У К Р А Ї Н А

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

(Держнаглядохоронпраці)

 

Н А К А З

04.06.99 г. Київ № 103

 

 

 

Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року №182/98, та на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної за наказом Комітету від 15.04.99 № 64,

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Затвердити Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України (далі - Положення), що додається.

 

2. Науково-технічному управлінню (Толмачов В.В.):

2.1. Ужити заходів щодо вивчення вимог Положення державними інспекторами, іншими посадовими особами, експертами експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці.

2.2. Подати протягом тижня відділу нормативно-правових актів Головного управління охорони праці Комітету (Лесенко Г.Г.) відповідні матеріали для включення Положення до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цього Положення.

4. Головному управлінню охорони праці (Лесенко Г.Г.) забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Положення необхідним тиражем.

   

5. З уведенням у дію цього Положення скасувати Порядок оформлення дозволів на початок роботи (ПР) і на виготовлення та застосування засобів виробництва (ВЗ), затверджений 15.07.97, та наказ Держнаглядохоронпраці від 01.09.97 №234 "Про затвердження Інструкції про порядок надання Комітетом по нагляду за охороною праці дозволів на виготовлення та застосування гірничошахтного обладнання, вибухозахищених та в рудниковому нормальному виконанні електротехнічних виробів, засобів захисту і матеріалів на підприємствах України".

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Сторчака С.О.

 

 

Голова Комітету С.П.Ткачук

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Державного комітету України

з питань розвитку підприємництва

В.В.Капустін

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Ліцензійної палати України

С.І.Третьяков

 

ВНЕСЕНО:

 

Науково-технічне управління В.В. Толмачов

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови

Комітету С.О.Сторчак

 

Заступник Голови Комітету В.І.Іванченко

 

Заступник Голови Комітету І.Д.Сорокін

 

Начальник Головного

управління охорони праці Г.Г.Лесенко

 

Начальник управління справами і кадрів А.Г.Деміч

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

04.06.99 № 103

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі дозволів Комітетом

по нагляду за охороною праці України

 

1. Загальні положення

 

1.1. Видача дозволів здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону праці" з метою забезпечення безпеки підприємств, виробництв (об'єктів) і робіт, підвищення безпечної їх експлуатації, а також захисту працівників, населення та виробничого середовища від впливу небезпечних та шкідливих факторів виробничої діяльності.

 

1.2. Дія Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України (далі - Положення) поширюється на підприємства, установи, організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності та видів їх діяльності, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність зі створенням юридичної особи.

 

1.3. Якщо громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і використовує найману працю, має намір виконувати спеціальні види робіт, проведення яких регламентується правилами безпеки та нормами з охорони праці, то він повинен одержати відповідний дозвіл від органів Держнаглядохоронпраці і тоді на нього поширюватимуться вимоги цього Положення.

 

1.4. Дозволи, що видаються органами Держнаглядохоронпраці, дійсні на всій території України.

 

2. Види дозволів і розподіл функцій органів

Держнаглядохоронпраці

 

2.1. Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року №182/98, Держнаглядохоронпраці видає дозволи на:

а) введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення;

б) початок роботи підприємств, установ і організацій усіх форм власності та видів діяльності;

 в) розроблення нових технологій, виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, у тому числі придбаних за кордоном, відповідно до вимог нормативних актів;

г) виготовлення, випробування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд, устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу;

д) навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці в закладах освіти;

е) гірничі відводи на всі види користування надрами (крім видобування корисних копалин місцевого значення);

є) придбання вибухових матеріалів підприємствами та організаціями, проведення підривних робіт і виготовлення непромислових вибухових речовин на місцях робіт.

 

2.2. Організація та порядок видачі дозволів на початок робіт, зазначених у підпунктах а, б пункту 2.1, регламентуються Положенням про видачу Державним Комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 1993 року №831.

 

2.3. Це Положення встановлює організаційно-правові основи та порядок видачі дозволів на види діяльності та роботи, зазначені в підпунктах в, г, д, є пункту 2.1.

 

2.4. Порядок надання гірничих відводів (частини надр) користувачам на території України для розробки родовищ твердих, рідких та газоподібних корисних копалин і право на користування надрами регламентуються Положенням про порядок надання гірничих відводів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №59.

