1. 4.3     Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування
  1. 4.3.1     Технологічне устаткування за нормальних режимів роботи повинно бути пожежобезпечним. На випадок небезпечних несправностей і аварій необхідно передбачити заходи, що обмежують масштаб та наслідки пожежі.
   1. 4.3.2     Повинні бути вивчені характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або вироблюваних (одержуваних) речовин і матеріалів з обслуговуючим персоналом підприємства.

Забороняється застосовувати у виробничих процесах або зберігати речовини і матеріали з невивченими параметрами щодо пожежної і вибухової небезпеки.

 1. 4.3.3     Технологічне устаткування, апарати, трубопроводи, арматура, в яких циркулюють речовини, що виділяють вибухопожежонебезпечні пари, гази та пил, повинні, як правило, бути герметичними.
  1. 4.3.4     Забороняється виконувати виробничі операції на устаткуванні, установках та верстатах з несправностями, які можуть викликати загоряння та пожежу, а також при відключенні контрольно-вимірювальних приладів, за допомогою яких визначаються встановлені режими температури, тиску, концентрації горючих газів, парів і інші технологічні параметри.
   1. 4.3.5     Гарячі поверхні трубопроводів та устаткування в приміщеннях, в яких вони викликають небезпеку займання матеріалів або вибуху газів, парів рідин або пилу, повинні ізолюватися негорючими матеріалами для зниження температури поверхні до безпечної величини (максимальна температура поверхонь не повинна бути більш 80 % від температури самозапалювання будь-якого з обертаючих у процесі річовин).
   2. 4.3.6     Для контролю за станом повітряного середовища у виробничих та складських приміщеннях, в яких застосовуються або зберігаються речовини і матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, повинні встановлюватися автоматичні газоаналізатори.

При відсутності газоаналізаторів, що серійно виготовляються, повинен здійснюватися періодичний лабораторний аналіз повітряного середовища згідно з графіком, затвердженним технічним керівником підприємства.

 1. 4.3.7     В пожежонебезпечних цехах і на устаткуванні, що створює небезпеку вибуху або займання, у відповідності з вимогами ГОСТ12.4.026-76 повинні бути вивішені знаки, що забороняють користування відкритим вогнем, а також попереджають про дотримання обережності при наявності займистих та вибухових речовин.
  1. 4.4     Евакуація людей із приміщень і будівель
   1. 4.4.1     У відповідності з вимогами Загальних правил вибухонебезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних та нафтопереробних виробництв (ОПВ-88) на кожному підприємстві повинен бути план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС), розроблений згідно Положення щодо розробки планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.
   2. 4.4.2     Евакуація людей із приміщень і будівель здійснюється у відповідності з ПЛАС.
   3. 4.4.3     Двері на шляхах евакуації повинні відкриватись у напрямку виходу з будівлі. Двері на балкони, лоджії (за винятком дверей, які ведуть до повітряної зони незадимлюваних сходових кліток I-го типу) та на площадки зовнішніх сходів, призначених для евакуації, двері з приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 чол., двері з комор площею не більше 200 м2 і санітарних вузлів допускається відчиняти усередину приміщень.
   4. 4.4.4     Висота дверей на шляхах евакуації повинна бути не менше 2 м.

Висоту дверей і проходів, які ведуть в приміщення без постійного перебування в них людей, а також в підвальні, цокольні і технічні поверхи, допускається зменшити до 1,9 м, а дверей, що являють собою виходи на горище або безгорищне покриття, - до 1,5 м.

 1. 4.4.5     У підлозі на шляхах евакуації не допускаються перепади висот менше 0,45 м і виступи, за винятком порогів в дверних прорізах. В місцях перепаду висот слід передбачати сходи з числом сходинок не менше трьох або пандуси з похилом не більше 1:6.
  1. 4.4.6     Відстань від найвіддаленішого робочого місця до найближчого євакуаційного виходу із приміщення безпосередньо назовні або в сходову клітку не повинна перевищувати значень, наведених в табл.2 СНиП 2.09.02-85.

Евакуаційні виходи повинні розміщуватись розосереджено. Найменшу відстань L між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщень слід визначати за формулою:

L = 1,5 Öп ,

де п - периметр приміщення.

Виходи з підвалів і цокольних поверхів слід передбачати безпосередньо назовні, якщо інше не передбачене відповідними розділами будівельних норм.

 1. 4.4.7     Відстань від найвіддаленішої точки на площадках і етажерках до найближчого евакуаційного виходу з будівлі слід приймати за таблицею 2 СНиП 2.09.02-85 з урахуванням довжини шляху по відкритих сходах з площадки і етажерки, що приймається рівним потроєній висоті маршів.

Евакуаційні виходи з площадок і етажерок, площа яких перевищує 40 % площі поверху, слід передбачати через сходові клітки.

 1. 4.4.8     Зовнішні евакуаційні двері будівель не повинні мати замків, яких не можна було б відкрити зсередини без ключа.

