НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бордюри з природного каменю для мостіння

вулиць.

Вимоги і методи випробування

(EN 1343:2001, IDT)

Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods

ДСТУ Б EN 1343:2007

Київ

Міністерство регіонального

розвитку та будівництва України

2008

Передмова

1 ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „ Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильєва, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212

з2008-10-01

3Національний стандарт відповідає EN 1343 Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods (Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування)

Ступінь відповідності - ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської мови (en)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-37-95)

Продукція за ДСТУ Б EN 1343:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами

ДБН В.1.4-1.01-97 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

Зміст

ВступIV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення2
 4. Вимоги6
 5. Загальні положення6
 6. Допустимі відхилення6
 7. Морозостійкість9
 8. Границя міцності при згині10
 9. Зовнішні параметри10
 10. В одо поглинання11
 11. Петрографічний аналіз11
 12. Хімічна обробка поверхні11

5Оцінка відповідності вимогам12

 1. Загальні положення12
 2. Початкові типові випробовування12
 3. Контроль виробництва на підприємстві13

6Критерії приймання14

6.1. Відбір зразків,....14

6.2 Критерії відповідності14

7Маркування, ярлики і пакування15

Додаток А (обов'язковий) Вимірювання

розмірів16

Додаток В (довідковий) Розрахунок

граничного навантаження для бордюрів21

Додаток С (обов'язковий) Відбір зразків23

Додаток ZA (довідковий) Розділи цьогоЄвропейського стандарту, що пов'язані зположеннями Директиви ЄС про будівельніматеріали24

Contents

ForewordIV

 1. Scope1
 2. Normative references1
 3. Terms and definitions2
 4. Requirements6
 5. General6
 6. Permissible deviations6
 7. Freeze/thaw resistance9
 8. Flexural strength10
 9. Aspects10
 10. Water absorption11
 11. Petrographical description11
 12. Chemical surface treatment11

5Evaluation of conformity12

 1. General12
 2. Initial type tests12
 3. Factory production control13

6Acceptance criteria14

 1. Sampling14
 2. Conformity criteria14

7Marking, labelling and packaging15

Annex A (normative) Measurement

of dimensions ......................................................16

Annex В (informative) Calculation of breaking

loads for kerbs.....................................................21

Annex С (normative) Sampling...........................23

Annex ZA (informative) Clauses of this

European Standard addressing the provisions of

the EU Construction Products Directives.............24

Вступ

Цей Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 178 "Вироби та бордюри з каменю для мостіння", секретарем якого є Британський інститут стандартизації.

Цей Європейський стандарт замінює стандарт EN 1343:2000.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше червня 2002 року, а національні стандарти, що йому суперечать, утрачають чинність з вересня 2003 року.

Цей Європейський стандарт був розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує головні вимоги Директив Європейського Союзу.

Відомості про зв'язок із Директивами Європейського Союзу викладені в додатку ZA, що має довідковий характер і є складовою частиною цього стандарту.

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

Foreword

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 178 "Paving units and kerbs", the secretariat of which is held by ВSI.

This European Standard supersedes EN 1343:2000.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2003.

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of ED Directive(s).

For relationship with EU Directive(s), see informative annex ZA, which is an integral part of this standard.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard : Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Бордюри з природного каменю для

мостіння вулиць.

Вимоги і методи випробування

Строительные материалы

Бордюры из природного камня

для мощения улиц.

Требования и методы испытаний

Building materials

Kerbs of natural stone for external paving -Requirements and test methods

Чинний від 2008-10-01

1 Сфера застосування

Цей Європейський стандарт установлює експлуатаційні вимоги та відповідні методи випробування для бордюрів із природного каменю для мостіння вулиць.

Він установлює порядок маркування продукції та оцінку відповідності продукції цьому Європейському стандарту.

Цей Європейський стандарт охоплює також характеристики, важливі для цілей торгівлі. Він не охоплює вплив солей для боротьби зі зледенінням.

2 Нормативні посилання

Цей Європейський стандарт об'єднує в собі шляхом посилання на них положення інших публікацій із вказівкою дати або без неї. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, наступні зміни, доповнення

EUROPEAN STANDARD EN 1343

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

This European Standard was approved

by CEN on

ICS 93.080.20

English version

Kerbs of natural stone for external paving -Requirements and test methods

December 2001

1 Scope

This European Standard specifies the performance requirements and the corresponding test methods for natural stone kerbs, for external use.

It provides for product marking and for the evaluation of conformity of the product to this European Standard.

This European Standard covers also characteristics that are of importance to the trade. It does not cover the effect of de-icing salts.

2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references subse quent amendments to or revisions of any of these

або перегляд цих публікацій є чинними для цього Європейського стандарту лише тоді, коли їх уведено до нього шляхом унесення зміни, доповнення або перегляду викладеного нижче переліку. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості

EN 12372 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованою вагою

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску

3 Терміни та визначення

Для цілей цього Європейського стандарту застосовуються такі терміни та визначення:

3.1

бордюр

Виріб, довжина якого перевищує 300 мм і який зазвичай використовується як край дороги або тротуару (див. рисунок 1)

3.1.1

увігнутий бордюр

Бордюр, вигнутий в одній площині, поверхня якої увігнута

3.1.2

випуклий бордюр

Бордюр, вигнутий в одній площині, поверхня якої випукла

3.1.3

текстурний бордюр

Бордюр із зміненим зовнішнім виглядом, що є результатом однієї або декількох механічних чи температурних обробок поверхні

publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision of the following list. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

EN 12371 .Natural stone test methods - Determination of frost resistance

EN 12372, Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load

EN 12407, Natural stone test methods - Petrographic examination.

