7. Дата надходження повідомлення до санепідстанції________________

8. Найменування лікувально-профілактичного закладу, який установив

діагноз __________________________________________________________

9. Захворювання виявлено під час медичного огляду, звернення

__________________________________________________________________

(найменування лікувально-профілактичного закладу)

10. Відомості про хворого:

прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________

стать ______________________________ вік _________________________

(повних років)

професія, посада__________________________________________________

(за класифікатором)

стаж роботи __________________________, __________________________

(загальний) (за цією професією)

______________________________________, __________________________

(у цьому цеху) (в умовах впливу шкідливих

факторів)

11. Висновок про наявність шкідливих умов праці __________________

__________________________________________________________________

12. Діагноз:______________________________________________________

(основний)

__________________________________________________________________

(супутній)

13. На момент розслідування потерпілий ___________________________

(ініціали, прізвище)

__________________________________________________________________

працездатний за своєю професією, переведений на іншу роботу,

перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізований,

переведений на інвалідність, помер (непотрібне закреслити)

14. Професійне захворювання виникло за таких обставин

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зазначаються конкретні факти невиконання технологічних

регламентів виробничого процесу; порушень режиму експлуатації

технологічного устаткування, приладів, робочого інструменту;

аварійних ситуацій; пошкодження захисних засобів і механізмів,

систем вентиляції, екранування, сигналізації, освітлення,

кондиціювання повітря; порушення правил техніки безпеки, гігієни

праці; відсутність (невикористання) засобів індивідуального

захисту; недосконалість технології, механізмів, робочого

інструменту; неефективність роботи систем вентиляції,

кондиціювання повітря, захисних засобів, механізмів, засобів

індивідуального захисту; відсутність заходів і засобів

рятувального характеру тощо.

15. Причина професійного захворювання :

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зазначаються виробничі фактори, що призвели до захворювання:

запиленість повітря робочої зони (концентрація пилу),

в тому числі вміст вільного SiO2 -

середній ___________________, максимальний _________________;

загазованість повітря робочої зони шкідливими речовинами

(концентрація речовин та їх гранично допустима концентрація);

підвищені та знижені температури, температура поверхні

устаткування, матеріалів, повітря робочої зони;

рівень шуму;

рівень загальної та локальної вібрації;

рівень інфразвукового коливання, ультразвуку;

рівень електромагнітного випромінювання;

рівень барометричного тиску;

рівень вологості та рухомості повітря;

рівень іонізуючого випромінювання;

контакт із джерелами інфекційних захворювань, конкретні

найменування захворювань;

рівень фізичного перевантаження (параметри, ступінь, важкість

роботи);

інші виробничі фактори за гігієнічною класифікацією праці.

16. З метою ліквідації і запобігання професійним захворюванням

(отруєнням) пропонується

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, якій адресована

__________________________________________________________________

пропозиція, найменування організаційних, технічних і

__________________________________________________________________

санітарно-гігієнічних заходів, термін їх виконання)

17. Прізвища, імена та по батькові, посади осіб, які не виконали

норм і правил охорони праці, гігієнічні регламенти і нормативи

(із зазначенням норм, правил, статей, пунктів тощо):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Голова комісії ________________ ______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: ________________ ______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

________________ ______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

________________ ______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 15

до Положення про порядок розслідування

та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на

виробництві

ЖУРНАЛ

обліку професійних захворювань (отруєнь)

Розпочато "___"________ 200___ р. Закінчено "___"_______ 200___ р.

-------------------------------------------------------------------------------------------

| |Прізвище, | | |Найменування|Найменування|Найменування | |

|N |ім'я та по|Стать| Вік |підприємства|органу, до |цеху,дільниці| Стаж роботи |

|з/п|батькові | |(повних| |сфери управ-| | |

| |хворого | |років) | |ління якого | | |

| | | | | |належить | | |

| | | | | |підприємство| |--------------------|

| | | | | | | |загальний| під дією |

| | | | | | | | |шкідливих |

| | | | | | | | |виробничих|

| | | | | | | | | факторів |

|---+----------+-----+-------+------------+------------+-------------+---------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

|Найменування| Найменування | Вид | | |

| професії |шкідливих факторів |професійного| Діагнози | Захворювання |

| |(згідно з гігієнічною|захворювання| | встановлено |

| | класифікацією), які |(отруєння): | | |

| | сприяли виникненню |гостре або | | |

| | професійного | хронічне | | |

| | захворювання | | | |

| | (отруєння) | |-----------------+------------------------|

| | | |основний|супутній| під час |лікувально- |

| | | | | |медогляду|профілактичним|

| | | | | | |закладом |

|------------+---------------------+------------+--------+--------+---------+--------------|

