НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН

ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ

Метод великомасштабних

вогневих випробувань

(ISO 13785-2:2002, MOD)

ДСТУ Б В.1.1-21-2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України

РОЗРОБНИКИ: А. Довбиш, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Долішній (відповідальний виконавець); Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.10.2009 р. № 42

3Національний стандарт відповідає міжнародному стандарту

ISO 13785-2:2002 Reaction-to-fire tests for facades – Part 2: Large-scale tests. (Вогневі випробування на фасадах – Частина 2: Великомасштабні випробування), крім підрозділів 7.11; 8.8; 12.3; п. s) розділу 14

Ступінь відповідності – модифікований (MOD) Переклад з англійської (en)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступIV

Вступv

Вимоги безпеки1

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання2

3 Терміни та визначення понять2

4 Суть методу випробування3

5 Випробувальна установка та її калібрування4

6 Стандартизоване модельне вогнище пожежі та умови його впливу6

7 Зразок для випробування7

8 Засоби вимірювальної техніки8

9 Кондиціювання зразка9

10 Умови навколишнього середовища під час випробування10

11 Проведення випробування10

12 Оцінювання результатів випробування10

13 Точність методу11

14 Протокол випробування11

Додаток А

Стандартизоване модельне вогнище пожежі12

Додаток В

Альтернативні модельні вогнища14

Додаток НА

Перелік технічних відхилів та їх пояснень17

Додаток НБ

Правило прийняття рішення за результатами випробування20

Додаток НВ

Перелік національних нормативних документів, на які є посилання у стандарті22

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є перекладом ISO 13785-2 Reaction-to-fire tests for facades – Part 2: Large-scale tests. (Вогневі випробування фасадів – Частина 2: Великомасштабне випробування) з окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами та конкретними потребами будівництва в Україні. Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та позначено рамкою та заголовком "Національний відхил" або "Національне пояснення". Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено у інформаційному додатку НА.

Увага привертається до можливості того, що деякі елементи цієї частини ISO 13785 можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію частини чи всіх таких патентних прав.

Міжнародний стандарт ISO 13785-2 був підготовлений Технічним комітетом ISO/TO 92, Пожежна безпека, Підкомітет SC 1, Початок і розвиток пожежі.

IS013785 складається з наступних частин під загальною назвою "Вогневі випробування фасадів":

- Частина 1: Середньомасштабне випробування

- Частина 2: Великомасштабне випробування

Додаток А є обов'язковим у цьому стандарті, а додаток В – довідковим. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

  • слова "ця частина ISO 13785-2" замінено на "цей стандарт";
  • назва міжнародного стандарту змінена на "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань" для узгодження назви з назвами чинних національних стандартів України у сфері методів вогневих випробувань будівельних конструкцій, класифікацію яким надано відповідно до ДБН А. 1.1;
  • для відображення звичного використання висловів, прийнятих у національних чинних стандартах України, зроблено заміну висловів "Principle (Правило)" у змісті та у розділі 4 на вислів "Суть методу випробування"; "Fire source and exposure (Джерело вогню та експозиція)" у змісті та у розділі 6 на "Стандартизоване модельне вогнище пожежі та умови його впливу"; "Test specimen instrumentation (апаратура для випробувань зразка)" у змісті та у розділі 8 на "засоби вимірювальної техніки"; "Test environment (навколишнє середовище під час випробувань" у змісті та у розділі 10 на "Умови навколишнього середовища". Вищевказані вислови за технічним змістом ідентичні таким, що наведені у ISO 13785-2;
  • змінено назву розділу "Терміни та визначення" на назву "Терміни та визначення понять"; назву розділу "Warning (Попередження)" – на "Вимоги безпеки" відповідно до 3.3 ДСТУ 1.7 та згідно з вимогами ДСТУ 1.5;
  • відповідно до правил орфографії та пунктуації у розділі 11 та 12 відповідними переліками замінено крапку на двокрапку та переліки один від одного відокремлені крапкою із комою замість крапки.

Структурні елементи національного стандарту "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ" і саме національний стандарт оформлено відповідно до ДСТУ 1.5 та ДСТУ 1.7.

