Рисунок 1 – Схема навантаження дослідного зразка (навантаження в двох точках)

Figure 1 – Arrangement of loading of a test specimen (two point loading)

6 ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗРАЗКІВ ДО ВИПРОБУВАННЯ

6.1 Відбір зразків

Відбір зразків не входить до обов'язків дослідної лабораторії, якщо про це не домовлено окремо. 3 однорідної партії відбирається як мінімум 10 зразків із урахуванням вимог 6.2.4.

Доповнити словами: "відбір зразків здійснюється відповідно до ДСТУ Б EN 1467, ДСТУ Б EN 1468, ДСТУ Б EN 1469, ДСТУ Б EN 12057, ДСТУ Б EN 12058".

Пояснення. Стандарт містить вимоги, які відповідають діючим нормативним документам України.

6 PREPARATION OF SPECIMENS

6.1 Sampling

The sampling is not the responsibility of the testing laboratory except when it is especially requested. At least 10 specimens shall be selected from an homogeneous batch (see also 6.2.4)

6.2 Дослідні зразки

6.2.1 Тип обробки поверхні

Контрольний стандарт типу обробки поверхні зразків – пиляна, полірована поверхня (використовується для ідентифікаційного випробування). Якщо необхідно випробувати готову продукцію (технологічне випробування), допускається поверхня, оброблена полум'ям, піскоструминним апаратом тощо, залежно від остаточного типу експлуатації. Для проведення технологічного випробування як дослідні зразки можуть використовуватися готові вироби або фрагменти, випиляні з готових виробів. Поверхня, що буде експлуатуватися, розташовується поверхнею вниз до опорних валиків. Тип обробки поверхні вказується в звіті.

6.2.2 Розміри

Розміри зразків залежать від товщини h:

- товщина h повинна становити від до та більше ніж удвічі перевищувати розмір найбільшого кристала в камені;

- загальна довжина L повинна дорівнювати товщині, помноженій на шість;

- відстань між опорними валиками ℓ повинна дорівнювати товщині, помноженій на п'ять;

- ширина b повинна знаходитися в діапазоні між і товщиною, помноженою на три ( < b < 3h), та в жодному разі не може бути меншою, ніж товщина.

6.2.3 Допустимі відхилення від обмежень

Допустимі відхилення від обмежень за вимірами h, b, L і ℓ повинні становити ± від номінальних розмірів. Для проведення ідентифікаційного випробування відхилення від перпендикулярності до осі зразка при вимірі в будь-якому напрямі не повинне перевищувати 2 % з максимальною різницею .

6.2.4 Площини анізотропії

6.2.4.1 Ідентифікаційне випробування

Якщо в камені наявні площини анізотропії (напластування, сланцюватість), зразки підготовлюються відповідно до однієї зі схем, наведених на рисунках 2-4, а напрям площини анізотропії чітко помічається на кожному зразку двома паралельними лініями.

6.2 Test specimens

6.2.1 Surface finish

As a standard reference, the surface finish of the faces of the specimens shall be sawn, honed or polished (identification test). When it is necessary to carry out the test on final products (technological test) the surface finish of the specimens may be flamed, sandblasted etc., depending on the final use. For the technological test the specimens may be final products or sawn from final products. The surface intended for use shall be in contact with the two supporting rollers (facing downwards). However the kind of surface finish shall be stated in the report.

6.2.2 Dimensions

The dimensions of the specimens are determined by their thickness h:

- the thickness h shall be between and and shall be greater than twice the size of the largest crystal in the stone;

- the total length L shall be equal to six times the thickness;

- the distance between the supporting rollers ℓ shall be equal to five times the thickness;

- the width b shall be between and three times the thickness ( < b < 3h), and in no case it shall be less than the thickness.

6.2.3 Limit deviations

The limit deviation on the dimensions h, b, L and ℓ shall be ± of the nominal dimensions. In the case of identification test the faces shall not depart from perpendicularity to the axis of the specimen by more than 2 % with a maximum of difference, when measured in any direction.

6.2.4 Planes of anisotropy

6.2.4.1 Identification test

if the stone shows planes of anisotropy (e.g. bedding, foliation) the specimens are to be prepared in accordance with at least one of the arrangements shown in Figures from 2 to 4 and the direction of the planes of anisotropy is to be marked on each specimen by at least two parallel lines.

Якщо відоме розташування зразка відносно площини анізотропії при експлуатації, при проведенні випробування навантаження застосовується до поверхні, яка буде навантажуватися при експлуатації.

Якщо розташування каменю при експлуатації невідоме, але розміщення площини анізотропії на зразку вказане (двома паралельними лініями), випробування проводиться за кожною з трьох схем, показаних на рисунках 2-4; в такому випадку загальна кількість зразків складає 3 х 6 (18 зразків).

