У кранів із пересувним вантажним візком такі таблички закріплюються на металоконструкції і на візку, а в стрілових самохідних, баштових і портальних кранів, крім таблички, що закріплюється на видному місці, на кожній із секцій башт і стріл повинно бути нанесене клеймо виробника.

 1. Настанова з експлуатації вантажопідіймального крана чи машини повинна бути розроблена спеціалізованою організацією або виробником відповідно до вимог чинних НД і даних Правил.

У настанові повинні бути зазначені:

– періодичність технічного обслуговування та ремонту;

– можливі пошкодження металоконструкцій та способи їх усунення;

– періодичність та способи перевірки приладів безпеки;

– способи регулювання гальм;

– перелік деталей, що швидко спрацьовуються, і допуски на їх спрацювання;

– порядок проведення технічного огляду;

– умови застосування грейфера та магніту для грейферних і магнітних кранів;

– вимоги до будови та експлуатації рейкової кранової наземної (або надземної) колії;

– вказівки щодо приведення вантажопідіймального крана чи машини в безпечне положення у неробочому стані;

– вимоги безпеки в аварійних ситуаціях;

– критерії граничного стану вантажопідіймального крана чи машини для відправки її до капітального ремонту;

– строк служби;

– група класифікації (режиму роботи);

– інші вимоги щодо обслуговування та експлуатації вантажопідіймального крана чи машини з урахуванням специфіки її конструкції.

 1. Виробник має враховувати виявлені в процесі експлуатації недоліки конструкції та виготовлення вантажопідіймальних кранів і машин, їх складових частин, приладів безпеки, вантажозахоплювальних органів і пристроїв, тари та колисок, і вживати заходи щодо їх усунення. В тих випадках, коли виявлені недоліки можуть вплинути на безпечність користування вантажопідіймальними кранами або машинами, їх складовими частинами, приладами безпеки, вантажозахоплювальними органами і пристроями, тарою та колисками виробник має повідомити всі організації, що експлуатують їх, про необхідність та методи усунення таких недоліків, а також надіслати технічну документацію та необхідні матеріали, деталі і вузли, які підлягають заміні.
  1. Роботодавець, який під час монтажу або експлуатації вантажопідіймального крана чи машини виявив недоліки в їх конструкції або виготовленні, а також невідповідність вимогам даних Правил, надсилає виробнику рекламацію (претензію), а її копію – органу Держнаглядохоронпраці, що видав дозвіл на виготовлення вантажопідіймальних кранів або машин.
   1. Виробник, отримавши претензію, має усунути виявлені недоліки, а також допущені під час виготовлення відступи від даних Правил, якщо на ці відступи відсутній дозвіл Держнаглядохоронпраці.

Виробник має вести облік рекламацій (претензій) і інших повідомлень про недоліки конструкції та виготовлення вантажопідіймальних кранів і машин, що надійшли, із зазначенням їх пред’явника, заводського номера вантажопідіймального крана чи машини, їх складових частин, приладів безпеки, вантажозахоплювальних органів і пристроїв, тари та колисок, короткого змісту рекламації (претензії) та вжитих заходів.

 1. Знімні вантажозахоплювальні пристрої і тара виготовляються у відповідності з чинними НД і технологічними картами.

У разі застосування зварювання в документації на виготовлення мають бути вимоги до його виконання та контролю якості.

 1. Знімні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, ланцюги, траверси, захоплювачі тощо) і колиски для підіймання людей після виготовлення підлягають приймально-здавальним випробуванням виробником, а після ремонту (крім стропів) – підприємством, на якому вони ремонтувалися, за програмою і методикою випробувань, розробленою і затвердженою виробником або ремонтним підприємством. Стропи ремонту не підлягають.

Знімні вантажозахоплювальні пристрої оглядаються та випробуються протягом 10 хвилин навантаженням, що на 25 % перевищує їх вантажопідіймальність, а колиски для підіймання людей - навантаженням, що на 100 % перевищує їх вантажопідіймальність.

Тара для дрібноштучних, сипких та інших вантажів після виготовлення оглядається. Випробування тари вантажем не є обов’язковим.

 1. Відомості про виготовлені знімні вантажозахоплювальні пристрої і тару повинні заноситися до Журналу обліку виготовлених вантажозахоплювальних пристроїв. У журналі зазначаються найменування пристрою або тари, вантажопідіймальність, позначення НД, технологічної карти, номери документів про якість матеріалів, що були застосовані під час виготовлення, результати контролю якості зварювання, результати випробувань вантажозахоплювальних пристроїв або огляду тари.
  1. Знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні мати клеймо або міцно прикріплену бирку із зазначенням номера, вантажопідіймальності та дати випробування. Знімні вантажозахоплювальні пристрої, виготовлені для сторонніх організацій, крім клейма (бирки), повинні бути укомплектовані паспортом.

