ДСТУ EN 54-4:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 4. Устатковання електроживлення

(EN 54-4:1997, IDT)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

ДСТУ EN 54-4:2003

ПЕРЕДМОВА

1ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Василенко-Шереметьєв, В. Макаров, В. Приймаченко, Л. Фесенко, Н. Морозова, А. Кісельов

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 грудня 2003 р. № 235 з 2004-07-01
 2. Національний стандарт відповідає EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems — Part 4:Power supply equipment (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 4.Усталювання електроживлення), з поправкою EN 54-4:1997/АС: 1999 та зміною EN 54-4:1997/А1:2002. Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2004

II

ДСТУ EN 54-4:2003

ЗМІСТ

с.

Національний вступV

ВступV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Визначення2
 5. Скорочення2

4Основні вимоги3

 1. Відповідність3
 2. Джерела електроживлення3

5Функції3

 1. Живлення від основного джерела електроживлення3
 2. Живлення від резервного джерела електроживлення (акумуляторної батареї)3
 3. Заряджальний пристрій4
 4. Несправності4

6Матеріали, конструкція і виготовляння4

 1. Декларація виробника4
 2. Механічна конструкція4
 3. Електротехнічне виконання5
 4. Інтерфейс джерел живлення5

7Документація5

 1. Документація користувача5
 2. Конструкторська документація5
 3. Марковання6
 4. Випробовування6
 5. Загальні положення6
 6. Функційне випробовування6
 7. Випробовування заряджального пристрою і резервного джерела живлення7
 8. Випробовування на впливання довкілля8
 9. Холод (стійкість)9
 10. Вологе тепло, постійний режим (стійкість)10
 11. Удар (стійкість)10
 12. Вібрація, синусоїдна (стійкість)11

9.9 Електростатичні розряди (стійкість)11

9.10 Випромінювані електромагнітні завади (стійкість)12

III

ДСТУ EN 54-4:2003

 1. Стрибки напруги, пачки короткочасних перехідних імпульсів (стійкість)12
 2. Стрибки напруги, повільні кидки напруги великої енергії (стійкість)13
 3. Провали і переривання напруги мережі (стійкість)15
 4. Вологе тепло, постійний режим (тривкість)15
 5. Вібрація, синусоїдна (тривкість)16

Додаток ZA Положення цього стандарту, що стосуються основних вимог

щодо конструкційної продукції або інших положень Директив ЄС17

Бібліографія21

IV

ДСТУ EN 54-4:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 4. Ус-татковання електроживлення), з поправкою EN 54-4:1997/АС: 1999 та зміною EN 54-4:1997/А1.2002.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 54, які зазначено в додатку А стандарту EN 54-1:1996.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;
 • до структури стандарту долучено «Бібліографічні дані» та «Ключові слова»;
 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національнийвступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандар-тизації України;
 • вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;
 • до тексту долучено «Додаток ZA» та «Бібліографія» (із EN 54-4:1997/А1:2002) та виділе-но двома вертикальними рисками ліворуч від відповідного тексту;
 • згідно з зміною EN 54-4:1997/А1:2002 вилучено з тексту «Додаток А»;
 • у розділ 1 «Сфера застосування» та 9.3.1.1 внесено зміни, які відповідають EN 54-4:1997/А1,2002 і які виділено двома вертикальними рисками ліворуч від відповідного тексту;
 • для зручності користування та узгодження з чинними національними стандартами назвустандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 4. Устаткованняелектроживлення» змінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електро-живлення»;
 • замінено познаки одиниць фізичних величин: «кРа» на «кПа», «amperes» на «А», «п» на«год», «J» на «Дж», «Hz» на «Гц», «ms"2» на «m/c2*,«V» на «В», «kV» на «кВ», «s» на «с», «MHz»на «МГц», «GHz» на «ГГц», «kHz» на «кГц», «V/m» на «В/м», «W» на «Вт», «m» на «м», «min» на«хв», «nF» на «нФ», «тН» на «мГн», «Ω» та «ohm» на «Ом»;
 • замінено «p.s.e» на «УЕЖ»;
 • замінено «с. і. е» на «ППКП»;
 • у тексті стандарту подано «Національні пояснення» та «Національні примітки», виділенів тексті стандарту рамкою.

