458

0,1977

0,2415

0,2766

0,2810

0,2810

0,2334

0,1701

0,1203

0,037

0,0282

0,0446

0,0820

0,1489

0,2015

0,2458

0,2811

0,2855

0,2855

0,2374

0,1734

0,1227

0,038

0,0288

0,0457

0,0839

0,1520

0,2053

0,2500

0,2855

0,2899

0,2899

0,2413

0,1766

0,1251

0,039

0,0294

0,0467

0,0857

0,1550

0,2090

0,2541

0,2898

0,2943

0,2943

0,2451

0,1797

0,1275

0,040

0,0300

0,0477

0,0876

0,1580

0,2127

0,2582

0,2940

0,2985

0,2985

0,2489

0,1828

0,1298