Про затвердження Правил реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

Наказ Державного комітету України по нагляду заохороною працівід 31 березня 1994 року N 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за N 98/307

На виконання Закону України "Про дорожній рух" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, що додаються.

2. Технічному управлінню Комітету (Кириленко В. М.) організувати виконання територіальними управліннями вимог вказаних Правил щодо реєстрації і обліку технологічних транспортних засобів підконтрольних підприємств, установ і організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Ткачука С. П. 

  

Голова Комітету

А. Ф. Дюба

 ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України

по нагляду за охороною працівід 31 березня 1994 р. N 26

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України12 травня 1994 р. за № 98/307

ПРАВИЛАРЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ВЕЛИКОТОННАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА ІНШИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

 

Загальні положення

 

1. Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування (надалі - технологічні транспортні засоби), встановлюють єдиний на території України порядок реєстрації та обліку технологічних транспортних засобів, видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Ці Правила є обов'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, об'єднань, установ та організацій незалежно від форм власності (надалі - підприємства), а також громадян, які є власниками технологічних транспортних засобів.

3. Реєстрація технологічних транспортних засобів (додаток N 1) здійснюється органами Держнаглядохоронпраці України.

Реєстрація технологічних транспортних засобів

 

4. Технологічні транспортні засоби реєструються за підприємствами та громадянами - власниками цих засобів.

5. Власники технологічних транспортних засобів (надалі - власники) зобов'язані зареєструвати належні їм технологічні транспортні засоби протягом 10 діб після їх придбання або виникнення обставин для внесення змін до реєстраційних документів.

Експлуатація незареєстрованих технологічних транспортних засобів забороняється.

6. Реєстрація технологічних транспортних засобів здійснюється на підставі:

письмової заяви власника (додаток N 2);

документів, що стверджують правомірність придбання (одержання) технологічного транспортного засобу;

паспорта (формуляра) заводу-виготовлювача;

документів про оплату зборів за реєстрацію, вартості номерів тощо;

акта технічного огляду (додаток N 3).

Технічний огляд кожного технологічного транспортного засобу проводиться перед його реєстрацією, а надалі щорічно комісією під керівництвом представника органу Держнаглядохоронпраці.

На кожний зареєстрований технологічний транспортний засіб власнику видаються номерний знак та документ про реєстрацію - технічний паспорт на автомобіль (додаток N 4) або технічний талон на трактор, бульдозер та інші самохідні машини і механізми (додаток N 5).

7. Номерні знаки встановлюються у місці, передбаченому конструкцією технологічного транспортного засобу.

Якщо конструкцією технологічного транспортного засобу таке місце не передбачене, номерний знак встановлюється:

на технологічних транспортних засобах, які мають жорстку кабіну, - на лівому верхньому боці задньої стінки кабіни (в межах її верхнього габариту);

на технологічних транспортних засобах з м'якою (зйомною) кабіною або без неї, - на задній частині крила лівого заднього колеса.

8. Відомості про зареєстровані технологічні транспортні засоби і їх власників заносяться в книгу реєстрації (додаток N 5).

9. Реєстраційні документи і номерні знаки замість загублених або таких, що прийшли в непридатність, видаються на підставі заяви власника після технічного огляду технологічних транспортних засобів.

10. Після реєстрації технологічних транспортних засобів в органах Держнаглядохоронпраці залишається на зберіганні заява власника з відмітками в ній про видані номерний знак та реєстраційний документ, а також документи про оплату зборів за реєстрацію та інших платежів.

Перереєстрація технологічних транспортних засобів

 

11. Перереєстрація технологічних транспортних засобів проводиться у разі зміни їх власника, зміни типу технологічного транспортного засобу при його переобладнанні та при заміні номерних вузлів і агрегатів на підставі:

письмової заяви власника;

номерних знаків;

паспорта (формуляра) заводу-виготовлювача;

документів, що стверджують правомірність придбання (одержання) технологічного транспортного засобу та замінених на ньому номерних знаків і агрегатів;

акта технічного огляду;

документів на оплату зборів за перереєстрацію.

12. При перереєстрації технологічних транспортних засобів видаються нові реєстраційні документи або вносяться відповідні зміни в існуючі.

В розділі "Загальні дані" нового технічного паспорту або в розділі "Особливі примітки" нового технічного талону вказуються серія і номер попереднього документа та найменування органу, який його видав.

13. При перереєстрації технологічного транспортного засобу з одного власника на іншого в межах одної області номерні знаки не здаються, а в реєстраційних документах робляться відповідні відмітки.