Двері сходових кліток, що ведуть до загальних коридорів, двері ліфтових холів і тамбур - шлюзів повинні мати пристрої до самозакриття і ущільнення у притулах і не повинні мати запорів, які б перешкоджали їх відкриванню без ключа.

В будівлях висотою більше чотирьох поверхів вказані двері повинні бути глухими або з армованим склом.

Ширина зовнішніх дверей сходових кліток та дверей до вестибюлю повинна бути не меншою розрахункової ширини сходового маршу.

Двері сходових кліток у відчиненому положенні не повинні зменшувати розрахункової ширини сходових площадок і маршів.

 1. 4.4.9     Ширина маршу сходів повинна бути не менше ширини евакуаційного виходу (дверей) на сходову клітку.

Ширина сходових площадок повинна бути не менше ширини маршу, а перед входами до ліфтів з двостулковими дверима - не менше суми ширини маршу і половини ширини дверей ліфта, але не менше 1,6 м.

Поміж маршами сходів слід передбачати зазор шириною не менше 0,05 м.

 1. 4.4.10     Улаштування отворів (за винятком дверних) у внутрішніх стінах сходових кліток не допускається.

У світлових отворах сходових кліток, заповнених склоблоками, слід передбачати фрамуги, які відчиняються, площею не менше 1,2 м2 на кожному поверсі.

 1. 5     ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА
  1. 5.1     Благоустрій територiї пiдприємства.
   1. 5.1.1     Планування територiї пiдприємства повинне забезпечувати безпечні умови для виробничого процесу та працi, здiйснюватися у вiдповiдностi з вимогами чинних будiвельних норм та правил.
   2. 5.1.2     Освітлення території, виробничих, адміністративних і побутових приміщень, а також робочих місць повинно відповідати вимогам СНиП II-4-79 та ПУЕ.
   3. 5.1.3     Освітлення виробничих, адміністративних і побутових приміщень виконується відповідно за розрядом зорових робіт і коефіцієнтом природної освітленості.
   4. 5.1.4     Розміщувати житлові і громадські приміщення на території підприємств забороняється.
   5. 5.1.5     На території вибухонебезпечних і пожежонебезпечних об’єктів, а також в місцях збереження і переробки горючих матеріалів, застосування відкритого вогню забороняється.
   6. 5.1.6     На дільницях території підприємства, де можливе накопичення горючих парів і газів, проїзд автомашин, тракторів та іншого транспорту без іскрогасників і засобів пожежогасіння забороняється. Про це повинні сповіщати вивішені, в означених місцях, відповідні написи (покажчики).
   7. 5.1.7     Забороняється прибудовувати побутові, допоміжні і адміністративні приміщення до будівель з вибухопожежонебезпечними виробництвами і розміщувати їх в небезпечній зоні дії ударної хвилі.
   8. 5.1.8     Ворота для в’їзду (виїзду) повинні мати запираючі пристрої, що виключають можливість їх самочинного відчинення та зачинення, і сигналізацію, що попереджує про рух транспорту.
   9. 5.1.9     Основні проїзди, пішохідні доріжки, а також площадки перед експедиціями і складами повинні мати тверде покриття.
   10. 5.1.10     Пішохідні доріжки повинні бути максимально короткими, з мінімальною кількістю перехрещень з внутрішньозаводськими потоками, ширина доріжок повинна бути не менше 1,0 м.
   11. 5.1.11     Котловани, ями, влаштовані на території підприємства для проведення робіт, а також тимчасово відкриті колодязі повинні мати огородження або закриті міцними щитами з установкою попереджувальних (забороняючих) переносних дорожніх знаків.
   12. 5.1.12     Збирання і зберігання відходів виробництва повинно здійснюватися з вимогами Інструкції по зберіганню відходів на теріторії підприємств олієжирової промисловості і вивозу відходів на переробку та захоронення (ИУ-18.24010-95).
  2. 5.2     Автомобільні проїзди та залізничні колії.
   1. 5.2.1     Рух транспорту на підприємстві повинен бути організований за схемою маршрутів руху транспортних та пішохідних потоків з вказаними на ній поворотами, зупинками, виїздами, переходами тощо. Схема маршрутів руху повинна бути вивішена в місцях стоянки транспорту, перед в’їздами на територію підприємства і в інших необхідних для цього місцях.
   2. 5.2.2     Територія підприємства повинна бути обладнана дорожніми знаками, покажчиками швидкості руху транспорту за ДСТУ 2586-94 і знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76. Необхідна кількість дорожніх знаків і покажчиків і місця їх встановлення повинні обгрунтовуватись схемою організації руху транспортних і пішохідних потоків.
   3. 5.2.3     Внутрішньозаводскі автодороги повинні відповідати вимогам СНиП 2.05.07-91.
   4. 5.2.4     До всіх будівель і споруд виробництва гідрованих жирів повинен бути забезпечений вільний доступ.
   5. 5.2.5     На період проведення ремонту доріг підприємства у відповідних місцях повинні бути установлені покажчики напрямків об’їзду або влаштовані переїзди через ділянки, де ведеться ремонт.
   6. 5.2.6     Ширина проїжджої частини автодоріг до виробничих корпусів повинна бути не менше 7 м, інших - з однобічним рухом автомобілів - 4,5 м.
   7. 5.2.7     Вантажно-розвантажувальні рампи та платформи повинні мати не менше двох роззосереджених сходів або пандусів. Ширина вантажно-розвантажувальних рамп і платформ при використанні електронавантажувачів повинна бути не менше 4,5 м.