Форма паспорта стропа наведена у додатку 9.

 1. На тарі повинні бути указані її призначення, номер, власна маса та вантажопідіймальність.
  1. Реконструкція, ремонт
   1. Даний підрозділ установлює вимоги до реконструкції і таких видів ремонту:

а) ремонту несучих металоконструкцій із застосуванням зварювання, а також ремонту, пов’язаного з відновленням чи зміною конструкції стиків металоконструкцій;

б) ремонту, викликаного наявністю пошкоджень будь-якого походження, не передбачених настановою з експлуатації (транспортних, що виникли під час аварії тощо).

Вимоги даного підрозділу не поширюються на ремонти, які передбачені системою планово-попереджувальних ремонтів і відображені в настанові з експлуатації.

 1. Реконструкцію і ремонт кранів і їх складових частин можуть виконувати спеціалізовані організації або підприємства.
  1. Реконструкція або ремонт виконуються за технічною документацією, розробленою спеціалізованою організацією. До складу документації мають входити технічні умови.
   1. Технічні умови на реконструкцію і ремонт розроблюються у відповідністю з вимогами ГОСТ 2.602 і узгоджуються з Держнаглядохоронпраці.

Технічні умови повинні містити вимоги, показники і норми, яким мають відповідати складові частини та вантажопідіймальний кран або машина в цілому після реконструкції чи ремонту, в тому числі, вимоги щодо контролю якості зварювання і бракувальні показники з урахуванням вимог даних Правил та чинних НД, вимоги безпеки, порядок приймання складових частин і готового виробу, а також відомості про застосовані для ремонту і виготовлення матеріали.

 1. Підприємство, яке проводило ремонт або реконструкцію крана, відображає в його паспорті характер виконаних робіт, усі зміни параметрів, характеристик і показників, відомості про застосовані матеріали із зазначенням номерів документів про їх якість.

Якщо ці дані неможливо відобразити в паспорті крана, оформлюється новий паспорт, форма якого повинна відповідати вимогам даних Правил. У цьому випадку до нового паспорта прикладається, як додаток, попередній паспорт.

Документи, що підтверджують якість застосованих матеріалів і зварювання, зберігаються на підприємстві, яке виконувало роботи, а їх копії - в паспорті крана.

 1. Після ремонту вантажопідіймальні крани і машини піддаються повному технічному огляду з урахуванням вимог пунктів і .
  1. Після реконструкції вантажопідіймального крана чи машини проводяться приймальні випробування в обсязі повного технічного огляду. Крім того, додатково мають перевірятися складові частини вантажопідіймального крана чи машини, піддані реконструкції, а для кранів стрілового типу проводяться випробування на стійкість

За результатами випробувань складається акт, який затверджується в порядку, встановленому технічними умовами на реконструкцію. Результати випробувань відображаються в паспорті вантажопідіймального крана чи машини, якщо був складений новий паспорт. У випадку внесення змін до старого паспорта, до документації, зазначеної у пункті , додається акт приймання.

 1. Реконструкція машин спеціального призначення (екскаваторів, трубоукладачів тощо) з метою переведення їх у вантажопідіймальні крани може провадитися за умов приведення цих машин у відповідність з вимогами даних Правил.
  1. Монтаж
   1. Монтаж (демонтаж) і (або) налагодження вантажопідіймальних кранів і машин можуть виконувати спеціалізовані організації.
   2. Монтаж (демонтаж)має виконуватися відповідно до документації на встановлення та проекту виконання робіт на монтаж (демонтаж), а також згідно з експлуатаційною документацією.
   3. Монтаж (демонтаж) серійних вантажопідіймальних кранів, у тому числі кранів, що самомонтуються, може виконуватися за типовими проектами виконання робіт.
  2. Матеріали
   1. Матеріали для виготовлення, монтажу, реконструкції і ремонту вантажопідіймальних кранів і машин, металоконструкцій, їх елементів мають відповідати чинним НД.
   2. Якість матеріалу, застосовуваного під час виготовлення, реконструкції, ремонту, монтажу вантажопідіймальних кранів і машин, має бути підтверджена документом виробника цих матеріалів про їх якість і вхідним контролем.

За відсутністю документа про якість матеріалу допускається його застосовувати після випробування відповідно до чинних НД.

Вибір матеріалу здійснюється з урахуванням нижніх граничних значень температури навколишнього середовища для робочого та неробочого стану вантажопідіймального крана чи машини, ступеня завантаженості елементів та агресивності навколишнього середовища. Дані про застосований матеріал і нижні граничні значення температури для робочого та неробочого стану вантажопідіймального крана чи машини зазначаються в їх паспорті.