У стандарті є посилання на європейські стандарти (ЄС) EN 54-1:1996, EN 54-2:1997, які в Україні прийняті як національні (НС):

ЄС

HC

Ступінь відповідності

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems. Introduction

EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Вступ

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Прилади приймально-контрольні пожежні

IDT

IDT

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання в тексті стандарту і які не прийнято в Україні як національні, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

В основу цього стандарту покладено функції, які обов'язкові для будь-якого устатковання електроживлення. Устатковання електроживлення повинне знаходитися в окремому корпусі або його треба розміщувати в одному корпусі з іншим устаткованням системи пожежної сигналізації, наприклад, із приймально-контрольним пожежним приладом згідно з EN 54-2. До складу системи пожежної сигналізації може входити більше однієї одиниці устатковання електроживлення.

V

ДСТУ EN 54-4:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 4. Устатковання електроживлення

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 4. Оборудование электропитания

FIRE ALARM SYSTEMS Part 4. Power supply equipment

Чинний від 2004-07-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, методи випробовування і критерії якості функціювання устатковання електроживлення (позиція L рисунка 1 EN 54-1) систем пожежної сигналізації, що їх встановлюють у будівлях.

Цей стандарт не розповсюджується на електроживлення димових автономних пожежних сповіщувачів або безпровідних систем пожежної сигналізації з живленням від батарей.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено далі. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосується цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недато-ваних посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 54 Fire detection and fire alarm systems

Part 1:1996 Introduction

Part 2:1997 Control and indicating equipment

ENV 50142:1994 Electromagnetic compatibility — Basic immunity standard — Surge immunity tests

IEC 60068 Basic environmental testing procedures

Part 1:1988 General and guidance

Part 2:Tests

60068-2-1:1990 Test A: Cold

60068-2-3:1969 + A1:1984 Test Ca: Damp heat, steady state 60068-2-6:1982 + A1:1983 + A2:1985: Test Fc and guidance; Vibration, sinusoidal 60068-2-47:1982 Specification for mounting of components, equipment and other articles

for dynamic tests

1

ДСТУ EN 54-4:2003

ІЕС 60529:1989 Classification of degrees of protection provided by enclosures IEC 60721 Classification of environmental conditions

Part 3: Classifications of groups of environmental parameters and their severities 60721-3-3:1978 Stationary use and weather protected locations IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control equipment

Part 2:1991 Method of evaluating susceptibility to electrostatic charge

Part 3:1984 Radiated electromagnetic field-requirements

Part 4:1988 Electrical fast transient/burst requirements IEC 60817:1984 Spring-operated impact test apparatus and its calibrations IEC 60950:1991 Safety of information technology equipment including electrical business equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54 Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу Частина 1:1996 Вступ

Частина 2:1997 Устатковання контролювання та індикації

ENV 50142:1994 Електромагнітна сумісність. Базовий стандарт на захищеність. Випробовування на захищеність від кидків

ІЕС 60068 Основні методи випробовування на впливання довкілля Частина 1:1988 Загальні положення та настанова

Частина 2: Випробовування 60068-2-1:1990 Випробовування А. Холод

60068-2-3:1969 + А1:1984 Випробовування Са. Вологе тепло, постійний режим

60068-2-6:1982 + А1:1983 + А2:1985 Випробовування Fc та настанова; вібрація, синусоїдна

60068-2-47:1982 Технічні вимоги щодо монтування компонентів, устатковання та інших виробів для динамічних випробовувань

ІЕС 60529:1989 Класифікація ступенів захисту, забезпечуваних оболонками ІЕС 60721 Класифікація умов довкілля

Частина 3. Класифікація груп умов довкілля та їх ступенів жорсткості

60721-3-3:1978 Стаціонарне використовування у захищених від атмосферного впливання місцях розташовання

ІЕС 60801 Електромагнітна сумісність апаратури вимірювання і контролювання технологічних процесів

Частина 2:1991 Метод оцінювання стійкості до електростатичних розрядів

Частина 3:1984 Випромінювані електромагнітні поля. Вимоги

Частина 4:1988 Швидкотривалі перехідні процеси-пачки імпульсів. Вимоги

ІЕС 60817:1984 Зворотно-пружинна установка для випробовування на удар та її калібрування

