НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Плити з природного каменю для мостіння вулиць.

Вимоги і методи випробування

(EN 1341:2001, IDT)

Slabs of natural stone for external paving  – Requirements and test methods

ДСТУ Б EN 1341:2007

Київ

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

2008

Передмова

1ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильева, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 20081001

3 Національний стандарт відповідає EN 1341 Slabs of natural stone for external paving  – Requirements and test methods (Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування)

Ступінь відповідності  – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-37-95)

Продукція за ДСТУ Б EN 1341:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами ДБН В.1.41.01-97 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

Зміст

С.

ВступIV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення2
 4. Вимоги5
 5. Розміри5
 6. Морозостійкість9
 7. Границя міцності при згині 9
 8. Стійкість до стирання10
 9. Опір ковзанню (прослизанню)10
 10. Зовнішні параметри10
 11. Водопоглинання12
 12. Петрографічний аналіз12
 13. Хімічна обробка поверхні12

5Оцінка відповідності вимогам12

 1. Загальні положення12
 2. Початкові типові випробування12
 3. Контроль виробництва на підприємстві....13

6Критерії приймання13

6.1. Відбір зразків14

6.2Критерії відповідності14

7Маркування, ярлики і пакування15

Додаток А (обов'язковий) Вимірювання

розмірів17

Додаток В (довідковий) Розрахунок

граничного навантаження для плит23

Додаток С (обов'язковий) Вимірювання

стійкості до стирання25

Додаток D (обов'язковий) Вимірювання показника опору ковзанню на неполірованій

поверхні35

Додаток Е (обов'язковий) Відбір зразків47

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього Європейського стандарту, що пов'язані з положеннями Директиви ЄС про будівельні

матеріали48

Contents

page

ForewordIV

 1. Scope1
 2. Normative references.1
 3. Terms and definitions2
 4. Requirements5

4.1Dimensions5

 1. Freeze/thaw resistance9
 2. Flexural strength9
 3. Abrasion resistance10
 4. Slip/Skid resistance10
 5. Aspects10
 6. Water absorption12
 7. Petrographical description12
 8. Chemical surface treatment12

5Evaluation of conformity12

 1. General12
 2. Initial type tests12
 3. Factory production control12

6Acceptance criteria13

 1. Sampling:14
 2. Conformity criteria14

7Marking, labelling and packaging15

Annex A (normative) Measurement of dimensions17

Annex В (informative) Calculation of breaking

loads for slabs23

Annex С (normative) Measurement of abrasion

resistance25

Annex D (normative) Measurement of unpolished

slip resistance value (USRV)35

Annex E (normative) Sampling47

Annex ZA (informative) Clauses of this

European Standard addressing the provisions

of EU Construction Products Directive48

Вступ

Цей Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 178 "Вироби та бордюри з каменю для мостіння", секретарем якого є Британський інститут стандартизації.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше червня 2002 року, а національні стандарти, що йому суперечать, втрачають чинність не пізніше вересня 2003 року.

Цей Європейський стандарт замінює стандарт EN 1341:2000.

Цей Європейський стандарт був розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує істотні вимоги Директив Європейського Союзу.

Відомості про зв'язок з Директивами Європейського Союзу викладені в додатку ZA, що має довідковий характер і є невід'ємною частиною цього стандарту.

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC, запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

Foreword

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 178 "Paving units and kerbs", the secretariat of which is held by ВSI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2003.

This European Standard supersedes EN 1341:2000.

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive (s).

For relationship with EU Directive(s), see informative annex ZA, which is an integral part of this standard.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard : Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Плити з природного каменю для мостіння вулиць.

Вимоги і методи випробування

Строительные материалы

Плиты из природного камня для мощения улиц.

Требования и методы испытаний

Building materials

Slabs of natural stone for external paving  –Requirements and test methods

Чинний від 2008-10-01

1 Сфера застосування

Цей Європейський стандарт установлює експлуатаційні вимоги та відповідні методи випробування для всіх плит із природного каменю для мостіння вулиць.

Він установлює порядок маркування продукції та

оцінку відповідності продукції цьому Європейському

стандарту.

Цей Європейський стандарт охоплює також

характеристики, важливі для цілей торгівлі.

Він не поширюється на плитки або плити для підлоги в приміщенні, а також не охоплює вплив солей для боротьби зі зледенінням (див. розділ 4.2).

2 Нормативні посилання

Цей Європейський стандарт об'єднує в собі шляхом посилання на них положення інших публікацій із вказівкою дати або без неї. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, наступні зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього Європейського стандарту лише тоді, коли їх включено до нього шляхом унесення зміни, доповнення або перегляду. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного

каменю. Визначення морозостійкості

EN 12372 Методи випробування природного каменю.

EUROPEAN STANDARDEN 1341

NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN

on 14 October 2001

ICS 90.080.20

English version

Slabs of natural stone for external paving  –Requirements and test methods

December 2001

1 Scope

This European Standard specifies the performance requirements and the corresponding test methods for all natural stone slabs, for external paving use.

It provides for product marking and for the evaluation of conformity of the product to this European Standard.

This European Standard covers also characteristics that are of importance to the trade.

It does not cover internal flooring tiles or slabs nor does it cover the effect of de-icing salts (see clause 4.2).

2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

EN 12371, Natural stone tests methods  – Determination of frost resistance

EN 12372, Natural stone test methods  – Determination of flexural strength under concentrated load

Визначення границі міцності при згині під концентрованою вагою

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 10083-2: 1996 Сталь загартована й відпущена.