If the use of the stone in respect of the position of the planes of anisotropy is known, the test shall be carried out with the force applied to the face that will be loaded during use.

If the way of use of the stone is not known but the position of the planes of anisotropy is indicated on the specimens (by means of at least two parallel lines), the test shall be carried out on each of the three arrangements shown in Figures from 2 to 4; the total number of specimens will then be 3 times 6.

Рисунок 2 – Розташування зразка при випробуванні.

Навантаження застосоване перпендикулярно до площини анізотропії

Figure 2 – Test arrangement for a specimen with the load applied perpendicular

to the planes of anisotropy

Рисунок 3 – Розташування зразка при випробуванні.

Навантаження застосоване паралельно площині анізотропії

Figure 3 – Test arrangement for a specimen with the load applied parallel

to the planes of anisotropy

Рисунок 4 – Розташування зразка при випробуванні.

Навантаження застосоване перпендикулярно до країв площини анізотропії

Figure 4 – Test arrangement for a specimen with the load applied perpendicular

to the edges of the planes of anisotropy

6.2.4.2 Технологічне випробування

Зразки випробовуються виключно у відповідному розташуванні виробу, тобто навантаження застосовується до поверхні, що буде навантажуватися при експлуатації.

6.2.5 Підготовка зразків до випробування

Зразки висушуються за температури (70 ± 5) °С до постійної маси. Маса вважається постійною, коли різниця між двома зважуваннями поспіль через проміжок часу (24 ± 2) год не перевищує 0,1 % від попереднього виміру маси.

Після висушування і до проведення випробування зразки зберігаються за температури (20 ± 5) °С для досягнення теплової рівноваги, а випробування проводиться протягом 24 год після вилучення їх із духової шафи.

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ

Перед проведенням випробування необхідно витерти начисто поверхні валиків і видалити будь-які сторонні речовини з поверхонь зразка, які контактуватимуть з валиками. Ретельно вирівняти зразок і добитися рівноваги зразка відносно опор і навантажувальних валиків, як показано на рисунку 1. Розташування зразка відносно площини анізотропії здійснити відповідно до рисунків 2, 3 і 4.

Рівномірно підвищувати навантаження з інтервалом (0,25 ± 0,05) мПа/с до руйнування зразка.

6.2.4.2 Technological test

The specimens shall be tested only for the relevant product direction that is, with the force applied to the face which will be loaded during use.

6.2.5 Conditioning before testing

The specimens shall be dried at (70 ± 5) °С to constant mass. Constant mass shall be considered to have been reached when the difference between two weighings made at an interval of (24 ± 2) h is not greater than 0, 1 % of the previous mass measurement.

After drying and before testing the specimens shall be stored at (20 ± 5) °С for thermal equilibrium to be reached, and the test shall be performed within 24 h after removal from the oven.

7 TEST PROCEDURE

Wipe the surfaces of the rollers clean and remove any loose grits from the faces of the specimen which will be in contact with the rollers. Align the specimen carefully and centrally between the supports and the loading cylinders such to gain uniform setting as shown in Figure 1. Specimen position regarding anisotropy directions is visualized in Figures 2, 3 and 4.

The load is increased uniformly at a rate of (0,25 ± 0,05) MPa/s until failure.

Зареєструвати максимальне навантаження на зразки з точністю до 10 Н. Якщо пошкодження зразка відбулося не між двома лініями навантаження, зареєструвати місце і характер вилому.

8 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ

Гранична міцність при згині (максимальне навантаження в момент руйнування зразка) Rtc розраховується для кожного зразка за такою формулою:

The maximum load on the specimens shall be recorded to the nearest 10 N and the place and mode of the fracture shall be recorded if the failure has occurred outside the two line loads.

8 EXPRESSION OF THE RESULTS

For each specimen the flexural strength at constant moment Rtc is calculated by the equation:

.

Результат вказується в мегапаскалях із точністю до 0,1 мПа.

Пояснення. В дужках внесено доповнення у визначення Rtc.

9 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ

До звіту про випробування повинна входити наступна інформація:

а) ідентифікаційний номер звіту;

b) позначення цього стандарту;

с) назва та адреса дослідної лабораторії і місце проведення випробування, якщо воно відмінне від адреси дослідної лабораторії.

d) назва (ім'я) та адреса замовника;

е) замовник надає наступну інформацію:

- петрографічна назва каменю;

- торговельна назва каменю;

- країна і регіон добування;

- назва постачальника;

- напрям існуючої площини анізотропії (якщо це має значення для випробування) чітко вказується на комплекті зразків або на кожній одиниці зразка двома паралельними лініями;

- ім'я особи або назва організації, що провела відбір зразків;

f) дата доставки зразка;

g) дата підготовки зразка (якщо доцільно) і дата проведення випробування;

h) кількість одиниць у зразку;

і) тип обробки поверхні зразків;

j) перпендикулярність осі зразків;

The result shall be expressed in Megapascals to the nearest 0,1 MPa.