ІЕС 60950:1991 Безпечність устатковання інформаційної технології, охоплюючи електричне промислове устатковання.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1Визначення

У цьому стандарті, окрім наведених у EN 54-1, використовують такі визначення:

3.1.1напруга заряду (float voltage)

Напруга, яку прикладено до акумуляторної батареї і яка підтримує акумуляторну батарею у повністю зарядженому стані. Значення напруги заряду вказує виробник акумуляторної батареї

3.1.2кінцева напруга (final voltage)

Самий низький рекомендований рівень напруги, до якого можна розряджати акумуляторну батарею. Значення кінцевої напруги вказує виробник акумуляторної батареї

3.2Скорочення

У цьому стандарті використано такі скорочення:

2

ДСТУ EN 54-4:2003

p. s. e. — устатковання електроживлення (УЕЖ) (позиція L рисунка 1 EN 54-1);

с. і. е. — пожежний приймально-контрольний прилад (ППКП) (позиція В рисунка 1 EN 54-1).

4ОСНОВНІ ВИМОГИ

4.1Відповідність

Для відповідності цьому стандарту УЕЖ повинно задовольняти вимоги розділів 4, 5, 6, 7, 8 та його треба випробовувати, як зазначено в розділі 9, із дотримуванням вимог щодо випробовування.

4.2Джерела електроживлення

Система пожежної сигналізації повинна мати, принаймні, два джерела електроживлення: основне і резервне. Основне джерело електроживлення розраховане на функціювання від загальної електромережі або еквівалента цієї мережі.

Принаймні, одним резервним джерелом електроживлення повинна бути акумуляторна батарея.

УЕЖ повинне мати у своєму складі зарядний пристрій для заряджування акумуляторної батареї і утримування її у повністю зарядженому стані.

Кожне джерело електроживлення повинне бути здатне самостійно живити ті компоненти системи пожежної сигналізації, живлення яких воно повинне забезпечувати.

Якщо основне джерело електроживлення працездатне, то його треба використовувати винятково як джерело електроживлення системи пожежної сигналізації, за винятком струму, споживання якого пов'язане з контролюванням стану акумуляторної батареї.

У випадку відмови основного джерела електроживлення повинно відбуватися автоматичне перемикання УЕЖ на резервне джерело електроживлення. Після відновлення функціювання основного джерела електроживлення повинно відбуватися автоматичне перемикання УЕЖ назад.

Якщо УЕЖ входить до складу іншого устатковання системи пожежної сигналізації, то його перемикання з одного джерела електроживлення на інше не повинно супроводжуватися ніякими іншими змінами стану або індикації системи крім тих, які стосуються електропостачання.

Якщо УЕЖ виконано окремо від іншого устатковання системи пожежної сигналізації, а перемикання з одного джерела електроживлення на інше супроводжується перериванням електропостачання, тривалість такого переривання повинна бути зазначена в документації виробника.

Відмова одного з джерел електроживлення не повинна призводити до відмови будь-якого іншого джерела електроживлення або до відмови електроживлення цієї системи.

Примітка. Вимоги щодо сумісності автономного УЕЖ з іншим усталюванням, наприклад, із ППКП, буде викладено в стандарті EN 54-13 System Requirements (Вимоги щодо систем) (стандарт буде видано).

5ФУНКЦІЇ

5.1Живлення від основного джерела електроживлення

Під час живлення від основного джерела електроживлення, УЕЖ:

 1. повинно функціювати відповідно до його опису, наданого виробником, незалежно від ста-ну резервного джерела електроживлення. Це стосується будь-якого ступеня зарядженості акуму-ляторної батареї, обриву або короткого замикання лінії зв'язку з акумуляторною батареєю;
 2. додатково повинно бути здатним забезпечувати необхідний зарядний струм для акумуля-торної батареї або акумуляторних батарей;
 3. може мати можливість обмеження або переривання заряду акумуляторної батареї у випад-ку короткочасного споживання від УЕЖ максимального вихідного струму навантажування (див.таблицю 1).

5.2Живлення від резервного джерела електроживлення (акумуляторної батареї)