Частина 2: Технічні умови поставки якісної нелегованої сталі

ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску

3 Терміни та визначення

Для цілей цього Європейського стандарту застосовуються такі терміни та визначення:

3.1

плита

Будь-який виріб із природного каменю, що використовується для мостіння, робоча ширина якого перевищує , і, як правило, також удвічі перевищує товщину

3.1.1

колота плита

Плита з розколинами на поверхні

3.1.2

текстурна плита

Плита зі зміненим виглядом, що отриманий у результаті однієї або декількох обробок поверхні (наприклад, механічним або термічним способом)

3.2

лицьова поверхня

Поверхня плити, призначена для того, щоб бути видимою під час експлуатації

3.3

бокова поверхня

Поверхні плити, призначені для експлуатації у вертикальному положенні

3.4

робочий розмір

Будь-який розмір плити, вказаний для її виробництва; фактичний розмір повинен відповідати йому у межах вказаних допустимих відхилень

EN 12407, Natural stone test methods  – Petrographic

description

EN 10083-2:1996, Quenched and tempered steels  – Part 2: Technical delivery conditions for unalloyed quality steels

EN 13755, Natural stone test methods  – Determination of water absorption at atmospheric pressure

3 Terms and definitions

For the purposes of this European Standard the following terms and definitions apply:

3.1

slab

any unit of natural stone used as a paving material, in which the working width exceeds and also generally exceeds two times the thickness

3.1.1

riven slab

slab with split face

3.1.2

textured slab

slab with a modified appearance resulting from one or several surface treatments (for example mechanical or thermal)

3.2

upper face

surface of a slab intended to be seen when in use

3.3

side face

surfaces of a slab intended to be vertical in use

3.4

work dimension

any dimension of a slab specified for its manufacture to which the actual dimension should conform within specified permissible deviations

3.5

фактичний розмір

Будь-який розмір плити згідно з вимірами

3.6

товщина

Відстань між лицьовою і нижньою поверхнею плити

3.7

загальна довжина

Довша сторона прямокутника з найменшою довжиною, якої достатньо для формування плити

3.8

загальна ширина

Коротша сторона прямокутника з найменшою площею, якої достатньо для формування плити

3.9

дрібнотекстурна

Обробка поверхні з максимальною різницею між верхівками та заглибленнями (наприклад, полірована, шліфована або запилена діамантовим диском або полотнищем)

3.10

шліфована

Напівматова або матова поверхня

3.11

груботекстурна

Обробка поверхні з різницею між верхівками та заглибленнями більше ніж (наприклад, оброблена молотом для каменю, механічним способом, із піскоструминною обробкою або текстурована на відкритому полум'ї)

3.12

оброблена молотом для каменю

Поверхня, що складається з верхівок і заглиблень, отриманих при використанні чотириконечного молота для каменю

3.13

оброблена механічним інструментом

Поверхня, отримана за допомогою механічної обробки, на якій помітні відмітини від інструментів

3.5

actual dimension

any dimension of a slab as measured

3.6

thickness

distance between the upper face and the bedface of the slab

3.7

overall length

the longer side of the rectangle with the smallest length able to enclose the slab

3.8

overall width

the shorter side of the rectangle with the smallest area able to enclose the slab

3.9

fine textured

surface treatment with a maximum difference of between peaks and depressions (for example polished, honed or sawn with a diamond disc or blade)

3.10 honed

dull polish or matt surface

3.11

coarse textured

surface treatment with more than difference between peaks and depressions (for example dolly pointed, tooled, shot blasted or flame textured)

3.12

dolly pointed

finish consisting of peaks and depressions achieved by using a four pointed dolly bit

3.13

tooled

finish resulting from mechanical surface treatment and showing tool marks 3.14

ребро

Гострий кут, утворений у місці поєднання двох поверхонь

3.15

скошена кромка

Скошене під кутом ребро (див. рисунок 1)

3.14

arris

sharp edge produced by the meeting of two surfaces

3.15

chamfer

bevelled arris as shown in Figure 1

Позначення

Key

1 Заокруглене ребро

1 Rounded arris

2 Скошене під кутом ребро

2 Bevelled arris

Рисунок 1  – Скошена кромка

Figure 1  – Chamfer

4 Вимоги

4.1 Розміри

4.1.1Загальні положення

Постачальник повинен указати робочі розміри кожної плити, що проходить випробування, за винятком випадків, коли плити постачаються в довільних розмірах. У разі коли плити постачаються з нефіксованою довжиною, потрібно вказувати лише ширину та товщину.

Розміри вимірюються відповідно до додатка А.

4.1.2Допустимі відхилення

4.1.2.1 Номінальні розміри (крім плит з неправильною формою за планом)

При вимірі відповідно до А.2 або А.3 відхилення від номінальних розмірів повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

4 Requirements

4.1 Dimensions

4.1.1General

The supplier shall state the work dimensions of each slab that is tested, unless supplied in random sizes. Where supplied in running lengths, only the widths and thickness shall be stated.

Dimensions shall be measured in accordance with annex A.

4.1.2Permissible deviations

4.1.2.1 Plan dimensions (excluding slabs with irregular plan form)

When measured in accordance with A.2 or A.3, the deviation from the work plan dimensions shall conform to those in Table 1.

Таблиця 1  – Відхилення від номінальних розмірів

Table 1  – Deviations on plan dimension

Клас 1

Class 1

Клас 2

Class 2

Маркувальна позначка

Marking Designation

P1

P2

Пиляні краї

Sawn edges

±

±

±

±

Пиляні краї >

Sawn edges >

±

±

±

±

Колоті краї

Riven edges

±

±

± 10мм

± 10mm