9 TEST REPORT

The test report shall contain the following information:

a) unique identification number of the report;

b) the name, number, and date of issue of this European Standard;

c) the name and address of the test laboratory and the address where the test was carried out if different from the testing laboratory;

d) the name and the address of the client;

e) it is the responsibility of the client to supply the following information:

- the petrographic name of the stone;

- the commercial name of the stone;

- the country and region of extraction;

- the name of the supplier;

- the direction of any existing plane of anisotropy (if relevant to the test) to be clearly indicated on the sample or on each specimen by means of two parallel lines;

- the name of the person or organization which carried out the sampling;

f) the date of delivery of the sample or of the specimens;

g) the date when the specimens were prepared (if relevant) and the date of testing;

h) the number of specimens in the sample; -

i) the surface finish of the specimens;

j) the perpendicularity to the axis of the specimens;

k) для кожного зразка:

- ширина (b) і товщина (h) з точністю до ;

- довжина (L) і відстань між двома опорними валиками (ℓ) з точністю до ;

- руйнівне навантаження з точністю до 10Н;

- інтервал навантаження в мегапаскалях за секунду з точністю до 0,05 мПа/с;

- напрям навантаження відносно наявної анізотропії;

- характер і місце вилому, якщо він стався не між двома лініями навантаження;

І) для кожного напряму навантаження – середній показник Rtc (граничної міцності при згині) і середнє квадратичне відхилення, в мегапаскалях із точністю до 0,1 мПа;

m) відхилення від стандарту з поясненням;

n) примітки.

Звіт про проведення випробування містить підписи та посади осіб, відповідальних за проведення випробування, і дату складання звіту.

Крім того, вказується, що звіт не може частково відтворюватися без письмового дозволу дослідної лабораторії.

k) for each specimen:

- width (b) and thickness (h) to the nearest ;

- length (L) and the length of span (ℓ) to the nearest ;

- failure load to the nearest 10 N;

- loading rate in MPa/s to the nearest 0,05 MPa/s;

- loading direction in relation to any anisotropy;

- mode and place of the fracture when outside the two line loads;

I) for each relevant direction of loading the mean value Rtc of the flexural strength and the standard deviations, in Megapascals to the nearest 0,1 MPa;

m) any deviation from this standard and the reason for such deviation;

n) remarks.

The test report shall contain the signature(s) and role(s) of the responsible(s) for the testing and the date of issue of the report.

It shall also state that the report shall not be partially reproduced without the written consent of the laboratory.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ

ANNEX A

(normative)

STATISTICAL EVALUATION

OF THE TEST RESULTS

А.1 Галузь застосування

Цей додаток визначає метод статистичного аналізу результатів випробування, отриманих відповідно до методу випробування каменю, наведеного в цьому стандарті.

A.1 Scope

This annex establishes a method for the statistical treatment of test results obtained following the natural stone test method described in this standard.

А.2 Позначення та визначення

Отримані величини

A.2 Symbols and definitions

Measured values

x1, x2, …xi …,xn

Кількість отриманих величин

n

Number of measured values

Середня величина

Mean value

Середнє квадратичне відхилення

Standard deviation

Варіаційний коефіцієнт (для окремих величин)

Coefficient of variation (for individual values)

Середнє логарифмічне

Logarithmic Mean

Середнє логарифмічне квадратичне відхилення

Logarithmic Standard deviation

Максимальна величина

Maximum value

макс Max

Мінімальна величина

Minimum value

мін Min

Нижнє очікуване значення

Lower expected value

,

де ks (порядок квантиля) наведений у таблиці А.1

Порядок квантиля

where ks (quantiie factor) is given in Table A.1

Quantiie factor

ks див. таблицю А.1

ks see Table A.1

А.3 Статистична оцінка результатів випробування

Для розрахунку середньої величини (х), середнього квадратичного відхилення (s) і коефіцієнта варіації (v) приймається нормальний розподіл.

Для розрахунку нижнього очікуваного значення (Е) приймається логарифмічний нормальний розподіл. Нижнє очікуване значення (Е) відповідає квантилю 5 % логарифмічного нормального розподілу при рівні певності 75 %.

А.3 Statistical evaluation of test results

For the calculation of the mean value (x), the standard deviation (s) and the coefficient of variation (v) a normal distribution is assumed.

For the calculation of the lower expected value (E) a logarithmic normal distribution is assumed. The lower expected value (E) corresponds to the 5 % quantile of a logarithmic normal distribution for a confidence level of 75 %.