 

2.5. Дозволи на навчання видаються:

навчальним закладам, у яких проводиться періодичне навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів;

підприємствам і навчальним закладам, у яких проводиться підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників за професіями, що залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

 

2.6. До компетенції Держнаглядохоронпраці (центрального апарату) належать:

а) видача дозволів згідно з переліком виробництв, обладнання, устаткування, механізмів та інших об'єктів, наведеним у додатку 1;

б) видача дозволів на проведення навчання:

експертно-технічним і навчально-методичним центрам Держнаглядохоронпраці, територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, Національному науково-дослідному інституту охорони праці;

регіональним (обласним) міжгалузевим навчально-методичним центрам охорони праці, які створюються за спільним рішенням Держнаглядохоронпраці та місцевих органів державної виконавчої влади в обласних центрах, Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі;

галузевим навчальним закладам, що утворені міністерствами, іншими органами виконавчої влади, концернами, корпораціями та іншими об'єднаннями підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності;

в) видача дозволів підприємствам на застосування нових технологій, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, придбаних за кордоном;

г) видача дозволів підприємствам на проведення випробувань (руйнівний і неруйнівний контроль, технічне діагностування, технічний огляд тощо) парових і водогрійних котлів і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд; випробувань електрообладнання, апаратів, засобів захисту, устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу.

 

2.7. До компетенції територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці належать:

видача дозволів на всі види робіт, за винятком тих, які належать до компетенції центрального апарату Держнаглядохоронпраці;

видача дозволів на проведення експлуатаційних (приймальних) випробувань нових (модернізованих) зразків гірничошахтного обладнання;

(найменування управління)

щодо можливості видачі дозволу на ______________________________

(найменування виду діяльності або робіт -

_________________________________________________________________________

розроблення, виготовлення, застосування, випробування, реконструкція, монтаж,

_________________________________________________________________________

налагодження, ремонт, навчання тощо)

 

_________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, закладу)

 

 

 

Розглянувши поданий замовником комплект необхідних документів:

а) заяву власника від "___"_________199 р., вхід. №________;

б) експертний висновок №____________ від "___"________, виданий

____________________________________________________________________;

(найменування експертно-технічного центру або спеціалізованої організації )

в) інші матеріали (технічну документацію, ТУ, сертифікати відповідності тощо),

управління ___________________________________ провело оцінку повноти та

(найменування управління)

вірогідності поданих матеріалів, дотримання заявником вимог нормативно-правових актів про охорону праці, можливості здійснення заявником діяльності, на яку видається дозвіл.

 

ВИСНОВОК:

1. На підставі поданих матеріалів управління ___________________________

(найменування управління)

вважає, що __________________________________________________________

(подати мотивоване рішення щодо можливості видачі дозволу або подання додаткових чи довідкових документів і матеріалів. У разі позитивного рішення подати точний перелік робіт або видів діяльності, на виконання яких видається дозвіл).

Начальник управління_______________

__________________________________

__________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

"___"___________199 р.

 

Додаток 4

до пункту 3.14 Положення про порядок

видачі дозволів Комітетом по нагляду

за охороною праці України

Комітет по нагляду за охороною праці України

(Держнаглядохоронпраці)

 

 

дозвіл №_________

 

на ____________________________________________________________________

(вказати вид діяльності або роботи - розроблення, виготовлення, застосування, монтаж,

_________________________________________________________________

випробовування, реконструкція, ремонт, налагодження, експлуатація, навчання тощо)

 

Видано__________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації)

__________________________________________________________________

(адреса)

Підстави для видачі дозволу:

________________________________________________________

(перелік документів, які подані для отримання дозволу: заява власника,

_________________________________________________________________________

експертний висновок, технічні умови, експлуатаційна документація,

_________________________________________________________________________

сертифікати (дата видачі, номер, термін дії та ким видані) тощо)

Галузь і умови дії дозволу:

дозволяється _____________________________________________

_______________________________ за умови дотримання вимог

чинних нормативних актів про охорону праці

 

Термін дії дозволу встановлено до ___________

(дата)

 

Посада особи,

яка видала дозвіл ______________________

(підпис, прізвище, ініціали)

м. Київ

_____________

(дата) М.П.

 

Додаток 5

до пункту 3.14 Положення про порядок

видачі дозволів Комітетом по нагляду

за охороною праці України

Комітет по нагляду за охороною праці України

(Держнаглядохоронпраці)

 

Територіальне управління Держнаглядохоронпраці

в _______________________області

(найменування області)

 

дозвіл №__________

 

на ___________________________________________________________________

(вказати вид діяльності або роботи - розроблення, виготовлення, застосування, монтаж,

__________________________________________________________________

випробовування, реконструкція, ремонт, налагодження, експлуатація, навчання тощо)

 

Видано__________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації)

__________________________________________________________________

(адреса)

Підстави для видачі дозволу:

________________________________________________________

(перелік документів, що подані для отримання дозволу: заява власника,

_________________________________________________________________________

експертний висновок, технічні умови, експлуатаційна документація,

_________________________________________________________________________

сертифікати (дата видачі, номер, термін дії та ким видані) тощо)

Галузь і умови дії дозволу:

дозволяється _____________________________________________

_______________________________ за умови дотримання вимог

чинних нормативних актів про охорону праці

 

Термін дії дозволу встановлено до ___________

(дата)

Посада особи,