EN 13755, Natural stone test methods - Determination of water absorption at atmospheric pressure

3 Terms and definitions

For the purposes of this European Standard the following terms and definitions apply.

3.1

kerb

unit greater than 300 mm in length, commonly used as edging to a road or footpath (see Figure 1)

3.1.1

concave kerb

kerb, curved in plan with a concave face

3.1.2

convex kerb

kerb, curved in plan with a convex face

3.1.3

textured kerb

kerb with a modified appearance resulting from one or several mechanical or thermal surface treatments

3.2

лицьова поверхня

Поверхня бордюру, призначена для того, щоб бути видимою під час експлуатації

3.3

фактичний розмір

Будь-який розмір бордюру згідно з вимірами

3.4

робочий розмір

Будь-який зазначений розмір бордюру

3.5

загальна довжина

Довша сторона прямокутника з найменшою довжиною, яка достатня для формування прямого бордюру; це визначення поширюється лише на прямі бордюри; загальна довжина вигнутого бордюру вимірюється по видимій поверхні (див. рисунок 2)

3.6

загальна ширина

Коротша сторона прямокутника з найменшою площею, якої достатньо для формування бордюру; це визначення поширюється лише на прямі бордюри; загальна ширина вигнутого бордюру - це найширша точка поперечного перерізу бордюру (див. рисунок 2)

3.7

висота

Відстань між лицьовою і нижньою поверхнею бордюру

3.8

нахил відносно вертикалі

Навмисне відхилення поверхні бордюру з боку дорожнього руху від вертикальної лінії

3.2

upper face

surface of a kerb intended to be seen when in use

3.3

actual dimension

any dimension of a kerb as measured

3.4

work dimension

any size of a kerb as specified

3.5

overall length

the longer side of the rectangle with the smallest length able to enclose a straight kerb. This only applies to straight kerbs. The overall length of a curved kerb is measured on the visible face (see Figure 2)

3.6

overall width

the shorter side of the rectangle with the smallest area able to enclose the kerb. This only applies to straight kerbs. The overall width of a curved kerb is the widest point of the cross-section of the kerb (see Figure 2)

3.7

height

distance between the upper face and the bedface of the kerb

3.8

batter

intended deviation from the vertical of the traffic face of a kerb

3.9

дрібнотекстурна

Обробка поверхні з максимальною різницею між верхівками і заглибинами 0,5 мм (наприклад, полірована, шліфована або запилена діамантовим диском або полотнищем)

3.10

шліфований

Напівматова або матова поверхня

3.11

груботекстурна

Обробка поверхні з різницею між верхівками та заглибинами більше ніж 2 мм (наприклад, оброблена молотом для каменю, оброблена механічним способом, із піскоструминною обробкою або текстурована на відкритому полум'ї)

3.12

оброблена молотом для каменю

Поверхня, що складається з верхівок і заглибин, отриманих при використанні чотирьохкінечного молота для каменю

3.13

оброблена механічним інструментом

Поверхня, що отримана за допомогою механічної обробки поверхні, на якій помітні відмітини від інструментів

3.14

тесана

Необроблена, ніби розколота поверхня

3.9

fine textured

surface treatment with a maximum difference of 0,5 mm between peaks and depressions (for example polished, honed or sawn with a diamond disc or blade)

3.10

honed

dull polish or matt surface

3.11

coarse textured

surface treatment with more than 2 mm difference between peaks and depressions (for example dolly pointed, tooled, shot blasted or flame textured)

3.12

dolly pointed

finish consisting of peaks and depressions, achieved by using a four pointed dolly bit

3.13

tooled

finish resulting from mechanical surface treatment and showing tool marks

3.14

hewn

unworked, as riven surface

Позначення

Key

1 Увігнута передня поверхня за внутрішнім радіусом

1 Inner radius concave front face

2 Радіус заокруглення

2 Radius

3 Випукла передня поверхня за зовнішнім радіусом3 Outer radius convex front face

Рисунок 1 - Схема, що показує випуклі та ввігнуті бордюри

Figure 1 - Diagram showing convex and concave kerbs

Позначення

Key

1 Загальна довжина

1 Overall length

2 Загальна ширина

2 Overall width

3 З нахилом відносно вертикалі або зі скосом3 Battered or chamfered

Рисунок 2 - Приклад вигнутого бордюру, що демонструє загальну довжину й ширину

Figure 2 - An example of a curved kerb showing the overall length and width

4 Вимоги

4.1Загальні положення

Якщо не вказано інше, бордюри постачаються з нефіксованою довжиною. Довжиною вигнутого бордюру вважається більший діаметр. Виробник повинен указати максимальну робочу довжину бордюру.

Краї вигнутих бордюрів повинні бути заокруглені.

Вигнуті бордюри визначаються за радіусом вертикальної сторони. Загальна довжина декількох вигнутих бордюрів вимірюється без урахування швів із того краю, який є загальним для видимих сторін.

Мінімальна довжина вигнутих бордюрів становить 500 мм. Ребра, які номінальне мають прямий кут, можуть бути скошені у вертикальній та горизонтальній площині не більше ніж на 2 мм.

Розміри більших скосів, заокруглених кутів і скошених крайок, якщо вони використовуються, заявляються виробником. Приклади типових поперечних перерізів бордюру показані на рисунку 3.