Стандарт доповнений національним додатком НБ "Правило прийняття рішення за результатами випробувань" через відсутність у міжнародному стандарті аналогічних положень.

Стандарти (ISO, IEC), на які є посилання у цьому стандарті, замінено на національні стандарти, які приведені у відповідність до цих стандартів за основними положеннями, що впливають на отримання відтворюваних результатів випробувань. Перелік цих стандартів наведено у додатку НВ.

ВСТУП

Пожежа – це складне явище. Характеристика пожежі і її вплив залежать від багатьох взаємозв'язаних факторів. Реагування матеріалів та виробів на вогневу дію залежить від характеристики пожежі, методу застосування матеріалів та навколишнього оточення, в якому відбувається дія. Теорія випробувань "реакції на вогонь" пояснюється в ISO/TR 3814.

Необхідність поліпшення теплової ізоляції одноповерхових та багатоповерхових будівель, а також промислових будівель призвела до більш широкого застосування теплоізолювальних, у тому числі, вентильованих фасадів.

Для конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією потенційно можливо застосовувати три сценарії розвитку пожежі:

  1. полум'я, що виривається через вікно з внутрішнього приміщення;
  2. зовнішнє полум'я від матеріалів, що горять біля стіни (наприклад, сміття, рослинність);
  3. випромінювання від пожежі у прилеглій будівлі.

У цьому стандарті розглядають сценарії а) і Ь). Розвиток пожежі за сценарієм, наведеним у с), регулюється будівельними нормами, в яких визначені вимоги до наявності просторових перешкод.

Випробування, які наведені в цьому стандарті, стосуються сценарію повністю розвиненої пожежі всередині приміщення, полум'я якої виривається з нього через віконний проріз та впливає безпосередньо на фасад. Полум'я, яке виривається з вікна, може також моделювати пожежу від горючих матеріалів, які знаходяться біля стіни. Тим не менше, у результатах випробувань може бути й не відображена реальна поведінка фасадної теплоізоляції за всіх умов вогневого впливу.

Вогонь може поширюватися по фасадах декількома шляхами, при цьому найістотніший – це поширення полум'я по горючій зовнішній поверхні. Вогонь також може поширюватися через вертикальні і горизонтальні порожнини в облицюванні або у складових фасаду, або всередині ізоляції.

Досвід вивчення реальних пожеж, а також лабораторні дослідження поширених у світі конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з внутрішніми кутами та без них довели, що найгірша ситуація складається, коли є внутрішні кути. У цьому стандарті розглядається випадок з внутрішніми кутами.

За результатами досліджень пожеж визначено, що вогонь може поширюватись вздовж зовнішнього шару від поверху, де виникла пожежа, до поверхів, що розташовані вище, незалежно від вкладу у цей процес компонентів фасаду. Цей метод випробування призначений для визначення вкладу компонентів (складових) фасаду у миттєве поширення пожежі уверх від поверху, де виникла пожежа, до підлоги приміщення, що знаходиться на вищому поверсі (тобто вкладу складових фасаду у поширення пожежі на два рівні вище від рівня, де виникла пожежа, так званий стрибок).

У цьому стандарті визначено метод великомасштабних випробувань конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, а у ДСТУ Б В. 1.1 -22:2009 – метод середньомасштабних випробувань конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. ДСТУ Б 6.1.1-22:2009 застосовують тільки для відбирання або оцінювання поведінки складових чи "сімейства матеріалів" фасадної системи. Великомасштабне випробування, яке наведено у цьому стандарті, повинно застосовуватися для оцінювання всіх аспектів використання фасадних теплоізоляцій. Необхідно мати на увазі, що між середньомасштабними випробуваннями, наведеними у ДСТУ Б В.1.1-22:2009, та великомасштабними випробуваннями, визначеними в цьому стандарті, немає прямої відповідності. Метою середньомасштабних випробувань, які визначені у ДСТУ Б 6.1.1-22:2009, є зменшення витрат на випробування шляхом виключення фасадних теплоізоляцій, які не пройдуть випробування за цим методом.