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|Назва лікувально-| |

|профілактичного | Наслідки професійного захворювання |

|закладу, що | |

|встановив | |

|остаточний | |

|діагноз | |

| |---------------------------------------------------------------------------|

| | тимчасова | тимчасове |працездатний| стійка | група | смерть|

| | втрата |переведення| за своєю | втрата |інвалідності| |

| |працездатності| на | професією |працездатності| | |

| | |іншу роботу| | | | |

|-----------------+--------------+-----------+------------+--------------+------------+-------|

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 16

до Положення про порядок розслідування

та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на

виробництві

Зразок

ВІДОМОСТІ

щодо втрат, викликаних аварією, що сталася

"___"________ 200___ р. о ___ год. ___ хв. на

__________________________________________________________________

(найменування підприємства,

__________________________________________________________________

органу, до сфери управління якого належить підприємство)

__________________________________________________________________

1. Категорія і характер аварії

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Прямі втрати, пов'язані з ліквідацією аварії,

всього (тис. гривень)

_________________________________________________________________,

у тому числі:

2.1. Втрати на підприємстві, де сталася

аварія ___________________________________________________________

2.2. Втрати на інших підприємствах

__________________________________________________________________

2.3. Втрати від ураження населення, житлового фонду і майна

громадян _________________________________________________________

2.4. Втрати від забруднення навколишнього природного середовища

__________________________________________________________________

3. Втрати, пов'язані з невиробленою продукцією,

всього (тис. гривень)

_________________________________________________________________,

у тому числі:

3.1. На підприємстві, де сталася аварія

__________________________________________________________________

3.2. На інших підприємствах

__________________________________________________________________

Роботодавець ______________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Головний бухгалтер ____________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Дата складання "___"_________ 200___ р.

(печатка підприємства)

Додаток 17

до Положення про порядок розслідування

та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на

виробництві

ЖУРНАЛ

реєстрації аварій

на ___________________________________________________

(найменування підприємства)

___________________________________________________

___________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------

| | Дата і |Категорія|Причини | Економічні | Тривалість | Заходи, | Відмітка |

|N | час | і | і | втрати | простою від |запропоновані |про виконання|

|п/п|настання|характер |короткий| від аварії |початку аварії| комісією | заходів |

| | аварії | аварії | опис |(тис. гривень)|до введення в |з розслідування| |

| | | |обставин| |експлуатацію, | аварії | |

| | | | аварії | | годин (діб) | | |

|---+--------+---------+--------+--------------+--------------+---------------+-------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

---------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 серпня 2001 р. N 1094

ПЕРЕЛІК

обставин, за яких настає страховий випадок державного

соціального страхування громадян від нещасного випадку

на виробництві та професійного захворювання

Виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі у

відрядженні.

Перебування на робочому місці, на території підприємства або

в іншому місці роботи протягом робочого часу починаючи з моменту

приходу на підприємство до виходу, який повинен фіксуватися

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, або за

дорученням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у

вихідні та святкові дні.

Приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту,

одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання

заходів особистої гігієни.

Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі

підприємства або на транспортному засобі іншого підприємства, яке

надало його згідно з договором (заявкою), за наявності

розпорядження роботодавця.

Використання власного транспортного засобу в інтересах

підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до

встановленого порядку.

Провадження дій в інтересах підприємства, на якому громадянин

працює, тобто дій, які не входять до його виробничого завдання чи

прямих обов'язків.

Ліквідація аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на

виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються

підприємством.

Надання підприємством шефської допомоги.

Перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на

території вахтового селища, у тому числі під час змінного

відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням

трудових (посадових) обов'язків або з дією небезпечних чи

шкідливих виробничих факторів або середовища.

Прямування до (між) об'єкта(ми) обслуговування за

затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням

роботодавця.

Прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку

відповідно до завдання про відрядження.

Настання природної смерті під час перебування на підземних

роботах або після виходу на поверхню у наслідок гострої

серцево-судинної недостатності.

Скоєння самогубства, пов'язане з перевищенням строку

перебування у рейсі, обумовленого колективним договором, або

настання природної смерті внаслідок впливу психофізіологічних,

небезпечних та шкідливих виробничих факторів на суднах морського

та рибопромислового флотів.

Зникнення працівника, пов'язане з можливістю нещасного

випадку з ним під час виконання трудових (посадових) обов'язків

(після оголошення його померлим у судовому порядку).

Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивства під

час виконання або у зв'язку з виконанням працівником трудових

(посадових) обов'язків незалежно від порушення кримінальної

справи.