Поперечний нахил підлоги рамп і платформ повинен бути рівним 1 %.

 1. 5.2.8     Висоту платформ для залізничного транспорту слід приймати, рівною 1,4 м від рівня головки рейки. Для забезпечення відкриття дверей усіх типів ізотермічних вагонів уздовж залізничної колії платформа повинна мати знижену частину шириною 0,56 м та висотою 1,1 м від головки рейки відповідно до вимог СНиП 2.11.02-87.

Висота вантажної платформи для автомобільного транспорту повинна бути рівною 1,2 м від поверхні вантажно-розвантажувального майданчика. Допускається при обгрунтуванні улаштування зрівнювальних платформ висотою 0,2 м від поверхні вантажно-розвантажувального майданчика.

Рампи з боку під’їзду автомобілів повинні бути обладнані відбійними брусками для обмеження заднього ходу автомобіля і відкидними колесовідбійними брусами, що запобігають падінню електронавантажувачів на ділянках рампи, вільних від вагонів.

 1. 5.2.9     Виходи з будівель не повинні спрямовуватись в бік залізничних колій, розміщених безпосередньо біля виробничих споруд.

При наявності виходів з виробничих або допоміжних будівель на залізничні колії, що розміщені ближче ніж 6 м від будівель, повинна бути передбачена автоматична звукова сигналізація, що попереджає про наближення залізничного транспорту, а також встановлені бар’єри висотою не менше 1 м, які огороджують залізничні колії в місцях виходу з будівель.

 1. 5.2.10     В місцях перехрещень залізничних колій з автомобільними дорогами повинні влаштовуватись переїзди. Переїзди повинні мати суцільний поміст, під¢їзди, огороджені стовпцями і поруччям, електричне освітлення, шлагбауми, а також попереджувальну звукову або світлову сигналізацію.
  1. 5.2.11     В місцях перехрещень тротуарів з залізничними коліями повинні бути влаштовані переходи, обладнані рівним суцільним помостом, укладеним на рівні з головками рейок, звуковою сигналізацією, електричним освітленням в нічний час.
 2. 6     БУДІВЛІ І СПОРУДИ
  1. 6.1     Виробничі будівлі
   1. 6.1.1     Улаштування виробничих будівель і споруд повинно відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.09.03-85 і цих Правил.
   2. 6.1.2     На всі виробничі будівлі і споруди повинні складатися технічні паспорти. До паспорту повинна додоватись технічна документація по зданим в експлуатацію будівлям і спорудам:

- затверждений технічний проект (технічне завдання);

- робочі креслення, дані відносно гідрогеологічних умов ділянки забудівлі;

- акт прийняття в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали;

- умови і якість проведених робіт по спорудженню об’єктів,;

- акти на сховані роботи, а також відомості про відхилення від проекту і недоробках на момент вводу об¢єкту до експлуатації.

 1. 6.1.3     Нагляд за технічним станом і експлуатацією будівель і споруд повинен здійснюватись відповідно до Інструкції з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості.
  1. 6.1.4     Облік робіт по обслуговуванню і поточному ремонту будівель і споруд повинен вестись в технічному журналі.
   1. 6.1.5     Забороняється проводити перепланування виробничих і службових приміщень без проекту, узгодженого з місцевими органами державного пожежного нагляду і затвердженого власником. При цьому не повинно допускатись зниження межі вогнестійкості будівельних конструкцій і погіршення умов евакуації людей.
   2. 6.1.6     В приміщеннях висота від підлоги до низу виступаючих конструкцій перекриття (покриття) повинна бути не менше 2,2 м, висота від підлоги до низу виступаючих частин комунікацій і устаткування в місцях постійного проходу людей і на шляхах евакуації - не менше 2 м, а в місцях непостійного проходу людей - не менше 1,8 м. При необхідності в’їзду в будівлю пожежних автомобілів висота проїздів повинна бути не менше 4,2 м до низу виступаючих частин комунікацій і устаткування.
   3. 6.1.7     Внутрішні будівельні конструкції виробничих приміщень повинні мати рівні поверхні, що допускають вологе легке очищення, безпилове прибирання і, в необхідних випадках, теплоізоляцію, що виключає конденсацію вологи на їх поверхні.
   4. 6.1.8     Стіни і металеві конструкції приміщень з агресивним повітряним середовищем слід влаштовувати з антикорозійних матеріалів або з антикорозійним захисним покриттям.
   5. 6.1.9     Покрівля виробничих будівель, яка має аераційні люки, а також покрівля, що використовуються для сполучення між зовнішніми площадками або для обслуговування комунікацій, повинна мати огородження по периметру.