Зняття технологічних транспортних засобів з обліку

 

14. Зняття з обліку технологічних транспортних засобів проводиться тільки після їх огляду на підставі заяви власника і документа, що засвідчує особу власника (довіреної особи).

4. ПРИЙМАННЯ НА ОБЛІК ТА ЗНЯТТЯ АВТОМОБІЛЯ З ОБЛІКУ

Автомобіль знято з обліку внаслідок

---------------------------

----------------------------------------------------------------

" " 199 р.

----- ----------- --- ------------------------------------

(найменування установи, що зняла з

----------------------------------------------------------------

обліку)

м.п.

Керівник реєструючої

установи

(назва установи) ------------------------------------

(підпис) (прізвище, ініціали)

Автомобіль прийнято на облік

------------------------------------

" " 199 р.

----- ----------- --- ------------------------------------

(найменування установи, що прийняла

----------------------------------------------------------------

на облік)

м.п.

Керівник реєструючої

установи

(назва установи) ------------------------------------

(підпис) (прізвище, ініціали)

5. ТЕХНІЧНІ ОГЛЯДИ АВТОМОБІЛЯ (ЗАПИС ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

ГОЛОВОЮ КОМІСІЇ, ЩО ВИКОНУЄ ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД)

Дата

Технічний стан

Підпис

6. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБІЛЯ

(записуються відомості про ремонти, при яких

здійснюється заміна або капітальний ремонт

номерних вузлів та агрегатів)

Дати проведення ремонтів

Які номерні вузли та агрегати замінено

Підпис власника

7. ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

Дата

Зміст

Підпис

 Додаток N 5до Правил реєстрації та облікувеликотоннажних автомобілів таінших технологічних транспортнихзасобів, що не підлягаютьексплуатації на вулично-дорожніймережі загального користування

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ТЕХНІЧНИЙ ТАЛОН

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

ТЕХНІЧНИЙ ТАЛОН

* **

серія N

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Тип та марка технологічного транспортного засобу

---------------

---------------------------------------------------------------

Випуск 19____ р.

Завод-виготовлювач ---------------------------------------------

Паспорт (формуляр) N

-------------------

Двигун N

--------------------------------

Кузов N

--------------------------------

Шасі N

---------------------------------

Присвоєно номерний знак

---------------

Власник

--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Адреса гаража (стоянки)

----------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Керівник реєструючої

установи

(назва установи) ------------- ---------------------

(підпис) (прізвище, ініціали)

м.п. " " 199 р.

---- ------------ ----

-------------------------------

* Серія відповідає серії номерного знаку.

** Номер по книзі реєстрації.

2. ТЕХНІЧНІ ОГЛЯДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

(запис здійснюється головою комісії, що

виконує технічний огляд)

Дата

Технічний стан

Підпис

3. ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

Дата

Зміст

Підпис

 Додаток N 6до Правил реєстрації та облікувеликотоннажних автомобілів таінших технологічних транспортнихзасобів, що не підлягаютьексплуатації на вулично-дорожніймережі загального користування

КНИГАРЕЄСТРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

N

п/п

Власник

Тип та марка транспорт- ного засобу

Загальні дані

Технічний стан, дата техогляду

Рік випуску

Номер паспорту(формуляру)

Номер двигуна

Номер кузова

Номер шасі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видано технічний паспорт (талон)

Видано номерний знак

Підпис про одер- жання

Відмітка про зняття з обліку

При мітки

Дата видачі

Серія

Номер

Дата видачі

Серія

Номер

10

11

12

13

14

15

16

17

18

  Додаток N 7до Правил реєстрації та облікувеликотоннажних автомобілів таінших технологічних транспортнихзасобів, що не підлягаютьексплуатації на вулично-дорожніймережі загального користування

ЖУРНАЛОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИДАЧІ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ І ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ (ТАЛОНІВ)

 

Дата надход

ження

Надходження

Видача

Приміт ки

Звідки надійшли, номер накладної або су провідного документа

Кіль кість

(шт.)

Серія та номер

Дата вида чі

Підстава для ви дачі

Кому видано (власник, прізвище та ініці али одер жувача)

Кіль кість (шт.)

Серія та номери

Підпис одержу вача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Технічні паспорти

2. Номерні знаки для автомобілів

3. Технічні талони

4. Номерні знаки для тракторів, бульдозерів та інших самохідних машин та механізмів.