Метод випробування, який визначено в цьому стандарті, призначений для оцінювання зовнішньої стіни або фасадних матеріалів та конструкцій фасадів.

Метод випробування, який регламентований у цьому стандарті, не поширюється на матеріали на основі азбесту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією

Метод великомасштабних вогневих випробувань

Защита от пожара

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией

Метод крупномасштабных огневых испытаний

Fire protection

Structures of the exterior walls with thermal insulation

Large-scale fire test Method

Чинний від 2009-08-01

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Увесь персонал, який підготовлює та проводить ці випробування, має бути попереджений про можливість появи токсичних або шкідливих газів протягом випробування, і для збереження здоров'я повинні бути вжиті відповідні заходи безпеки.

Через небезпеку, яка може виникнути під час оцінювання показників пожежної небезпеки деяких виробів у процесі проведення випробувань, необхідно вжити заходів із безпеки.

Особливу увагу слід звернути на потенційну можливість виділення димових та токсичних газів, а також на те, що іноді можливе інтенсивне горіння (спалахування) зразка, що може спричинити механічні пошкодження з'єднань та можливе руйнування всієї конструкції.

Необхідно передбачити наявність засобів пожежогасіння, які придатні для гасіння зразка.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод випробування, який призначений для визначення реакції на вогонь матеріалів та конструкцій фасадних облицювань, що піддаються впливу полум'я, яке виривається через віконний проріз із приміщення з модельованим вогнищем пожежі, та діє-без-посередньо на фасад. Інформація, яка отримана за результатами цього випробування, може бути використана для сценарію із зовнішньою пожежею, яка діє на фасад, але результати випробувань не можуть бути використані для всіх умов вогневого впливу.

Цей метод застосовують тільки для ненесучих конструкцій фасадів та облицювань. Міцність конструкції фасадів або облицювань не визначається.

Цей метод не призначений для визначення поведінки будинку в умовах дії вогню на фасад, що випробовується. Такі деталі (складові) фасаду, як балкони, вікна, віконниці, занавіски тощо не розглядаються в цьому випробуванні. В цьому методі випробування не оцінюється ризик поширення пожежі через деталі вікна фасадної системи, оскільки зразок сконструйований як фасадна стіна без вікон. Очевидно, що вогневий вплив є більш інтенсивним на конструкцію фасадної теплоізоляції з внутрішнім кутом (так званий "вхідний кут") ніж на пласку фасадну систему. Внаслідок цього зразок фасадної теплоізоляції містить внутрішній кут 90°.

Національний відхил

Долучити "Цей метод застосовують для випробування зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією таких конструктивних рішень, як з опорядженням штукатуркою, дрібноштучними виробами, а також індустріальними непрозорими тонкостінними елементами"

Метод, представлений у цьому стандарті, призначений для оцінювання горючих компонентів у конструкції фасаду та облицювань будинків, стіни яких є негорючими конструкціями.

Національний відхил

Долучити "Стандарт придатний для підтвердження відповідності"

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи містять положення, які через посилання в даному тексті утворюють положення цього стандарту.

Для датованих посилань подальші поправки або перегляди будь-яких публікацій не додаються, однак, частини, які ґрунтуються на цьому стандарті та підлягають узгодженню, можуть бути узгоджені з найновішими виданнями нормативних документів, наведеними нижче. Для недатованих посилань використовують найновіші видання відповідної публікації. Реєстрацію чинних міжнародних стандартів забезпечують члени ISO та ІЕС.

ISO 13943, Fire safety – Vocabulary

ІЕС 60584-2, Thermocouple – Part 2: Tolerance

Національне пояснення

ISO 13943 Пожежна безпека – Словник

EC 60584-2 Термопари – Частина 2: Допуски

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять, які подані в ISO 13943, а також такі, що подані нижче:

  1. складений вузол (assembly)

Виріб із матеріалів та /або їх композицій

Приклад: сандвіч-панель (багатошарова панель)

Примітка. Складений вузол може включати повітряний зазор

  1. композиція (суміш матеріалів) (composite)

Комбінація матеріалів, яку в будівництві звичайно вважають окремим виробом