 1. Матеріали, що не зазначені в чинних НД і не застосовувалися раніше для виготовлення, реконструкції, ремонту і монтажу вантажопідіймальних кранів і машин, можуть бути застосовані за умов наявності узгодження Держнаглядохоронпраці.
  1. Чавунне литво за якістю не нижче марки СЧ15 ГОСТ 1412 може застосовуватися для виготовлення:

а) зубчастих, черв’ячних і ходових коліс вантажопідіймальних кранів і машин із ручним приводом;

б) черв’ячних коліс вантажопідіймальних кранів і машин із машинним приводом, призначених для групи класифікації механізмів не вище М5 за колової швидкості колеса не більш 1,5 м/с;

в) черв’ячних коліс з ободом із бронзи, незалежно від типу приводу і режиму роботи вантажопідіймального крана чи машини;

г) барабанів, корпусів редукторів і блоків, за винятком блоків для кранів стрілового типу;

д) колодок гальм, кронштейнів барабанів і корпусів підшипників.

Для гальмівних шківів механізму пересування і повертання вантажопідіймальних кранів допускається застосування литва з чавуну за якістю не нижче марки СЧ20 за ГОСТ 1412.

Для виготовлення противаг і несилових деталей марки виливків не регламентуються.

 1. Зварювання
  1. До зварювання та прихоплювання несучих елементів металоконструкцій вантажопідіймальних кранів і машин, приварювання кабін, площадок, поручнів та сходів на вантажопідіймальному крані допускаються зварники, атестовані відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.16-96 “Правила атестації зварників” і ДСТУ 2944.
   1. Зварювальні матеріали, застосовувані для зварювання, мають забезпечувати механічні властивості металу шва і зварного з’єднання (границя міцності, відносне видовження, кут загину, ударна в’язкість, твердість) не менше нижньої границі зазначених властивостей основного металу конструкції, встановленого для даної марки сталі стандартами або технічними умовами.

У разі застосування в одному з’єднанні сталей різних марок механічні властивості металу шва мають відповідати властивостям сталі з більшою границею міцності. Марки присадних матеріалів, флюсів і захисних газів зазначаються в технічних умовах на виготовлення, реконструкцію і ремонт вантажопідіймальних кранів і машин.

 1. Для виготовлення елементів металоконструкцій із труб, прокату листового, сортового, фасонного тощо допускається застосування всіх способів різання, які забезпечують якісне одержання форм і розмірів цих елементів відповідно до робочих креслень. Різання проводиться за технологією, що виключає можливість утворення тріщин або погіршення якості металу на крайках, а також у зоні термічного впливу.
  1. Під час складання конструкції під зварювання має забезпечуватися точність з’єднань у межах розмірів і допусків, установлених робочими кресленнями і технологічними процесами.
   1. Зварювання має проводитися в приміщеннях, які виключають вплив несприятливих атмосферних умов на якість зварних з’єднань.

Зварювання просто неба допускається за спеціальною технологією за умови захисту місць зварювання від атмосферних опадів і вітру.

 1. Зварювання виконується за технологічними документами, розробленими виробником або спеціалізованою організацією.
  1. Можливість та порядок зварювання при температурі повітря нижче 0 °С встановлюються НД.
   1. Допускається виготовлення зварних виробів із застосуванням у тому самому зварному вузлі різних методів зварювання, про що повинно бути зроблене застереження в технічних умовах.
   2. Прихоплювання, виконані під час складання металоконструкції, можуть не видалятися, якщо під час зварювання вони будуть цілком переплавлені. Перед зварюванням прихоплювання очищуються від шлаку.
   3. Зварні з’єднання повинні мати клеймо або інше умовне позначення, що дозволяє визначити прізвище зварника, який виконав зварювання. Метод маркування, що застосовується для зварних з’єднань, не повинен погіршувати якості виробів, які маркуються. Маркування здійснюється методами, що забезпечують його збереження впродовж експлуатації вантажопідіймального крана чи машини. Метод і місце маркування зазначаються на робочих кресленнях.
   4. Необхідність і методи термічної обробки зварних з’єднань несучих елементів металоконструкцій встановлюються технічними умовами на виготовлення, реконструкцію, ремонт вантажопідіймальних кранів і машин.
  2. Контроль якості зварних з’єднань
   1. Контроль якості зварних з’єднань, що проводиться під час виготовлення, монтажу, реконструкції та ремонту здійснюється методами неруйнівного контролю (зовнішнім оглядом і вимірюваннями, ультразвуковим, радіографічним тощо) і механічними випробуваннями.